fyrfle, teksty z września 2017 roku

30 tekstów z września 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Miłość po­win­na ssać nie doić. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 30 września 2017, 15:14

Jesień kwiatów

Do­tykaj moją prze­cud­ność
Głod­nie słowem przepięknym
Na­miętnie źre­nicą mnie pieść
Wchłaniaj mo­je ko­lory
Przy­tulaj ich od­cienie
Nie żałuj so­bie nies­krom­nej ta­kiej miłości
Nim przyj­dzie je­sien­ny deszcz ulew­ny
Zi­my i zły
A z nim wiatr [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 września 2017, 13:56

Bez chłopa ani róż. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 30 września 2017, 11:06

Sens marzeń

Marze­nia mają ja­kikol­wiek sens
Jeśli pro­sisz w nich
Źeby być ko­loro­wością dob­ra
O ile są twoją mod­litwą
O wy­pełnienie cię wrażli­wością
Gdy wy­syłasz w niech prośby
By stać się źródłem spo­koju
Twórcze­go nat­chnienia
Do po­koju i miłości
Dru­giemu człowieko­wi
Nie żal mi ciebie
Który myślałeś że marzyłeś
Lecz tyl­ko zysk zła pom­nożyłeś
Two­je życie wy­marzył so­bie
Ka­mień u szyi ra­dości

Mi­rosław 29. 09. 2017r. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 września 2017, 16:20

Niedzielnego Poranka we Wrześniu

Wi­ruje­my w kocha­niu prze­pięknym
Mie­sza­my się z roz­budzo­nego po­ran­ka żywot­nością
Nasze głosy śpiewają so­bie wzajemnie
Zachwyt ra­dości kocha­nia
Roz­koszy is­tnienia
Spla­tają się z we­sołym świego­tem ptaków
I cichnącym już szu­mem ule­wy
Drżączkę rumianych [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 28 września 2017, 18:20

Tyl­ko w re­lac­ji z dru­gim człowiekiem tworzy­my klucz do siebie. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 27 września 2017, 15:46

Gdy mężczyz­na w do­mu, ręce, no­gi i us­ta są pełne roboty. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 26 września 2017, 17:24

Świeża wdo­wa jest jak chleb na na­tural­nym zak­wa­sie żytnim. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 24 września 2017, 15:57

Miłość małżeńska

Szu­kam nas w tej sa­mot­nej nocy.
Uświada­miam so­bie, że jes­teśmy w moim wyobrażeniu.
W moim prag­nieniu Two­jego ciała.
Two­jego ciała zapachu.
I tak sza­leńczo uwil­biane­go prze­ze mnie
Sma­ku two­jego wnętrza.
Jeszcze dwie no­ce i dzień
I prze­sycę się Tobą,
A [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 września 2017, 14:23

Czu­ność nie zazdrość. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 24 września 2017, 14:05
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film