fyrfle, teksty z maja 2014 roku

19 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Myślę, że miłość nie obej­mu­je pojęcia re­ligia, dla­tego wszys­tkie re­ligie, próbują od­wrócić ko­ta ogo­nem i tak sza­fują miłością. 

aforyzm • 31 maja 2014, 13:21

List do B

Wso­bie 23.04.2014r.

 [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 30 maja 2014, 09:39

Miłością zmysłów nie nakarmisz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 maja 2014, 20:23

Myślę, że nie ma następczy­ni drożdżówki, a tym bar­dziej jej następcy. Nie będzie ich też w przyszłości, bo po pros­tu być nie może. To tak jak­by próbo­wać zastąpić po­całunek lub wino. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 maja 2014, 14:12

Fyrfl jakby spot wyborczy...

Byłem c.ujem
Jes­tem c.ujem
Będę c.ujem
Ta­ki początek i ta­ki kres
Nie mam odwrotu

Byłam szują
Jes­tem szu­ja
Będę szują
Po złama­nych przyjaźniach
W górę i w dół

Byłem wredny
Jes­tem wredny
Będę fałszywy
Inaczej nie umiem
Się więc nadaję

Byłam zdrajczynią
Jes­tem zdrajczynią
A z każdym dniem na­bieram wprawy

Nie mieliśmy sumienia
Nie ma­my sumienia
I nie będziemy go mieć
Ono blo­kuje więc hamuje
Zresztą gdy­byśmy je mieli
To prze­cież nie bylibyśmy
" WYB­RAŃCA­MY NARODU"

And now cielęta
Pędzić mi ow­czo do urn!!! 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 maja 2014, 15:06

Całe życie była ko­bietą bez ser­ca. Jakżesz można było na­pisać , w jej kar­cie zgo­nu, że umarła na je­go atak? 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 18 maja 2014, 14:01

Lu­bię stanąć na kład­ce ko­lejo­we, w słoneczny, ciepły dzień, zwłaszcza w porze przy­jaz­du po­ciągów i kocham za­pat­rzeć się w idące pod górę ko­biety, a ściślej w ich bius­ty i dos­tar­czam tak oczom nir­wa­ny.Jest to przykład myśli wpro­wadzo­nej w czyn, łat­we­go od­najdy­wania sen­sownych chwil w so­bie i w dru­gim człowieku.War­to tak wal­czyć o pier­si Wasze, a za­razem nasze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 maja 2014, 12:55

My ludzie jes­teśmy piękny­mi is­to­tami. Kiedyś to piękno uświado­mimy so­bie i zaczniemy zeń czer­pać. Wszys­cy wszystkim. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 maja 2014, 16:46

Poz­wo­liłem wczo­raj, uwieść się niepełno­let­niej Whis­ky, a dziś mam ka­ca, nie tyl­ko moralnego. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 maja 2014, 14:09

Kochaj so­bie ludzi ile chcesz, ale nig­dy im nie ufaj. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 14 maja 2014, 18:38
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film