fyrfle, strona 5

3245 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

BIESZCZADY VOL.2

Dzień dobry!
Poeciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!
Jes­teście tam???!!!
Daj­cie o so­bie znać!
Złotym jak kaczeńce bie­szczadzkie rymem.
Białą strofą, jak białym dymem,
Wy­dają się być po burzy
Mgły nad Cisną,
Nim tęczą nad we­sołymi konstytucjami,
Uśmiech ty­sięcy wywołując,
Zawisną.

Unieście się nad kanapy
I sofy,
Związki uznanych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 maja 2019, 08:03

Handlowa Niedziela

Le­piej cza­sem przejść w małżeństwie

W anal­ne relacje,

Niż gdy­by mąż

Miał popaść

W straszne uzależnienie,

Znaczy masturbację.

Zap­rawdę wam po­wiadam -

Dzi­siaj jes­tem w Tychach

I niejed­na tu­taj babcia,

To praw­dzi­wa szprycha.

Choć jes­teśmy mohery,

To nie ogląda­my ti­wi TRWAM,

Bo wo­limy słuchać [...] — czytaj całość

wiersz • 30 kwietnia 2019, 11:59

Szczęśliwi Ludzie

Dwa złote motyle

Tańczące filuternie

Niesa­mowi­cie radośnie

Na przekór po­rywom halnego

Uni­kający zmyślnie dziobów jaskółek

Będące nat­chnieniem pszczół

Wiedzące co wie­dzieć trzeba

Tyl­ko ty­le i aż

Obo­wiązkiem życia szczęście 

wiersz • 30 kwietnia 2019, 07:49

Fotografia XVIII

Być naszym życiem pięknym i dobrym,
Wo­bec nies­kończo­ności piękna
I dob­ra Bo­ga, cho­ciaż w tej skali,
Jak jest pięknym i dob­rym brat­ka kwiat,
Wo­bec og­ro­mu czys­tości i piękna
Ja­kim jest roz­kwitłe drze­wo mirabelki.

Cały czas pat­rzeć we wzór [...] — czytaj całość

wiersz • 30 kwietnia 2019, 07:45

ODRA

Ti­mofiej Pan­kra­tycz około godzi­ny siedem­nastej powziął był swoją małżonkę Ma­karię Fiodo­rowną za dłoń prawą swoją dłonią lewą i poczęli się uda­wać pie­szo do o dwa i pół ki­lomet­ra od­da­lone­go i położone­go na [...] — czytaj całość

opowiadanie • 29 kwietnia 2019, 11:15

WYPIS Z PIĄTKU

Ta­kowoż było to oneg­daj, czy­li był to ten nieza­pom­niany piątek za­raz po Nie­dzieli Zmar­twychwsta­nia Pańskiego, aza­liż nic dziw­ne­go, że po­mimo piątku i na­kazu pos­tu był dniem ra­dos­nym, pełnym miłości i fig­larnej weny [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 kwietnia 2019, 08:39

NIM PRZYJDZIE MAJ

Re­kolek­cjo­nis­ta żony nauczał
Pod groźbą ekskomuniki
Nie mogą dłużej niż dwie doby
W waszych mężach cze­kać na was plemniki
A po­tem do mężów sta­nu głosił
Rzecz to straszna i nie bywała
Żeby małżon­ka czte­ry chociaż
Ra­zy w ty­god­niu nie [...] — czytaj całość

fraszka • 29 kwietnia 2019, 06:44

WIERSZ O DOBRU I PIĘKNU ANIELSKICH SERC I NIEBIAŃSKICH DUSZ W LUDZIACH, NAPRAWDĘ W LUDZIACH.

A my chce­my iść dalej
Zos­ta­wiamy spa­lone katedry
Wszel­kie katedry
Trze­ba nam żyć służąc pięknie
Mądrością pra­cowi­tością dobrem
Więc szklan­ka kawy
Dwie trzy szklan­ki herbaty
Krom­ka chle­ba i cała naprzód
Spo­koj­nie bez in­tryg z chciwości
Tworzy­my oazy normalności
Jeszcze więc możesz człowieku
Przyjść pop­ro­sisz i dostaniesz
Jeszcze cię prócz wysłuchamy
Usiądziesz posłucha­my z uśmiechem
Two­jej his­to­rii i dobrą radą na drogę
Ta­cy jes­teśmy ludzie zachwyceni
Każdym płat­kiem stor­czy­ka i bratka
Cieszący się każdą twoją spo­koju chwilą
Którą umiesz dos­trzec i przeżyć 

wiersz • 28 kwietnia 2019, 10:40

Fotografia XVII

Sza­fiir­ki bar­dzo pasują
Do roz­ważania pier­wsze­go dnia
Z sied­miu Wiel­kiego Tygodnia
Na fun­da­men­cie z dzi­siej­sze­go poniedziałku
Moimi ocza­mi moimi myślami
Przy­rodą i ludzkością tutejszą
I jak naj­bar­dziej dzi­siej­szą naszością

Wiel­ki tydzień przy­niesie zmartwychwstanie
I możli­wość wie­czności w niebie
Na­wet w jego [...] — czytaj całość

wiersz • 28 kwietnia 2019, 10:38

19-22.04.2019r. część 3

Idziemy so­bie wąskim as­falto­wym stro­mym po­dejściem Gol­gotą Bes­kidów na Ma­tyskę. Stac­ja III Je­zus po raz pier­wszy upa­da pod krzyżem. Zaz­wyczaj księża w tym miej­scu głoszą coś o ludzkim grzechu i że będzie [...] — czytaj całość

dziennik • 26 kwietnia 2019, 09:49
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film