fyrfle

2980 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Pastorałka

A ta zi­ma taką że miłość jeszcze
Na wiosnę uwięzioną w krach
A trak­to­ry jak ar­ki na­rodów wybranych
Pełne fauny niebieskiej
Za­tańczą po­go pod niebiosami
Na szczy­cie góry Ararat

Pal­my więc w kominku
Tańczmy poez­ji jed­nej no­cy kwiat
Po­tem Maluśkiemu [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:50

mikroopowiadanie dwieście drugie

Jer­nej Pur­krab­czic szedł drogą i zo­baczył ją leżącą upadłą nad nur­tem rze­ki górskiej, więc pod­niósł ją, a ona od­dała mu się miłością doz­gonną i szes­naścior­giem dzieci, z których tyl­ko czwo­ro było lis­to­nosza. Ot ta­ka do­dat­ko­wa przy­jem­ność od lo­su, skończo­na ra­dością ma­cie­rzyństwa. Ta­jem­nicę tą cho­wała głębo­ko w so­bie, gdzieś między Bo­giem, a prawdą. 

opowiadanie • dzisiaj, 12:30

He­tero na przys­tanku w Radzie­cho­wach Pętli
Się przy­tula­li całowa­li pra­wie wniebowzięci
Szli ho­mo im klas­ka­li
Śli­niście mlas­ka­li
Też by chcieli gdzieś w tram­wa­ju być ro­man­tycznie zapięci. 

limeryk • dzisiaj, 12:11

18.12.2018r.

Po­le jest dzi­siaj chłod­ne i wil­gotne, a nad góra­mi roz­bu­dowu­je się róż o szóstej trzydzieści, czy­li hen da­leko rodzi się brzask, który pop­rzedza wschód słońca. Cieka­we czy będzie wi­doczny tyl­ko dla chmur [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 07:22

mikroopowiadanie dwieście pierwsze

Spot­kały się przy czyt­ni­ku kart iden­ty­fika­cyj­nych, kiedy ra­no wchodziły do bu­dyn­ku urzędu i Ur­szu­la pochwa­liła się Ama­lii, że wczo­raj była na ma­sażu i młody ma­sażys­ta chwa­lił ją, że ma taką lekką głowę,a [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 08:56

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • wczoraj, 08:44

15.12.2018r.

Jes­teśmy w połowie grud­nia, a trzy­nas­te­go był naj­krótszy dzień w ro­ku i od tej po­ry codzien­nie wydłuża się,na ra­zie tyl­ko o kil­ka se­kund, ale dob­rze jest wie­dzieć, że tak się dzieje, bo [...] — czytaj całość

dziennik • 15 grudnia 2018, 10:42

WINNI(recenzja filmu)

To film nakręco­ny bar­dzo małym nakładem kosztów, ale to bar­dzo ważny film po­kazujący pracę po­lic­jantów. Ta ka­meral­na pro­duk­cja po­kazu­je jakżesz is­totna i szczególna to służba dla fun­kcjo­nowa­nia państw i społeczeństw. Spo­koj­nie można [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2018, 10:25

GRUDZIEŃ

Był wiel­ki las i czas sro­gich zim
Pa­radoksów kraina
Ludzie la­su pra­cowa­li ciężko
Zwa­lając sta­re drze­wa i sadząc młody las
Ze sios­trą mieliśmy za złe strajkującym
Naszą ge­hennę gdy pilnie
Mu­sieliśmy do Poznania
A po­tem szwa­gier pi­larz powiedział
Że lenie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2018, 09:26

Mistrzowie Słowa

Piątek

By­liśmy te­go dnia u Wieśka, mo­jego ko­legi z Po­lic­ji, który był dyżur­nym i który na eme­ryturę od­szedł ja­kieś pięć lat prze­de mną. Wiesiek miał zwyczaj or­ga­nizo­wania przyjęć w swoim do­mu z różnymi [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 grudnia 2018, 07:13
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:50fyrfle do­dał no­wy tek­st Pastorałka

dzisiaj, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście dru­gie

dzisiaj, 12:11fyrfle do­dał no­wy tek­st Hetero na przys­tanku w [...]

dzisiaj, 07:22fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.12.2018r.  

wczoraj, 09:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

wczoraj, 08:56fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście pier­wsze

przedwczoraj, 15:01Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 15.12.2018r.  

15 grudnia 2018, 10:42fyrfle do­dał no­wy tek­st 15.12.2018r.  

14 grudnia 2018, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st WINNI(recenzja fil­mu)