fyrfle, teksty znajomych, strona 21

213 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Zna­my się tyl­ko z widze­nia, więc pożeg­na­my się wzrokiem. 

myśl • 17 sierpnia 2015, 22:06

To nie jest miłość. Żad­ne z nas nie po­wie­działo kocham. Uk­radko­we, krótkie, kradzione spoj­rze­nia nie znaczą wiele . Nie po­wiem emoc­je były. Mo­je ser­ce wa­liło, no­gi drżały. Sny, których przy­pom­nienie ob­le­wa rumieńcem. [...] — czytaj całość

myśl • 16 sierpnia 2015, 11:29

Na­wet naj­gor­sza wiado­mość, od­po­wied­nio prze­kaza­na - jest dob­rze przyjmowana. 

myśl • 15 sierpnia 2015, 17:12

Urodzi­ny
Przyjmę gości z wdzięcznością, a pożeg­nam ze skry­waną radością. 

myśl • 15 sierpnia 2015, 00:24

Nau­czyłeś mnie kochać
Po­kazałeś jak być piękną
Zno­siłeś mo­je kaprysy

Wska­zywałeś jak wy­bierać dobro
Do­radzałeś w trud­nych chwilach
Nak­reśliłeś mo­je życie

Ku­powałeś prezenty
Ro­biłeś naj­pyszniej­szą kawę
Roz­pie­szczałeś mnie

Poz­wa­lałeś się ratować
Ut­wier­dzałeś w nadziei
Nie pod­ważałeś mo­jej wiary

Kochałeś

Za­pom­niałeś tyl­ko po­wie­dzieć
jak mam żyć, gdy odej­dziesz - mężu 

aforyzm • 14 sierpnia 2015, 01:57

Pa­nie pomóż!
Jak wyt­rzy­mam to zos­tanę świętą, a jak nie to ....... 

myśl • 13 sierpnia 2015, 01:05

Marze­nia są naj­lep­szą przyp­rawą do życia. 

myśl • 11 sierpnia 2015, 23:26

Pan­na z odzys­ku nie jest dla wyzysku. 

myśl • 11 sierpnia 2015, 00:24

Każde­go mężczyznę można uwieść. I co da­lej? No­we rozdanie. 

myśl • 10 sierpnia 2015, 01:26

Małżeństwo jest jak więzienie, masz w nim wszys­tko co pot­rze­bujesz do życia, a jak wyj­dziesz na wol­ność to zachłyśniesz się świeżym powietrzem. 

myśl • 6 sierpnia 2015, 02:28
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu