fyrfle, strona 303

3243 teksty – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl z ogrodów

Mam sta­romod­ny ogród
Pełen kwiatów kwitnących
Od końca każdej zimy
Do jej pier­wszych początków
Tak bar­dzo kolorowych
I tak zniewa­lająco pachnących
Pra­wie jak mo­je wnętrze

Mam sta­romod­ny ogród
Pełny krzewów kwitnących
I o owo­cach jadalnych
Oraz liściach ozdobnych
Bar­wny smaczny i cieszący
Jak szerokość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 lutego 2014, 13:25

Piszę(w tym poezję) by ci zed­rzeć biel­mo z oczu, a nie założyć opaskę z chmur. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 lutego 2014, 12:10

Fyrfleton z jemioły część druga.

Fun­kcjo­nariu­sze KR-K są bar­dzo stroj­ni w sza­ty, często je zmieniają, na co­raz bar­dziej ko­loro­we, zdo­bione, złoco­ne itd. Auta mają co­raz bar­dziej ba­jeran­ckie, po­wodując, że młodzianek myśli, a niech mnie tam mo­les­tują w [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 11 lutego 2014, 14:03

Fyrfleton z jemioły część pierwsza.

Je­mioła to rośli­na pa­sożyt­nicza re­zydująca na pięknych oka­zach drzew liścias­tych jak: dęby, to­pole, wie­rzby, je­siony czy li­py. Je­miołą spo­koj­nie można naz­wać mun­du­rowych fun­kcjo­nariu­szy Kościoła Rzym­sko - Ka­tolic­kiego czy­li księży, prałatów, bis­kupów, kardynałów [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 10 lutego 2014, 14:06

Wstałem dziś szczęśli­wy, za­dowo­lony, wol­ny, a i reszta dnia będzie sma­kowi­tością, bo oparłem ją o sta­rożytną, wielo­wiekową tra­dycję, zaklętą w re­cep­turę ze szczepów Ca­ber­net i Sauwignon. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 lutego 2014, 14:18

Pisząc dla ludzi, pisz zro­zumiale,no chy­ba , ze piszesz swe­mu wy­walo­nemu Ęgu i tak zwa­nym muzĄĄĄ, no to wte­dy możesz na­wet rzęzić. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 lutego 2014, 17:04

Wstałem dziś spo­koj­ny, ironiczny
Łas­ki pur­nonsen­su pełny
Go­towy przyjąć na klatę
I twar­dy tyłek za­mien­nie i jak zwykle
Widząc to po­ranek obiecał szczęście mi
Myśl uj­rzyj do­tykaj pieść muskaj
Zli­zuj wtu­laj i pozwól tak samo
Ale nie zastępuj po­wyższe­go- powiedział
Miłością i in­nym OSHOłomstwem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 lutego 2014, 11:37

Fyrfl z Miłości.

Miłość nig­dy nie jest jedyna
Ale szczególnie to po­win­na rozumieć
I pa­miętać o tym jak Oj­cze Nasz
Miłość wa­kacyj­na biuro­wa czy tam turnusowa

Miłość wa­kacyj­na jest krótka szyb­ka intensywna
Że aż po­wala roz­buchaną namiętnością
Przek­racza wszel­kie granice
Per­wer­sji Wyuzdania [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 lutego 2014, 22:15

Wstałem dziś ra­no i poszedłem za większością-nie pos­przątałem po Pa­nu Mi­kim. Większość to zaw­sze gówniana alternatywa. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 lutego 2014, 12:30

Wstałem dziś ra­no wy­poczęty, uśmie­chnięty, szczęśli­wy, bo wie­działem, że na­wet w po­nie­działek, żad­na praw­da, nie jest w sta­nie, wyz­wo­lić mnie od siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 lutego 2014, 17:56
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 17:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st > dokądkol­wiek pójdę i [...]

wczoraj, 17:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st grzeszny

wczoraj, 17:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st > pi­sanie ma sens [...]

przedwczoraj, 13:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

przedwczoraj, 11:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st pi...olę nie piję ucze­ni ame­rykańscy od­kry­li że [...]

przedwczoraj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st kuchenne po­luc­je

przedwczoraj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st organy niemo­cy

przedwczoraj, 11:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Noc chodź

przedwczoraj, 11:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety