fyrfle, teksty z września 2017 roku

30 tekstów z września 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Miłość po­win­na ssać nie doić. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 30 września 2017, 13:14

Jesień kwiatów

Do­tykaj moją prze­cud­ność
Głod­nie słowem przepięknym
Na­miętnie źre­nicą mnie pieść
Wchłaniaj mo­je ko­lory
Przy­tulaj ich od­cienie
Nie żałuj so­bie nies­krom­nej ta­kiej miłości
Nim przyj­dzie je­sien­ny deszcz ulew­ny
Zi­my i zły
A z nim wiatr [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 września 2017, 11:56

Bez chłopa ani róż. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 30 września 2017, 09:06

Sens marzeń

Marze­nia mają ja­kikol­wiek sens
Jeśli pro­sisz w nich
Źeby być ko­loro­wością dob­ra
O ile są twoją mod­litwą
O wy­pełnienie cię wrażli­wością
Gdy wy­syłasz w niech prośby
By stać się źródłem spo­koju
Twórcze­go nat­chnienia
Do po­koju i miłości
Dru­giemu człowieko­wi
Nie żal mi ciebie
Który myślałeś że marzyłeś
Lecz tyl­ko zysk zła pom­nożyłeś
Two­je życie wy­marzył so­bie
Ka­mień u szyi ra­dości

Mi­rosław 29. 09. 2017r. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 września 2017, 14:20

Niedzielnego Poranka we Wrześniu

Wi­ruje­my w kocha­niu prze­pięknym
Mie­sza­my się z roz­budzo­nego po­ran­ka żywot­nością
Nasze głosy śpiewają so­bie wzajemnie
Zachwyt ra­dości kocha­nia
Roz­koszy is­tnienia
Spla­tają się z we­sołym świego­tem ptaków
I cichnącym już szu­mem ule­wy
Drżączkę rumianych [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 28 września 2017, 16:20

Tyl­ko w re­lac­ji z dru­gim człowiekiem tworzy­my klucz do siebie. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 27 września 2017, 13:46

Gdy mężczyz­na w do­mu, ręce, no­gi i us­ta są pełne roboty. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 26 września 2017, 15:24

Świeża wdo­wa jest jak chleb na na­tural­nym zak­wa­sie żytnim. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 24 września 2017, 13:57

Miłość małżeńska

Szu­kam nas w tej sa­mot­nej nocy.
Uświada­miam so­bie, że jes­teśmy w moim wyobrażeniu.
W moim prag­nieniu Two­jego ciała.
Two­jego ciała zapachu.
I tak sza­leńczo uwil­biane­go prze­ze mnie
Sma­ku two­jego wnętrza.
Jeszcze dwie no­ce i dzień
I prze­sycę się Tobą,
A [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 września 2017, 12:23

Czu­ność nie zazdrość. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 24 września 2017, 12:05
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 września 2018, 21:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st DYWIZJON 303BIT­WA O AN­GLIĘ [...]

13 września 2018, 15:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

13 września 2018, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Pewien pol­ski nsuczyczy­ciel w [...]

13 września 2018, 10:27fyrfle do­dał no­wy tek­st TRANSATLANTYK

13 września 2018, 08:40Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­dziesiąte szóste

13 września 2018, 08:16Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pier­wsze

13 września 2018, 08:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Oddech

13 września 2018, 06:01fyrfle do­dał no­wy tek­st CZŁOWIEK, KTÓRY ZA­BIŁ DON [...]

13 września 2018, 04:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

12 września 2018, 19:31danioł sko­men­to­wał tek­st Heroizm nie po­wodu­je założone­go [...]