fyrfle, teksty z lutego 2017 roku

100 tekstów z lu­tego 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Nim gwiaz­dy wstaną
Ko­sy śpiewem rozświetlą
Pięknym ludziom zmierzch 

haiku
zebrał 5 fiszek • 28 lutego 2017, 20:01

Równouprawnienie przekleństw

Myślę, że cza­sy w których żyje­my są bar­dzo wul­garne i język codzien­ny jest bar­dzo wul­garny. Gdy­bym ja nie pi­sał wul­garnie to na siłę od­ci­nał bym się od swoich drwa­low­skich i po­licyj­nych korzeni. [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 28 lutego 2017, 11:22

Piszcie tyl­ko to na co ma­cie ochotę.

Jerzy Pilch 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lutego 2017, 11:21

Noc wy­pełnił sen
Pta­ki rozśpiewały świt
Szczęściem nasze dni 

haiku
zebrał 9 fiszek • 27 lutego 2017, 07:55

Post Scriptum do kazania proboszcza

Świąty­nia to nie jest żłobek.
Świąty­nia nie jest też przedszkolem.
Świąty­nia na pew­no nie jest też
Pla­cem wrzas­kli­wych zabaw
Świąty­nia też nie podwórkiem
Świąty­nia to nie fa­cebooko­wy post
W którym pre­zen­tu­je się
Opłaka­ne skut­ki bez­stre­sowe­go wychowania
Świąty­nia to nie wybieg [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 lutego 2017, 17:24

* * *

Wtor­ko­wy po­ranek był słoneczny, ale rześki. Wiatr wiał z połud­nia, jed­nak chłód ja­ki po­wodo­wał,zde­cydo­wanie przy­pomi­nał, że to jeszcze jest zi­ma. Pan Mi­ki biegał w tą i z pow­ro­tem , zno­sem przy trawie, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 26 lutego 2017, 14:24

Znów lek­ko niema
Ślis­ki zaśnieżony świt
Wróciłaś zimo 

haiku
zebrał 5 fiszek • 26 lutego 2017, 13:22

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 25 lutego 2017, 20:08

Tek­stem piątku wi­gilii dnia po­wol­ności ob­wie­szczam myśl afo­rys­tokra­ty - myśle­nie to wczy­tywa­nie się w siebie, mówienie to wpi­sywa­nie się w in­nych, a w nag­rodę po­wiadam Ci, że po pros­tu w dużej mie­rze jest tak jak piszesz, bo ludzi py­tamy - na co?, pod­czas gdy siebie py­tamy nachuj ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 lutego 2017, 11:02

Ciepło dzień dłuższy
Go­dowe arie kosów
Już tyl­ko wiosna 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 25 lutego 2017, 09:25
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film