fyrfle, teksty z listopada 2016 roku, strona 10

96 tekstów z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Naj­lep­szy­mi dzi­siej­szy­mi tek­sta­mi ob­wie­szczam wier­sz Ad­nachiela i myśl Bóg Wszys­tko - mi­mo, że ją usunął. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 listopada 2016, 23:20

04.11.2016r.

Lis­to­pad to ta­ki gorący miesiąc, które­go tem­pe­raturę tworzą ta­kie czyn­ni­ki jak na­miętna miłość ludzi, jeszcze wiele w nim og­nistości,którą zos­ta­wił po so­bie złoty je­sien­ny paździer­nik i te sza­lone wiat­ry, co sma­gają nasze [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 4 listopada 2016, 08:11

Pa­mięć to czyny. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 3 listopada 2016, 16:39

Nad pięknym beskidzkim potokiem

Stoją nad pięknym
Ko­loro­wym liśćmi potokiem
W brud­nych dresach
W kap­tu­rach na głowach
Młodzi wca­le nie gniewni
Tyl­ko piją piwo
Palą papierosy
Plują w nurt
Klną wul­garniej od szewców
I nie są chwilą ulotną
Są swoją codziennością
A nad ni­mi Madonna
Przy­bita do us­chniętej jabłoni
Jak to Madonna
Z troską pochy­la się do nich
I uf­nie załamu­je ręce
A ja zno­wu nie mam
Ko­go za­razić rewolucją
Lub przy­naj­mniej reformacją
Ale cho­ciaż tak czasem
Się by­wa poetą 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 listopada 2016, 10:20

O oczywistej oczywistości świtów

W czwar­tko­wy ra­nek dum­ny mężczyz­ny ogonek
Pot­rze­buje mieć gorący pełen roz­koszy domek
Więc nieważnym czyś te­raz w Kra­kow­skiej Jurze
Ka­zimie­rzu Dol­nym Szklar­ce czy Singapurze
Z gor­li­wością na­miętnością ra­dością przeto
Czyń swoją po­win­ność jeśliś ko­bieto kobietą 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 3 listopada 2016, 07:05

HALLOWEEN

Dochodziła godzi­na dwudzies­ta w wi­gilie tak zwa­nych wszys­tkich świętych, czy­ly w he­lołin. Wuj Stach niesiony nową świecką tra­dycją pos­ta­nowił co nieco zmienić w rozkładzie swoich około za­duszko­wych zajęć i do­roczną pe­reg­ry­nację cmentarza [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 2 listopada 2016, 10:38
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 16:14fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 16:09fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI