fyrfle, teksty z listopada 2016 roku, strona 2

96 tekstów z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

26.11.2016r.

So­bota, to dob­ry dzień, żeby późno wstać, a po­tem zro­bić so­bie smaczne śniada­nie i zacząć re­lak­sujące roz­mo­wy, z sek­wen­cja­mi cza­sem mądrości, cza­sem prawd życiowych, cza­sem we­sołości, a cza­sem głupo­ty. Po­tem ro­bi się [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 26 listopada 2016, 15:34

Tek­sta­mi piątku ob­wie­szczam wier­sze: Fu­nera­lofheart - W le­sie i Ja­jo - Zo­baczysz, a w nag­rodę niech moc będzie z Wami. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 listopada 2016, 23:19

Nie ma większe­go szczęścia niż widzieć, że ktoś jest szczęśli­wy dzięki tobie.

Fi­lut­ka przed chwilą do mnie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 listopada 2016, 23:08

25.11.2016r.

Wy­cieli mod­rze­wie na alei mod­rze­wiowej. Wiel­ka szko­da. Da­wały ty­le ciepła i ra­dości oraz były ma­teriałem dla wyob­raźni. Cieka­we ko­mu przeszkadzały? A kościół żyje od uroczys­tości do uroczys­tości. Do­piero co była wiel­ka koncelebra [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 25 listopada 2016, 12:33

Tek­sta­mi czwar­tku ob­wie­szczam: Fraszkę Cy­kam - zdarzy się, że mężczyz­na ma­luje pal­ce młot­kiem, noc­ny tek­st Kej­kej, który wy­cofał, oraz ko­men­tarze Ad­nachiela i Giuliet­ki pod moim dzi­siej­szym dzien­ni­kiem . W nag­rodę Woj­tko­wi zdradzę, że też lu­bię świer­szcze, a po­zos­tałym wyróżnionym pro­ponu­je posłuchać Ga­rou w ut­worze Bel­le. Woj­tek Ty też posłuchaj, to na pew­no dob­rze wpłynie na duszę człowieka z "po­malo­wanym paznokciem". 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 listopada 2016, 22:55

Pe­wien pas­tor hu­syc­ki z Kalnej
Był mis­trzem miłości analnej
Prze­ciw­ni mu ewangelicy
W swo­jej kaplicy
Głosi­li tra­dycyjną miłość w po­zyc­ji horyzontalnej 

limeryk
zebrał 5 fiszek • 24 listopada 2016, 10:35

Mu­simy bro­nić Euro­py przed napływem is­lam­skiej zarazy.

Pat­ryk Jaki 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 listopada 2016, 08:22

24.11.2016r.

Dzi­siaj mi­ja czter­nasta już miesięczni­ca jak przy­jechałem W Bes­ki­dy na stałe, gdzie zna­lazłem: miłość, szczęście, ra­dość, spokój, gdzie ro­bię swo­je, gdzie tworzę swo­je, gdzie ob­cu­je z kul­turą, gdzie po pros­tu żyję pięknem. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 24 listopada 2016, 07:58

Tek­stem śro­dy ob­wie­szczam wier­sz: Strzępek uliczne­go gwa­ru - Ag­nie­cha 1383, w nag­rodę sprawdź czy jeszcze masz w oko­licy gdzieś bi­lety na Na­rodo­wy Teatr Ope­ret­ki Ki­jow­skiej, nap­rawdę warto! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 listopada 2016, 22:33

Ci co rozśmie­szają ludzi, cen­niej­si są od tych, co każą im płakać.

Char­lie Chaplin 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 listopada 2016, 15:56
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 10:40zofija sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pier­wsze

wczoraj, 21:19yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto pięćdzziesiąte dru­gie

wczoraj, 19:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Obietnica, też może być [...]

wczoraj, 19:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Datownik

wczoraj, 19:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem zmęczo­ny życiem, [...]

wczoraj, 19:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dzień myśli

wczoraj, 19:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 19:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st nie py­taj dlacze­go ta­kie [...]

wczoraj, 19:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zdarzyło się

wczoraj, 19:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsze kwiaty to te, [...]