fyrfle, poezja

476 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest fyr­fle.

Mój film

Kwiat na­par­stni­cy w naszym ogrodzie
Jest jak mądrze roz­wi­jające się marzenie
Od olśnienia przez skon­kre­tyzo­wany plan
Po owoc życia w szczęściu

Roz­wi­jają się ko­lej­ne prze­cud­ne dzwoneczki
Zaczy­nają gdzieś na wy­sokości metra
I skończą ob­da­rowy­wać nas pięknem
Da­leko wyżej niż dwa met­ry nad ziemią

Gdy przeb­rzmi ra­dość nasza z os­tatniego dzwonka
U dołu całego kwiatos­ta­nu będą już nasiona
Jak marze­nie które prze­mieniło się
We wspa­niały mądry wręcz bos­ki los 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 13:27

Tak sobie myślę czytając...

Cza­sem bolą bardzo
Ciało ner­wy duch
Ale żeby ro­bić z tego
Poetyc­kie widowisko
Na całą wieś
I cały internet
To co to to nig­dy nie

Wiado­mo, że życie życiem
Ale nie ono żeby cierpieć
I wcis­kać że to ja­kieś głębokie
Ka­zać jeszcze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2019, 10:00

Zielone Święta

Ta­kie święta, jak ten poniedziałek
Są bar­dzo pot­rzeb­ne, czyli
Ten dzi­siej­szy dru­gi dzień
Zielo­nych Świąt

Wszys­cy jes­teśmy jednorodni
Na naszej wsi nie mie­szka dziwnolud
Nikt więc nie włączy cyrkulorki
Czy ko­siar­ki do trawy

Jest cisza, w której słychać jak
Żona tworzy [...] — czytaj całość

wiersz • 12 czerwca 2019, 10:07

Fotografia XX

Życie poczęte na cmentarzu
Mie­sza­my z żywiołami
Naj­pierw z ogniem
Po­tem ze ziemią
Aż wreszcie do­pełniamy wodą
A po­wiet­rze sa­mo się wprosi
Bez pom­ru­ku sprzeciwu
Ze stro­ny troj­ga pierwszych

Czas urodzi z tej Boskiej
Do­boro­wej różnorodności
Ko­lej­ne ra­dos­ne chwilę człowie­cze­go losu
Który wcześniej będzie
Ek­scy­tującym oczekiwaniem
Niepo­kojem i troskliwością
Kon­sek­wncją modlitwą
Pracą wyobrażeniem
Wreszcie spokojem
Pew­nością szczęścia
Które będzie w zasadzie
To­warzyszyło cały czas
Ale na końcu jest jakby
Ek­splo­dowała euforia 

wiersz • 11 czerwca 2019, 11:39

Tychy

Na uli­cy Prze­piórek proboszcz
Ob­wie­szcza wier­nym raj na ziemi.
Wszys­cy jes­teśmy cząstką Boga,
Więc nie ma­my żad­nych przeciwwskazań,
Aby so­bie wza­jem nie czynić,
A wręcz ma­my za­tem obowiązek,
Żeby wza­jem­nie sobie,
Urządzać niebo­sa z doczesności.

Uli­ca Elfów kwit­nie wajgelą
I pławi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 czerwca 2019, 18:58

Fotografia XIX

Lu­bię tę chwilę dnia,
W której w chmurach
Rodzą się kolory.
Wy­ras­tają z zielo­nych fun­da­mentów gór,
A po­tem po­wolut­ku pod­chodzą do mnie.
Chwil kil­ka minęło
I są łoso­siowe na północy,
A fiole­towe na połud­niowym wschodzie .
Za mo­ment od tamtej [...] — czytaj całość

wiersz • 5 czerwca 2019, 15:51

Biały

Płynie melodia
So­kami korze­ni ol­ch doprawiona
W którą nu­ty wkom­po­nował wiatr
Co je poz­bierał tańcząc
Środ Bes­kidów hal
Kto­re wyszar­pał Bes­ki­dom ze skał
Kiedy hu­lał wściekły
I pa­sy na nich darł

Ko­lory hu­by po­wołuje dla zachwytu
Drze­wo in­trygą nur­tu podgryzione
O czasie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 maja 2019, 07:31

PUNK MOHERA

Pol­ska do kurnędzy, to nie ziemia niczyja!
Tym bar­dziej nie euro­kołcho­zu neg­rem jest!
Więc przes­tań ją za euro sprzedawać,
Do­sad­niej pisząc, to przes­tań ją kraść!

Py­tam, czy wnu­ki nau­czyłaś bab­ciu roty?!
Czy oj­cze na szyi sy­na krzyż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 maja 2019, 14:21

PUNK CZYTAJĄCEGO KONOPNICKĄ

Nie będzie Niemiec pi­sał drogowskazów.
Nie będzie Fran­cuz tej ziemi muzułmanił.
Nie będzie ru­dy wy­dawał po­leco­nych rozkazów.
Cu­dak nie będzie nas ateiz­mem poił.

Pol­ska to gdzie Od­ra, a po dru­giej stro­nie Bug.
Pul­sem tu Je­zus i Mat­ka nasza i Jego.
Bałtyk, a na połud­niu Kar­patów i Su­detów cud.
Nap­rawdę nie pot­rze­buje­my już ni­kogo i niczego. 

wiersz • 13 maja 2019, 14:18

PUNK DOBRYCH LUDZI

Ten Ktoś nadzieją uczy­nił ziemię,
A po­tem po­siał na niej miłości łan.
Złoto praw­dzi­we, które­go tak bardzo
Bar­dzo dużo pot­rze­ba w życiu nam.

My tyl­ko, nim wy­bije końca dzwon,
Mu­simy zeb­rać i roz­dać ten plon.
Nie bojąc się [...] — czytaj całość

wiersz • 13 maja 2019, 14:16
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film