fyrfle, strona 199

2475 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

25.12.2014r. cz.5

Te­raz nie mają liści, więc mogę dokład­nie przyj­rzeć się ich sku­pis­kom. Mają kil­ka, kil­ka­naście lub na­wet kil­kadziesiąt łodyg, po­wygi­nanych we wszys­tkie stro­ny, ale ge­neral­nie ja­kimiś swoimi spo­soba­mi dążą ku górze do promieni [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 9 maja 2015, 09:10

25.12.2014r. cz.4

Ja jas­ny i pełny wra­cam do la­su. Idę spo­koj­nie, przyglądając się i chłonąc. Dochodzę do pia­szczys­tej po­lany wy­pełnionej resztka­mi og­niska, na szczęście tyl­ko zwęglo­ne drew­na. Ktoś pos­przątał bu­tel­ki, puszki i szkła. Wkoło [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 8 maja 2015, 06:04

25.12.2014r. cz.3

Za brze­ziną pop­ro­wadzo­na jest li­nia wy­sokiego na­pięcia, a pod nią jest gąszcz wszel­kich sa­mosiejek, przez który przedzieram się, a nad głową buczą mi try­liar­dy elek­tronów płynących by życie miało sens i jednak [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 7 maja 2015, 08:11

25.12.2014r. cz.2

W pew­nym mo­men­cie ig­li­wie i liście ściółki leśnej zastępu­je miękkość, jak­by z puchu, to pod sto­pami zaczy­na się dziać jaśniut­ko zielo­ny i pul­chny mech, w którym jeszcze do tej po­ry spo­koj­nie sobie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 6 maja 2015, 13:28

25.12.2014r. cz.1

Za po­nad trzy miesiące na apel pro­wadzące­go audycję w Ra­diu Zet zadzwo­nię i po­wiem, ze dla mnie naj­ważniej­szym ele­men­tem świąt wszel­kich jest spa­cer w le­sie, a naj­le­piej, gdy leśna ścieżka wie­dzie nad [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 5 maja 2015, 08:24

TOUR DE MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH ETAP 19

Gdy­by sztu­ka ro­bienia lodów była tak pow­szechna i obo­wiązko­wa, jak ele­men­tarz dla pier­wszok­la­sistów i sta­le dos­ko­nalo­na jak be­nedyk­tyńska cier­pli­wość i ka­lig­ra­fia, to korkociągi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 maja 2015, 15:43

Dziś jeszcze proszę mo­ja har­da Poezjo
Pozwólmy so­bie i bądźmy Herezją
Daj­my więc so­bie war­szta­ty z Wiosny
Że wers w każdej li­terze tyl­ko Radosny. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 3 maja 2015, 09:53

Dob­re słowa we mnie tańczą.
Pros­tym ry­mem duszę niańczą.
Nadzieja i miłość kwitną rosną.
Życie mo­je zapłonęło wiosną! 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 2 maja 2015, 08:59

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

dziennik • 1 maja 2015, 11:20

30.04.2015r.

Wędrując po por­ta­liszczu i me­dytując nad swoimi i Wasze­mi ar­cydziełka­mi, to so­bie z rańca du­mam w ten oto sposób, że otwórz oczy i uśmie­chnij się do siebie, uśmie­chnij się do swo­jej partnerki, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 6 fiszek • 30 kwietnia 2015, 07:32
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st KOMUNO WRÓĆ?

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st NIEMIŁOŚĆ(recenzja fil­mu)

wczoraj, 20:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Liryka to czy nie?

wczoraj, 18:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st spełniaj się, prze­cież też [...]

wczoraj, 18:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st turyści no­cy

wczoraj, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pozostało nic... Pus­tka, której nikt [...]

wczoraj, 18:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chińszczyzna

wczoraj, 10:31fyrfle do­dał no­wy tek­st Liryka to czy nie?

wczoraj, 08:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 08:29fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEMIŁOŚĆ(recenzja fil­mu)