fyrfle, strona 5

2475 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

mikroopowiadanie czterdzieste ósme

- Jeżeli pokładasz w kimś nadzieję...
- To zwyczaj­nie się nie zabezpieczajcie. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 marca 2018, 11:54

mikroopowiadanie czterdzieste siódme

Wędru­jemy ra­jem, czy­li krainą po­między Bes­ki­dem Żywiec­ki i Bes­ki­dem Śląskim w cza­sie zacho­du słońca nad szczy­tami te­go os­tatniego, to ta­ki nasz post, w którym żywi­my się wyłącznie szczęściem. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 marca 2018, 10:22

mikroopowiadanie czterdzieste szóste

Pat­rzyła w lus­tro z zachwy­tem, bo widziała siebie - wdowę ponętną z zewnątrz, a wewnątrz bar­dzo chętną i już czas po­myślała - dość miesiąca żałoby, więc już le­piej mieć nad sobą mężczyznę we­sołego i w jur­ności po­mysłowe­go, niż pod swoim wier­szem smut­nym o swo­jej sa­mot­ności na swoim pro­filu na­wet mi­liard lajków. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 marca 2018, 16:59

mikroopowiadanie czterdzieste piate

Pod błękit­nym niebem, w przes­trze­ni wy­pełnionej ciepłem jas­nych pro­mieni słonecznych i śpiewem skow­ronków oraz kosów, nad Sołą, roz­dzielającą Bes­kid Śląski i Żywiec­ki sie­dział so­bie na ka­mieniu w obrębie do­liny rze­ki i za­dawał so­bie py­tanie - cze­mu rzeczoz­nawcy nie biorą udział w tych kon­kursach i od­po­wie­dział so­bie, że prze­cież do­tychczas są prze­kona­ni(i słusznie), że były one prze­cież ustawione. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 marca 2018, 16:06

mikroopowiadanie czterdzieste czwarte

Zaś praw­dzi­wy mężczyz­na wol­ności, to ten, który zro­bi za­kupy, urządzi czar­ny mar­sz, ma­nifę, pa­radę równości, de­mon­strację KOD, na­piszę list pro­tes­ta­cyj­ny, pod­pa­li się i po­tem odmówi złożenia pod­pi­su pod zez­na­niami, których oczy­wiście nie złoży, a to wszys­tko oczy­wiście uczy­ni w hi­per­marke­cie w nie­dzielę wolną od handlu. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 marca 2018, 14:49

mikroopowiadanie czterdzieste trzecie

Mężczyz­na jest człowiekiem płci męskiej, który codzien­nie jest roz­koszą w dłoniach ko­biety, co każde­go dnia jest szczęściem w ra­mionach ko­biety, który dzień za dniem i noc za nocą jest ra­dością w ser­cu ko­biety, co przez całą dobę jest błogością w duszy ko­biety - człowieka płci żeńskiej. 

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 10 marca 2018, 13:36

mikroopowiadanie czterdzieste drugie

Była bar­dzo złą sze­fową, że podwład­nym chodziły po głowach myśli o za­mor­do­waniu jej, ale oczy­wiście człowie­czeństwo pow­strzy­mywało je, więc kon­cen­tro­wały się je­dynie na szcze­rych mod­litwach o jej rychłą śmierć lub ka­lec­two eli­minujące ją z pra­cy i proszę...za­mor­do­wała ją córka. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 9 marca 2018, 13:01

mikroopowiadanie czterdzieste pierwsze

Czwar­te­go lu­tego kon­sultac­ja neurochi­rur­giczna, siódme­go mar­ca po­now­na wi­zyta w po­rad­ni neuro­logicznej i skiero­wanie na re­habi­litację, więc ósme­go mar­ca za­rejes­tro­wanie się w po­rad­ni re­habi­lita­cyj­nej i umówienie kon­sultac­ji z le­karzem spec­ja­lis­ta re­habi­litac­ji na dwudzies­te­go szóste­go paździer­ni­ka oraz ot­rzy­manie nadziei na fak­tyczną re­habi­litację gdzieś na ko­niec lis­to­pada, czy­li realia dob­rej zmiany w służbie zdrowia. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 9 marca 2018, 11:52

Wyklęty

Pies pała cwel
On
Dał wiarę two­jej matce
Że może być jeszcze radością
Założył niebieską kartę
Reani­mował i wez­wał po­goto­wie gdy skatowana
Leżała niep­rzy­tom­na w kałuży
Błękit­nej krwi
A ty ku­liłaś się pod łózkiem
Te­lepiąc się i błagając Los
Żeby zno­wu nie roz­szar­pał z płatków kwiatu

Tak to on pies pała cwel... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 marca 2018, 09:34

mikroopowaidanie czterdzieste

Pan Ger­wa­zy skończył 65 lat i pa­ni Fi­lome­na ukończyła eme­rytal­ne sześćdziesiąt lat, a więc obo­je pos­ta­nowi­li uczci­wie - jak Bóg przy­kazał za­kończyć swo­je dy­rek­to­rowa­nia, i pi­sać pa­miętni­ki, w których opiszą te wszystkie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 9 marca 2018, 07:54
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st KOMUNO WRÓĆ?

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st NIEMIŁOŚĆ(recenzja fil­mu)

wczoraj, 20:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Liryka to czy nie?

wczoraj, 18:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st spełniaj się, prze­cież też [...]

wczoraj, 18:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st turyści no­cy

wczoraj, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pozostało nic... Pus­tka, której nikt [...]

wczoraj, 18:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chińszczyzna

wczoraj, 10:31fyrfle do­dał no­wy tek­st Liryka to czy nie?

wczoraj, 08:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 08:29fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEMIŁOŚĆ(recenzja fil­mu)