fyrfle, strona 5

2735 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

WRÓBEL 2

Kiedy mówiła, że nie jest bo­haterką współczes­nych fe­minis­tek, to wróbel nie wyt­rzy­mał z za­cieka­wienia i przef­runął, i przy­siadł na ot­wartych drzwiach sa­mocho­du, w którym opo­wiadała mu o Ani i Syl­wku, a teraz [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 20 czerwca 2018, 13:53

20.06.2018r.

Skorzys­ta­liśmy, że jest mecz i po­jecha­liśmy do hi­per­marke­tu na za­kupy. Nie mogę zro­zumieć dlacze­go ub­ranka dla dzieci ktoś może pro­jek­to­wać w sza­rych ko­lorach i ta­kie nies­te­ty lub na­wet z ele­men­ta­mi czer­ni są [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 czerwca 2018, 06:11

Niektórym cieniom nie po­win­no się da­wać ja­kiego­kol­wiek światła, tym bar­dziej poz­wo­lić im na­bierać sensu. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 18 czerwca 2018, 13:03

OŚWIĘCIM

Piętnas­ty czer­wca dwa ty­siące osiem­naste­go ro­ku - piątek szes­nasta, wy­rusza­my. Og­ro­dowa to cu­dow­ne kwiaty os­tróżki, róży i nas­tur­cji, a na Mod­rze­wiowej te wspa­niale roz­kwi­tające og­romne ju­ki, zaś Wieśni­kiem płyną os­tatnie spadłe płatki [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 czerwca 2018, 06:24

Jaskółka

Jaskółka mie­szkała so­bie w przyk­lasztor­nej oborze, którą pro­wadziły za­kon­ni­ce mie­szkające tam, więc szczęście tej jaskółki na tym po­legało, że mogła so­bie spo­koj­nie gniaz­do­wać w oborze klaszto­ru żeńskiego, gdzie żaden państwo­wy czy unijny [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 10:53

Duch bez ciała na ziemi jest fałszem, to jak­by prze­ter­mi­nowa­ne dziewic­two, co ma siedem­dziesiąt lat - na co, po co, kto, ko­mu, gdzie, w czym,kim, nie wol­no myśleć, że jest się księżniczką [...] — czytaj całość

myśl • 14 czerwca 2018, 10:03

Dziadowa Kłoda

Gro­by oj­ca sios­try bra­towej sąsiadów
Grób niez­na­nego żołnierza
Mo­giła dzieciństwa
Ma­ry młodości snujące się
Niewy­raźnie niewy­raźne jak sza­rość zmierzchu
Mi­mo światła i poświat kolorowych
Dookoła ma­jowej pełni księżyca
Tak mało prze­jeżdżamy tutaj
Żeby żyć
A tak często pos­przątać umarłe
Boimy się oczy [...] — czytaj całość

wiersz • 14 czerwca 2018, 08:24

14.06.2018r.

Wczo­raj ważnym świętem w kościele była miesięczni­ca tak zwa­nych ob­ja­wień fa­tim­skich. Można było iść z piel­grzymką do san­ktuarium w ran­dze ba­zyli­ki do Rychwałdu i tam posłuchać bo­dajże bis­ku­pa, ale myśmy na­wie­dzi­li swój [...] — czytaj całość

dziennik • 14 czerwca 2018, 06:32

RODO

Klepsydra

Zmarła 1515 z do­mu 741, os­tatnio za­mie­szkała w alei 5 w miej­sco­wości 2345, o czym po­wiada­miają pogrążeni w żalu 321, B 52, U2, D 303, Le­vel 42

Ce­remo­nia pog­rze­bowa odbędzie się w 666, mszę ce­leb­ro­wać będą 183 i 521, słowo o zmarłej po­wie 333

Zmarła pocho­wany będzie na cmen­tarzu 44 w alei @ na po­ziomie 600

Prochem jes­teś, a będzie jeszcze bar­dziej jacarsko 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 13 czerwca 2018, 07:35

13.06.2018r.

Brat z Dol­ne­go Śląska mówił mi, że tam cze­kają na deszcz i, że gro­zi im susza, a za­tem wys­chnięcie up­raw, a tym­cza­sem tu­taj pa­da co naj­mniej co dru­gi dzień, więc wszys­tko cudnie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2018, 07:16
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 11:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

wczoraj, 11:35fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.07.2018r.  

przedwczoraj, 17:33Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

przedwczoraj, 08:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st warkocz fran­cuski

przedwczoraj, 08:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.  

przedwczoraj, 08:18fyrfle do­dał no­wy tek­st 17.07.2018r.  

przedwczoraj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

przedwczoraj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

16 lipca 2018, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

16 lipca 2018, 15:40Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.