fyrfle, strona 4

3245 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

JELONEK

Po­toki górskie rodzą się gdzieś wy­soko na zboczach gór i naj­częściej początkiem ich są podziem­ne źródła i cieki wod­ne, które drążą ziemię w zboczach tychże gór i w pew­nym mo­men­cie wy­bijają na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 maja 2019, 10:33

BIESZCZADY VOL.3

Przy­kucnąłem z głową pochy­loną nad Sanem,
Od­dałem tę chwilę Two­jemu Dziełu,
Udało się mi nie być ze wszys­tkiego bałaganem,
Pat­rzyłem pat­rzyłem się bar­dzo połączyłem,
Ze spo­kojem mądrością może na­wet melancholią,
Ale ab­so­lut­nie przeszłością na pew­no nie byłem,
Tylko [...] — czytaj całość

wiersz • 10 maja 2019, 10:38

ZATWARNICA 4

Wra­cali te­raz po­woli i jeszcze raz kar­mi­li się wi­doka­mi po pra­wej i le­wej stro­nie. Jeszcze raz re­jes­tro­wali mok­radła wy­pełnione kępa­mi traw i niez­liczoną ilością kaczeńcy, z których wy­ras­tały dziesiątki wiel­kich pokręco­nych wierzb,wspaniałe [...] — czytaj całość

opowiadanie • 10 maja 2019, 10:23

08.05.2019r.

Szczy­piorek już jest. Kroję krom­ki chle­ba, sma­ruję je masłem, po­tem kładę na maśle szczy­piorek,a na szczy­piorek wędlinę lub goudę. Po­tem jeszcze kroję rzod­kiewkę i w tak przy­goto­wane ka­nap­ki wy­posażam Cię na dziesięciogodzinny, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 8 maja 2019, 18:03

Gdzie, komu i co trzeba?

Wier­sz jest za­pisem chwili,

Na­wet mo­men­tu w niez­godzie ze sobą,

Stąd tak trud­no od­po­wie­dzieć ci,

Gdzie byłem w poszczególnych literach

I cze­mu tam jest i,

Zaś prze­cin­ka w nim brak.

Cza­sem na początku,

Na­wet pisze się w związku z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 maja 2019, 12:36

ZATWARNICA 3

Za kościołem dro­ga pro­wadzi w nieis­tniejące wios­ki, zwa­lone wie­rze świątyń, roz­bi­te dzwon­ni­ce, wy­burzo­ne młyny i cmen­tarze. Czy cmen­tarze czczo­ne po pol­sku przez tu­rystów, leśników, prze­wod­ników? Daj Boże. Zna­ki mówią, że niedźwie­dzie, więc [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 maja 2019, 08:50

Nie jest pew­nym, czy wszys­tko jest możli­we, pew­nym jest, że nie wszys­tko możli­we jest potrzebne. 

aforyzm • 7 maja 2019, 12:31

ZATWARNICA 2

Nic więc nie ro­bią, poz­wa­lają się po­nieść tym chwi­lom, pro­wadzić się po­wol­nie przez spo­koj­ność, z której co chwilę wy­rywają się pod­niesione słowa zachwy­tu z ich ust, z oczu trys­kają is­kry roz­pa­lane niesamowitością [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 maja 2019, 10:54

BIESZCZADY VOL.1

Dym dy­rydym­dyn dym dy­rydym­dyn bębni deszcz!
W Zat­warni­cy ryt­my z po­widłamy, czy­ly dżez!
Kor­ci jak grzech, krzyczy na­wołuje jak wieszcz!

Żym dżyrydżym­dzyn żym dżyrydżymdzyn!
Deszcz w Kal­ni­cy z błys­ka­mi burzą już jest!
Dżerłeherłewerłehe­here grzmooooooot!
Przes­trzeń wiel­kiej połoni­ny rozdarł [...] — czytaj całość

wiersz • 7 maja 2019, 07:19

ZATWARNICA

Po­woli budzi­li się. Po­całun­ki, pie­szczo­ty, wreszcie toale­ta, odsłonięcie zasłon w ok­nach przes­trzen­ne­go po­koju i bar­dzo dob­rze wy­posażone­go dla tu­rystów. Szczególnie też żyran­dol i kin­kiety z rogów je­leni budziły podziw za po­mysłowość. Po [...] — czytaj całość

opowiadanie • 6 maja 2019, 10:50
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film