fyrfle, teksty z lipca 2017 roku

102 teksty z lip­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Sza­cunek dla wszys­tkich, to co naj­mniej głupo­ta, czy­li po trzyk­roć prze­myślmy, co mówią do nas autorytety.

in­sp. gen. Ści­bor - Rylski. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 lipca 2017, 16:58

Jak chce­cie być szczęśli­wymi, sko­ro w nie budzi­cie się ra­no z człowiekiem w łóżku, tyl­ko z psem, al­bo jeszcze gorzej ko­tem, sko­ro nie je­cie chle­ba, sko­ro nie je­cie boczku, sko­ro nie pi­jecie pi­wa, her­ba­ty czy ka­wy?? No jak???!!! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 lipca 2017, 09:59

Pi­wo mu­si być gorzkie nie słod­kie. Basta. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 lipca 2017, 21:31

Bolesław Leśmian Poezje Zebrane

Wreszcie mam ko­goś kto we mnie się wsłuchu­je i dos­tałem na urodzi­ny nie ko­lejną whis­ky, tyl­ko Poez­je Zeb­ra­ne Bo­lesława Leśmiana. Dwa to­my wy­dane przed mo­men­tem przez PIW są tym cen­niej­sze, że są czystą poezją. Wier­sze poz­ba­wione są ko­konu ględów i wyk­ształciuchów, czy­li kry­tyków i właziw­du­pen­cjuszów. Dziękuję Aniu. 

felieton
zebrał 5 fiszek • 29 lipca 2017, 12:40

Za mie­szka­nie w Twoim ser­cu war­to od ludzi dos­ta­wać codzienną da­ninę co naj­mniej niechęci. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 lipca 2017, 01:49

Oni mają spi­nery, a myśmy mieli pro­ce, luf­ki, a w do­mu kro­wy i da­waj z ni­mi na leśne i pol­ne drogi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lipca 2017, 17:49

Kocham Cię Aniu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lipca 2017, 00:37

Gorące przyjęcie? Lód. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 26 lipca 2017, 19:02

Zjadłeś obiad, to jest szczęście, a gdy go zjadłeś z kimś kocha­nym i kochającym, to cze­goż ty jeszcze chcesz? Uważaj, żebyś żądając nie zniszczył... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lipca 2017, 17:52

Ki­simy ogórki. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 lipca 2017, 18:51
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film