fyrfle, strona 4

2015 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

- Czy ko­leżan­ka może być świ­nią?
- Tak, dob­ra może. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 sierpnia 2017, 16:23

Myśleć tak sa­mo, to znać swo­je myśli wza­jem. Niebezpieczne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 sierpnia 2017, 09:01

Polsko dokąd pójdziemy 2

W Pol­sce, można po­wie­dzieć, że pa­nuje us­trój ne­potyczno - ko­lesiow­ski i do pew­ne­go mo­men­tu wy­daje się być on w porządku, bo prze­cież zaw­sze jest tak, że każdy z nas ma tam kogoś [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 17 sierpnia 2017, 08:01

16.08.2017r.

Co jeszcze mówił ksiądz Piotr w swoim wczo­raj­szym ka­zaniu? Że na sta­rość nie ma kto szklan­ki wo­dy po­dać. Że jak wed­le za­sad i war­tości wycho­wamy dzieci, to o sta­rość możemy być spokojni. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 16 sierpnia 2017, 14:05

Człowie­czeństwo, to ta­kie słowo, którym usiłuje­my zais­tnieć w ludzkości, jak to­leran­cja, ot­wartość czy pop­rawność, ale nie mające za bar­dzo uza­sad­nienia w ludzkości, która jest wol­na, wład­cza i chce być po­nad wszystkim. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 sierpnia 2017, 12:18

Polsko dokąd pójdziemy?

Zna­komi­te ka­zanie wygłosił wczo­raj pro­boszcz w mo­jej pa­rafii - ksiądz Piotr. Zwrócił uwagę na prob­lem emig­racji i te­go, że wy­jeżdżając z Pol­ski ludzie ci narze­kają, że nic im ten kraj nie dał, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 16 sierpnia 2017, 10:08

Zna­jomości możliwości. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 15 sierpnia 2017, 20:09

* * *

O CZYM SZU­MIĄ OLCHY
(Gol­go­ta Beskidów)

W upal­ny sier­pniowy wieczór
Pod po­ma­rańczą pełni księżyca
Sie­dzi­my za­nurze­ni w ter­ce­cie za­pachów
Ma­ciej­ki smag­liczki i la­wen­dy
Sma­kując am­brozję kok­taj­lu z os­trężyn
A ty tak niero­man­tycznie
Py­tasz cze­mu nie py­tam

Nie py­tam bo wiem
Kiedy cię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 sierpnia 2017, 12:41

Nie war­to mil­czeć we dwo­je, bo nie po to się jest we dwo­je żeby mil­czeć. Każde mil­cze­nie od­da­la od siebie dwo­je, na­wet sen zbyt długim być nie może.

in­sp. Atira 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 sierpnia 2017, 10:22

14.08.2017r.

Obudzi­liśmy i po­wita­liśmy siebie wza­jem uśmie­chem i dob­rym słowem, przy­tule­niem i gorącym po­całun­kiem oraz sta­nem szczęścia kocha­nych i kochających ludzi. Tak też przy­wita­liśmy ko­lej­ny cu­dow­ny ge­nial­ny dzień sier­pnia, pełen słońca, dob­rych wiatrów, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 14 sierpnia 2017, 09:22
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

17 września 2017, 20:51yestem sko­men­to­wał tek­st Każda chwi­la przyb­liżająca od­da­lenie [...]

17 września 2017, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jasny księżyc za­pukał w okien­ni­ce [...]

17 września 2017, 15:03fyrfle do­dał no­wy tek­st Każda chwi­la przyb­liżająca od­da­lenie [...]

17 września 2017, 14:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Cierpliwość nie wie­czność.  

17 września 2017, 13:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Cierpliwość nie wie­czność.  

17 września 2017, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st splątanie myśli roz­ci­na słowo.  

17 września 2017, 13:52natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Cierpliwość nie wie­czność.  

17 września 2017, 13:51fyrfle wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

17 września 2017, 13:51fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2