fyrfle, teksty z lipca 2018 roku

35 tekstów z lip­ca 2018 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

ECCE HOMO?

Uważam, że jak jest się z da­la od me­diów, to ten świat tak źle nie wygląda. Tak trud­no dzi­siaj o dob­re­go człowieka : matkę, oj­ca, bra­ta, sios­trę, urzędni­ka, sąsiada - z którym [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 31 lipca 2018, 12:27

WOŁYŃ

W lip­cu 2013 ro­ku wyb­rałem się na wy­cie­czkę do Wrocławia, bo pos­ta­nowiłem ciut to mias­to poz­nać, je­go his­to­rię i za­byt­ki cho­ciaż ciut. Mie­szkałem 50 ki­lometrów od Wrocławia, ale znałem tyl­ko dworzec PKP, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 lipca 2018, 11:06

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 82

Po la­tach ku­piłem pi­wo na­mysłow­skie zam­ko­we ex­port. Dzi­siaj roz­le­wa­ne jest do brązo­wych bu­te­lek, a ety­kiety są w ko­lorze pod­gniłej ziele­ni i szarzyz­ny, więc niez­byt zachęcają do ku­pienia. [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 30 lipca 2018, 12:49

Umierające lato 18

Codzien­nie przez lip­co­we
Kwitnące i pachnące
Ko­loro­we piękne cud­ne odurzające
Smag­liczki san­wi­talie pelargonie
Bar­dzo trzeźwo pat­rzy­my na nią
Jadącą po­połud­niu po pra­cy rowerem
Nie myślącą o swoim zmęczeniu
Bo jedzie osłodzić po­woli boleśnie
Od­chodzącą w śmierć starość
Swo­jej ukochanej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 12:07

LETNIA GÓRSKA PRZYGODA 2

Oczy­wiście z Ha­li Kru­powej roz­ciąga się re­wela­cyj­ny wi­dok na Bes­ki­dy i Tat­ry. Widzi­my jed­nocześnie, że do­piero co tędy przeszły ow­ce i za­jadały się dziuraw­cem, że bunc te­raz po­noć ma w so­bie nutkę [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 27 lipca 2018, 08:52

LETNIA GÓRSKA PRZYGODA

Wy­jecha­liśmy ra­no w pół do ósmej spod bu­dyn­ku Urzędu Gmi­ny i da­lej jecha­liśmy przez Żywiec Pe­wel Małą i Wielką, Pe­welkę, Lacho­wice, Stryszawę i po godzi­nie bar­dzo jaz­dy bar­dzo kręty­mi górski­mi dro­gami przyjechaliśmy [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 27 lipca 2018, 08:28

mikroopowiadanie sto czterdzieste dziewiąte

Pa­ni Ha­niu, jak pa­ni to ro­bi, że jest pa­ni ta­ka piękna? 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 26 lipca 2018, 22:26

Pielgrzymka

Na pieszą piel­grzymkę do Częstocho­wy, na Jasną Górę, dałem namówić się tyl­ko raz i było to daw­no daw­no te­mu, gdzieś w 1986 ro­ku, a może w 1987. Po­wiadają, że gdzie diabeł nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 24 lipca 2018, 12:35

Mroczne Lato 18

Na przeżar­tej deszczem
Lip­co­wej ra­bacie kwietnej
Jed­nej z aksamitek
Złoto na płatku
Ucieka w ogień bordo
Jest jak wyrzut
Płomień wstydu
Na po­liczku wiernego
Wte­dy gdy widzi jak
Wiara w Bo­ga z ambony
Przes­ta­je być modlitwą
A chla­pie żaba­mi zabobonu

Gdzieś na sty­ku w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 21 lipca 2018, 13:30

NIGDY TU CIEBIE NIE BYŁO(recenzja filmu)

Film odeb­rałem ja­ko bru­talną lecz praw­dziwą me­taforę władzy- każdej władzy i na każdym po­ziomie, czy­li zbrod­nicze in­te­resy i per­wersyj­ne dzi­kie za­bawy niszczące wszys­tkie świętości, a jed­nos­tka? - jed­nos­tka, co ma zro­bić?, czym [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 19 lipca 2018, 08:34
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film