fyrfle, strona 4

2128 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

10.09.2017r. cz.2

Króla­mi og­ro­du są te­raz słoneczni­ki, zwłaszcza te og­romne głowy od­mian ja­dal­nych. Pra­wie wszys­tkie zwróco­ne są na wschód i moc­no zwróco­ne ku swo­jej rodzi­ciel­ce ziemi. Ich grzy­wy - żółte jeszcze tydzień te­mu,te­raz stanowią [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 października 2017, 07:20

Cmentarz przy Lipowej

Idziemy je­sienną paździer­ni­kową cmen­tarną aleją
Drze­wa są aureola­mi świętości
Zaświad­czają że żyli jak mogli
Jak chcieli i jak im kazano
Zieleń tui jak­by nadzieją
Że wie­czność rzeczywistością
W której nie ma już zysku
Gdzie nikt już nie krzywdzi
I fak­tycznie święci nie są wywyższeni
Po pros­tu każdy pil­nu­je swo­jego piękna

22.10.2017r. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 października 2017, 14:11

Czy szum­ne wielok­rotne pożeg­na­nie zo­bowiązu­je do ty­lużkrot­ne­go huczne­go po­wita­nia ?

In­sp. Ni­cola 57 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 października 2017, 22:45

Pal­cem wszys­tkiego nie załat­wisz.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 października 2017, 22:12

Nikt nie da­je ty­lu do­dat­ko­wych mi­nut co PKP

Insp.P 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 października 2017, 21:53

Przeszłość, która nie jest ak­tual­nością, jest zamierzchłością. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 października 2017, 10:16

K po czte­rech miesiącach kar­mienia na­pisała do pro­ducen­ta o no­wy lak­ta­tor. Za dwa dni odeb­rała prze­syłkę od ku­riera. Ja­kież było jej zdzi­wienie, gdy do lak­ta­tora ot­rzy­mała w podzięko­waniu za zaufa­nie i wier­ność fir­mie...dwa al­ko­tes­ty i sześć kieliszków. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 października 2017, 09:13

Wy­rafi­nowa­ne kłam­stwa serc z bi­lonu, żerują naj­bar­dziej na naiw­nych ser­cach i co z te­go, że szcze­re, że na dłoni.

in­sp. Bu­jak Bogusław 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 października 2017, 08:27

10.09.2017r.

Krótkie od­da­lenia w ludziach kochających się, wzma­gają moc da­wanej so­bie miłości. Tak, że cza­sem zwyczaj­na zmiana spod­ni po­wodu­je, że obo­je roz­bierają się "do ro­sołu".

Krótkie od­da­lenia spra­wiają, że ludzie kochający pragną ofiarować [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 17 października 2017, 08:19

Żona wie, że mąż jest ważniej­szą dla niej osobą niż dzieci i mąż wie, że żona jest ważniej­szą osobą od dzieci, a tym sa­mym od je­go mat­ki, oj­ca czy jej rodziców. Obo­je wiedzą, że oni są fun­da­men­tem małżeństwa, a małżeństwo jest fun­da­men­tem rodzi­ny. Wiedzą, że w ra­zie ja­kiego­kol­wiek od­stępstwa ut­racą wszys­tko - dzieci i naj­ważniej­sze - siebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 października 2017, 11:33
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

przedwczoraj, 00:33yestem sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 15:55kati75 sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 15:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 12:52Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Władcy Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­lońskiego do­puści­li [...]

16 listopada 2017, 12:51Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Może war­to zacząć pod [...]

16 listopada 2017, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Może war­to zacząć pod [...]

16 listopada 2017, 12:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st rękopis