fyrfle

2545 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Plo­nem spaceru
Kęp niezapominajek
La­zur na zdjęciach 

haiku
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 13:59

PEWNA STAROŚĆ

Cza­sem do­padają mnie ta­kie te­maty życia, którym nie sposób się op­rzeć i trze­ba je prze­nieść do ludzkiej świado­mości opo­wiada­niem, naj­le­piej na­tychmiast, po zaz­na­jomieniu się z ludzką his­to­rią, a więc mod­li­my się "od [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • wczoraj, 10:25

25.04.2018r.

Słońce już od szóstej in­tensyw­nie świeci i roz­jaśnia mro­ki kon­wersac­ji na por­ta­lu ateis­tycznym, ob­ro­na Kościoła i te­go co nor­malne jest trud­ne, ale wyob­rażam so­bie ja­kie cu­deńka dzieją się w nur­cie Soły, jakież [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 07:49

24.04.2018r.

Dzi­siej­szy po­ranek jest bez­pośred­nio po deszczu, a więc jest ta­ki bar­dzo rześki, a po­wiet­rze wy­pełnione szczel­nie tle­nem, że kiedy ra­no wyszedłem na po­le, to od ra­zu przes­tało mi się chcieć spać i [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 07:52

mikroopowiadanie dziewięćdziesiąte pierwsze

Sie­działa na mchu, nad górskim po­tokiem, wychy­lała głowę do słońca, w tą przes­trzeń wy­pełnioną je­go ciepłymi pro­mieniami, prze­latujący­mi ko­loro­wymi mo­tyla­mi oraz możli­wościami do me­dytac­ji i później­szej mod­litwy i so­bie tak roz­myślała, że [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 kwietnia 2018, 19:03

mikroopowiadanie dziewięćdziesiąte

Przychodzi ba­ba do le­karza, a tam dziad i sieje mak w ka­puście, i mówi do ba­by - ale będzie z te­go grochu, trze­ba do żniw ze dwa kom­bajny zamówić! 

opowiadanie • 23 kwietnia 2018, 15:04

Ktoś po­wie­dział "nie spot­kałem człowieka szczęśli­wego żyjące­go w grzechu", a ja wam po­wiadam, że tak wiele z te­go co na­zywają grzechem jest po pros­tu szczęściem, jes­tem dowodem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 kwietnia 2018, 12:58

23.04.2018r.

Życie nasze z ludźmi jest bar­dzo trud­ne. Wal­czy­my z ich pry­mity­wiz­mem, chci­wością i niegodzi­wością, ale mi­mo wszys­tko nie przej­mu­jemy się ciesząc się tym co jest dob­re­go w naszym życiu, a prze­de wszystkim [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 kwietnia 2018, 10:51

Fraszka za życiem

To ta­ka dob­ra za­bawa w we­sołego berka
Gdy na pog­rze­bie wdo­wiec za nową żoną zerka 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 23 kwietnia 2018, 09:51

PEŁNIA ŻYCIA(recenzja filmu)

Ten film obej­rze­liśmy do­piero te­raz w ra­mach Kościoła Do­mowe­go działające­go przy ka­ted­rze w Żyw­cu. Ar­cydzieło fil­mo­we, to na pew­no, choć pa­miętam awan­turę, która przez me­dia prze­taczała się kiedy był nor­malnie roz­pow­szechniany w [...] — czytaj całość

felieton • 23 kwietnia 2018, 09:23
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 14:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Historia ta choć ry­mem [...]

wczoraj, 14:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czym jest miłość? Może [...]

wczoraj, 14:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o egzys­ten­cji

wczoraj, 14:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kamień - ot - [...]

wczoraj, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

wczoraj, 13:59fyrfle do­dał no­wy tek­st Plonem spa­ceru Kęp nieza­pomi­najek La­zur na [...]

wczoraj, 13:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Masz pew­ne bra­ki. Bra­ki [...]

wczoraj, 10:52lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Ktoś po­wie­dział nie spot­kałem [...]

wczoraj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st PEWNA STA­ROŚĆ

wczoraj, 07:49fyrfle do­dał no­wy tek­st 25.04.2018r.