fyrfle

3041 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Trochę optymizmu

Mu­sieli się też wyspać
No to się wyspali
A z ra­na jak co dzień
Małżeństwo konsumowali
Kocha­li się bosko
Mo­men­ta­mi cudnie
Nic więc dziw­ne­go że w rozkoszy
Zas­tało ich południe 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 14:30

mikroopowiadanie dwieście trzynaste

Pu­dełko ro­biło wrażenie porządne­go i so­lid­ne­go, i tu po­wie­dział - z zewnątrz - kocha­nie - jest jak two­ja koleżanka... 

opowiadanie • dzisiaj, 14:26

Fotografia VII

Pa­miętam os­tatnią jesień
Liście w sadzie były
Jak wylęgar­nia sa­morodków złota
A po­między nimi
Jabłka kończyły na­bierać rumieńców
Słodyczy i soczystości
Od ra­zu zwróciliśmy
Nasze oczy do nich
Kiedy tak spo­koj­nie powoli
Schodzi­liśmy z góry piękna
Za­myśle­nia mod­litwy i podziwu
A szliśmy poprzez [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:06

Fotografia VI

Ko­ty cza­sami siadają
Na dachach ludzkich wolności
Na szczęście jeszcze
Mają na czym usiąść
Więc wol­ność ma gdzie
Schro­nić się przed sobą
Dla­tego zło jest wciąż wypadkiem
Bes­tial­stwo szokiem
A nie pier­wszym pro­mieniem słońca
Dla świ­tu ot­wartych powiek
Nie normą w bib­lii wolności
A grzechem z Ewangelii
To jeszcze nie je­sień odrodzenia
Hu­maniz­mu Dan­te­go Kochanowskiego
Jeszcze nie apo­geum oświecenia
Wciąż ro­zum jest z Ducha i Słowa
Tam­to wczo­raj bezkarnie
Może być sobą dziś
I nie zmieni się
Dla czy­jegoś widzimisię
Jut­ra z boku 

wiersz • wczoraj, 10:33

mikroopowiadanie dwieście dwunaste

Cza­sem ludzie pot­rze­bują się od­da­lić, aby zro­zumieć piękno i dob­ro te­go co mają, co ich otaczało, a w je­go przy­pad­ku było trochę inaczej, więc do­piero z per­spek­ty­wy kil­ku­set ki­lometrów, no­wego cza­su, dopiero [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 stycznia 2019, 10:55

Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo dru­ga stro­na te­go żąda? 

myśl • 18 stycznia 2019, 10:39

18.01.2018r.

Dzień po­woli sta­je się jas­nością. Myśmy za­nurzy­li się w niego kiedy był jeszcze przedświ­tem i używając mo­wy niena­wiści, to trze­ba so­bie jas­no po­wie­dzieć, że był zap­rzańcem zi­my w styczniu, bo nie oczekujemy [...] — czytaj całość

dziennik • 18 stycznia 2019, 09:44

Podbeskidzie

Lis­to­nosz przy­niósł inżynierowi
Spełnienie marzeń
Owoc ciężkiej pracy
Real­nych modlitw

Wdo­wa niesie wielką torbę
Cze­goś tam po coś tam
Do do­mu tam
Drogą z lodu

Je­den pies szczeka
Dru­gi błyszczy po­marańczo­wym okiem
Kot­ka mruczy siedząc na pro­gu domu
W cieniu K+M+B

Będzie pog­rzeb we wsi
Ludzie piszą od ko­go intencja
Wkładają do koperty
I jeszcze Ka­zimie­rza Wielkiego

Na obiad skwier­czą w smal­cu pierogi
Bul­gocą kwaśnice
To tym co mają dom
Am­bitnym star­czy Vi­fon w socjalnym 

wiersz • 18 stycznia 2019, 06:15

MŁODOŚĆ ASTRID(recenzja filmu)

Prze­pięknej uro­dy film o wczes­nej młodości jed­nej z naj­wspa­nial­szych pi­sarek li­tera­tury dziecięcej wyp­ro­duko­wany przez Duńczyków i Szwedów. Film, który na bar­dzo długo zawładną naszy­mi myśla­mi i emoc­ja­mi. Wy­pełnił nas og­romny­mi pokłada­mi wzruszeń, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 17 stycznia 2019, 11:21

Fotografia V

To zdjęcie kiedy uwiel­biamy co mamy
Prócz wiel­kiej miłości
Owoc mod­litw do Niebios
Wcześniej twardo
Stąpających po ziemi
Marzeń nie błądzących
Po czer­wo­nych planetach
Ciem­nych stro­nach księżyca
Na­wet nie były na Giewoncie
No właśnie
Sztuką życia jest
Żeby marzenia
Wy­rażały swo­jego stwórcę
Wte­dy lis­ty z modlitwami
Mniej lub bar­dziej polecone
Mają szansę być otwarte
Przeczy­tane przez Adresata
Ziszczo­ne szczęściem
Domu
Przy którym rodzina
Wzruszo­na kwiatem grochu w listopadzie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 stycznia 2019, 09:39
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]