fyrfle

3245 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

18.06.2019r.

Dob­rze jest usiąść z kub­kiem gorącej, smacznej i aro­matycznej ka­wy, w przed­połud­nie, na bal­ko­nie od północ­nej stro­ny do­mu i ob­serwo­wać piękno świata dziejące się na nim i przy nim, a także dobrze [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 13:20

Mój film

Kwiat na­par­stni­cy w naszym ogrodzie
Jest jak mądrze roz­wi­jające się marzenie
Od olśnienia przez skon­kre­tyzo­wany plan
Po owoc życia w szczęściu

Roz­wi­jają się ko­lej­ne prze­cud­ne dzwoneczki
Zaczy­nają gdzieś na wy­sokości metra
I skończą ob­da­rowy­wać nas pięknem
Da­leko wyżej niż dwa met­ry nad ziemią

Gdy przeb­rzmi ra­dość nasza z os­tatniego dzwonka
U dołu całego kwiatos­ta­nu będą już nasiona
Jak marze­nie które prze­mieniło się
We wspa­niały mądry wręcz bos­ki los 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 13:27

Pew­na li­cealis­tka z Łomianek
Trzy­mała dla Fran­ka wianek
Dlań się modliła
Go myła
Lecz na stud­niówce wianek roz­plątał Janek 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2019, 11:18

KOS, opowieść druga

Ta his­to­ria w pew­nym sen­sie jest uw­spółcześnioną wer­sją mi­tu o De­dalu i Ikarze. Oczy­wiście zno­wu bar­dzo bo­les­na to i trud­na lek­cja dla nas. Trud­na do czy­tania, ale poz­wa­la jed­nak na wy­ciągnięcie dobrych [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 czerwca 2019, 08:39

Pod­czas Ka­zimier­ni­kej­szyn w Ka­zimie­rzu nad Wisłą
Dziew­czy­nie za kar­net wianek od­dać przyszło
Z lu­bością cnotę swoję oddała
Po­tem na kon­certach szalała
Przez wy­rafi­nowa­nie źródło ra­dości w niej wytrysło 

limeryk • 13 czerwca 2019, 11:13

Tak sobie myślę czytając...

Cza­sem bolą bardzo
Ciało ner­wy duch
Ale żeby ro­bić z tego
Poetyc­kie widowisko
Na całą wieś
I cały internet
To co to to nig­dy nie

Wiado­mo, że życie życiem
Ale nie ono żeby cierpieć
I wcis­kać że to ja­kieś głębokie
Ka­zać jeszcze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2019, 10:00

13.06.2019r.

Parę dni te­mu ktoś opo­wie­dział mi, że był w Poz­na­niu i tam na pe­ryfe­riach te­go kos­mo­poli­tyczne­go mias­ta mie­szkają ci młodzi wyk­ształce­ni i bo­gaci bar­barzyńcy, których ok­reśla się ja­ko le­min­gi. I mówił mi [...] — czytaj całość

dziennik • 13 czerwca 2019, 08:10

Być wiel­kim? To mieć cho­ciaż sto dziewięćdziesiąt cen­ty­metrów wzros­tu i żonę...

in­sp. Cytaty.info 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2019, 11:43

Schody

Opo­wiada­nia życie przy­nosi różne. Raz we­sołe, raz baj­ko­we, raz smut­ne, raz fan­tastyczne, raz bolące - ta­kie człowiek, w których człowieko­wi bólem, lękiem, cier­pieniem, ok­ru­cieństwem, cza­sem per­wersyj­ne, gdy człowiek człowieko­wi ero­tycznością da­leko idącą, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 czerwca 2019, 11:20

Zielone Święta

Ta­kie święta, jak ten poniedziałek
Są bar­dzo pot­rzeb­ne, czyli
Ten dzi­siej­szy dru­gi dzień
Zielo­nych Świąt

Wszys­cy jes­teśmy jednorodni
Na naszej wsi nie mie­szka dziwnolud
Nikt więc nie włączy cyrkulorki
Czy ko­siar­ki do trawy

Jest cisza, w której słychać jak
Żona tworzy [...] — czytaj całość

wiersz • 12 czerwca 2019, 10:07
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film