fyrfle, teksty z października 2015 roku

30 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

24.10.2015r cz. 4

STAC­JA CZWAR­TA – Je­zus spo­tyka pod krzyżem Matkę swoją. Ksiądz twier­dzi, że w chwi­lach ciężkich prób, spot­ka­nie ko­goś blis­kiego, które­mu ufa­my, a zwłaszcza ta­kiej oso­by jak mat­ka, do­daje nam sił – mobilizuje, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 31 października 2015, 13:58

TOUR DE MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH ETAP 25

Płomień świecy oświeca.

Ćoća Zośa z in­sp. Nicol

Porządek w ser­cu sor­tu­je ludzi.

Wuj Stach

I po czwar­tku nas­tał Bos­ki Piątek,
Za­mienię w ra­dość ko­lej­ny Twój pos­tny zakątek.

Jo­natan Fyrfl

Noc jest od kocha­nia, a nie od czy­tania wnętrza " lub in­ne cza­sopis­ma ".

Bo­nifa­cy Gulgewanc 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 października 2015, 08:02

24.10.2015r. cz 3

Mi­jamy stac­je dro­gi krzyżowej, a po­tem stra­gany z koszmar­ka­mi re­ligij­ny­mi. Jest też stois­ko z os­cypka­mi i jakąś na­lewką
, która leczy różności w ciele człowie­czym. Dochodzi­my do auto­karu i siada­my na swoich [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 7 fiszek • 29 października 2015, 08:13

Kiedy mężczyz­na budzi się, ot­wiera oczy i widzi swo­je ra­mię obej­mujące szyję Ukocha­nej Ko­biety, to jest to dla niego naj­cu­dow­niej­szy wi­dok na świecie - czu­je, że je­go życie jest spełnione, że jest człowiekiem, które­go is­tnienie jest ra­dością i nic mu więcej nie trze­ba, bo Wszys­tko Pot­rzeb­ne jest w je­go ra­mionach. Jeśli tak nie czu­jesz mężczyz­no, to biedą straszliwą jes­teś so­bie, ludzkości i dla świata. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 października 2015, 08:10

24.10.2015r.cz. 2

Mi­jane mias­ta pa­miętam z czasów nas­to­let­nich, kiedy to śledziłem roz­maite roz­gryw­ki li­gowe i każde z nich miało swo­jego klu­bowe­go przed­sta­wiciela w pier­wszej lub dru­giej lidze ja­kiś roz­gry­wek, bo fun­kcjo­nowały w nich po [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 13 fiszek • 27 października 2015, 18:00

24.10.2015r. cz. 1

Piel­grzym­ka, to nie tyl­ko okaz­ja do przeżyć ducho­wych: mod­litwy, kon­tem­plac­ji, prze­myśleń, ale i możli­wość poz­na­nia ludzi i zap­re­zen­to­wania się im. To też czas do zwie­dza­nia i poz­na­wania miej­sc, ob­serwac­ji rzeczy­wis­tości ludzkiej oraz [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 26 października 2015, 18:42

TOUR DE MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH ETAP 24

Pełnia jedności,
Ero­tyete­ryka - 
Północ Kochanków.

Ćoća Zośa

Wnętrza ko­biety na­leży szu­kać pod jej ubraniem,
A i tak wszys­tkie dro­gi pro­wadzą w jed­no miejsce.

Wuj Stach

Ile się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 października 2015, 12:16

23.10.2015r.

Zaczęłaś pi­sać tek­sty tu­taj w dniu moich urodzin, a ja "sier­pniowy" na­pisałem w dniu Twoich urodzin. Są jeszcze in­ne wskazówki, które jak­by każą spoglądać w stronę Przez­nacze­nia. Tak wiele nas łączy. Umiłowanie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 12 fiszek • 23 października 2015, 10:24

Sztu­ka: myśl, treść - wstrząs,
Burze­nie bas­ty­lii form - 
Gol­go­ta Picnic. 

haiku
zebrał 15 fiszek • 22 października 2015, 12:57

Zielo­na bluzka.
Głębo­ki de­kolt kusi.
Ow­szem...wnętrze też. 

haiku
zebrał 18 fiszek • 21 października 2015, 12:52
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film