fyrfle

1635 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

28.03.2017r.

Wczo­raj poszliśmy do kościoła na mszę z okaz­ji ważnej nam roczni­cy i jed­nocześnie w cza­sie tej mszy mieliśmy wysłuchać ka­zania re­kolek­cyjne­go na czas pos­tu i zmar­twychwsta­nia. Idąc to­warzyszyła nam piękna po­goda. Promienie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 10:22

NAUCZYCIELKA 2

Życie spra­wia, że po­woli staję się mo­note­matyczny w swoich fe­lieto­nach. Nies­te­ty nau­czy­cielom nie od­puszczę wszel­kim na­wet na włos, bo ta­cy będą Po­lacy ja­kie ich w szko­le wycho­wanie i nau­cza­nie. Ten te­mat dojrzewał [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 09:47

Społeczeństwo ot­warte, to koń tro­jański tak zwa­nej li­beral­nej de­mok­racji, w środ­ku które­go jest dżihad. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 marca 2017, 13:11

Jeśli Euro­pej­czy­cy nie będą wie­dzieli, w ja­ki sposób, to od­po­wiedź na to py­tanie po­dyk­tu­je im ktoś inny.

Kon­rad Szy­mański - sek­re­tarz sta­nu w MSZ. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 marca 2017, 13:08

24 -27.03.2017r.

PIĄTEK

W tu­tej­szym PGR oprócz ho­dow­li bydła mleczne­go zaj­mują się też ho­dowlą kar­pi. Tak więc kiedy na po­toku, który wpływa do tych stawów i po­tem wypływa z nich, tamę wy­budo­wały bob­ry, to decyzja [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 27 marca 2017, 10:13

Tak go lu­bił, że ko­tu dał na imię Karol. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 27 marca 2017, 07:10

REKOLEKCJE

Już nikt tak pięknie
Nie głosi rekolekcji
Jak Ha­lina Poświatowska
Swo­jej spiczas­tou­chej kotce

Jeszcze nikt z ta­kim natchnieniem
Nie prze­kony­wał do miłości
I śmier­ci zakrętów
Jak Grabaż

A jeszcze nikt kto chciał pouczać
Jak iść za Nim
Tak bar­dzo nie pot­ra­fił mówić:
Tak tak
Nie nie

26.03.2017r. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 marca 2017, 12:54

WIOSENNOŚĆ

Jak te trzy kwiaty nar­cyzów dzisiaj
W drodze po dob­ry codzien­ny chleb
Tak roz­kwi­tać codzien­nie rano
I być jeszcze większym zachwytem
Nadzieją szczęściem i dobrem
Dla tej co ofiaro­wała mi siebie całą

Jeszcze codzien­nie być chociaż
Is­krą w której żarzy się ufność
Pielęgno­wać w so­bie nadzieję
Że nie wszys­cy oni chcą mnie okraść
Dos­to­sować ule­pić sprzedać

Codzien­nie ot­worzyć oczy

Ra­dośnie jak ko­sy na tarasie
Po­mod­lić się
I ta pew­ność że co ma być będzie

24.03.2017r.
godz.11.59 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 marca 2017, 17:02

Siejesz co zbierasz.

in­sp. Bu­jak Bogusław 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 24 marca 2017, 18:31

Bogaty Biednej

Piszą i mówią żeś jest ta­ka bied­na Poezjo
Że to co te­raz piszą to piekło
I że nie taką miałaś być
Że Cię ok­radli i obdarli
A tym­cza­sem Ty jes­teś jak te róże
I nie jes­teś jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 marca 2017, 07:25
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 14:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st kata.strofa

wczoraj, 14:19lakeoffire sko­men­to­wał tek­st 28.03.2017r.  

wczoraj, 13:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Marzenia, to te dro­gi [...]

wczoraj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kiedyżycie już raz pot­raktu­jeciebie [...]

wczoraj, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Rozum i Ser­ce - [...]

wczoraj, 13:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podobnie jak sa­me kru­ki [...]

wczoraj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zmuś się do życiowych [...]

wczoraj, 13:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ocean byłby jeszcze bar­dziej [...]

wczoraj, 13:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeśli nie jes­teś sobą, [...]

wczoraj, 13:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st ptak