fyrfle, ulubione teksty

4279 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Żniwa

Było to w żni­wa. Maszy­na rol­nicza zeb­rała słomę i za­wiązała ją w bel­ki. Pow­stało wiele ta­kich be­lek. Wszys­tkie były zgrab­nie zwi­nięte. Wyróżniała się jed­na be­la. Była na uboczu, koło po­la ku­kurydzy. Jakaś [...] — czytaj całość

opowiadanie • 12 stycznia 2019, 23:56

Słonecznik i Słońce

Kiedyś pow­staną Pow­stańcy i prze­mawiać będą. Że to i owo się zdarzyło. A zdarzyło się wiele. Bo każda człowieko­dusza miała swo­je włas­ne myśli, swój włas­ny od­biór rzeczy­wis­tości, swój odrębny pogląd na to, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 stycznia 2019, 11:14

W miejskim autobusie

W za­paro­wanym autobusie
prze­rażone karpie
chłepcą powietrze

Mias­to po szybach
maże la­tar­ni palcem
smu­gi mienią się
perłowy­mi reklamami

Niekiedy ry­by mil­kną i po­ruszają ogonami
płyną w miejskim
zim­nym stawie
tu czują się bezpiecznie
ale mogą dos­tać łyżką w łeb
jeszcze przed świętami

Na wyświet­laczu napis

Zos­tało dziewięć dni
do końca roku... 

wiersz • 9 stycznia 2019, 19:38

Choćby do chmur

zacząłem które­goś dnia tęsknić
za niebem daw­nych wieczorów

wspiąłem się więc na dach
lecz w świateł bezkresie
jest świąty­nia gwiazd

gdzie wzbić się może tyl­ko ptak
gdzie tyl­ko anioł
al­bo krzyk

a ja szedłem śla­dami ludzi
wolno
smutno
jak się chodzi za pogrzebem

w milczeniu
zamyśleniu
prze­baczyłem mnie dawnemu
tamtemu

że dot­rzeć chciałem
choćby do chmur 

wiersz • 8 stycznia 2019, 09:40

Marzenia

Grób jest jak każdy grób. Z ka­mienia, z krzyżem, ze zniczem. Ale pocho­wani w nich in­ni. Każda dusza jest in­na, tak jak w cieles­nym życiu była in­na.
Są obok siebie dwa groby. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 stycznia 2019, 19:42

To nic takiego... 

myśl • 7 stycznia 2019, 00:47

Pięćset plus i już

Mój zna­jomy z czwórkę dzieci
no­sił smutną twarz
spoglądał w pustą lodówkę
w której drżała rozpacz

Wreszcie niebo pojaśniało
wbi­to bie­dzie w ple­cy nóż
pod­skoczyły słod­ka dzieci
Ry­siek dos­tał pięćset plus

Bu­ty ku­pił dzieciom
i cu­kier­ki w czekoladzie
a do te­go pier­wszy raz
po­jecha­li na wakacje

Już nie chodzi do opieki
bo ma grosza jak cholera
żona zno­wu jak ten pączek
w ciążę zaszła z te­go szczęścia... 

wiersz • 1 stycznia 2019, 08:28

* * *

We­sołych Świąt!!! 

wiersz • 29 grudnia 2018, 16:57

Rewolucji fakt

Alek­san­dra Kołłontaj
głosiła ewan­ge­lię wol­nej miłości
"W no­wej mo­ral­ności o kla­sie robotniczej"
sam­com da­wała samice
ko­biety mogły rodzić i usu­wać dzieci
i od­da­wać na­miętności jak leci

Jed­nak wyr­wa­nie kobiet
z sek­sual­nej pańszczyzny
przy­niosło zgry­zoty i blizny

W 1918 ro­ku uchwa­lono dekret
o " upow­szechnieniu pa­nienek i pań"
a ta­lon na ich użytkowanie
mógł ot­rzy­mać każdy drań

Dzieci rodzo­ne seriami
były włas­nością narodu
który miał krze­wić komunizm
w naj­dal­szych częściach zachodu... 

wiersz • 29 grudnia 2018, 16:19

Los

Małe dziew­czyn­ki ba­wiły się na podwórku. Jed­na z nich jeździła ro­wer­kiem w kółko, dru­ga jej wtóro­wała biegnąc za nią i się śmiejąc. Za­bawę dziew­czy­nek zauważyła Rache­la. Przez ok­no ka­mieni­cy ob­serwo­wała je od [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 grudnia 2018, 22:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu