fyrfle

1060 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Ludziom, którzy ze źródła piją, w pier­siach ser­ca biją. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 12:09

Kto pi­je ze źródła, ten żyje uśmiechnięty. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 12:58

Podaruj sobie luz

Kocha­na ja też ku­piłem so­bie dres
Błękit­ny jak chmu­ry na ulew­ny deszcz
I cho­ciaż nie ma tych pasków trzech
Też w Ban­gla­deszu uszy­ty jest

Mi­lusi w do­tyku ja pie­szczo­ta jest
Za­raz go ubieram i pójdziemy przez wieś
Bo [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 11:15

Mężczyz­no! Kiedy rzeczy­wis­tość stała się przy­jazną, to znaczy, że pod słońcem stąpasz, trzy­mając w dłoni dłoń tej właści­wej, je­dynej, wyjątko­wej kobiety.

in­spi­rowałem się. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 sierpnia 2016, 15:38

Chcesz kochać jed­ne­go człowieka, być z nim szczęśli­wym, da­wać mu pełnię miłości i szczęścia, być przez niego kocha­nym całym sobą, ot­rzy­mywać od niego szczęście i ra­dość życia, to mu­sisz przes­tać roz­trwa­niać się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 sierpnia 2016, 13:47

24.08.2016r.

Dzi­siaj jest je­denas­ta miesięczni­ca mo­jego osied­le­nia się w Bes­ki­dach. 11 miesięcy miłości, piękna, ra­dości życia. Tak wiele się wy­darzyło przez ten czas. Zmieniał się mój sta­tut. Byłem uchodźcom, kochan­kiem, roz­wodni­kiem, a teraz [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 24 sierpnia 2016, 09:40

To, że ko­bieta co naj­mniej lu­bi jaj­ka, jest opoką trwałości małżeństwa. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 24 sierpnia 2016, 06:48

Zaz­nałem i zaz­naję szczęścia. Chcę i pot­ra­fię o nim opo­wiadać, dla­te­go tak bar­dzo żałuję, że nie wol­no mi o nim opo­wie­dzieć praw­dzi­wie, kwieciście, soczyście, wielo­bar­wnie - ta­kim pięknem i ra­dością ja­kim ono jest nap­rawdę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 sierpnia 2016, 13:27

Na­leży założyć, że wszys­tko, co nie chce od­po­wie­dzieć na za­dane te­mu py­tania, nie chce pod­dać się opi­nii, nie chce pod­dać się oce­nie, nie chce pod­dać się kry­tyce, to po pros­tu jest złem.

in­sp, Cy­taty. info 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 sierpnia 2016, 12:16

23.08.2016r.

Dzi­siej­szy po­ranek, to było praw­dzi­we zwias­to­wanie je­sieni. Mo­ja miej­sco­wość prze­nik­nięta całko­wicie jed­nym gęstym tu­manem mgły. Nie wi­dać naj­bliższych do­mos­tw i og­rodów przy nich, i ten wil­gotny bar­dzo chłód osiadający na ub­ra­niu i [...] — czytaj całość

dziennik • 23 sierpnia 2016, 11:50
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 02:04skorek sko­men­to­wał tek­st Jest wiele dob­ra, które [...]

wczoraj, 21:28CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Jest wiele dob­ra, które [...]

wczoraj, 13:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Trudno o porządek w [...]

wczoraj, 12:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Miłość by­wa śle­pa, ale [...]

wczoraj, 12:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Poeta i myśli­ciel w [...]

wczoraj, 12:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jest wiele dob­ra, które [...]

wczoraj, 12:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Ludziom, którzy ze źródła [...]

wczoraj, 12:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st mnożę dzielę dodaję odejmuję liczę ile jeszcze jest [...]

wczoraj, 12:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st mnożę dzielę dodaję odejmuję liczę ile jeszcze jest [...]

wczoraj, 12:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podaruj so­bie luz