fyrfle, recenzje

24 teksty (re­cenzje) – auto­rem jest fyr­fle.

Dziecko piątku

Ko­lej­na część Jeżyc­ja­dy lat dziewięćdziesiątych. To oczy­wiście książka dla młodzieży i o rodzącej się miłości dwoj­ga nas­to­latków. Małgorza­ta Mu­siero­wicz jest kon­sekwen­tna, więc jest to miłość he­tero­sek­sual­na i mądra. Kon­rad i Aure­lia odkrywają [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 3 czerwca 2014, 23:30

Pulpecja

To ko­lej­na część Jeżyc­ja­dy, dziejąca się na początku lat dziewięć dziesiątych, ubiegłego stu­lecia, a ściślej od 25 grud­nia po 1 czer­wca ro­ku następne­go. Poszczególne roz­działy toczą się w różne stałe i nowo [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2014, 16:01

Mamo,uciekaj!

To jest piata książka z cyk­lu his­to­rie praw­dzi­we wy­dana przez wy­daw­nic­two Hachet­te. Cathy Glass pisze thril­le­ry, które pisze życie ludzkie- real­ne życie. Tym ra­zem jest tak sa­mo i ludzie o moc­nych nerwach [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 11 kwietnia 2014, 22:50

Ludzie znad Karvisu

No to roz­pocznij­my od trzęsienia ziemi, a da­lej już po­leci. To zna­komi­ta książka dla tych, którzy chcą wie­dzieć, jak to jest, że Po­lacy wy­sysają niena­wiść do Żydów z mle­kiem mat­ki, a także [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 15 marca 2014, 14:55

Noelka

To już siódma część Jeżyc­ja­dy Małgorza­ty Mu­siero­wicz. Autor­ka umieściła ak­cję książki tym ra­zem w wi­gilię świąt Bożego Na­rodze­nia, w ro­ku 1991. To książka prze­de wszys­tkim o rodzącym się uczu­ciu, ale też o [...] — czytaj całość

recenzja książki • 1 marca 2014, 18:57

Wstyd

Myślę, że pisząc tą książkę pa­ni Laura mi­mowol­nie za­daje py­tanie Bo­gu, Bo­gom, czy tam Wiel­kiemu Wy­bucho­wi:- Tworząc mnie taką mieliście zły dzień czy by­liście zwyczaj­nie złośli­wi? Uważam, że jest coś na rzeczy, [...] — czytaj całość

recenzja książki • 19 lutego 2014, 14:35

Brulion Bebe B.

Szósta część Jeżyc­ja­dy, to jed­na z naj­wspa­nial­szych książek jaką przeczy­tałem. Zwo­len­ni­cy i poszu­kiwacze Miłości mają tu wszys­tko cze­go pot­rze­bują, łącznie z tak zwa­nym stop­niowa­niem na­pięcia,aż po hol­ly­woo­dzki fi­nał! A dla mnie te [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 31 stycznia 2014, 22:25

Chce się żyć

Ma­teusz Ro­siński jest cho­ry na po­rażenie mózgo­we czte­rokończy­nowe - ciało ka­lekie, ale mózg fun­kcjo­nuje nor­malnie. Książka god­na Fyr­fle­go pióra! Hu­mor, iro­nia, sar­kazm,złośli­wość i kpi­na ja­kimi ob­darzo­ny jest Ma­ciek spra­wiają, że czy­tało mi [...] — czytaj całość

recenzja książki • 26 stycznia 2014, 12:25

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

recenzja książki • 16 stycznia 2014, 10:13

Skrzywdzona

To książka o trud­no wyob­rażal­nym , bes­tial­skim i bar­barzyńskim zbocze­niu! Wyob­raźcie so­bie ośmiolet­nią dziew­czynkę, która tra­fia do rodzi­ny zastępczej, a która jest od ukończe­nia ro­ku życia gwałco­na przez oj­ca i matkę, katowana [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 8 stycznia 2014, 20:50
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film