fyrfle, teksty z września 2018 roku

65 tekstów z września 2018 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

17.09. 2018r.

W kra­ju, to pew­nie jest dzień pom­po­wania ba­lona his­to­ryczne­go pat­riotyz­mu i idące­go za nim nac­jo­naliz­mu, ko­lej­ny dzień waśni dob­rych zmian z gor­szy­mi sor­ta­mi i nadzwyczaj­ny­mi kar­ta­mi, a my jedziemy z Su­tomo­re do [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 30 września 2018, 14:20

Co widział księżyc

Po zmie­rzchu wschodzi w Barze
I wędru­je do Bud­vy niebem Sutomore
Widzi że siedzą pod drze­wem Figowym
I cze­kają aż im opadną liście

Chwi­la i jej us­ta pełne rozkoszy
Je­go roz­kosz roz­koszą jej ust

Świ­tem zas­tał piegi na ścianie pokoju
Prześcieradło sztywne
Jak­by krochmalone 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 30 września 2018, 12:21

Teraz

Przysłałaś mi Chrys­tu­sa wyobrażenie
A pod ob­ra­zem skomponowałaś
W kryszta­le bu­kiet przecudny
Z prze­pięknej uro­dy słoneczników
A ja w parku
For­ma­linuję się ete­rem aksamitek
Nie zasypiam
Poz­wa­lam cwałować we mnie nadziei
Jędrnej soczys­tości jutra
Wszys­tkim tym teraz
Szczęśli­wym jestem
Boże Ojcze
Tak się cieszę
Dziękuję za nas

Mirosław 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 września 2018, 12:17

16.09.2018r.

Przy­jecha­liśmy wreszcie do słoneczne­go ra­ju Su­tomo­re. Za­mel­do­waliśmy się, roz­pa­kowa­liśmy się, wy­piliśmy kawę i cze­kaliśmy na obiad ciesząc się sobą. Po obie­dzie przyszedł czas na re­kone­sans, więc wy­ruszy­liśmy pooglądać miej­sco­we gumno.

Prze­de wszys­tkim patrzyliśmy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 29 września 2018, 14:08

Pe­wien pol­ski nsuczyczy­ciel w Pod­go­ricy
Da­wał lek­cje roz­koszy wpierw dziewi­cy
Nie dość że była chętną
To też pojętną
Wnet ciałem wy­wijała niczym kształtność cyrylicy 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 września 2018, 16:51

TRANSATLANTYK

Gdy­by to było w teat­rze, to chy­ba de­korac­ja sce­ny mu­siała by być si­nymi i zielo­nymi fa­lami Bałty­ku nasze­go kocha­nego, bo błękit­nym morzem, a tym bar­dziej la­zuro­wym, to ono nie jest, a w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 13 września 2018, 12:27

CZŁOWIEK, KTÓRY ZABIŁ DON KICHOTA(recenzja filmu)

An­ge­lika jest wiej­ską prostą piękną cnot­liwą dziew­czyną, która mogłaby być kochającą żoną, wspa­niałą matką, dumą rodzi­ny i przykładem uczci­wego życia dla swoich ziomków pro­win­cjo­nal­nych, ale zos­ta­je za­rażona przez wrażli­wość współczes­nością, jej rzekomymi [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 września 2018, 08:01

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte szóste

Sięgną po ko­lejną brzos­kwi­nię leżącą na tra­wie, która zachęcała złocistą żółcią z jed­ne­go bo­ku, a og­nistą czer­wienią z dru­giego i poczuł pie­cze­nie w małym pal­cu le­wej dłoni, które na­tychmiast zaczęło się nasilać, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 września 2018, 16:35

mikroopowiadanie sto osiemdziesiąte piąte

Da­kota weszła do po­koju w tych swoich kow­bojkach na wy­sokim bar­dzo ob­ca­sie, w tych tek­sa­sach z wy­cyze­lowa­nym wy­tar­ciem i naszy­wany­mi dziura­mi na kie­sze­niach nie do końca więc zak­ry­wający­mi poślad­ki i jeszcze w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 września 2018, 15:35

NIE SZKODA

Nie szko­da ko­biet które więdną w Ustroniu
Sko­ro za mężów wzięły so­bie wałkoniów
Nie szko­da tam­te­go bys­tre­go nur­tu Wisły
Sko­ro za mąż wyszły i wyszły jak wyszły

Szko­da że bez­czyn­ne na faj­fach czekają
Dru­gi tydzień tur­nu­su kochanków [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 września 2018, 08:51
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film