fyrfle, teksty znajomych, strona 4

213 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Ziemia się kręci, żeby gwiaz­dy się nie opatrzyły. 

aforyzm • 20 maja 2017, 22:22

Grunt to własność. 

aforyzm • 20 maja 2017, 22:21

"Pochy­lenie" dla człowieka ho­noru by­wa upo­korze­niem, człowieka trze­ba zro­zumieć i po­dać mu rękę. 

aforyzm • 12 maja 2017, 10:49

Kim so­bie pościelisz tak zaśniesz. 

aforyzm • 10 maja 2017, 15:12

" Is­tnieją tyl­ko dwa dni w ro­ku, w których nic nie może być zro­bione. Je­den na­zywa­my "wczo­raj", a dru­gi "jut­ro". "Dzi­siaj" to właści­wy dzień, aby kochać, wie­rzyć i żyć w pełni."

Da­lai Lama 

myśl • 12 kwietnia 2017, 17:50

Po­liczek pub­liczny chłos­ta osobista. 

aforyzm • 11 marca 2017, 00:25

Jes­tem zde­cydo­wana tyl­ko nie wiem co wybrać. 

myśl • 7 marca 2017, 11:37

Szczęście nie ma przyjaciół 

aforyzm • 26 lutego 2017, 17:20

Świado­mość swo­jej wiel­kości prze­ważnie rodzi po­gardę dla je­dyności . 

myśl • 22 lutego 2017, 19:59

Ser­ce jest jed­no, a jest go ty­le, że można go da­wać i dawać... 

myśl • 22 lutego 2017, 19:49
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu