fyrfle, strona 4

2735 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Z Kaziemierzem

Często do­piero po spot­ka­niu We­ny z Ka­zimie­rzem długo roz­ma­wiałem przy je­go sa­mochodzie pod bib­lioteką, al­bo szliśmy do je­go mie­szka­nia i tam nap­rawdę się roz­kręcał opo­wiadając aneg­do­ty z życia We­ny, z dziejów Ksantypy, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 czerwca 2018, 09:20

Kazimierz

Spot­ka­liśmy się z Ka­zimie­rzem i je­go przew­spa­niałą małżonką Zo­fią dwudzies­te­go szóste­go ma­ja w ich mie­szka­niu w Na­mysłowie. Ka­zimierz był bar­dzo cier­piący z po­wodu postępującej cho­roby i widzieliśmy po nim og­romne wyczer­pa­nie, które [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 czerwca 2018, 07:42

O Kazimierzu

O KAZIMIERZU

...to mogę pi­sać przez cały dzień i pew­nie tak będzie, że wciąż będą do mnie wra­cały wspom­nienia naszych wspólnych i osob­nych dni, ale, w których związa­ni by­liśmy naszy­mi poczy­naniami twórczy­mi i [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 czerwca 2018, 07:40

Mleko Zambrowskie

Bie­rzesz z szaf­ki kre­den­su głębo­ki talerz
Wy­pełniasz mu wnętrze żurawiną
Przy okaz­ji na­biera kolorów
Na żura­winę wy­sypu­jesz słonecznik
Dzieło wieńczy biały len
I nu­ta rozpusty
Łyżeczka masła
Schodzę więc do piwnicy
Daję ko­tu skrzydło ptaka
I z kar­to­nu wyj­mu­je karton
Z którym [...] — czytaj całość

wiersz • 23 czerwca 2018, 13:02

Na­wet, jeśli zos­ta­nie w człowieku od­kry­ty gen od­po­wie­dzial­ny za ho­mosek­sualizm, to na­leży go niszczyć w nim i zastąpić pożąda­nym ge­nem he­tero­sek­sual­nośći, aku­rat w tym wy­pad­ku wol­ność mu­si ustąpić większości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 czerwca 2018, 11:21

Światło umarłym, ogień żywym. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 czerwca 2018, 10:51

22.06.2018r.

Wczo­raj prog­no­zy spraw­dziły się. Gdzieś o dziewiętnas­tej zza Skrzyczne­go zaczęły wy­suwać się języ­ki ciem­nych ciężkich sta­lowo chmur burzo­wych lub ule­wowych i po­woli pełzły w kierun­ku Og­ro­dowej, oczy­wiście mając po drodze jeszcze Lipową, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 22 czerwca 2018, 08:05

Tychy

Nie ma dru­giego ta­kiego miejsca
Na ziemi a tym samym
Na Górnym Śląsku
Gdzie tak dob­rze sta­wia się
Pier­wsze kro­ki w życie
Gdzie tak przy­jem­nie mówi się
Pier­wsze słowa
Gdzie uczysz się że życie
To blok traw­nik parking
Ma­ma ta­ta babki [...] — czytaj całość

wiersz • 22 czerwca 2018, 06:23

BLISKOŚĆ(recenzja filmu)

Prze­de wszys­tkim, to prze­kaz od Władi­mira Pu­tina do Euro­py i świata, że rządy sil­nej ręki na Kauka­zie są pot­rzeb­ne dla dob­ra sa­mych siedem­dziesięciu grup et­nicznych tam żyjących i niena­widzących się w oparciu [...] — czytaj całość

felieton • 21 czerwca 2018, 09:43

Szklarka

Żar­nowce mają już po trzy metry
I kwitną złotą ko­roną płatków
Jak mi Los włożył
W ciało i duszę miłość po­nad złoto
Jeszcze bar­dziej melodyjną
Niż ta z nut i spod strun
Gi­tary Mar­ka Knopflera

Pod białym tynkiem
Jest wciąż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 czerwca 2018, 09:04
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 11:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

wczoraj, 11:35fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.07.2018r.  

przedwczoraj, 17:33Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

przedwczoraj, 08:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st warkocz fran­cuski

przedwczoraj, 08:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.  

przedwczoraj, 08:18fyrfle do­dał no­wy tek­st 17.07.2018r.  

przedwczoraj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

przedwczoraj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

16 lipca 2018, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

16 lipca 2018, 15:40Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.