fyrfle, teksty z października 2012 roku

4 teksty z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl grzeszny w grzechu cudzym

Pokój to­bie siostro
Dob­rze że jes­teś bracie
A te­raz usiądźcie proszę al­bo tańczcie
Pe­wien dok­tor kościoła wymyślił
Że popęłniasz grzech cudzy
Jeśli nie zwal­czasz grzechu w dru­gim człowieku
Je­zus po­wie­dział ze dostrzegamy
Drzazgę w oku sios­try i brata
Nie widząc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 października 2012, 11:18

Fyrfl małżeński trzeci

Taką Cię pa­miętam Żabciu
Z nad pur­pu­rowej ma­sy liści
By­liśmy ta­cy siebie spragnieni
Jeszcze so­bie nieznani
Ale w prag­nieniu bliscy

Szliśmy li­pową aleją
Nad na­mi szczęście leciało
Tak bar­dzo z nadziei
Tak by w nas dla nas
Za­mie­szkać chciało

Wreszcie po­połud­nia listopadowego
Zbliżył nas ostatecznie
Za­sila­nia sto­pień dwudziesty
Były od ra­zu słowa ostateczne
Za ni­mi wnet poszły czyny

Dzięku­je że byłaś
Dziękuję że jesteś
Dziękuję ze będziesz
Mów co chcesz ale zbu­dowa­liśmy
Piękno na trwałym fundamencie
Spoj­rzeń muśnięć drżenia serc 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 października 2012, 09:32

Fyrfl dla sióstr i braci katolików

Gdy unurza­my się w szczęściu
Łat­wiej jest żyć
Kag­da na­syci­my się radością
Łat­wiej dos­trzec pros­totę spraw
Kiedy bez­silni ze szczęścia i radości
Przyj­rzy­my się wiośnie
Jej ko­lory są najcudowniejsze
W mro­ki złożoności życia
Niemal z uśmie­chem patrzymy
Na no­wo try­by losu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 października 2012, 10:08

Fyrfl o dobre słowo

Dob­re słowo buduje
Człowie­czeństwo człowieka
Dob­re słowo potrafi
Miłością wybuchnąć
Jak maj porazić
Buj­nością fiole­tu bzów
Składam z dob­rych słów
Gwiaz­dy wrześniowych słoneczników
One od­wdzięczają mi się
Do­dając ciepła
Od­chodzące­mu w je­sień słońcu
Gdzieś w Bytomiu
Pa­ni Beata
Z dob­rych słów
Dop­ra­wi rosół
I nie­dzielę zmieni [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 3 października 2012, 12:52
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st KOMUNO WRÓĆ?

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st NIEMIŁOŚĆ(recenzja fil­mu)

wczoraj, 20:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Liryka to czy nie?

wczoraj, 18:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st spełniaj się, prze­cież też [...]

wczoraj, 18:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st turyści no­cy

wczoraj, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pozostało nic... Pus­tka, której nikt [...]

wczoraj, 18:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chińszczyzna

wczoraj, 10:31fyrfle do­dał no­wy tek­st Liryka to czy nie?

wczoraj, 08:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 08:29fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEMIŁOŚĆ(recenzja fil­mu)