fyrfle

1982 teksty – auto­rem jest fyr­fle.

16.08.2017r.

Co jeszcze mówił ksiądz Piotr w swoim wczo­raj­szym ka­zaniu? Że na sta­rość nie ma kto szklan­ki wo­dy po­dać. Że jak wed­le za­sad i war­tości wycho­wamy dzieci, to o sta­rość możemy być spokojni. [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 14:05

Człowie­czeństwo, to ta­kie słowo, którym usiłuje­my zais­tnieć w ludzkości, jak to­leran­cja, ot­wartość czy pop­rawność, ale nie mające za bar­dzo uza­sad­nienia w ludzkości, która jest wol­na, wład­cza i chce być po­nad wszystkim. 

aforyzm • dzisiaj, 12:18

Polsko dokąd pójdziemy?

Zna­komi­te ka­zanie wygłosił wczo­raj pro­boszcz w mo­jej pa­rafii - ksiądz Piotr. Zwrócił uwagę na prob­lem emig­racji i te­go, że wy­jeżdżając z Pol­ski ludzie ci narze­kają, że nic im ten kraj nie dał, [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 10:08

Zna­jomości możliwości. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 20:09

* * *

O CZYM SZU­MIĄ OLCHY
(Gol­go­ta Beskidów)

W upal­ny sier­pniowy wieczór
Pod po­ma­rańczą pełni księżyca
Sie­dzi­my za­nurze­ni w ter­ce­cie za­pachów
Ma­ciej­ki smag­liczki i la­wen­dy
Sma­kując am­brozję kok­taj­lu z os­trężyn
A ty tak niero­man­tycznie
Py­tasz cze­mu nie py­tam

Nie py­tam bo wiem
Kiedy cię [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 12:41

Nie war­to mil­czeć we dwo­je, bo nie po to się jest we dwo­je żeby mil­czeć. Każde mil­cze­nie od­da­la od siebie dwo­je, na­wet sen zbyt długim być nie może.

in­sp. Atira 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 10:22

14.08.2017r.

Obudzi­liśmy i po­wita­liśmy siebie wza­jem uśmie­chem i dob­rym słowem, przy­tule­niem i gorącym po­całun­kiem oraz sta­nem szczęścia kocha­nych i kochających ludzi. Tak też przy­wita­liśmy ko­lej­ny cu­dow­ny ge­nial­ny dzień sier­pnia, pełen słońca, dob­rych wiatrów, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 09:22

Śniło mi się, że Pa­pież zno­wu był Po­lakiem, tyl­ko ja­koś ta­ki był, że...miał twarz Pa­pieża Fran­ciszka, no i ten Pa­pież Po­lak z twarzą Pa­pieża Fran­ciszka zaczy­tywał się w moich wier­szach, aż w [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 13 sierpnia 2017, 16:10

Poezja w codzienności 21 wieku

Cóż na­pisać i tym po­dob­ne? Jes­tem uczes­tni­kiem forów in­terne­towych, a więc widzę przerzu­canie się na hasła wyjęte z tek­stów różnych wier­szy różnych poetów, a więc poez­ja jest codzien­nością w codzien­ności dwudzies­te­go pierwszego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 13 sierpnia 2017, 14:38

Czy ktoś chciałby mieć żonę, która wcześniej wyści­gała się z połową powiatu?

In­sp. Dialog z Grze­gorzem Antonim 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 sierpnia 2017, 22:55
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 21:14Irracja sko­men­to­wał tek­st Kobieta wyz­wo­lona, która chwa­li [...]

dzisiaj, 19:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłaś sa­motną gwiazdą a ja [...]

dzisiaj, 19:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kobieta wyz­wo­lona, która chwa­li [...]

dzisiaj, 19:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czuję się dziś tak [...]

dzisiaj, 17:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Religia łącząc z Bo­giem, [...]

dzisiaj, 16:06Irracja sko­men­to­wał tek­st Człowieczeństwo, to ta­kie słowo, [...]

dzisiaj, 15:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Człowieczeństwo, to ta­kie słowo, [...]

dzisiaj, 15:24szpiek sko­men­to­wał tek­st Polsko dokąd pójdziemy?

dzisiaj, 15:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st Polsko dokąd pójdziemy?

dzisiaj, 14:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pod­sta­wo­wym pra­wem człowieka jest wol­ność de­cy­do­wa­nia [...]