fyrfle

1569 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Tek­stem piątku wi­gilii dnia po­wol­ności ob­wie­szczam myśl afo­rys­tokra­ty - myśle­nie to wczy­tywa­nie się w siebie, mówienie to wpi­sywa­nie się w in­nych, a w nag­rodę po­wiadam Ci, że po pros­tu w dużej mie­rze jest tak jak piszesz, bo ludzi py­tamy - na co?, pod­czas gdy siebie py­tamy nachuj ? 

myśl • dzisiaj, 10:02

Ciepło dzień dłuższy
Go­dowe arie kosów
Już tyl­ko wiosna 

haiku • dzisiaj, 08:25

Si­ne jęzo­ry
Jak ta­bor potępionych
Deszcz od Skrzycznego 

haiku
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 18:27

Dlacze­go godzi­my się na zastępo­wanie słów pol­skich an­giel­ski­mi, a nie godzi­my się żeby ku rwa była łączni­kiem między słowami? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 14:29

MIŁOŚĆ

Już nie słucham bal­lad wiatrów.
Już nie rodziną mi sos­no­wy las,
Pies, kot, sza­ma­ni i me­dytan­tki.
Roz­kosz - głas­kam uda, poślad­ki,
Całuję pięty i de­li­kat­nie łas­ko­tam
Nóżek śródsto­pie jak dziecięce.
Wgłębienia złączo­nych ud
Od połud­niowej stro­ny szczęścia,
A po­tem te zagłębione połącze­nia
Ud z poślad­ka­mi od wscho­du
I zacho­du cieles­nej ra­dości.
Aż wreszcie od półno­cy ka­nion
Z po­między Olim­pa­mi błogości pośladków.
Mo­je oczy widzą tą cieles­ność
Układającą się w krzyż.

Krzyż jest miłością. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 08:24

Jes­tem człowiekiem up­rzy­wi­le­jo­wa­nym przez Bo­ga, wysłuchał moich mod­litw i wyr­wał mnie z dybów sak­ra­men­tu w cnotę Miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 08:18

Tek­stem czwar­tku tłus­te­go, dnia między­naro­dowe­go dep­resji i dnia mężczyz­ny ob­wie­szczam myśl Ir­racji - ... w dzi­siej­szych cza­sach trze­ba wie­dzieć, kiedy jeść pączki z Różą... a kiedy z ad­wo­katem.... , a w nagrodę [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 21:16

Na tłusty czwartek

Choćbyś zjadł chłopie ty­siąc z różą pączuszków,
To i tak nie będą ułam­kiem sma­ku Róży cycuszków. 

fraszka • przedwczoraj, 17:10

Dzi­siaj w Ros­ji ob­chodzo­ny jest dzień mężczyzn i będzie trwał...4 dni, ko­biety ku­pują swoim mężczyz­nom wódkę na pre­zent już od północy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 13:04

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

felieton • przedwczoraj, 12:57
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 11:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st (ja)błko

dzisiaj, 11:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st (ja)błko

dzisiaj, 11:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chcę wrócić do chłod­ne­go [...]

dzisiaj, 09:32lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Dlaczego godzi­my się na [...]

wczoraj, 22:17PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Tekstem czwar­tku tłus­te­go, dnia [...]

wczoraj, 14:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Dlaczego godzi­my się na [...]

wczoraj, 14:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Myślenie to wczy­tywa­nie się [...]

wczoraj, 09:27natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jes­tem człowiekiem up­rzy­wi­le­jo­wa­nym przez [...]

wczoraj, 09:18natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st MIŁOŚĆ

wczoraj, 09:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st imago Dei