fyrfle

2869 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

* * *

KOŚCIÓŁ GAR­NI­ZONO­WY W KA­TOWI­CACH POD WEZ­WA­NIEM ŚW. KAZIMIERZA

Bóg ani z na­mi ani z wami
Tym bar­dziej z honorem
I Oj­czyzną na sztan­dar­ch dla krwi
Niepokój złość
Nie umiem się tu modlić
Nie po­magają art deco
Funkcjonalizm
Słyszę krzyk milionów
Których ci z tab­lic na filarach
Wysłali na ro­zer­waną szrap­ne­lem śmierć
Czuję ich cierpienie
Widzę kulę przeszywającą
Tył głowy
W końcu jest to wnętrze
Roz­sadzającym głowę dźwiękiem
Jak mu­zyka ilus­trująca finał
Trzęsienia Duszy
Fil­mu KLER

Wychodzę zastanowiony
Nie zmanipulowany
Idę ku­pić bilet
Do praw­dzi­wego domu

Mi­rosław 06.10.2018r. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 października 2018, 14:30

Lep­szy bu­rok z ogródka, niż bu­rok ze wsi. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 października 2018, 11:28

Współcześnie, może nawet awangardowo

Cieka­we co to może być
Pew­nie dziw­ność mu­si po­ganiać szaleństwo
A sza­leństwo trzy­mać za rękę odchylenie
A z dru­giej stro­ny ka­napy smoleńskie
I czerń przek­li­nająca czerwień
Nap­rawdę nie mogę so­bie wyobrazić
Tak zwa­nej poez­ji współczesnej
Tym bar­dziej awangardowej
Gdzie normalność [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 października 2018, 10:01

18.09.2018r.

Oczy­wiście, że dzień po­now­nie za­powiada się na 35 stop­ni w cieniu. Szyb­kie śniada­nie i ka­wa z wpat­ry­waniem się w buj­ność kwitnących drzew olean­dro­wych, a da­lej po­wol­ne i bar­dzo wchłaniające ko­lory za­pat­rze­nie. Jakieś [...] — czytaj całość

dziennik • 6 października 2018, 09:20

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W KATOWICACH.

Nig­dzie jak tu cisza jest ciszą
Wys­tar­czy być a zło przechodzi w nic
Jak cud­nie tu­taj marzenia
Przyj­mują po­korną realność
Ludzie stają się dystansem
Miłość prze­biera na konkretności
Mod­litwa krys­ta­lizu­je się w sens
W Człowieka
I mądrość ko­lej­nych z nim dni
Skłaniam się do systematyczności
Zauważania
Spo­wal­niam dzień
Dla wielu chwil
Sta­wiam tamę
Nie mają odpowiedzi
Gdy to miej­sce py­ta je
Po co

Wychodzę bogatszy
O pokój we mnie

Mi­rosław 05. 10. 2018r. 

wiersz • 6 października 2018, 08:18

17.09. 2018r.

W kra­ju, to pew­nie jest dzień pom­po­wania ba­lona his­to­ryczne­go pat­riotyz­mu i idące­go za nim nac­jo­naliz­mu, ko­lej­ny dzień waśni dob­rych zmian z gor­szy­mi sor­ta­mi i nadzwyczaj­ny­mi kar­ta­mi, a my jedziemy z Su­tomo­re do [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 30 września 2018, 12:20

Co widział księżyc

Po zmie­rzchu wschodzi w Barze
I wędru­je do Bud­vy niebem Sutomore
Widzi że siedzą pod drze­wem Figowym
I cze­kają aż im opadną liście

Chwi­la i jej us­ta pełne rozkoszy
Je­go roz­kosz roz­koszą jej ust

Świ­tem zas­tał piegi na ścianie pokoju
Prześcieradło sztywne
Jak­by krochmalone 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 30 września 2018, 10:21

Teraz

Przysłałaś mi Chrys­tu­sa wyobrażenie
A pod ob­ra­zem skomponowałaś
W kryszta­le bu­kiet przecudny
Z prze­pięknej uro­dy słoneczników
A ja w parku
For­ma­linuję się ete­rem aksamitek
Nie zasypiam
Poz­wa­lam cwałować we mnie nadziei
Jędrnej soczys­tości jutra
Wszys­tkim tym teraz
Szczęśli­wym jestem
Boże Ojcze
Tak się cieszę
Dziękuję za nas

Mirosław 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 września 2018, 10:17

16.09.2018r.

Przy­jecha­liśmy wreszcie do słoneczne­go ra­ju Su­tomo­re. Za­mel­do­waliśmy się, roz­pa­kowa­liśmy się, wy­piliśmy kawę i cze­kaliśmy na obiad ciesząc się sobą. Po obie­dzie przyszedł czas na re­kone­sans, więc wy­ruszy­liśmy pooglądać miej­sco­we gumno.

Prze­de wszys­tkim patrzyliśmy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 29 września 2018, 12:08

Pe­wien pol­ski nsuczyczy­ciel w Pod­go­ricy
Da­wał lek­cje roz­koszy wpierw dziewi­cy
Nie dość że była chętną
To też pojętną
Wnet ciałem wy­wijała niczym kształtność cyrylicy 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 września 2018, 14:51
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

7 października 2018, 22:37yestem sko­men­to­wał tek­st KOŚCIÓŁ GAR­NI­ZONO­WY W KA­TOWI­CACH [...]

7 października 2018, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st KOŚCIÓŁ GAR­NI­ZONO­WY W KA­TOWI­CACH [...]

7 października 2018, 12:58yestem sko­men­to­wał tek­st Lepszy bu­rok z ogródka, [...]

7 października 2018, 12:51yestem sko­men­to­wał tek­st Współcześnie, może na­wet awan­gardo­wo

7 października 2018, 11:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasem wiążemy Bo­gu tak [...]

7 października 2018, 11:28fyrfle do­dał no­wy tek­st Lepszy bu­rok z ogródka, [...]

7 października 2018, 10:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st co krok dep­czę mi­liony [...]

7 października 2018, 10:01fyrfle do­dał no­wy tek­st Współcześnie, może na­wet awan­gardo­wo

6 października 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Słowo uwodzi, wygląd zachęca, [...]

6 października 2018, 09:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st KOŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH APOS­TOŁÓW PIOT­RA [...]