fyrfle, strona 199

2128 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Opowiadanie spod rozłożystej morwy - spotkanie drugie.

Jak zwyk­le na po­ran­nym spa­cerze piesek wszedł w dy­wan żółtych liści , leżących pod złotą, rozłożystą morwą. Tym ra­zem do­kopał się do czte­rech "krów", czy­li bu­telek 0,7 lit­ra po wódce " Krupnik"! [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 października 2013, 19:40

Spoj­rzałem na siebie w lus­trze. Obej­rzałem swo­je zdjęcie. Po­tem wyszedłem z siebie, spoj­rzeć na siebie ocza­mi społeczeństwa. Nie będę wyglądał przez ok­no. Na pew­no pod­niosą ka­mień i rzucą w to, co w oknie!
(in­spi­rac­ja: Sprajtka) 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 października 2013, 14:41

Opowiadanie spod rozłożystej morwy.

Jak co dzień ra­no stałem pod rozłożystą morwą. Pies ra­dośnie buszo­wał pośród żółtych liści zrzu­conych przez drze­wo. Tuż obok na spółdziel­nianej ław­ce usied­li dwaj koszar­dzi i roz­poczęli ar­cy­ciekawą rozmowę.
- Słyszałeś naj­now­szą nowinę [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 26 października 2013, 17:25

Pod rozłożystą brzozą.

Mi­ki Chi­huahua Wiel­ki , w poszu­kiwa­niu no­wych, ek­stra­wagan­ckich za­pachów wbiegł pod wiel­ka rozłożystą morwę. Ta w trze­ciej de­kadzie paździer­ni­ka przy­pomi­nała gi­gan­tyczny pa­rasol, ko­loru li­mon­ko­wo - żółte­go. Pies zajęty był swoimi spra­wami, a [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 października 2013, 12:14

Jak­by nie pat­rzeć, w naszym życiu codzien­nie następu­je wschód słońca i po­ranek, więc nam nie po­zos­ta­je nic in­ne­go, jak tyl­ko żyć, czy­li wy­bierać pas­je i wolność. 

myśl • 24 października 2013, 11:49

Fyrfl czuły

Nikt prócz nas jej nam nie da
Żaden Bóg czy Be­lial nie po­mogą modlitwy
Jeśli w swych dłoniach i ser­cach nie po­niesiemy jej
Przez teściowe kątem mie­szka­nie i kapitalizm

Jeśli czułości nie da­my so­bie w codzienności
Jeśli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 października 2013, 12:09

Niedoskonałe zakończenie

Zoe FitzGe­rald Car­ter pisze o swo­jej mat­ce Mar­ga­ret, która pos­ta­nawia po­pełnić sa­mobójstwo, bo ma dość cier­pienia po­wodo­wane­go przez wy­niszczającą jej or­ga­nizm cho­robę Par­kinso­na. Chce to zro­bić po­mimo opieki ze stro­ny trzech służących, [...] — czytaj całość

recenzja książki • 21 października 2013, 17:48

Jes­tem ek­sper­tem od poez­ji, bo od trzydzies­tu lat czy­tam wier­sze Szymborskiej. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 października 2013, 20:46

Wolę sie­czkę wol­ności muzgó, niż zniewo­lony umysł w sku­tym mózgu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 października 2013, 11:36

Zdro­wie jest mo­torem zdro­wego popędu płciowe­go, ma też in­ne zalety. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 października 2013, 11:48
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

przedwczoraj, 00:33yestem sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 15:55kati75 sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 15:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 12:52Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Władcy Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­lońskiego do­puści­li [...]

16 listopada 2017, 12:51Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Może war­to zacząć pod [...]

16 listopada 2017, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Może war­to zacząć pod [...]

16 listopada 2017, 12:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st rękopis