fyrfle, strona 5

2128 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Ma­ki, chab­ry i ru­mian­ki, to bar­dzo piękne kwiaty, ale jak myślisz - dlacze­go każdy siew­ca , w każdym zbożu, pot­raktu­je je chwastoksem? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 października 2017, 11:32

Pop­rawność pod­pa­la sto­sy, w których płonie miłość, słuszność, wol­ność i zwłaszcza ja­koś tak się składa dziw­nie, że...kobiety. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 października 2017, 09:16

50 wiosen Aurory

Fran­cuska ko­media obycza­jowa, na którą we Fran­cji poszło do kin tyl­ko około pół mi­liona osób. Dzi­wi mnie to, bo chy­ba jest ich dwa ra­zy ty­le co nas Po­laków, a film jest naprawdę [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 16 października 2017, 08:04

09.09.2017r. cz.2

Mo­ja miłość jest nor­malna dla tej części Euro­py. Piękna , kształtna, żona, biała,blon­dynka, po­dej­mująca de­cyzję, od­da­na pra­cy, dzieciom, mat­ce, bra­ciom i mi. Sta­ram się jej re­wanżować moim dob­rem, ale czy umiem tego [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 16 października 2017, 07:33

Na­wet zła praw­da by­wa bez­pie­czną.

in­sp. Niusza 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 15 października 2017, 21:15

Hyde Park

Por­ta­le dzien­ni­kar­skie do­noszą, że po­woli od­chodzi do Pa­na Pa­pież Be­nedykt XVI. To ten Pa­pież, który miał od­wagę po­wie­dzieć w Ra­tyz­bo­nie, że is­lam jest złem. To ten Pa­pież, który mówił Niem­com, Fran­cu­zom, Hiszpanom [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 15 października 2017, 11:43

Le­karz jest jak nau­czy­ciel, po­lic­jant, strażak czy sędzia sądu, ma służyć z poświęce­niem, a nie zarabiać. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 października 2017, 16:30

3 LATA NAZAD

Lu­bię "pop­rzerzu­cać" ka­nały te­lewi­zyj­ne w poszu­kiwa­niu mądrości, głupiokur­wia i dob­rych py­tań. I tak dzi­siaj przed połud­niem w "dwójce" , tra­fiłem na dys­kusję w spra­wie po­większa­nia so­bie ust przez ko­biety różny­mi świństwa­mi. Najmądrzej [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 14 października 2017, 15:52

Karta Nauczyciela

Po­każ wciąż narze­kający nauczycielu
Ile masz w praw­dy w portfelu
A ty mo­carzu Broniarzu
Ni­by sa­modzierżaw­ny związków włodarzu
Od wieluż to miesięcy
'Co miesiąc w por­tfe­lu masz 18 tysięcy
Cze­mu po­wie­dzcie nau­czy­ciela karta
A nie siłaczki pra­ca jak bieg harta
Cze­mu nie z dziećmi wakacje
Cze­mu za­miast wie­dzy orracje
Szlag mnie tra­fia i boli
Cze­mu nie 40 godzin jak u Montessori

13.10.2017r. Bes­kid Żywiecki 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 października 2017, 08:48

Maria Montessori

Ob­serwuję z dumą Ciebie
Siłaczko ze szkoły Montessori
Jak z miłością i cierpliwością
Przy­goto­wujesz się su­mien­nie do lekcji
A po­tem cier­pli­wie idziesz
Od jed­ne­go dziec­ka do drugiego
I z ra­dością uczysz
Oni zaś chętnie przyjmują
Mądrość wie­dzy którą im
Sa­ma przy­goto­wałaś i tak
Bar­dzo bar­dzo cierpliwie
Przez 40 godzin w tygodniu
Cud­nie ich i siebie ubogacasz

Dla K

13.10.2017r. Plac Lacha 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 października 2017, 08:45
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

przedwczoraj, 00:33yestem sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 15:55kati75 sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 15:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 12:52Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Władcy Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­lońskiego do­puści­li [...]

16 listopada 2017, 12:51Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Może war­to zacząć pod [...]

16 listopada 2017, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Może war­to zacząć pod [...]

16 listopada 2017, 12:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st rękopis