fyrfle, teksty z czerwca 2016 roku

80 tekstów z czer­wca 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 24 - Zas­ta­nawiam się nad tym czy człowiek wraz z dopływem gotówki sta­je się sno­bem auto­matycznie - czy jest to pro­ces nieuchronny? [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 30 czerwca 2016, 13:59

30.06.2016r.

Wczo­raj za­raz po połud­niu poszedłem so­bie w kierun­ku po­toku Glin­ny i wzniesienia Dzielec, na poszu­kiwa­nie lip z których mógłbym ur­wać sto­sow­ne kwiaty i liście na sok. Oczy­wiście byłem też cieka­wy jak wyglądają [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 30 czerwca 2016, 10:06

Ludzie wy­myśli­li ty­le czasów, a prze­cież liczy się w ich życiu je­dynie czas szczęścia. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 czerwca 2016, 08:48

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 23

Let­ni­kuję się w do­mu z og­ro­dem, czy­li ga­pię się na plażę i śliz­gających się po grzy­wach fal kaj­tser­ferów i ich cud­nie kolorowe [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 9 fiszek • 29 czerwca 2016, 18:02

Osłem, tak jak i poetą - by­wa się.

In­sp. Wdech i...marchewka 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 czerwca 2016, 14:08

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 22

Idę so­bie po dep­ta­ku, wzdłuż plaży i czy­tam, że re­zer­wat o cha­rak­terze fe­minis­tycznym. Mat­ko Bos­ka! Prze­cieram nieco zmęczo­ne już słońcem oczy i [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • 29 czerwca 2016, 13:39

Ludzie szczęśli­wi są uśmiechnięci. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 czerwca 2016, 12:35

8 lat pod­stawówki i 4 la­ta li­ceum. Wreszcie. A zwal­niani nau­czy­ciele? A niech zakładają pry­wat­ne szkoły lub idą do szkół pry­wat­nych, a tam cze­ka ich uczci­wa pra­ca - 40 godzin, dos­to­sowa­nie się do sza­lonych wy­mogów tych, których stać na 2,5 tys czes­ne­go i na­wet sprząta­nie po lek­cjach sa­li oraz pra­ca na wa­kac­jach i doszka­lanie się. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 czerwca 2016, 15:09

Wol­ność to­tal­na ludzi, zaw­sze w kon­sek­wen­cji jest złem i to prze­ważnie ok­ru­cieństwem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 czerwca 2016, 12:03

27.06.2016r.

Wszys­tkiego naj­lep­sze­go z okaz­ji świato­wego dnia swa­woli i pokątnych fig­li w to­warzys­twie! Ale by­wa cza­sem całkiem po­ważnie, że czu­jemy się jak­byśmy by­li swa­wolą bogów na Olim­pie, a niektórzy to ich pokątnych figli [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 27 czerwca 2016, 10:38
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film