fyrfle, teksty z sierpnia 2016 roku

55 tekstów z sier­pnia 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Kto pi­je ze źródła, ten jest rzeką, która płynie po­za wszel­kie horyzonty... 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 31 sierpnia 2016, 17:36

Może to więcej od­rzu­cenia niż morze.

insp.Giulietka 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 31 sierpnia 2016, 15:04

Prze­cież nim pros­ta­ta, to miłość z niej rozkoszna
I we for­mach roz­koszy ro­gata i bogata!

in­sp. smu­tek tekstu"Zwyczajność" 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 31 sierpnia 2016, 14:18

W KROPLI DESZCZU

Nic tyl­ko żyć radością
Słod­kością doj­rzałego banana
A tym sa­mym smacznie
I siedząc na balkonie
Pat­rzę w przed­je­sien­ny deszcz
Który kar­mi i poi kwiaty
Które mus się wiem odwdzięczą
Jędrnością barw w moich oczach
I moją sutą chęcią życia
A więc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 31 sierpnia 2016, 14:08

Felieton wyszarpany wspomnieniom

Ten tak zwa­ny post nie spo­doba się na pew­no Beacie - le­gen­darnej położnej z po­między Od­ry i Bu­ga. Dziew­czę boi się Pra­wa i Spra­wied­li­wości jak onen przysłowiowy Diabou świn­cu­nej wo­dy, ale nie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 31 sierpnia 2016, 13:09

Bu­raki ho­dują się w le­sie, a naj­gor­sze to, że jest ta­ki stwór człowiekiem i po­tem sta­je na drodze in­nych - nor­malnych ludzi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 sierpnia 2016, 01:03

DOBRA PAMIĘĆ RADOŚCIĄ ANIOŁA, UŚMIECHEM STAROŚCI.

Nim jed­nak anioł szóstym zmysłem wie­dziony
To mu­sisz ją począć nie trwo­niąc jej na anioły
I do­piero wte­dy wie­dziony nieja­ko obo­wiązkiem
Anioł wef­runął do na­wy głównej i przy­siadł
Na tęczy wraz or­sza­kiem świętych co po duszę
Wsłuchał [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 sierpnia 2016, 11:54

30.08.2016r.

Prze­dos­tatni dzień sier­pnia. Je­go po­ranek jest bar­dzo mglis­ty, ale rześki. Trze­ba po pros­tu umieć się wy­budzić. W tym ce­lu war­to, a na­wet trze­ba nas­ta­wić budzik ze czter­dzieści pięćdziesiąt mi­nut przed pla­nowa­nym wstaniem [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 30 sierpnia 2016, 10:38

Pros­te najłat­wiej pok­rzy­wić w ciemnotę

in­sp. Danioł. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 sierpnia 2016, 08:52

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 53

Źródło jest nat­chnieniem tak zwa­nych pro­roków, poetów, no i prze­de wszys­tkim por­ta­lowych wie­szczy. Każdy kto pi­je ze źródła mu­si jed­nak wie­dzieć, że [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 29 sierpnia 2016, 16:34
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film