fyrfle

2386 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Trzy bilbordy za Ebbing(recenzja filmu)

Daw­no nie oglądałem fil­mu, w którym nag­ro­madzo­ne by było w je­go bo­ha­te­rach ty­le ag­res­ji, niena­wiści, gniewu, cham­stwa, pry­mi­ty­wiz­mu i dzi­kości. Nie wiem czym się kiero­wała Ame­ry­kańska Aka­de­mia Fil­mo­wa przyz­nając te­mu fil­mo­wi ty­le [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 12:10

Drodzy To­warzysze i To­warzyszki z Cy­tatów, poczy­tałem i naj­bar­dziej po­doba mi się z wczo­raj­szych tek­stów haiku Smo­ky Blue

Puść pa­wie oko
Poetyc­kie zaloty
Białe wie­czo­ry

Piękny ka­wałek poez­ji po pros­ty, który ilus­tru­je piękne zi­mowe wie­czo­ry lu­tego, a w nag­rodę po­wiem Ci, że dru­gi raz mi zak­wi­tają kak­tu­sy bożona­rodze­niowe - nam , bo to wspólne dzieło. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 lutego 2018, 13:26

NA MLECZNEJ DRODZE(recenzja filmu)

Emir Kus­tu­rica nakręcił ten film po dziesięciu la­tach od swo­jego pop­rzed­niego dzieła i powrócił w wiel­kim sty­lu, tworząc dzieło, które nie da się w żaden sposób skla­syfi­kować, bo jest to ko­media, dramat, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 lutego 2018, 12:56

IGNACY LOYOLA(recenzja filmu)

His­to­ria życia założyciela Je­zuitów zos­tała po­kaza­na w sposób nap­rawdę uda­ny, bo film pod każdym względem jest zro­biony bar­dzo dob­rze. To jest zna­komi­te ki­no his­to­ryczne, re­ligij­ne i obycza­jowe za­razem. Film ogląda się znakomicie [...] — czytaj całość

felieton • 16 lutego 2018, 12:55

Dro­gie To­warzyszki i wiel­ce po­ważani To­warzysze z Cy­tatów(in­nych płci nie ak­ceptu­je), ni­niej­szym ogłaszam, że tek­stem dnia 13 lu­tego 2018 ro­ku wyb­rałem so­bie myśl autor­ki Na­ja - "His­to­ria pełna jest hańby, za­burzeń priory­tetów, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 lutego 2018, 10:10

mikroopowiadanie ósme

Nie myślał, co so­bie myślą sąsiad­ki, kiedy wyszedł do og­ro­du w gu­mofil­cach i w czter­dzies­to­cen­ty­met­ro­wym śniegu tańczył ta­niec Zor­by, choć prze­cież w słuchaw­kach płynęły mu iście nieziem­skie , bo niebiańskie nu­ty - [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 lutego 2018, 08:44

mikroopowiadanie siódme

Bez tej ka­liny na prze­ciw­ko północ­ne­go bal­ko­nu, to cały rok nie byłby sobą, ogród byłby smut­niej­szy o ty­siące wes­tchnień zachwy­tu, życie nie miało by swo­jej pod­sta­wowej bar­wy do tworze­nia sym­fo­nii miłości, a ko­sy nie miałyby głównej sce­ny, z której po­syłają swo­je bel­kanta swoim wyb­rankom, w których za­pamiętują się tak, że mil­kną do­piero u schyłku czer­wca lub miażdżą je bra­wa wy­rażone szczęka­mi kotów. 

opowiadanie • 14 lutego 2018, 08:38

Tek­stem dnia 12.02.2018 ro­ku ogłaszam ni­niej­szym ob­wie­szczając myśl auto­ra SS ma­ny - "zi­ma mil­czy w spra­wie ...
po­go­dy ducha", dla mnie eta pro­wokac­ja, bo zi­ma jest moim zda­niem zap­rosze­niem do po­gody tak zwa­nej ducha, spra­wia, że duch w człowieku płonie jaak Krzew Go­rejący, wys­tar­czyło mi dzi­siaj wyjść w ra­dość te­go sy­piące­go śniegu, a w nag­rodę de­dykuję Ci mu­zykę do fil­mu "Ban­dy­ta" Michała Lorenca. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 lutego 2018, 14:19

mikroopowiadanie szóste

Oglądał na mo­nitorze lap to­pa ame­rykański film "Sier­pień w hrab­stwie Osa­ge" i nag­le zdał so­bie sprawę, że coś w tych ob­ra­zach bra­kuje, i do­piero w os­tatniej sce­nie fil­mu uświado­mił so­bie, że Amerykanie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 lutego 2018, 12:20

Plan B(recenzja filmu)

Jak w przy­pad­ku "Ata­ku Pa­niki", tak w przy­pad­ku "Pla­nu B" ma­my do czy­nienia z ki­nem obycza­jowym wielowątko­wym i wielo­pos­ta­ciowym. W przy­pad­ku ta­kich filmów sce­nariusz pisze się na mi­nimum dwie godzi­ny ogląda­nia do [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 13 lutego 2018, 08:31
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 20:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

wczoraj, 18:39lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

przedwczoraj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

przedwczoraj, 16:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

przedwczoraj, 12:10fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

16 lutego 2018, 13:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Drodzy To­warzysze i To­warzyszki [...]

16 lutego 2018, 13:26fyrfle do­dał no­wy tek­st Drodzy To­warzysze i To­warzyszki [...]

16 lutego 2018, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Puść pa­wie oko Poetyc­kie za­loty Białe [...]

16 lutego 2018, 13:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***