fyrfle, strona 2

3245 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Pew­nej nie­dzieli w mieście Limerick
Roz­myślał pe­wien poeta Derick
Myślał długo skwapliwie
Cześć od­dał uczciwie
Pa­nu Bo­gu haiku, a diabłu sprośny limeryk 

limeryk • 12 czerwca 2019, 07:04

Na malkontentów pogodowych

Nie po­goda duszna,
A otyłość brzuszna. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 11 czerwca 2019, 22:37

REK­LA­MA, ABO I CO?

Mężczyz­na, który zas­ma­kował śmieta­ny z Piątnicy,
Ja­koby siadło na mu na us­tach wnętrze dziewicy.
Krzepę ma jak Mie­szek z Bogdańca,
Któren jadł ma­karon z Czańca.
Nie tyl­ko dziewi­ca, naj­smaczniej­szą w bie­szczadzkiej Zat­warni­cy! :) 

limeryk • 11 czerwca 2019, 15:07

Pianino

Mu­zyka jest czymś pięknym dla człowie­cze­go ducha, czymś bar­dzo bar­dzo pot­rzeb­nym dla ciała i je­go układu ner­wo­wego. Dla­tego ludzie tworzący mu­zykę uras­tają często do ran­gi bo­haterów na­rodo­wych. Tak też jest z ludźmi [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 czerwca 2019, 12:39

Fotografia XX

Życie poczęte na cmentarzu
Mie­sza­my z żywiołami
Naj­pierw z ogniem
Po­tem ze ziemią
Aż wreszcie do­pełniamy wodą
A po­wiet­rze sa­mo się wprosi
Bez pom­ru­ku sprzeciwu
Ze stro­ny troj­ga pierwszych

Czas urodzi z tej Boskiej
Do­boro­wej różnorodności
Ko­lej­ne ra­dos­ne chwilę człowie­cze­go losu
Który wcześniej będzie
Ek­scy­tującym oczekiwaniem
Niepo­kojem i troskliwością
Kon­sek­wncją modlitwą
Pracą wyobrażeniem
Wreszcie spokojem
Pew­nością szczęścia
Które będzie w zasadzie
To­warzyszyło cały czas
Ale na końcu jest jakby
Ek­splo­dowała euforia 

wiersz • 11 czerwca 2019, 11:39

Tychy

Na uli­cy Prze­piórek proboszcz
Ob­wie­szcza wier­nym raj na ziemi.
Wszys­cy jes­teśmy cząstką Boga,
Więc nie ma­my żad­nych przeciwwskazań,
Aby so­bie wza­jem nie czynić,
A wręcz ma­my za­tem obowiązek,
Żeby wza­jem­nie sobie,
Urządzać niebo­sa z doczesności.

Uli­ca Elfów kwit­nie wajgelą
I pławi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 czerwca 2019, 18:58

10.06.2019r.

Gdzieś za dwadzieścia siódma wyszedłem na północ­ny bal­kon, usiadłem i stwier­dziłem, że słońce niesa­mowi­cie mi do­pieka, ale przed opuszcze­niem bal­ko­nu pow­strzy­mywały mnie pod­muchy chłod­niej­sze­go wiat­ru, który przy­nosiły ze sobą gwar ro­ju pszczół, [...] — czytaj całość

dziennik • 10 czerwca 2019, 12:24

Fotografia XIX

Lu­bię tę chwilę dnia,
W której w chmurach
Rodzą się kolory.
Wy­ras­tają z zielo­nych fun­da­mentów gór,
A po­tem po­wolut­ku pod­chodzą do mnie.
Chwil kil­ka minęło
I są łoso­siowe na północy,
A fiole­towe na połud­niowym wschodzie .
Za mo­ment od tamtej [...] — czytaj całość

wiersz • 5 czerwca 2019, 15:51

KWIAT ORCHIDEI

Jest ta­ki biały dom gdzieś na Pod­beskidziu, a w nim duży zielo­ny pokój, które­go znaczną część przes­trze­ni wy­pełniają wszel­kie kwiaty, pięknie kwitnące, o różnych po­rach ro­ku. Te­raz na przed­wiośniu zde­cydo­wanie królują w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 5 czerwca 2019, 13:39

ETER(recenzja filmu)

Krzysztof Za­nus­si jest, moim zda­niem, sce­narzystą i reżyse­rem chrześci­jańskim, stąd też film "ETER" rep­re­zen­tu­je war­tości i fi­lozo­fię chrześci­jańską, czy­li euro­pej­ską, z przed czasów kiedy zawładnęła sta­rym kon­ty­nen­tem ideolo­gia le­wico­wo-li­beral­na. Swój film twórca [...] — czytaj całość

felieton • 5 czerwca 2019, 12:39
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film