fyrfle

1163 teksty – auto­rem jest fyr­fle.

24.10.2016r.

Dzi­siaj przed siódmą niebo było od wscho­du czar­ne z różowy­mi pręga­mi. To słońce podjęło nieudaną próbę prze­bicia się ze swoimi ożyw­czy­mi pro­mieniami przez fa­le chmur pędzo­nych przez po­rywis­ty wiatr od połud­niowe­go zachodu. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 11:13

Wol­ny nie znaczy nie zajęty! 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 09:34

Być, a mu­sieć być dzieli przepaść. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 16:02

Wiara prze­ważnie wygląda. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • przedwczoraj, 19:34

21.10.2016r.

Mie­szkam w naj­bar­dziej za­nie­czyszczo­nym miej­scu na ku­li ziem­skiej, a jed­nocześnie jed­nym z naj­piękniej­szych miej­sc na naszym glo­bie. Do piękna te­go miej­sca swoją je­sienną szatę dos­to­sowała pnąca hor­ten­sja, której kwiaty przyb­rały te­raz barwę [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 października 2016, 11:20

Uczę się chodzić po ziemi

Poz­bierałaś mnie z roz­prosze­nia
Wyr­wałaś mnie z głębi więzienia
Uwol­niłaś mnie ze skrzy­deł aniołów
Mo­je­mu ser­cu przywróciłaś ro­zum

U Two­je­go bo­ku uczę się po­zos­ta­wiać
Nie­rzeczy­wis­tość oder­wa­nia
Ludzi którzy chcą mi ją sprze­dać
Odzierając mnie z nor­malności

Od Ciebie uczę się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 października 2016, 10:18

OPUS DEI(po godzinach)

Ta­jem­nicze jest dzieło stworzenia
I tak bar­dzo niesamowite
Te­dy nie dziw że ba­ca wo­li owce
Zaś ju­has tyl­ko kobite 

fraszka
zebrała 8 fiszek • 20 października 2016, 12:38

20.10.2016r.

Je­sień - paździer­nik. W pół do siódmej, to dzi­siaj była noc. Zim­na, deszczo­wa i wiet­rzna noc. Słychać było trzask - ni­by palących się szczap drew­na na og­nisku, ale to uderzał o dach [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 20 października 2016, 08:16

Po­myślmy ile niepot­rzeb­nych, a wręcz szkod­li­wych słów dzi­siaj wy­powie­dzieliśmy lub na­pisa­liśmy, za­miast me­dytac­ji czy mod­litwy w in­ten­cji po­koju cho­ciaż między ludźmi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 października 2016, 14:30

18.10.2016r.

By­liśmy wczo­raj w ki­nie i obej­rze­liśmy film "Wołyń". To wiel­ki fresk wo­jen­ny i wy­bit­ny film, w którym wszys­tko jest per­fekcyj­ne - od gry ak­torów, przez mu­zykę, aż do sce­nog­ra­fii i kos­tiumów. To [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 18 października 2016, 10:59
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wolny nie znaczy nie [...]

dzisiaj, 15:05natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wolny nie znaczy nie [...]

dzisiaj, 14:53natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Wolny nie znaczy nie [...]

dzisiaj, 13:36Cris sko­men­to­wał tek­st Wolny nie znaczy nie [...]

dzisiaj, 13:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kiedy in­ni cho­rują na [...]

dzisiaj, 13:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Poniżej dep­resji­można się już [...]

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st ''Portret pa­mięciowy''

dzisiaj, 13:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunijne zdjęcia - zauważal­nik

dzisiaj, 11:26onejka sko­men­to­wał tek­st Wolny nie znaczy nie [...]