fyrfle, strona 3

3041 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Starzejąc się na­bywa­my doświad­cze­nia, do­puszczając ze zro­zumieniem og­ra­nicze­nia, wol­ność więc zys­ku­je mądrość i współczu­cie, pot­rzebę ema­nowa­nia ciepłem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2019, 09:31

11.01.2019r.

Sąsiad wiosną ściął czu­bek świer­ka, ale drze­wo nie dało za wyg­raną i gałęzie z naj­wyższe­go piętra drze­wa zaczęły się pod­no­sić do góry, że te­raz z na­wianym w nie śniegiem wyglądają jak skrzydła [...] — czytaj całość

dziennik • 11 stycznia 2019, 09:02

Fotografia

Pa­miętasz naszą jesień
Złotą od słońca liści
Is­kier naszych pocałunków
Złotych zorz tryskających
Z po­między palców
Gdy nasze dłonie chwy­tały się
Za­cis­kały mocno
A Adaś z parapetu
Up­le­cione­go przez ra­miona hortensji
Jak­by nie kot
A Mar­ce­li Szpak
Dzi­wił się światu
Niecier­pli­wie prze­bierając nogami
Strzygąc uszami
I kręcąc ogonem
Strze­pywał liście
A po­tem szliśmy pod dach Niebios
Ułożony z ko­lorów tęczy
Za­nosić im jak najbardziej
Czar­no białe modlitwy
O mieć i być
Nas i Was 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 stycznia 2019, 05:47

Pnąca hortensja
Sceną gdzie wróble grają
Na ko­cim nosie 

haiku
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2019, 14:35

Szczy­towa gałąź
Lądo­wis­ko dla kruków
Białych kruków chwil 

haiku
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2019, 14:11

Porzeczko­wy krzew
Czar­nym zi­mowym liściem
Kug­lują wiatry 

haiku
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2019, 14:07

AJKA(recenzja filmu)

Film Aj­ka jest ka­zachskim kan­dy­datem do Os­ca­ra, po­par­tym złotą palmą dla naj­lep­szej ak­torki na fes­ti­walu Can­nes. Ale w rzeczy­wis­tości to między­naro­dowa pro­duk­cja, bo w je­go reali­zację zaan­gażowało się aż pięć świato­wych nacji, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 10 stycznia 2019, 06:26

Nies­te­ty wszys­tkie dro­gow­ska­zy pro­wadzą tyl­ko do Rzy­mu, więc trze­ba się cho­ciaż roz­glądać na bo­ki, aby zry­wać owo­ce krze­winek, prze­ważnie to tyl­ko smaczki, a przyj­dzie czas, w którym smaczek z cza­sem okaże się żoną, a jak Bóg da to rzeczy­wistą drugą połową. 

myśl • 9 stycznia 2019, 13:00

Jak to jest, że chodzą w pięknym stadzie, pro­wadze­ni przez cu­dow­nych pas­terzy, a po­tem pod ko­niec życia stwier­dzają, że są na ma­now­cach i nie są to wca­le "cud­ne ma­now­ce" po życiu "sunącym jak obłoki białe nad lasem"? 

myśl • 9 stycznia 2019, 12:54

Svi­jany. Niepas­te­ryzo­wane. Ku­piłem je w su­per­marke­cie wiel­ko­pol­skiego przed­siębior­cy. Cha­rak­te­rys­tyczna zielo­na, właści­wie ciem­no­zielo­na puszka z her­bem na jas­nym tle i zwieńczo­na wieńcem lauro­wym u szczy­tu. Prze­lałem do szkla­nego kuf­la i piłem je w [...] — czytaj całość

anegdota • 9 stycznia 2019, 12:33
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]