fyrfle, teksty z lipca 2016 roku

65 tekstów z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 45 - Nie bar­dzo dos­trze­gam poczu­cie wyższości ka­tolików i awer­sję do in­nych chrześci­jańskich wyz­nań. Dos­trze­gam na­tomiast to w mo­jej wsi, że księża [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2016, 13:29

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 44

Tak piszą co niektórzy, że Po­lacy też sta­nowią mul­ti kul­ti, a tym­cza­sem to nie jest tak z pun­ktu widze­nia Pol­ski, bo ci [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 3 fiszki • 29 lipca 2016, 11:50

Pol­sce pot­rzeb­ne jest dziesiątki ty­sięcy wiat­raków ener­ge­tycznych, ty­siące zbior­ników re­ten­cyjnych i elek­trow­ni wod­nych na nich, mi­liony mi­ni elek­trow­ni so­lar­nych na dachach naszych domów, bu­dynków, łąk, zboczy gór, a nie mi­liony ob­cych, tak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 lipca 2016, 10:25

Pier­wszym re­cenzen­tem jest oko, czy­li - 
Nim zgłębisz wnętrze, to miłość jest już ślepa. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 29 lipca 2016, 09:30

* * *

28 lip­ca 2016r.

To będzie ko­lej­ny chmur­ny, duszny i pew­nie deszczo­wy dzień te­go la­ta. Szko­da, bo miałem w pla­nie pewną wyp­rawę na pewną górę. Tym­cza­sem jed­nak mie­czy­ki urosły og­rom­ne i przew­ra­cają się pod [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 lipca 2016, 13:43

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 43

Z wy­wiadu udzielo­nego dla por­ta­lu Wir­tual­na Pol­ska przez oj­ca Oszaj­ce wy­nika, że Pa­pież Fran­ciszek w do­kumen­cie pod­su­mowującym sy­nod bis­kupów do­tyczący rodzi­ny zalecił, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 3 fiszki • 27 lipca 2016, 18:27

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 42
(list do M)

Cześć krwa­wy proroku!
Dro­ga mi P szła wczo­raj w Kra­kowie do pra­cy i na pla­cu za­baw, za­miast pias­kowni­cy, za­miast chuśta­wek, zamiast [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 27 lipca 2016, 12:52

... jeszcze roz­kruszyłem w dłoni kłos, wyd­muchałem ple­wy i zos­ta­wiłem so­bie ziar­no, i miało ta­ki dob­ry smak, ta­kiej nor­mal­ności, w niesa­mo­wi­tości, w wol­ności, w pięknie przes­trze­ni pa­no­ra­my górskiego zbocza. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 lipca 2016, 10:21

26.07.2016r.

Dzi­siaj Wiel­kie Święto - imieni­ny An­ny. Z tej okaz­ji jest bar­dzo słoneczny dzień i bar­dzo ra­dos­ny ja jes­tem. Z tej okaz­ji w pa­rafii jest od­pust i będzie w pew­nej ma­low­niczej kap­liczce koncelebra. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 26 lipca 2016, 15:06

Pier­wsza jest Wol­ność i Twórczość oraz Kreac­ja, dla­te­go nie zniewa­laj­cie, a kreuj­cie wol­ność w opar­ciu o przy­ka­za­nie miłości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lipca 2016, 10:11
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film