fyrfle, teksty znajomych

208 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

„Przy­naj­mniej raz w życiu ko­biecie na­leży się szczęśli­we małżeństwo.”
- Ka­tarzy­na Grochola 

myśl • 15 grudnia 2018, 20:40

Ro­mans. Krótkot­rwałe użycie? 

myśl • 19 listopada 2018, 11:20

Często praw­dy w plot­ce więcej niż w prawdzie. 

aforyzm • 19 sierpnia 2018, 11:29

Mil­cze­nie wca­le nie mu­si oz­naczać świętości. 

myśl • 15 sierpnia 2018, 19:58

Pożąda­ne jest, aby da­wanie było z rozsądkiem. 

aforyzm • 12 lipca 2018, 19:06

Jes­teśmy na chwilę, więc korzystajmy. 

aforyzm • 11 lipca 2018, 11:30

Śmierć nie uwzględnia życia. 

aforyzm • 24 czerwca 2018, 16:38

Cza­sem włas­ne myśli by­wają tak głębo­kie, że sa­memu można się w nich uto­pić, choć miały prze­cież wy­win­do­wać na piedes­tał, a czy­tel­ni­ka rzu­cić na ko­lana lub cho­ciaż wbić we fo­tel, al­bo przy­naj­mniej wyr­wać z niego. 

aforyzm • 19 czerwca 2018, 21:13

Cze­mu ludzie się nie kochają, choć są tak blis­ko siebie, choć są so­bie naj­bar­dziej blis­cy, bo są małżeństwem, rodzeństwem, matką i córką, oj­cem i synem,...? 

myśl • 3 czerwca 2018, 10:49

Dob­ro ludzi jest fun­da­men­tem Pra­wa Bożego, za­tem Pra­wo Boże jest fun­da­men­tem dob­ra ludzi. 

myśl • 22 stycznia 2018, 16:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu