fyrfle, strona 4

2305 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Jest pra­wie niemożli­wym, aby zos­tać mi­liar­de­rem w je­den piątek.

In­sp. Euro Jack Pot 

aforyzm • 13 stycznia 2018, 10:28

Ty­le w nas wiary ile nadziei na miłosier­dzie, lecz to tyl­ko per­spek­ty­wa wierzących w Chrys­tu­sa.

Insp.IKON 

aforyzm • 13 stycznia 2018, 10:11

Le­piej jak drogę prze­bieg­nie czar­ny kot, niż gdy na drodze stoi tęczo­wy KOD. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 stycznia 2018, 10:03

Łat­wiej jest za­ciągnąć wep­chnąć, czy może le­piej wskoczyć ko­muś do łóżka? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 stycznia 2018, 16:14

Uwa­ga,uwa­ga ogłaszam: Tek­stem 11 dnia stycznia ro­ku Chrys­tu­sowe­go 20 osiem­naste­go wyb­rałem prozę opo­wiadającą auto­ra li­viejaj Ma­lezyj­ski zachód słońca. Jest w niej przy­goda, kwin­te­sen­cja wol­ności sto­sowa­nej, miłość wol­na i na­miętna, spra­wy społeczne:rodzi­na, relacje [...] — czytaj całość

myśl • 12 stycznia 2018, 13:06

Słuszne to, a za­razem zba­wien­ne, że zas­ta­nawiamy się nad ta­kimi fak­ta­mi - nieco za­baw­ny­mi, nieco pa­radok­salny­mi, ale w kon­sekwen­cji naszych myśli - daj Boże zba­wien­ny­mi. Na­si rodzi­ciele i nasze po­kole­nie zas­ta­nawialiśmy się [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2018, 11:36

NIM ODFRUNĘ Z WENA STOJĘ NA ZIEMI

W Częstocho­wie w szpi­talu zmarł 67 let­ni or­dy­nator jed­ne­go z od­działów w trak­cie 24 godzin­ne­go dyżuru. Był cho­ry na ser­ce, miał przek­roczo­ny wiek eme­rytal­ny - za­pytałaś mnie oburzo­na: co to jest dyżur [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 12 stycznia 2018, 10:22

Miłość wy­maga bar­dzo wiele
Od te­go do które­go przychodzi
Wys­trasza często sobą obdarowanych
Jas­no mówi: czyny
Od­rzuć ludzi
Za­pom­nij zasad
Wyp­ro­wadź doktryny
Otwórz się na przeciwności
Przes­tań odurzać się religią
Ne­goc­juj twar­do z Bogiem
Bądź w tej roz­mo­wie jak ten
Które­go naz­wał Izrael
Jest mną ja jes­tem Nim
Tyś z nas
Na­leży ci się
Bierz
Bo
Ja jes­tem drogą
Ja jes­tem człowiekiem
Ja jes­tem życiem

in­sp. Naja 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 stycznia 2018, 09:37

12.01.2018r.

Her­miona miała wy­padek. Potrąciła star­ca na przejściu dla pie­szych. Czy wtar­gnął? Czy ona była bez­reflek­syjnie nieuważna. Jak chciwą jest je­go rodzi­na? Jak mściwą? A może są ludźmi spo­koj­ny­mi,zdys­tanso­wany­mi, wy­rozu­miałymi, wy­baczający­mi, pod­dający­mi się [...] — czytaj całość

dziennik • 12 stycznia 2018, 08:30

Łóżka już tak są skon­struowa­ne i nig­dy in­nej kon­struk­cji nie miały, nie mają i mieć nie będą. Jaką wielką by nie były po­wie­rzchnią, to jed­nej oso­bie zaw­sze w nich będzie cias­no i zaw­sze będzie w nich śniła koszmary. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2018, 07:03
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:56yestem sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 21:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st panorama

wczoraj, 19:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 18:40PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 17:08yestem sko­men­to­wał tek­st Trzynastego stycznia 2018 ro­ku [...]

wczoraj, 16:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

wczoraj, 16:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st M2 z piecem kaf­lo­wym

wczoraj, 15:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 15:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lepiej być w prok­reac­ji [...]

wczoraj, 15:46fyrfle do­dał no­wy tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]