fyrfle, strona 5

2015 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Śniło mi się, że Pa­pież zno­wu był Po­lakiem, tyl­ko ja­koś ta­ki był, że...miał twarz Pa­pieża Fran­ciszka, no i ten Pa­pież Po­lak z twarzą Pa­pieża Fran­ciszka zaczy­tywał się w moich wier­szach, aż w [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 13 sierpnia 2017, 16:10

Poezja w codzienności 21 wieku

Cóż na­pisać i tym po­dob­ne? Jes­tem uczes­tni­kiem forów in­terne­towych, a więc widzę przerzu­canie się na hasła wyjęte z tek­stów różnych wier­szy różnych poetów, a więc poez­ja jest codzien­nością w codzien­ności dwudzies­te­go pierwszego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 13 sierpnia 2017, 14:38

Czy ktoś chciałby mieć żonę, która wcześniej wyści­gała się z połową powiatu?

In­sp. Dialog z Grze­gorzem Antonim 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 sierpnia 2017, 22:55

Wyz­wo­leni - tak łat­wo wpa­damy w objęcia cieni. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 12 sierpnia 2017, 22:39

Nadzieja mu­si być spo­kojną codzien­nością, po­partą mod­litwą i czynem. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 11 sierpnia 2017, 09:34

Prob­lem owi­ja się w jeża, skrzydła anioła, cho­wa pod po­wieka­mi gwiazd czy­li Poezja.

in­sp. pew­na wy­miana zdań tu­taj :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 sierpnia 2017, 09:29

Czy człowiek bez cienia byłby z tej ziemi?

In­sp. Te­ry Pratchet 

myśl dnia z 11 sierpnia 2017 roku
zebrała 6 fiszek • 10 sierpnia 2017, 19:12

Od urodze­nia jest się człowiekiem, ale po to ma­my rodziców, nau­czy­cieli, przy­ja­ciół, kapłanów, żeby to człowie­czeństwo w nas za­bi­li, a my mu­si­my sa­mi dla siebie od­na­leźć je w różności i ok­reślić co z tej różności dla nas jest człowie­czeństwem i tym żyć, ciągle jeszcze dos­to­so­wując do zmian w so­bie i w świecie obok nas.

insp.Przelon 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 sierpnia 2017, 11:25

Miedzianowłosa

Dziew­czy­no o mie­dzianych włosach
Z których zorze kom­po­nuje świt
Choć na spot­ka­nie Bo­ga w pajęczy­ny rosach
Zachwyt nasz mod­litwą ko­lej­ne­mu z dni

Dziew­czy­no o błękit­nych oczach
W nich mie­szkają mo­jego szczęścia łzy
Choć pójdziemy na Bes­kidów zboczach
Pielęgno­wać radość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 sierpnia 2017, 09:33

Po­za Pol­ską ludzie też umierają, ale nig­dzie jak tu­taj ludzie ludzi nie kochają, po pros­tu wiem.

in­sp. MyArczi 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 sierpnia 2017, 19:26
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

17 września 2017, 20:51yestem sko­men­to­wał tek­st Każda chwi­la przyb­liżająca od­da­lenie [...]

17 września 2017, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jasny księżyc za­pukał w okien­ni­ce [...]

17 września 2017, 15:03fyrfle do­dał no­wy tek­st Każda chwi­la przyb­liżająca od­da­lenie [...]

17 września 2017, 14:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Cierpliwość nie wie­czność.  

17 września 2017, 13:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Cierpliwość nie wie­czność.  

17 września 2017, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st splątanie myśli roz­ci­na słowo.  

17 września 2017, 13:52natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Cierpliwość nie wie­czność.  

17 września 2017, 13:51fyrfle wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

17 września 2017, 13:51fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2