fyrfle

2192 teksty – auto­rem jest fyr­fle.

Wigilijny Stół

Właści­wie, to stół wi­gilij­ny jest ko­lej­ny­mi dniami w ro­ku, w których spo­tykają się w do­mu naszym ludzie, którzy chce­my żeby się w nim zna­leźli - którzy dadzą pokój, szczęście i ra­dość temu [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 11:52

Jej Powrót

Za szybą sa­mocho­du twój uśmiech
Jest jak zorze za­powiadające
Gorący słoneczny let­ni dzień

Po­tem wychodzisz za­my­kasz drzwi
To jest ja ten ge­nial­ny i piękny
Nad Bes­ki­da­mi lip­co­wy wschód

Następnie moc­no obej­mu­je­my przy­tu­la­my się
Jak na bałtyc­kiej plaży ułożyć ciało
Poczuć bry­zy og­rza­ne słońcem dobro

Wreszcie czu­je­my swój zapach
Rozpływa­my się w sma­ku ust
A do tej chwi­li nie ma porównania 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 11:46

CICHA NOC(recenzja filmu)

Kil­ka ty­god­ni te­mu mieliśmy na ek­ra­nach kin baśniowe ujęcie Wi­gilii czy­li film "Lis­ty do M 3", a te­raz ma­my oczy­wistą oczy­wis­tość i rzeczy­wistą rzeczy­wis­tość o tym dniu w pol­skich do­mach czy­li film [...] — czytaj całość

felieton • wczoraj, 12:58

Adwent

Zbliżają się święta
Czas krząta­niny bieganiny
Napięcia
Wielu ciężkich choć czasem
Pot­rzeb­nych słów
Jest więc to czas rozliczeń
Rok dop­re­cyzo­wanych pretensji
Święty czas upom­nienia o swoje
Dni kar­mienia swo­jej chciwości
Rodze­nia się no­wych podziałów
Na sta­rych tran­sze­jach zawiści
Ot­wiera­nia się zab­liźnionych krzywd
Wol­ne miejsce [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 11:17

Tuż PO
Kto jeśli nie PiS
:):):) 

myśl • 9 grudnia 2017, 22:14

Opowieść o normalnym człowieku

Kochał
Lu­bił pieścić owal­nie piersi
Uwiel­biał war­ga­mi zębami
Wydłużać w hen hen sutki

Oka­zywał spra­wied­li­wość złu
Pas­ja­mi rzeźbił z przemocy
Si­ność pod ocza­mi na żebrach
Fiolet na ple­cach pośladkach

By­wało że potrzebował
Cze­pić się wiatru
Odlecieć
W końcu dał się ponieść

Zaczął pi­sać wiersze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 grudnia 2017, 10:43

Dzien­nik Bałtyc­ki roz­pi­sał się o ludziach, którzy na­zywają siebie "Ze­ro Was­te". Po mo­jemu to ta­cy eko­logiczni dzi­wacy, a raczej dzi­waczki, bo pisze wyłącznie o ko­bietach. Po mo­jemu te­mat re­cyk­lingo i od­padów śmieci [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 11:54

Fa­cebook,to faj­ne narzędzie szpiegow­skie, bo na przykład młodzianek na wy­daniu, roz­wodnik czy wdo­wiec, to mogą wejść na kon­to przyszłej połowi­cy i spraw­dzić ją. Jak laj­ku­je sa­lono­wi kos­me­tyczne­mu, fryz­jer­skiemu, so­larium, ga­lerii han­dlo­wej, salonom [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 11:22

Dopóki można się zat­rzy­mać, to podróż jest bez­pie­czna, a gdy nie można, to już tyl­ko "aniel­ski or­szak".

in­sp. Logos 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 grudnia 2017, 10:31

"LUSTERECZKO POWIEDZ PRZECIE"

Si­we włosy
Si­wa broda
Sop­le brwi pod­wi­jające się pra­wie pod powieki
Ro­wy Mar­jańskie ze zmarszczek
Szy­der­cze os­tre bluźnier­cze cis­kające oczy
A jed­nak mówisz - o ser­decznym wyrazie
Us­ta rzu­cające ka­mienie do słów
I ta pew­ność w dłoniach żylastych
Że opuszki palców
Nie wys­tu­kają chmur­nych bzdurnych
Li­rycznych metafor
Mówisz - jes­teś sto­sem i krze­siwem pod nim 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 grudnia 2017, 09:51
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 12:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st odchodzę

dzisiaj, 12:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowieść o nor­malnym człowieku

dzisiaj, 11:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Adwent

dzisiaj, 11:52fyrfle do­dał no­wy tek­st Wigilijny Stół

dzisiaj, 11:46fyrfle do­dał no­wy tek­st Jej Powrót

dzisiaj, 11:45carolyna sko­men­to­wał tek­st Opowieść o nor­malnym człowieku

wczoraj, 22:14Irracja sko­men­to­wał tek­st Adwent

wczoraj, 20:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Adwent

wczoraj, 17:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Adwent

wczoraj, 17:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Lu­bię kiedy mówisz dob­ra­noc, śpij [...]