fyrfle, strona 3

3245 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

WIERNOŚĆ

Było już późno. Sie­dzieli w fo­telach na bal­ko­nie i słucha­li mu­zyki ze smar­tfo­na. Tym ra­zem były to me­lodie "Sta­rego Dob­re­go Małżeństwa". Ti­mofiej Pan­kra­tycz pos­ta­nowił ten wieczór uczy­nić jeszcze bar­dziej tra­dycyj­nym i otworzył, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 21 maja 2019, 07:54

Trzy fraszki na profesje

NA "MAR­TYNKI" I SPE­CYFICZNE DZIAŁY KADR

Za­powiadała się ka­riera, ale pod biur­kiem zmarła
I wca­le nie dla­tego, że gardło so­bie zdarła,
Lecz nastąpiła złego lo­su fa­tal­na skucha,
Bo w zap­ra­cowa­ne us­ta wle­ciała mucha.
Dziew­czy­na się na amen [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 21 maja 2019, 07:07

Przys­tawka przed dniem
Or­lik w za­pachu bzu
De­serem pełnia 

haiku
zebrał 4 fiszki • 21 maja 2019, 06:54

20.05.2019r.

Ta­kie jak te prze­myśle­nia wy­wołują na przykład pos­ty rek­la­mo­we na tak zwa­nej stro­nie na fb. Prze­su­wasz, a tam na­ma­wiają mnie do pi­cia pi­wa, rze­ko­mo dzieła wspólne­go pi­wo­warów z Czech i Pol­ski. No [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 20 maja 2019, 14:19

Biały

Płynie melodia
So­kami korze­ni ol­ch doprawiona
W którą nu­ty wkom­po­nował wiatr
Co je poz­bierał tańcząc
Środ Bes­kidów hal
Kto­re wyszar­pał Bes­ki­dom ze skał
Kiedy hu­lał wściekły
I pa­sy na nich darł

Ko­lory hu­by po­wołuje dla zachwytu
Drze­wo in­trygą nur­tu podgryzione
O czasie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 maja 2019, 07:31

SZCZĘŚLIWY LAZZARO(recenzja filmu)

Film Ali­ce Roche­wacher, to prze­de wszys­tkim przy­powieść o czys­tym be­zin­te­resow­nym dob­ru w człowieku, uczyn­ności, które to jed­nak są od­rzu­cane przez ludzi na każdym eta­pie życie i przez wszys­tkie ludzkie sta­ny i kasty, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2019, 11:19

15.05.2019r.

Zim­na Zośka jest her­sztem ban­dy zim­nych og­rodników i ni­komu do­tychczas nie udało się ich pow­strzy­mać, jak w Pol­sce nie udało się pow­strzy­mać niszczącej ro­li niektórych hierar­chów kościel­nych wo­bec wier­nych, na­rodu pol­skiego i [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 15 maja 2019, 10:59

PUNK MOHERA

Pol­ska do kurnędzy, to nie ziemia niczyja!
Tym bar­dziej nie euro­kołcho­zu neg­rem jest!
Więc przes­tań ją za euro sprzedawać,
Do­sad­niej pisząc, to przes­tań ją kraść!

Py­tam, czy wnu­ki nau­czyłaś bab­ciu roty?!
Czy oj­cze na szyi sy­na krzyż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 maja 2019, 14:21

PUNK CZYTAJĄCEGO KONOPNICKĄ

Nie będzie Niemiec pi­sał drogowskazów.
Nie będzie Fran­cuz tej ziemi muzułmanił.
Nie będzie ru­dy wy­dawał po­leco­nych rozkazów.
Cu­dak nie będzie nas ateiz­mem poił.

Pol­ska to gdzie Od­ra, a po dru­giej stro­nie Bug.
Pul­sem tu Je­zus i Mat­ka nasza i Jego.
Bałtyk, a na połud­niu Kar­patów i Su­detów cud.
Nap­rawdę nie pot­rze­buje­my już ni­kogo i niczego. 

wiersz • 13 maja 2019, 14:18

PUNK DOBRYCH LUDZI

Ten Ktoś nadzieją uczy­nił ziemię,
A po­tem po­siał na niej miłości łan.
Złoto praw­dzi­we, które­go tak bardzo
Bar­dzo dużo pot­rze­ba w życiu nam.

My tyl­ko, nim wy­bije końca dzwon,
Mu­simy zeb­rać i roz­dać ten plon.
Nie bojąc się [...] — czytaj całość

wiersz • 13 maja 2019, 14:16
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film