fyrfle, teksty ze stycznia 2015 roku

24 teksty ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

FYRFLETON O QRVIEJ NĘDZY

Męczy mnie ten zwrot, bo jest w pow­szechnym użyt­ku, ale co on oz­nacza skąd się wziął i czy można mówić o nędzy w przy­pad­ku tych zac­nych pań? Służąc ro­dakom w Po­lic­ji, miałem [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 31 stycznia 2015, 08:25

FYR­FLE­RYK WOŁAJĄCY NA PUSZCZY

W za­kutym pa­rafiańszczyzną łbie
Uczu­cie ob­ra­ziło się
Lecz mądry człek
Wy­nalazł lek
Czechu od re­ligii dys­tansuj się 

limeryk
zebrał 6 fiszek • 30 stycznia 2015, 09:50

Z MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH cz. 14

Tra­dyc­ja za­bija mądrość, wiedzę i rozsądek.

Jo­natan Fyrfl

Im da­lej w las uczci­wości wo­bec siebie, tym bar­dziej Chrys­tus nie jest Bo­giem, ale miał gadane.

Wuj Stach

Ko­mu - czemu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 stycznia 2015, 17:20

Z MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH CZĘŚĆ 13

Le­piej autorkę zos­ta­wić z fiszką niż z ciążą

Ciocia Zośa

Jed­nak nie ma większe­go cho­ler­stwa i ob­ra­zy dla piękna niż wred­na , sucza, żmi­jowa­ta, wreszcie permanentnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 stycznia 2015, 14:30

FYRFL DLA SAIRY AHMED

Jes­teś Pa­kis­tanką i mu­zułmanką więc
Dla tra­dyc­ji bił Cię tatuś
Dla ho­noru tłukła mamuś
Dla za­sad łoił braciszek
Jes­teś ko­bieta więc dla chuci
Mo­les­to­wali Cię wszys­cy bracia
Gwałcił bru­tal­nie narzu­cony mąż
Praw­dziwą Twoją miłość okrutnie
Zniszczyła kochająca ho­nor rodzina
Ciebie oczywiście [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 stycznia 2015, 12:11

Z MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH CZ.12

Młyny mo­jego kościoła mielą fak­tycznie po­woli, bo pot­rze­bowały 2015 lat by us­ta­mi swo­jego sze­fa wym­leć ta­kie oto ziar­no, że ka­tolik to nieko­nie­cznie gry­zoń. No dob­rze, a [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 stycznia 2015, 11:27

FYR­FLE­RYK O POSZU­KIWA­NIU WE­NY MUZ...

Nad prasłowiańską rzeką Drwęcą
Poeci przy­rodze­niem wenę nęcą
Zaś seks z Iowa mulatką
Im poez­ji matką
A i Duch Święty darzy tym odszczepieńcom 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 25 stycznia 2015, 12:21

FYR­FLE­RYK Z OR­GA­NIZAC­JI POZARZĄDOWYCH

Cwa­ne les­bijki z Radzewic
Założyły klub dziewic
Pe­nis ich się nie ima
To cno­ta trzyma
Za ni­mi tak kom­bi­nują les­by ze Skierniewic 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 24 stycznia 2015, 14:54

FYR­FLE­RYK KO­MINIAR­SKO - OBYCZAJOWY

Nad Wisłą często się zdarza
Mat­ka pro­si kominiarza
By nas­to­let­niej córze
Od­szpun­cił w rurze
On ma tu sta­tut do­rosłości szafarza 

limeryk • 21 stycznia 2015, 16:29

AN­NE GDOT­TA FAR­MA­CEUTYCZNO - SPOŁECZNA

Pe­wien mój zna­jomy far­ma­ceuta, wyszedł so­bie na zap­lecze swo­jej ap­te­ki, aby za­palić pa­piero­sa. Kiedy raczył swo­je płuca aro­matycznym dy­mem, kojącym ner­wy, usłyszał głośny brzęk tłuczo­nej szyby [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 20 stycznia 2015, 12:14
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film