fyrfle, strona 322

3245 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl rodzinnych ogrodów działkowych

Księżyc wzeszedł i słońce zgwałcił
Te zaczer­wieniło się i poszło spać
Jak mniemam w Ber­li­nie w ho­telu Ritz
Wiel­ki wóz pat­rzył na tych dwoje
Jak to mężczyzna
Po­pełniając Ona­na grzech
Z trzas­kiem złamał dyszel
Się z te­go zrobiła [...] — czytaj całość

wiersz • 21 czerwca 2012, 12:04

Z opowieści Matki

W No­wy Rok po­jechałem do ma­my. O niej na­piszę tyl­ko ty­le, że wpa­jała mi bym czy­tał Bib­lię,ale nie słuchał tych, co ją głoszą i całymi no­cami ze mną audyc­ji Tom­ka Bek­sińskiego w [...] — czytaj całość

opowiadanie • 6 czerwca 2012, 14:53

Fyrfl Wiatr

Nie ro­zumiem cze­mu ludzie chcą sięgać gwiazd
Jeśli na­wet z ich oczu wi­dać wszystko
Być wiat­rem to jest do­piero coś
Prze­nikać ludzi ich miłość czuć
Po­tem na ple­cach po­nieść ma­terię jej
Rwać mus­kać us­ta sprag­nione i ech
Strzępki [...] — czytaj całość

wiersz • 1 czerwca 2012, 16:44

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 23 maja 2012, 17:56

Fyrfl do Europy

Najsłod­sze rzeczy niesiemy Wam
Prag­niemy również najsłod­szych Prawd
Naszym dzieciom prze­ciera­my szlak
Sil­ni jak Di­laj­la i Penelopa
Zwierzęcych pełni w siedem sił
Rwiemy po dy­wanach kwiatów i autostrad
To my niesiemy entuzjazm
To my op­ty­miz­mu wiatr
By nasze dzieci piły [...] — czytaj całość

wiersz • 16 maja 2012, 12:22

Fyrfl erotyk porno dwa

Zwilżyć us­ta w Twoich ustach
Na­pić się z Two­jego łona
Mus­kać języ­kiem uszka Twe
Ser­decznym pal­cem roz­pa­lać pun­kt G
Przyw­rzeć do Ciebie pierś w pierś
Set­ki po­całunków od czoła do ud
Spi­jać sro­mu Twe­go miód
Poczuć Twych drżenie ud
Napawać [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 9 maja 2012, 11:21

Opowieść po powodziowa odc 2

Pew­nej no­cy mieli służbę. From­lo­witz po­woził niemiec­kiej mar­ki ra­diowo­zem. Mosze urzędo­wał z Ka­sią w dru­giej kla­sie. Jak każdej noc­nej służby prze­rabiali którąś ze sztuk miłos­nych Ka­masut­ry lub in­nych te­go ty­pu dzieł, za [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 maja 2012, 11:24

Opowieść po powodziowa odcinek 1

Było to daw­no, daw­no te­mu, po owej straszli­wej po­wodzi, którą jak mówi­li złośli­wi wy­wołał pa­pież, wyświęcając swo­je pom­ni­ki, w pysze luk­ro­wanej spesze­niem. jak to by­wa w przy­pad­ku tak trauma­tycznych wy­darzeń jak ta [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 kwietnia 2012, 12:27

Fyrfl Miasto Spotkań

Spot­kała się wieś z historią
Na Os­tro­wie Tum­skim i wierzy
Że kłódka na moście kluczyk w Odrę
To miłość ba­jeczna do gro­bowej deski

Ra­dio Ma­ryja tu dłoń po­daje
Po­marańczo­wej alternatywie
Ale nie pat­rzą so­bie w oczy

Dziew­czy­ny z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 kwietnia 2012, 11:37

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 18 kwietnia 2012, 13:09
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film