fyrfle, strona 5

3041 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

mikroopowiadanie dwieście czwarte

Nie szłam spać, bo bez ciebie nie mogę zasnąć, a po­tem z Tobą też nie zasypiam... 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 4 stycznia 2019, 11:36

mikroopowiadanie dwieście trzecie

Tak mi było zim­no, chciałam żebyś mnie og­rzał, a ty mnie rozgrzałeś... 

opowiadanie • 4 stycznia 2019, 11:35

Słowa pa­na pre­zyden­ta wpi­sują się w fun­da­men­talną de­batę, która toczy się w Euro­pie. Py­tanie, ja­kie jest w niej sta­wiane, nie brzmi ”za czy prze­ciw Unii?”, ale "ja­ka Unia?". Czy ma ona być [...] — czytaj całość

myśl • 1 stycznia 2019, 19:29

Jest za­bawa, się dzieje, mało, mało, mało :):);) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 grudnia 2018, 21:04

Boże Narodzenie

Kiedy po­jed­li i wy­pili po­połud­niową kawę, to by­li pełni wer­wy i chętni do działania, a więc zbierało im się zde­cydo­wanie na wyjście na spa­cer po zaśnieżonej wsi. A po­jed­li ryb z Wigilii, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 grudnia 2018, 08:42

28.12.2018r.

Miałem dzi­siaj pi­sać o Wi­gilii, o Świętach,swoich oczy­wis­tych prze­myśle­niach z tym cza­sem związa­nych, ale Pol­ska po­niosła wielką stratę, a dla mnie w ja­kimś sen­sie, to stra­ta osobista.

Bis­kup Ta­deusz Piero­nek swoją twórczością ukształtował [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 grudnia 2018, 06:47

Żebysz tak każde po­sie­dze­nie tam gdzie król chodzi pie­chotą było płat­ne, choćby za każdą myśl tam wy­wołaną i ogłoszoną, to by­liśmy bo­gat­si ma­terial­nie , a i spuściz­na niema­terial­na ludzkości po­większyła by się wielce. 

myśl • 27 grudnia 2018, 14:28

Ludzie ty­le piszą o ego, jak­by to chleb al­bo chleb ze skum­brią w to­macie nawet. 

myśl • 26 grudnia 2018, 19:22

- Plotka?
- Aktualizacja. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2018, 17:13

Myślę, że w zdro­wiu jest we­sołość, a w we­sołości zdro­wie, więc nie widziałem pot­rze­by składa­nia szer­szych życzeń na święta. Tak trud­no spełnić choćby je­deną z tych treści życzeń, wie­rzcie mi. Zresztą wy to wiecie, więc roz­szerza­nie ich to na­rażenie Bo­ga na co­raz głośniej­szy śmiech, mi­mo, że to jeszcze prze­cież nie plany. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 grudnia 2018, 23:21
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]