fyrfle

1118 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 68

Wcześniej czy później w roz­mo­wach z emig­ranta­mi dochodzą do głosu pre­ten­sję i żale, naj­częściej do rodzi­ny, do pol­skiego sys­te­mu, do Pol­ski, o [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 14:36

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 67

Różni­ca między pol­ską, a ir­lan­dzką szkołą po­le­ga na tym, że tu­taj szkoły się za­my­ka, a tam ciągle roz­bu­do­wu­je, bo przy­by­wa wciąż emig­rantów łasych na w su­mie łat­we [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 13:15

Życie to to, to tam­to i tak bu­ja­my dzień za dniem...za­miast żyć.

(wer­sja dla malkontentów) 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 13:14

Życie to to, to tam­to, a na­wet szu­kanie wiary w in­terwa­le cza­sop­rzes­trzen­nym i tak bu­ja­my dzień za dniem...za­miast żyć.

In­spi­rowa­ne dzi­siej­szy­mi Cytatami. 

myśl
zebrała 4 fiszki • wczoraj, 10:45

27.09.2016r.

W so­botę byłem na kon­cercie zes­połu Sta­re Dob­re Małżeństwo. Po­myślałem, że Krzysztof Myszkow­ski swój zespół te­raz po­winien na­zywać Małżeństwo Po Roz­wodzie, bo prze­cież połowa zes­połu odeszła i założyła w raz z Olą [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 09:59

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 66

Ta not­ka jest dla zwo­len­ników emig­racji. Z moich rozmów z Po­laka­mi w Ir­landii wy­nika, że za­rabia się tam śred­nio 4(czte­ry) ra­zy więcej [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 08:03

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 65

- Fe­luś, ge­nera­lizując, to ja przyj­mu­je, że ko­biety nor­malne, to się Fe­luś kończą na tych co urodziły się do 1971 ro­ku, no [...] — czytaj całość

anegdota • przedwczoraj, 13:48

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 64

Poszedłem do skle­pu po owo­ce i ka­wałek świ­ni na chleb. Na drzwiach wiej­skiego skle­pu pisze dużymi li­tera­mi "PRA­CA". Wszedłem i widzę, że [...] — czytaj całość

anegdota • przedwczoraj, 11:18

SOUVENIR FROM IRELAND

Mogłem więc byłem w Irlandii

Aniołów tam żad­nych nie było
Tam po pros­tu jest dobrobyt
I niech Cię nie zmylą na uli­cach miast
Krow­skie i końskie kupy

Widziałem te żywopłoty
Z piękna ko­lorów hortensji
I czer­wieni fuksji
Tak bo­gato tam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 07:22

NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 25.09.2016

Mądrością flory
Michałko­wym zachwytem
Wrześniowy spacer

***

Ra­dością cierpieć
A sza­leństwo świętością
Być zakonnicą
(Na pod­sta­wie książki Za­kon­ni­ce od­chodzą po cichu)

***

Wiedzą twym wrogiem
A czy­tanie szatanem
Być zakonnicą
(Na pod­sta­wie książki Za­kon­ni­ce od­chodzą po cichu)

***

Posłuszeństwo - Bóg
Umar­twianie zaś szczęściem
Być zakonnicą
(Na pod­sta­wie książki Za­kon­ni­ce od­chodzą po cichu)

***

Szkwał ciał szał zmysłów
Bez­księżyco­we pełnie
Ir­lan­dzkie noce 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 25 września 2016, 13:08
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 13:49onejka sko­men­to­wał tek­st Życie to to, to [...]

wczoraj, 13:37scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie to to, to [...]

wczoraj, 13:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st List do M. 

wczoraj, 12:31scorpion sko­men­to­wał tek­st Życie to to, to [...]

wczoraj, 11:17onejka sko­men­to­wał tek­st Życie to to, to [...]

wczoraj, 11:01Cykam sko­men­to­wał tek­st Życie to to, to [...]

wczoraj, 10:54natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Życie to to, to [...]

wczoraj, 10:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasem sa­mot­ność by­wa bliżej, [...]

wczoraj, 08:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st krawędź bieli

wczoraj, 08:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wartość człowieka przed­sta­wia od­ległość [...]