fyrfle, teksty z września 2014 roku

22 teksty z września 2014 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

FYR­FLE­RYK ZE ŚCIEŻKI KARIERY

Więc słyszała bel­lissi­ma i łania gdy drwi­li klempa
Z dumą myślała gdy ją chędożyli - muszę być ja Ma­rylin piękna
Uda na FAŁ, biust XXL oto me­go lo­su atrybuty
Oręż ka­riery przez z kierow­nic­twem w su­mie smaczne ksiuty
A oni? Wciąż ją dy­mają, bo pus­ta, chętna i tempa 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 30 września 2014, 10:31

List do B - drugi.

Sza­rość 11.02.2008r.

Cześć!

Pro­sisz mnie bym Ci na­pisał podzięko­wanie dla aka­demików, lecz pa­miętasz jak nasze dro­gi roz­chodziły się w Ama­zon­ce , w cza­sie dys­kusji, która za­kończyła się po­niżaniem mnie przez świeżo upie­czo­nego dok­to­ra. Dziwne [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 28 września 2014, 12:42

Roz­wi­jać się, to też jest dojść do mo­men­tu, gdy to sta­nowi am­ba­ras, aby tro­je chciało na raz. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 września 2014, 12:58

Dob­re wier­sze ot­wierają us­ta de­monom, a aniołom każą szep­tać wiarę ich Auto­rom, że Bo­ga ob­ja­wiają, więc Poeci nie niszczcie dzieła Stwórcy, bo On Was posłał do mnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 września 2014, 20:50

List do B.

WOL­NOŚĆ TO­TAL­NA 04.06.2014r.

 [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 25 września 2014, 11:55

...nie mam nic wspólne­go z twoim biustonoszem,... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 września 2014, 06:44

Fyrfl w celu krzewienia słusznego oburzenia prawdziwych

Po­mimo uwiądu i si­wych już jaj
Język wciąż giętki a w ser­cu maj
Ro­daków 30 pro­cent pro­wadzi kaczka
Mi dro­gow­ska­zem i ce­lem łechtaczka

Jęzor mój po­między uda­mi buszuje
Gdy włosek się zapląta to go wypluje
Soczki smaczne po [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 23 września 2014, 13:03

Na bez­biuściu i si­likon ryba. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 września 2014, 21:05

Będę wciąż pytał w Twoim imieniu!

Chcę i dziękuję pra­cow­ni­kom Na­mysłow­skiego Ośrod­ka Kul­tu­ry, a zwłaszcza załodze Bib­liote­ki Pub­licznej w Na­mysłowie za or­ga­nizac­je spot­ka­nia pro­mujące­go książkę Cioci Zo­si, Wu­ja Stacha, Jo­nata­na Fyr­fla i Bo­nifa­cego Gul­ge­wan­ca. Dziękuję za ka­pital­na oprawę [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 września 2014, 12:57

19.o9.14

Kiedy pat­rzę z ja­ka na­bożnością i czcią pod­chodzisz do swo­jego no­wego ek­spre­su ciśnieniowe­go, to prze­zor­nie proszę o zwykłą kawę parzoną po tu­rec­ku, bo so­bie myślę, że gdy­by on ci się - nie daj Bóg, pop­suł w trak­cie ro­bienia mi ka­wy, to winą obar­czyła byś mnie i wyk­reśliła z lis­ty zna­jomych, a ja chcę przychodzić do ciebie i składać ko­lej­ne kloc­ki układan­ki, którą na­zywam głupiokurwiem(GPK). 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 19 września 2014, 12:55
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:50fyrfle do­dał no­wy tek­st Pastorałka

dzisiaj, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście dru­gie

dzisiaj, 12:11fyrfle do­dał no­wy tek­st Hetero na przys­tanku w [...]

dzisiaj, 07:22fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.12.2018r.  

wczoraj, 09:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

wczoraj, 08:56fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście pier­wsze

przedwczoraj, 15:01Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 15.12.2018r.  

15 grudnia 2018, 10:42fyrfle do­dał no­wy tek­st 15.12.2018r.  

14 grudnia 2018, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st WINNI(recenzja fil­mu)