fyrfle, strona 4

2475 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Po co mam mówić
Zos­ta­wiam słowa kwiatom
Mnie wyrażają 

haiku
zebrał 2 fiszki • 14 marca 2018, 14:27

pot­rze­ba kwiatów
tak cud­nie wy­raża się
Bóg w człowieku 

haiku
zebrał 5 fiszek • 14 marca 2018, 14:25

O Wysockim w sposób ugrzeczniony

Cóż więc Wołod­ja napisać
Żeby było dobrze
No więc sko­ro jes­teś na piedestale
Kaczmar­ski ci na­pisał epitafium
A Ka­zimierz tłumaczył
To na pew­no byłeś wiel­kim poetą
A te­raz jes­teś poetą kultowym
Jak Brel
Jak Okudżawa
Jak Stachura
Na pew­no pi­sałeś pięknie o [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 marca 2018, 13:48

Kazali pisać o Wysockim

Wołod­ja krzyczą się zachwycając
A ja im po­wiem rus­ki był skurkowaniec
Więc czy­tając i śpiewając
Sku­bańco­wi pat­rzę między wersety
I pisząc szczerze nie należę
Wiem tyl­ko że Kaczmarski
Na­pisał mu cud­ne epitafium
I Ka­zimierz wspa­niale go tłumaczył do gazet
Kiedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 marca 2018, 13:21

mikroopowiadanie pięćdziesiąte pierwsze

W os­tatnim dniu dru­giego miesiąca swo­jego dy­rek­to­rowa­nia, wie­dział już kto pra­cuje, a kto jest tyl­ko na eta­cie, kto się pod­li­zuje, kto pod nim dołki ko­pie, kto z kim i na ko­go sidła [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 marca 2018, 10:49

A oni wciąż wołają - ukrzyżuj!

Pew­ne­go dnia do wójta pew­nej pod­beskidzkiej gmi­ny przyszedł list z Iz­raela, w którym je­go autor pi­sał, że praw­do­podob­nie urodził się w jed­nej ze wsi tej gmi­ny. Po­dał tyl­ko opis miej­sca, że dom [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 marca 2018, 08:34

13.03.2018r.

13.03.2018r.

Co na­pisać, a za­tem jak się wy­powie­dzieć? Naj­le­piej to co się fak­tycznie myśli nie poubiera­ne w pióra, zwłaszcza pióra, które wychodzą z tyłka jak we fran­cuskim ja­kimś mar­nym kabarecie.

Nies­te­ty nie rodzi­my się [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 marca 2018, 08:05

mikroopowiadanie pięćdziesiąte

Mo­ja zna­joma po­wiadała - życia nie prze­tańczysz - może właśnie dla­tego wyszła za mąż za mężczyznę, który za każdą próbę ta­neczne­go kro­ku w jej i ich życiu, po pros­tu ją dot­kli­wie bił [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 marca 2018, 14:04

mikroopowiadanie czterdzieste dziewiąte

Szczerze mówiąc nie znam człowieka i je­go sztu­ki, ale dziękuję za in­spi­rację, więc pog­rze­bie i spraw­dzę, czy był zboczeńcem, czy głosem na pus­ty­ni - szczerze też pisząc, niie lu­bię pojęcia grzech, raczej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 marca 2018, 13:30

Kobieta i papieros

Po­palała po­palała no to odo­rek wydychała
Nie dzi­wota że starą panną na sta­rość została
I boją się jej sios­try że ich córki za­razę odziedziczą
A bo nie dość że starą panną to cha­lira jest dziewicą
Nawet [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 12 marca 2018, 13:08
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st KOMUNO WRÓĆ?

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st NIEMIŁOŚĆ(recenzja fil­mu)

wczoraj, 20:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Liryka to czy nie?

wczoraj, 18:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st spełniaj się, prze­cież też [...]

wczoraj, 18:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st turyści no­cy

wczoraj, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pozostało nic... Pus­tka, której nikt [...]

wczoraj, 18:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chińszczyzna

wczoraj, 10:31fyrfle do­dał no­wy tek­st Liryka to czy nie?

wczoraj, 08:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 08:29fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEMIŁOŚĆ(recenzja fil­mu)