fyrfle, teksty z sierpnia 2014 roku

11 tekstów z sier­pnia 2014 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl z normalności

od­ległość czas budują
nasze języ­ki w słowa
mądre piękne ciepłe
kiedy już połączą się
w nas ja­ko jedno
języ­ki nasze są
tyl­ko krzy­kiem rozpaczy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 sierpnia 2014, 10:26

FYR­FLE­RYK KRZYŻACY
(z nig­dy nie na­pisa­nego cyk­lu "Nob­liści Polscy)

Mój ci on, bal­sam jak z niedźwie­dzia łój
Am­broz­ja, małma­zyja...i nad zdro­je zdrój
Zbyszka dep­ry­mowały Ja­gien­ki wyz­na­nia pionierskie
Bo wpraw­dzie do­rod­ny on, pochodze­nie rycerskie
Wszak wciąż był to zwykły...(penis?) 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 26 sierpnia 2014, 16:07

Fyrfl do M(popielcowy)

Stanęłaś w ob­ro­nie dzieci
Stanęłaś w ob­ro­nie siebie
Ukochałaś siebie bo kochałaś dzieci

Po­konałaś włas­ny strach
Bo wiesz, że życia sens to nie ból
Bo wiesz, że Bo­gu nie chodzi o ciągły lęk
Bo chcesz dla nich ciepło, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 sierpnia 2014, 16:07

AN­NE GDOT­TA ALICJI.

Wczo­raj między in­ny­mi za­niosło mnie do Miet­ko­wa nad za­lew. Bo­dajże przed­wczo­raj Ala na­pisała mi, że nie wielu piszę się ja­ko niewielu. Nie bar­dzo ku­mam za­sady pi­sow­ni pol­skiej, toteż [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 10 sierpnia 2014, 11:15

Wciąż tak nie wielu ro­zumie, że or­gazm może nie jed­no mieć imię,... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 sierpnia 2014, 07:26

Pocze­kaj, aż będziesz spokojna.
Pocze­kaj, aż będziesz rozsądna.
Wte­dy od niego odejdź.
Kro­kiem dum­nym i pewny.
Pat­rząc mu śmier­telnie w oczy.
W pro­gu mie­szka­nia stań.
Strzep proch dni w pocie.
Strzep proch no­cy we łzach.
I dum­na i pew­na idź.
Niech wiatr rozerwie.
Wspom­nienia w strzępy.
Że pus­tym naczy­niem będziesz.
Go­towym na or­gazmy życia.
We wspólno­cie dusz i serc.
Które wspólnym spoj­rze­niem są.
Wspar­ciem wzajemnością.
Może..., ale nie gro­madź już
Pow­rozów przywiązania 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 sierpnia 2014, 09:24

Cza­sy ta­kie, że or­gazm małżeństwa nie czy­ni, ale wciąż głoszą bis­ku­pi z am­bon, pro­feso­rowie z ka­tedr, dok­torzy z ga­binetów le­kar­skich, że do or­gazmu pot­rzeb­ne jest małżeństwo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 sierpnia 2014, 07:10

Gdy w życiu będziesz uz­na­wał tyl­ko mowę Chrys­tu­sa: tak-tak i nie, to szyb­ko dostąpisz or­gazmu szcze­rości i uczci­wości, ale będziesz sam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 sierpnia 2014, 14:46

Przy­naj­mniej w nie­dzielę, lud swój or­gazmem doświad­czaj i syć.
Ciebie proszą fyrfle.
Wysłuchaj nas Panie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 sierpnia 2014, 11:40

Or­gazm.or­gazm iber alles!

(z cyk­lu Sza­tańskie Wer­se­ty - wer­sja ok­ro­jona cenzurą pod przyszłe rządy PiS) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 sierpnia 2014, 22:16
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:50fyrfle do­dał no­wy tek­st Pastorałka

dzisiaj, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście dru­gie

dzisiaj, 12:11fyrfle do­dał no­wy tek­st Hetero na przys­tanku w [...]

dzisiaj, 07:22fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.12.2018r.  

wczoraj, 09:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

wczoraj, 08:56fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście pier­wsze

przedwczoraj, 15:01Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 15.12.2018r.  

15 grudnia 2018, 10:42fyrfle do­dał no­wy tek­st 15.12.2018r.  

14 grudnia 2018, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st WINNI(recenzja fil­mu)