fyrfle, strona 2

3041 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Fotografia IV

Pamiętasz?
Je­sień na­bierała barw.
Nakładała ma­kijaż wymowny,
Jak "cała jas­kra­wość" Steda.
Próbo­wała stworzyć metaforę
Naszej miłości.
Od­dać fres­kiem z liścia kwiatu
Szczęście ja­kim byliśmy.
Og­rom siły i piękna naszego.
Trochę jej wyszło,
Więcej nie bardzo.
Rdze­wiały jej ko­lory ze zgryzoty,
Bo nie umiała przekazać
Tak wiel­kiej doskonałości.
A może nie wierzyła,
Że jes­teśmy tyl­ko ludźmi
I treść fotografii,
To tyl­ko ren­tgen jej wątpliwości. 

wiersz • 16 stycznia 2019, 11:28

Fotografia III

Pa­miętam była jesień
Grudzień sta­rał się jak mógł
Żeby dorównać nasze­mu pięknu
Któreśmy spo­koj­nie wieźli
W ten nieumiejący świat ludzki
Nie szu­kający uśmiechu
Wstydzący się przytulania
Oszczędzający pocałunków
Skąpiący zachęty słów
Zastępujący ser­duszka­mi serce
Kciukiem do góry komentarz
Prawdę mówiąc w oczy
To kre­tyniejący na wyścigi
A my uśmie­chnięci szczęśliwi
Bez ko­nie­czności wzywania
Aniołów nadaremno
Nie szu­kający metafor
Dla oczy­wis­te­go piękna
Naj­cu­dow­niej­sze­go
Z codzien­nej rzeczywistości
Od­na­lezionej w nas
Umiemy i chce­my od­dać znaleźne
Nie ocze­kując zrozumienia
Wiel­kości nasze­go daru 

wiersz • 15 stycznia 2019, 08:33

Fotografia II

Kiedy wspo­minam tamtą jesień
Za­wartą w lis­to­pado­wej poziomce
Na tym cieszącym zdjęciu
To je­dyny jest raz
Kiedy nie mam wątpliwości
A więc ja i ty
Poszliśmy do ludzi
Tak nas nauczono
Dłoń trzy­mała dłoń
Kot od­pro­wadził nas
Mrucząc do sa­mego Wieśnika
Nim je­go hymn pochwalny
Na cześć ra­dości życia
Przejął we­soło roz­bry­kany nurt
Dziw­ne ale praw­dzi­we jest
Że wątpli­wości rodzą w nas dopiero
Me­lodie sukienek
Twier­dzących o so­bie buńczucznie
Jes­teśmy odzieniem Boga 

wiersz • 14 stycznia 2019, 13:06

WIGILIA

Wsta­li ra­no o ósmej i szyb­ko poz­biera­li się z łóżka bez tym ra­zem szczególnych przy­tulań i de­lek­to­wania się po­wol­nym wy­budza­niem, bo mieli dużo pra­cy przed sobą i wy­siłku. Nies­te­ty nie pa­dał jeszcze [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 stycznia 2019, 11:03

13.11.2019r.

Po ósmej godzi­nie by­liśmy już wys­pa­ni i ra­dos­nym za­cieka­wieniem wygląda­liśmy przez ok­na, a tam na świecie nies­te­ty do­dat­nia tem­pe­ratu­ra więc ro­zumieliśmy, że zaczną się roz­to­py. Wiało też moc­no i sy­pał gęsty śnieg, [...] — czytaj całość

dziennik • 14 stycznia 2019, 07:36

Oneg­daj Jul­cię z mias­ta Werona
Kochał Ro­muś za bombona
Fran­ken­stein za miętę i rumianek
Poz­szy­wał jej wianek
Więc w pro­toko­le przedślub­nym me­dyk wpi­sał - nie ruszona 

limeryk
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2019, 10:33

mikroopowiadanie dwieście jedenaste

Myśląc o pier­wszej teściowej swo­jej żony, to w końcu skon­sta­tował ją przy­pomi­nając so­bie, że dok­tor Stros­smayer w fil­mie "Szpi­tal na pe­ryfe­riach" mówił do pew­nej pielęgniar­ki, że gdy­by głupo­ta mogła się uno­sić, to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 13 stycznia 2019, 09:06

mikroopowiadanie dwieście dziesiąte

Wsiadł do TLK "Soła" w Zwar­do­niu, po­całowaw­szy przed­tem na pe­ronie w dłoń zna­jomą za­kon­nicę, a kiedy wy­siadł na dwor­cu w Ka­towi­cach, to na pla­cu Szew­czy­ka do­wie­dział się o swo­jej le­gen­dzie, czy­li, że spełnił trzy­nas­tokrot­nie pub­licznie marze­nia ero­tyczne tejże za­kon­ni­cy, a sku­tek tej plot­ki ta­ki, że odtąd nie za­sypia sam. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 stycznia 2019, 08:51

mikroopowiadanie dwieście dziewiąte

Dziś opo­wiem ci o tym, że pan ko­miniarz(cza­sem chciał, cza­sem nie chciał) był urządze­niem nag­ry­wającym, co czy­niło je­go żonę jedną z naj­lep­szych an­ten na­daw­czych w Unii Europejskiej. 

opowiadanie • 12 stycznia 2019, 20:08

mikroopowiadanie dwieście ósme

Wychodząc po­wie­działa - i pa­miętaj­my o tym, że pra­cuje­my za dwa ty­siące, pa­miętając jak przy­sięgała so­bie, że już nig­dy nie da się zapędzić w ko­zi róg depresji. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 stycznia 2019, 16:40
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]