fyrfle, teksty ze stycznia 2014 roku

21 tekstów ze stycznia 2014 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Brulion Bebe B.

Szósta część Jeżyc­ja­dy, to jed­na z naj­wspa­nial­szych książek jaką przeczy­tałem. Zwo­len­ni­cy i poszu­kiwacze Miłości mają tu wszys­tko cze­go pot­rze­bują, łącznie z tak zwa­nym stop­niowa­niem na­pięcia,aż po hol­ly­woo­dzki fi­nał! A dla mnie te [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 31 stycznia 2014, 22:25

Fyrfleton z pedofilii

Wiel­ki kry­mino­log i dok­tor - auto­rytet po­wie­dział, że społeczeństwo mu­si się przyz­wyczaić, że bes­tie ludzkie będą z więzień. No więc trze­ba nau­czyć się z ni­mi żyć. Da­lej po­wie­dział, że do­tychczas 180 bestii [...] — czytaj całość

felieton • 31 stycznia 2014, 14:53

Dla jed­nych mu­zyka to świętość, na szczęście większość, po pros­tu jej słucha i dob­rze się przy niej bawi. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 stycznia 2014, 21:49

Ko­bieta zmienną jest! Czyż nie tak?! Na tej pod­sta­wie sprzecznością samą w so­bie jest żąda­nie od niej wierności. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 stycznia 2014, 11:27

An­ne Gdot­ta Enefze­tow­sko - Ezoteryczna

Mat­ka pew­nej ko­biety miała mieć ope­rację wszcze­pienia baj­pasów. Wracz anes­tezjo­log , na dzień przed za­biegiem ska­zał jej ta­kie słowa. Jeśli się zdarzy, że pod­czas ope­rac­ji, że zo­baczy światło, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 28 stycznia 2014, 15:17

Chce się żyć

Ma­teusz Ro­siński jest cho­ry na po­rażenie mózgo­we czte­rokończy­nowe - ciało ka­lekie, ale mózg fun­kcjo­nuje nor­malnie. Książka god­na Fyr­fle­go pióra! Hu­mor, iro­nia, sar­kazm,złośli­wość i kpi­na ja­kimi ob­darzo­ny jest Ma­ciek spra­wiają, że czy­tało mi [...] — czytaj całość

recenzja książki • 26 stycznia 2014, 12:25

Jeżeli w Twoim życiu dwa i dwa, to ciągle czte­ry, to chu...steczka z ta­kim życiem. No i jak bar­dzo kon­formis­tycznym i zniewo­lonym umysłem jesteś! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 stycznia 2014, 16:54

Fyrfleton z psich kup

Pew­ne­go dnia wyszedłem z miej­sco­wej dro­gerii i skiero­wałem się w kierun­ku nasze­go nag­rodzo­nego ra­tusza. Zo­baczyłem to z da­leka. Po­myślałem, że wzo­rem włodarzy Wrocławia, władze mo­jego mias­teczka , też pos­ta­nowiły uczcić kur­dupla, czyli [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 24 stycznia 2014, 19:14

Jed­ni mają za­joba, drudzy Cziłałę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 stycznia 2014, 14:16

Na początku był bur­del, bo z sa­mego chaosu, nie mogło by pow­stać ty­le na­miętności, uda­wanej miłości oraz ty­lu al­fonsów, stręczących nam, tak zwa­ne bóstwa, je­dyne praw­dy i cno­ty, po­nad­cza­sowe wartości.

(zna­lazłem wędrując przez eyesoffull) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 stycznia 2014, 14:49
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film