fyrfle, poezja

421 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest fyr­fle.

Fotografia VII

Pa­miętam os­tatnią jesień
Liście w sadzie były
Jak wylęgar­nia sa­morodków złota
A po­między nimi
Jabłka kończyły na­bierać rumieńców
Słodyczy i soczystości
Od ra­zu zwróciliśmy
Nasze oczy do nich
Kiedy tak spo­koj­nie powoli
Schodzi­liśmy z góry piękna
Za­myśle­nia mod­litwy i podziwu
A szliśmy poprzez [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 13:06

Fotografia VI

Ko­ty cza­sami siadają
Na dachach ludzkich wolności
Na szczęście jeszcze
Mają na czym usiąść
Więc wol­ność ma gdzie
Schro­nić się przed sobą
Dla­tego zło jest wciąż wypadkiem
Bes­tial­stwo szokiem
A nie pier­wszym pro­mieniem słońca
Dla świ­tu ot­wartych powiek
Nie normą w bib­lii wolności
A grzechem z Ewangelii
To jeszcze nie je­sień odrodzenia
Hu­maniz­mu Dan­te­go Kochanowskiego
Jeszcze nie apo­geum oświecenia
Wciąż ro­zum jest z Ducha i Słowa
Tam­to wczo­raj bezkarnie
Może być sobą dziś
I nie zmieni się
Dla czy­jegoś widzimisię
Jut­ra z boku 

wiersz • wczoraj, 10:33

Podbeskidzie

Lis­to­nosz przy­niósł inżynierowi
Spełnienie marzeń
Owoc ciężkiej pracy
Real­nych modlitw

Wdo­wa niesie wielką torbę
Cze­goś tam po coś tam
Do do­mu tam
Drogą z lodu

Je­den pies szczeka
Dru­gi błyszczy po­marańczo­wym okiem
Kot­ka mruczy siedząc na pro­gu domu
W cieniu K+M+B

Będzie pog­rzeb we wsi
Ludzie piszą od ko­go intencja
Wkładają do koperty
I jeszcze Ka­zimie­rza Wielkiego

Na obiad skwier­czą w smal­cu pierogi
Bul­gocą kwaśnice
To tym co mają dom
Am­bitnym star­czy Vi­fon w socjalnym 

wiersz • 18 stycznia 2019, 06:15

Fotografia V

To zdjęcie kiedy uwiel­biamy co mamy
Prócz wiel­kiej miłości
Owoc mod­litw do Niebios
Wcześniej twardo
Stąpających po ziemi
Marzeń nie błądzących
Po czer­wo­nych planetach
Ciem­nych stro­nach księżyca
Na­wet nie były na Giewoncie
No właśnie
Sztuką życia jest
Żeby marzenia
Wy­rażały swo­jego stwórcę
Wte­dy lis­ty z modlitwami
Mniej lub bar­dziej polecone
Mają szansę być otwarte
Przeczy­tane przez Adresata
Ziszczo­ne szczęściem
Domu
Przy którym rodzina
Wzruszo­na kwiatem grochu w listopadzie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 stycznia 2019, 09:39

Fotografia IV

Pamiętasz?
Je­sień na­bierała barw.
Nakładała ma­kijaż wymowny,
Jak "cała jas­kra­wość" Steda.
Próbo­wała stworzyć metaforę
Naszej miłości.
Od­dać fres­kiem z liścia kwiatu
Szczęście ja­kim byliśmy.
Og­rom siły i piękna naszego.
Trochę jej wyszło,
Więcej nie bardzo.
Rdze­wiały jej ko­lory ze zgryzoty,
Bo nie umiała przekazać
Tak wiel­kiej doskonałości.
A może nie wierzyła,
Że jes­teśmy tyl­ko ludźmi
I treść fotografii,
To tyl­ko ren­tgen jej wątpliwości. 

wiersz • 16 stycznia 2019, 11:28

Fotografia III

Pa­miętam była jesień
Grudzień sta­rał się jak mógł
Żeby dorównać nasze­mu pięknu
Któreśmy spo­koj­nie wieźli
W ten nieumiejący świat ludzki
Nie szu­kający uśmiechu
Wstydzący się przytulania
Oszczędzający pocałunków
Skąpiący zachęty słów
Zastępujący ser­duszka­mi serce
Kciukiem do góry komentarz
Prawdę mówiąc w oczy
To kre­tyniejący na wyścigi
A my uśmie­chnięci szczęśliwi
Bez ko­nie­czności wzywania
Aniołów nadaremno
Nie szu­kający metafor
Dla oczy­wis­te­go piękna
Naj­cu­dow­niej­sze­go
Z codzien­nej rzeczywistości
Od­na­lezionej w nas
Umiemy i chce­my od­dać znaleźne
Nie ocze­kując zrozumienia
Wiel­kości nasze­go daru 

wiersz • 15 stycznia 2019, 08:33

Fotografia II

Kiedy wspo­minam tamtą jesień
Za­wartą w lis­to­pado­wej poziomce
Na tym cieszącym zdjęciu
To je­dyny jest raz
Kiedy nie mam wątpliwości
A więc ja i ty
Poszliśmy do ludzi
Tak nas nauczono
Dłoń trzy­mała dłoń
Kot od­pro­wadził nas
Mrucząc do sa­mego Wieśnika
Nim je­go hymn pochwalny
Na cześć ra­dości życia
Przejął we­soło roz­bry­kany nurt
Dziw­ne ale praw­dzi­we jest
Że wątpli­wości rodzą w nas dopiero
Me­lodie sukienek
Twier­dzących o so­bie buńczucznie
Jes­teśmy odzieniem Boga 

wiersz • 14 stycznia 2019, 13:06

Fotografia

Pa­miętasz naszą jesień
Złotą od słońca liści
Is­kier naszych pocałunków
Złotych zorz tryskających
Z po­między palców
Gdy nasze dłonie chwy­tały się
Za­cis­kały mocno
A Adaś z parapetu
Up­le­cione­go przez ra­miona hortensji
Jak­by nie kot
A Mar­ce­li Szpak
Dzi­wił się światu
Niecier­pli­wie prze­bierając nogami
Strzygąc uszami
I kręcąc ogonem
Strze­pywał liście
A po­tem szliśmy pod dach Niebios
Ułożony z ko­lorów tęczy
Za­nosić im jak najbardziej
Czar­no białe modlitwy
O mieć i być
Nas i Was 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 stycznia 2019, 05:47

Ciało i krew

Py­tasz mnie o rzeczy takie
Jak­byś chciała ode mnie ja­kiejś głębi
Jak­byś wie­rzyła że mam ja­kieś wnętrze
Jak­byś uwie­rzyła opowieścią
Pełnym ba­jań o ludziach aniołach
A ja jes­tem tyl­ko ciałem w którym mózg
Żołądek które­go potrzebujesz
Krom­ki chle­ba ze [...] — czytaj całość

wiersz • 19 grudnia 2018, 11:27

Moja Wenus

Ty­siące bogów chrześcijańskich
Ury­wa się z ra­ju na tę chwilę
Dla twych piersi
Pat­rzy kiedy się kochamy
A ja ko­liście dłońmi
O których mówisz naj­de­likat­niej­sze we wszechświecie
Pie­szczę je
Fa­lują wi­rują tańczą
Jeszcze zna­jomi księża
Śli­nią się
Gdy piszę nas w internecie

Pogańskie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 grudnia 2018, 06:43
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]