fyrfle, opowiadania

421 tekstów (opo­wiada­nia) – auto­rem jest fyr­fle.

KOS, opowieść druga

Ta his­to­ria w pew­nym sen­sie jest uw­spółcześnioną wer­sją mi­tu o De­dalu i Ikarze. Oczy­wiście zno­wu bar­dzo bo­les­na to i trud­na lek­cja dla nas. Trud­na do czy­tania, ale poz­wa­la jed­nak na wy­ciągnięcie dobrych [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 14 czerwca 2019, 08:39

Schody

Opo­wiada­nia życie przy­nosi różne. Raz we­sołe, raz baj­ko­we, raz smut­ne, raz fan­tastyczne, raz bolące - ta­kie człowiek, w których człowieko­wi bólem, lękiem, cier­pieniem, ok­ru­cieństwem, cza­sem per­wersyj­ne, gdy człowiek człowieko­wi ero­tycznością da­leko idącą, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 12 czerwca 2019, 11:20

Pianino

Mu­zyka jest czymś pięknym dla człowie­cze­go ducha, czymś bar­dzo bar­dzo pot­rzeb­nym dla ciała i je­go układu ner­wo­wego. Dla­tego ludzie tworzący mu­zykę uras­tają często do ran­gi bo­haterów na­rodo­wych. Tak też jest z ludźmi [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 czerwca 2019, 12:39

KWIAT ORCHIDEI

Jest ta­ki biały dom gdzieś na Pod­beskidziu, a w nim duży zielo­ny pokój, które­go znaczną część przes­trze­ni wy­pełniają wszel­kie kwiaty, pięknie kwitnące, o różnych po­rach ro­ku. Te­raz na przed­wiośniu zde­cydo­wanie królują w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 5 czerwca 2019, 13:39

WIERNOŚĆ

Było już późno. Sie­dzieli w fo­telach na bal­ko­nie i słucha­li mu­zyki ze smar­tfo­na. Tym ra­zem były to me­lodie "Sta­rego Dob­re­go Małżeństwa". Ti­mofiej Pan­kra­tycz pos­ta­nowił ten wieczór uczy­nić jeszcze bar­dziej tra­dycyj­nym i otworzył, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 21 maja 2019, 07:54

JELONEK

Po­toki górskie rodzą się gdzieś wy­soko na zboczach gór i naj­częściej początkiem ich są podziem­ne źródła i cieki wod­ne, które drążą ziemię w zboczach tychże gór i w pew­nym mo­men­cie wy­bijają na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 maja 2019, 10:33

ZATWARNICA 4

Wra­cali te­raz po­woli i jeszcze raz kar­mi­li się wi­doka­mi po pra­wej i le­wej stro­nie. Jeszcze raz re­jes­tro­wali mok­radła wy­pełnione kępa­mi traw i niez­liczoną ilością kaczeńcy, z których wy­ras­tały dziesiątki wiel­kich pokręco­nych wierzb,wspaniałe [...] — czytaj całość

opowiadanie • 10 maja 2019, 10:23

ZATWARNICA 3

Za kościołem dro­ga pro­wadzi w nieis­tniejące wios­ki, zwa­lone wie­rze świątyń, roz­bi­te dzwon­ni­ce, wy­burzo­ne młyny i cmen­tarze. Czy cmen­tarze czczo­ne po pol­sku przez tu­rystów, leśników, prze­wod­ników? Daj Boże. Zna­ki mówią, że niedźwie­dzie, więc [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 maja 2019, 08:50

ZATWARNICA 2

Nic więc nie ro­bią, poz­wa­lają się po­nieść tym chwi­lom, pro­wadzić się po­wol­nie przez spo­koj­ność, z której co chwilę wy­rywają się pod­niesione słowa zachwy­tu z ich ust, z oczu trys­kają is­kry roz­pa­lane niesamowitością [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 maja 2019, 10:54

ZATWARNICA

Po­woli budzi­li się. Po­całun­ki, pie­szczo­ty, wreszcie toale­ta, odsłonięcie zasłon w ok­nach przes­trzen­ne­go po­koju i bar­dzo dob­rze wy­posażone­go dla tu­rystów. Szczególnie też żyran­dol i kin­kiety z rogów je­leni budziły podziw za po­mysłowość. Po [...] — czytaj całość

opowiadanie • 6 maja 2019, 10:50
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film