fyrfle

1435 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

16.01.2017r.

Przedświ­tem jest mi­nus czte­ry stop­nie i może z cen­ty­metr świeżego śniegu, ale za to nie ma kom­plet­nie wiat­ru, a więc nie od­czu­wa się zim­na, jak na przykład wczo­raj wie­czo­rem. Jest bar­dzo cicho [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 07:59

Tek­stem ni­redzieli 15.01.2017 r. Ob­wie­szczam myśl auto­ra Stachu Kran­kiela- ser­deczne podzięko­wania dla Pa­ni Wo­jewo­dy... i nos­talgiczny wier­sz Na­talii _Ups , a w nag­rodę niech omi­ja Was smo­gu i groźne psy. 

myśl • 15 stycznia 2017, 22:06

A pro­pos wpi­su Mo­tylek 96, to wczo­raj na końcu cier­pli­wości pew­ne­mu człowieko­wi wyr­wał się krzyk i brzmiał dosłow­nie - ku*wa pi*da pie*do­lona za­je*ana i po­wiem szczerze, że byłem i jes­tem pod wrażeniem tej wiązan­ki - ja tak kom­po­nować nie umiem. To praw­dzi­wie wyższa szkoła flo­rys­ty­ki słownej. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 15 stycznia 2017, 11:10

Tek­stem so­boty 14.01.2017r. ob­wie­szczam myśl auto­ra Prze­mysław_Kop­ciał - Kiedy umierasz g... z te­go świata za­bierasz, a w nag­rodę po­wiem Ci war­to Twoją myśl wziąć pod skrzydła serca. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 stycznia 2017, 11:02

Krótka opowieść o relacjach polsko - niemieckich

Fe­liks nie miał dwudzies­tu lat, kiedy wy­jechał w 1919 ro­ku do Niemiec, z te­renu dzi­siej­sze­go wo­jewództwa łódzkiego, bo pa­nowała tam nie tyl­ko bieda, ale prze­de wszys­tkim nędza we wszys­tkich pos­ta­ciach. W Niemczech [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 14 stycznia 2017, 15:59

Tek­stem wczo­raj­sze­go piątku przed dzi­siej­szą so­botą ob­wie­szczam myśl Afo­rys­tokra­ty o kre­mowa­niu, w nag­rodę spy­taj Wdecha, może ufun­du­je CI ko­ta z rzędem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 stycznia 2017, 14:51

Który idziesz w swoją stronę, to chcą żebyś na­tychmiast przep­ro­sił - nie przep­raszasz , bo idziesz w dobrą stronę, a oni nie zauważają - ciągle nie widzą, że już ich nie ma. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 11:21

* * *

13.01.2017r.

Przed­ra­nek dzi­siej­szy był bar­dzo piękny. Przez całe niebo prze­taczały się bar­dzo ko­lo­ro­we zorze. Naj­więcej było różów, fioletów, po­ma­rańczo­wych i jeszcze te frag­men­ty całkiem la­zu­ro­we­go nieba. Nie wiem dlacze­go tak się po­ro­biło, ale [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2017, 11:09

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

dziennik • 13 stycznia 2017, 11:06

Aleja modrzewiowa styczeń 2017

Cieszę się kiedy pod czułym spojrzeniem
Styczniowej pełni księżyca
Jed­nością ra­dości są baraszkujący
W zas­pach śnieżnych bernardyn
Kot i dwo­je ko­loro­wych dzieci

Uwiel­bniam kiedy nurt rze­ki całkowicie
Jest sku­ty czys­tym przeźroczys­tym lodem
I jeszcze półto­ramet­rową zaspą śnieżną
I tak sobie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 stycznia 2017, 09:27
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

przedwczoraj, 14:10motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nor­malnie pięknie wte­dy było [...]

przedwczoraj, 13:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nor­malnie pięknie wte­dy było [...]

przedwczoraj, 13:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Krótka opo­wieść o re­lac­jach [...]

15 stycznia 2017, 23:26RozaR sko­men­to­wał tek­st Krótka opo­wieść o re­lac­jach [...]

15 stycznia 2017, 22:50motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nor­malnie pięknie wte­dy było [...]

15 stycznia 2017, 15:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zimowyspacernostalgii

15 stycznia 2017, 15:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Marze­nia jak uczu­cia, [...]

15 stycznia 2017, 13:45motylek96 sko­men­to­wał tek­st A pro­pos wpi­su Mo­tylek [...]