fyrfle, strona 5

2305 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

jeszcze trze­ba mi na­pisać, że tek­stem wczo­raj­sze­go dnia ob­wie­szczam wier­sz "To wszys­tko dzięki to­bie" autor­stwa Pol­na. Za ta pros­totę, a jed­nocześnie piękno i moc op­ty­mis­tycznych słów, to w nag­rodę nag­rodę na­piszę Ci, [...] — czytaj całość

myśl • 11 stycznia 2018, 12:46

Ob­serwując pros­ty, ale uczci­wy lud Boży, skłaniam się ku myśli, że tyl­ko ba­nal­ne, lecz kon­sekwen­tne - za­razem wier­ne miłości są "do śmierci". 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 11:58

Mówią, że życia nie da się zaplanować,
Za­tem trze­ba po pros­tu je kochać i żyć kochając... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 stycznia 2018, 11:28

Mod­litwa jest naj­piękniej wy­rażonym marzeniem,
A miłość jest je­go naj­cu­dow­niej­szym spełnieniem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 stycznia 2018, 10:56

Masz re­lację z Bo­giem al­bo jes­teś re­ligij­ny. To są sprzeczności nie do pogodzenia.

in­sp. książka "Chata". 

myśl • 11 stycznia 2018, 10:26

ŻEBY PISAĆ WIERSZE NAJPIERW TRZA BYĆ

Wczo­raj od­był się ko­lej­ny od­ci­nek dra­matu Abor­cja. Sejm zajął się czy­taniem ko­lej­ne­go oby­watel­skiego pro­jek­tu , w którym oby­wate­le ideolo­gicznie prze­ginają w jedną ze stron. Te­raz chy­ba było, że gną w le­wo. No [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 10:13

Po­lic­janci w ra­diowo­zach będą mieli ter­mi­nale i będzie można man­da­ty ui­szczać na miej­scu, a mi się wy­daje, że man­da­ty są dro­gie w sto­sun­ku do za­robków Po­laków choć bar­dzo słuszne, przy­naj­mniej niektóre - [...] — czytaj całość

anegdota • 11 stycznia 2018, 09:46

11.01.2018r.

Jest tak, że jedzie Po­lak kil­ka­set ki­lometrów z Pol­ski do Pol­ski ułożyć so­bie życie na no­wo w miłości , pra­cy, tyl­ko, ze jak Bóg przy­kazał, a nie kościel­ne dok­try­ny i ludzkie przesądy [...] — czytaj całość

dziennik • 11 stycznia 2018, 08:41

Tek­stem dziewiąte­go dnia miesiąca stycznia An­no Do­mino 2018 ogłaszam Ka­ti 75 i jej W sza­rościach dnia trze­ba zna­leźć ko­lory
choćby je so­bie na­ma­lo­wać tęczą ko­lorów nieziemskich
poszu­kać la­zu­ru nieba w oczach blis­kiej osoby
czułości słońca w do­ty­ku rąk i miłości w ciepłym drżeniu ser­ca.

W nag­rodę wie­szcze - wios­na idzie ku nam. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 stycznia 2018, 14:08

* * *

Wszys­cy no może trzy czwar­te sta­nu poetyckiego
Piszą o nadziei i tęskno­cie do przeszłości
Do nieba i piekła wznoszą marze­nia
I wspom­nienia o miłos­nych uniesieniach.

Pragną wciąż pragną wciąż miłos­ne­go szału
I ze wsty­dem ale idą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 stycznia 2018, 11:00
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:56yestem sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 21:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st panorama

wczoraj, 19:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 18:40PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 17:08yestem sko­men­to­wał tek­st Trzynastego stycznia 2018 ro­ku [...]

wczoraj, 16:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

wczoraj, 16:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st M2 z piecem kaf­lo­wym

wczoraj, 15:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 15:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lepiej być w prok­reac­ji [...]

wczoraj, 15:46fyrfle do­dał no­wy tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]