fyrfle, teksty znajomych

204 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Pożąda­ne jest, aby da­wanie było z rozsądkiem. 

aforyzm • 12 lipca 2018, 19:06

Jes­teśmy na chwilę, więc korzystajmy. 

aforyzm • 11 lipca 2018, 11:30

Śmierć nie uwzględnia życia. 

aforyzm • 24 czerwca 2018, 16:38

Cza­sem włas­ne myśli by­wają tak głębo­kie, że sa­memu można się w nich uto­pić, choć miały prze­cież wy­win­do­wać na piedes­tał, a czy­tel­ni­ka rzu­cić na ko­lana lub cho­ciaż wbić we fo­tel, al­bo przy­naj­mniej wyr­wać z niego. 

aforyzm • 19 czerwca 2018, 21:13

Cze­mu ludzie się nie kochają, choć są tak blis­ko siebie, choć są so­bie naj­bar­dziej blis­cy, bo są małżeństwem, rodzeństwem, matką i córką, oj­cem i synem,...? 

myśl • 3 czerwca 2018, 10:49

Dob­ro ludzi jest fun­da­men­tem Pra­wa Bożego, za­tem Pra­wo Boże jest fun­da­men­tem dob­ra ludzi. 

myśl • 22 stycznia 2018, 16:54

Wa­ga nie jest wyz­naczni­kiem lżej. 

aforyzm • 12 stycznia 2018, 14:21

Słabości po­win­ny być pielęgno­wane jak drzew­ka bon­sai, w mi­niatu­rowe ek­scy­tujące i po­ciągające piękno. 

aforyzm • 10 stycznia 2018, 21:48

Cieka­we, czy w niebie są szczy­ty, czy tyl­ko szczy­ty raju? 

myśl • 8 stycznia 2018, 15:23

Ho­dowa­ne sztucznie gwiaz­dy bet­le­jem­skie są jak pan­ny młode - pier­wszych blask czer­wieni po wi­gilii gaśnie, jak po półno­cy gaśnie tyl­ko blask bieli tych drugich. 

aforyzm • 28 grudnia 2017, 13:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu