fyrfle, teksty z listopada 2016 roku, strona 5

96 tekstów z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

O tym co warte piątku

Nim piątek so­botą sku­li po so­bie uszy,
War­to z ochotą ra­dośnie poświntuszyć. 

fraszka
zebrała 32 fiszki • 18 listopada 2016, 06:56

Tek­sta­mi czwar­tku(to ten dzień przed piątkiem) ob­wie­szczam: oczy­wiście PrstonX za myśl - W szczęśli­wych oczach war­to się przej­rzeć i Ni­cola - 57 za ero­tyk 69, a w nag­rodę pod­po­wiadam Wam, abyście zwróci­li się do nieza­wod­ne­go jas­no­widza Jac­kow­skiego, który praw­do­podob­nie ogłosi Wam, że ko­mitet nob­low­ski mianu­je Pres­to­na do li­terac­kiej nag­ro­dy Nob­la, a Ni­colę oprócz tej pier­wszej dzie­dzi­ny, to i oczy­wiście w dzie­dzi­nie matematyki. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 listopada 2016, 22:09

Rodzi­ny Pol­skie wychodzą w tej chwi­li z biedy.

Pre­mier Beata Szydło 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 listopada 2016, 12:00

OBRAZEK Z GMINY

Szedł do „Bied­ron­ki” po niemiec­kie pi­wa, które tak bar­dzo lu­bił, a które w tym dys­kon­cie są w pra­wie stałej ofer­cie. Chod­nik był wąski, pa­miętający jeszcze PRL i dla­te­go bar­dzo nierówny. W do­dat­ku [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 17 listopada 2016, 11:40

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 17 listopada 2016, 11:33

17.11.2016r.

Ja, Da­niel Bla­ke, to film ar­cydzieło bry­tyj­skiego reżyse­ra Ke­na Loa­cha, za który słusznie moim zda­niem dos­tał złotą palmę na te­gorocznym fes­ti­walu w Can­nes. Sar­kastycznie można na­pisać, że uka­zuje prawdę o bre­xicie - [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 17 listopada 2016, 10:37

Oczy­wiście tek­stem śro­dy ob­wie­szczam ge­nial­nie piękną myśl yes­tem - A gdy­bym skłamał..., a w nag­rodę poczy­taj so­bie słodziaki Giuliet­ki i Ad­nachiela pod ich wier­sza­mi i na­pisz nam po spożyciu ja­kiegoż to miodu i od ja­kich pszczółek tak się słodzi? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 listopada 2016, 22:40

Trump miał po­wie­dzieć pub­li­cyście Po­lity­ki i WP Jac­ko­wi Żakow­skiemu, że czar­no­mar­szo­we i kod­wców po­sadziłby ra­zem ze złodziejką Hi­lary i mek­sy­kański­mi gwałci­ciela­mi, a kiedy przyśle już swoją ciężką dy­wizję do Pol­ski, to po­może rządo­wi to uczy­nić, no i kur­na kocham Cie Do­nek - le­jesz miód na mo­je serce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 listopada 2016, 13:58

16.11.2016r.

Prze­cud­nej uro­dy stro­fy wier­sza "Sen" Na­talii, przy­wiodły mo­je myśli do te­go nad czym os­tatnio roz­myślam i o czym tak często os­tatnio roz­ma­wiamy z Tobą. Jak to jest, że pta­ki przez dwa miesiące [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 16 listopada 2016, 11:37

Czar­no­mar­szo­wa z Gi­lowic na Podbeskidziu
Mod­liła się na Ma­tys­ki świętym odludziu
O zdro­wie miłość chłopaka
I by nie da­wał drapaka
Tyl­ko każdej no­cy był młotem uda­rowym w jej międzyudziu 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 16 listopada 2016, 09:35
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 16:14fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 16:09fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI