fyrfle, teksty znajomych, strona 3

213 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Dob­ra wo­la jest ustępstwem. 

aforyzm • 3 października 2017, 19:56

Szu­kałam, ale nie wie­działam. Zna­lazłeś mnie i uświado­miłeś, że cze­kałam na Ciebie nie wiedząc a pragnąc. 

aforyzm • 29 września 2017, 00:33

Kocha­nie jest dyskusją. 

aforyzm • 15 września 2017, 19:16

Ka­mienie uszlachet­niają, ale te w złotej oprawie. 

aforyzm • 15 sierpnia 2017, 22:10

Wyjść z twarzą znaczy ub­rać od­po­wied­nią maskę.

In­sp. MyArczi 

aforyzm • 13 sierpnia 2017, 01:37

Re­ligia łącząc z Bo­giem, uczy dzielić się z dru­gim człowiekiem.

in­sp. Maverick123 

aforyzm • 8 sierpnia 2017, 01:41

Dro­ga do ra­ju jest cza­sem piekłem. 

aforyzm • 19 lipca 2017, 00:26

Pra­ca to nie tyl­ko wy­miar ma­terial­ny, a dob­ra in­te­lek­tual­ne nie ku­puje się tyl­ko na aukcji. 

aforyzm • 19 lipca 2017, 00:10

Każdy zmęczo­ny pot­rze­buje ciepła. 

aforyzm • 15 czerwca 2017, 18:52

Rodzin­na fir­ma: rodzi­na się bo­gaci, niewol­ni­cy pracują. 

myśl • 9 czerwca 2017, 13:53
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu