fyrfle, ulubione teksty

4410 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

poeta współczesny

odeszła w pus­tkę miłoszo­wa pa­mięć
w proch obróce­ni ci co krwią świadczyli
nap­ra­wiono dru­ty poszar­pa­ne ciałem
po­między spla­mione karty
żeg­nalne kwiaty położyli

nikt nie za­bije sta­rych poetów -
ich śmierć uniesiona w toni
trwa i trwać będzie
jak bi­je o brze­gi rzeka
wzburzo­na tratwą z ludzkich dłoni

płoną ręko­pisy wzbi­jają się w słup
upływają włosy dy­mu jak sonety
pętla drzew oplata
wołający o us­ta grób -
du­si się rzęzi powieszony
niczym słowo
bez war­ty współczes­ne­go poety 

wiersz • wczoraj, 19:26

ławka

przy­siadłem na ław­ce na­pisać wiersz
wysłużona zwyczajna
uchodziła z niej bar­wa
jak ze spo­koj­nej twarzy
nieboszczyka

zlęknąłem się
porównania
na­pisałem - odpływały w niej róże
niczym z roz­la­nego wina
w wąskich zaułkach montepulciano

to da­leko w toskanii
pejzaż w którym nie [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 12:02

pragnienie

gdy mój oj­ciec wal­czył o życie
nie zda­wałem so­bie sprawy
że wal­czy tak nap­rawdę o moje

dos­ta­wałem je od niego
w codzien­nym pytaniu
o ciepły posiłek
o sto­py szu­kające odpoczynku
o ag­rafkę co się nie domyka

od­da­wał mi swo­je życie
wy­cis­kał z włas­nej żyły
prze­palo­nej od chemii

wy­ciągał je
z wys­tających kości
spuchnięte­go brzucha
odkładał we mnie

przeżył

chciałem od­dać mu
życie
ale je­mu wys­tar­czy pragnienie 

wiersz • 15 czerwca 2019, 21:19

Wieczorna myśl

Może te­raz śpisz
wy­liza­na blas­kiem księżyca
jeszcze w poświacie zmęczona
sub­telna tęsknoto... 

wiersz • 14 czerwca 2019, 23:06

Wszechświat to idea umysłu 

myśl • 14 czerwca 2019, 00:25

*** (mojej Mamie)

uj­rzałem pier­wsze­go człowieka
je­go ra­miona ugięte wy­siłkiem
jak pro­metej­ski ogień
zgar­biony pod dy­mem nocy
niosły nadzieję okutą w płomy­ki słów

do­tykały warg - wskazywały:
to two­je us­ta - w nich biel
i czerń bociania
po­kot wilczy
a na brze­gu zi­ma zwichnięta

uj­rzałem pier­wsze­go człowieka
je­go dusza kon­ste­lacją
złotych okruchów
na miękkiej dłoni

po­wie­działa: jedz 

wiersz • 12 czerwca 2019, 20:50

Ukraiński obraz w pamięci zawieszony

Wu­jek Bo­rys z Pawłówki
miał w pas­ki szelki
spod­nie na kant
koszulę w kratkę
i jak ele­gant żył we wsi

Do piwza­wodu z bańką szedł
choć sa­mogon pędził i był niezależny
trzy­mał mnie za rękę puszczając dym
w błękit­ne niebo
i dum­nie pierś prężył

W kios­ku ku­pił mi chle­bowy sok
i cias­tko z luk­rem pachnące wilgocią
uk­raińska ma­lut­ka wieś
sta­wała się słodką dobrocią

W piwza­wodzie wu­jek był figurą
a pi­wo brał po znajomości
wra­całem z nim krętą dróżką
przez kładkę
obok ogródków działkowych... 

wiersz • 11 czerwca 2019, 23:11

***

zat­rzy­mało się
młode ser­ce lata
płaczące wie­rzby nakryły
ziemię
deszczo­wym woalem

obok grzybów
przy drodze wyrósł
drew­niany krzyż

w białym lusterku
uśmie­chnięte­go zdjęcia
przegląda się samotnie
mat­ka boża
zak­rwa­wionych drzew 

wiersz • 10 czerwca 2019, 22:17

pokropek

znam ko­bietę która ut­ra­ciw­szy dziecko
z rozpaczy
nie odeb­rała go nigdy
ze szpitala
aby zor­ga­nizo­wać pogrzeb

spoczęło więc w zbioro­wej mogile
ra­zem z innymi
zalegającymi
w przeźroczys­tych naczyniach
w szpi­tal­nym magazynie

nieodeb­ra­ne mar­twe płody
oz­nacza się numerami
dzieli na duże
mniejsze

większe zmie­szczo­ne w słojach
uto­pione zastygłe
ich is­to­ta zbieg­nięta w nasiono
pragnące obrosnąć
żyzną ziemią
ukorze­nić płyn­ne ciało
pod obłoka­mi z pni

drugim
drob­nym poszarpanym
ostatkom
wys­tar­czą niewiel­kie kubki
pa­rafi­nowe kafelki
zajęte ogniem

płomyk na liściu 

wiersz • 9 czerwca 2019, 17:30

mógłby być

Bóg
mógłby być w syl­wetce mo­jego ojca
od­ry­sowa­nej na ste­ryl­nym płótnie szpitala
obiecałem: wrócę jutro

na­zajut­rz mówi do mnie
wy­nieśli człowieka kil­ka sal obok
ucichł je­den dzwonek
pleśń za­ras­ta ściany jak
biała narośl

te­go sa­mego dnia
wra­całem do mo­jego oj­ca wielokrotnie
siedząc na krześle
nie ruszając się z miejsca
jut­ro było dzisiaj
Bóg mógł przejść złamany
korytarzem
pot­knąć się o mo­je nogi
nieść w rękach kadzidło
mówić: wrócę jutro
nie wiem - nie wiem
patrzyłem
na ojca 

wiersz • 8 czerwca 2019, 10:50
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu