fyrfle, strona 4

3041 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

WOLNOŚĆ NIE MUSI BYĆ NIEBEM

Umarł. Ciem­ność. Po chwi­li nies­te­ty oka­zało się, że jak naj­bar­dziej żyje. A więc jed­nak wie­czność. Moc­no do­cis­kał górne po­wieki do dol­nych, aż wreszcie prze­cierał oczy dłońmi. Szok! Da­lej trze­ba is­tnieć, a jednak. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 9 stycznia 2019, 07:46

mikroopowiadanie dwieście siódme

- Jak­by to udo­kumen­to­wać, że mi to przekazałaś?
- Na­piszę ci no­tatkę służbową.
- To mu­sisz iść do sze­fa, on wie jak się to pisze z rac­ji byłego zawodu.
- Kocha­nieńka! Ja trzydzieści lat śpię [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 stycznia 2019, 18:07

mikroopowiadanie dwieście szóste

- Zap­ro­pono­wałam więc sze­fowi, żeby jeszcze ku­pił ob­rus na biur­ko, to tak ten for­nir nie będzie ule­gał wypalcowaniu.
- Cze­mu? Wy­pal­co­wanie jest świetne!
- Hahahahahahahahahahah.....
- A idź mu jeszcze po­wiedz, żeby ku­pił długi i sze­roki obrus.
- No, żeby mu tych różowych skar­pe­tek nie było wi­dać, hihihihi...
- Nie! Żeby nie było wi­dać kto jest pod biurkiem. 

opowiadanie • 8 stycznia 2019, 17:50

Zabawa Zabawa(recenzja filmu)

To ko­lej­ny bar­dzo dob­ry film Kin­gi Dębskiej, zreali­zowa­ny w kon­wen­cji dra­matu obycza­jowe­go. Film po­rusza spra­wy dra­matyczne, ocierające się o tra­gizm, ale łagodzą na­pięcie za­war­te wątki ko­mediowe, choć jak się im dob­rze przyjrzeć, [...] — czytaj całość

felieton • 8 stycznia 2019, 07:18

06.01.2019r.

Wsta­jemy bar­dzo późno jak na naszą codzienną prak­tykę, ale ze względu na pog­rzeb księdza bis­ku­pa Pieron­ka, moją ko­misję le­kar­ską w Ka­towi­cach i kon­cert cha­ryta­tyw­ny w Spod­ku całkiem zmieni­liśmy na kil­ka dni nasze [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 7 stycznia 2019, 09:13

To nie jest tak, że ktoś z ko­goś czy­ni pros­ta­ka i to nie jest tak, że ja­kaś miej­sco­wość sta­je się zaścian­kiem , bo ktoś działał na szkodę społeczeństwa, które stało się w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 stycznia 2019, 15:37

04.01.2019r.

Jes­tem po pięćdziesiątce i już daw­no eme­rytem i już daw­no ren­cistą i od bar­dzo daw­na in­wa­lidą,a jed­nocześnie widziałem i zro­biłem ty­le, że czu­je się sta­ry- sta­ry, ale i bar­dzo doświad­czo­ny, mądry "tak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 4 stycznia 2019, 15:02

Wol­ność jest korzys­ta­niem z możli­wości niewo­li w której żyje­my. Nie ma cze­goś ta­kiego jak ab­so­lut­na wol­ność, a jak jest, to już trze­ba naz­wać to coś szaleństwem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 stycznia 2019, 12:11

Ty­lu ludzi ty­le myśli, a tyl­ko kil­ku­nas­tu mówi treść swoich myśli, kil­ku z nich umie prze­kazać te myśli pisząc i jeszcze kil­ku z nich umie z tych myśli ułożyć so­bie i mi­liar­dom los. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 stycznia 2019, 12:07

mikroopowiadanie dwieście piąte

- Gdzie tak długo byłaś?
- U szefa.
- Co robiłaś?
- Ku­pił so­bie no­we biur­ko i ta­kie pla­my mu się ro­bią, źle to wygląda, to mu wyczyściłam, chłop to so­bie nie umie poradzić.
- A fro­tero­wałaś pier­siami i czy pośladkami? 

opowiadanie • 4 stycznia 2019, 11:40
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 16:14fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 16:09fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI