fyrfle, opowiadania

292 teksty (opo­wiada­nia) – auto­rem jest fyr­fle.

TATUŚ

Był praw­dziwą głową rodzi­ny, dla­tego nasze, a tym sa­mym mo­je la­to i wa­kac­je były związa­ne sil­nie z je­go życiem w tym cza­sie, a więc prze­de wszys­tkim pra­cowa­liśmy. Dru­gim po­wodem dla które­go piszę [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 06:48

LETNIA LIPCOWA NIEDZIELA BESKIDZKICH ANIOŁÓW

Wy­rusza­my z par­kingu pod urzędem gmi­ny o ósmej trzydzieści i po dłuższej chwi­li jes­teśmy w Ko­niako­wie, gdzie prze­wod­nik de­cydu­je się na do­dat­kową at­rak­cję, czy­li spa­cer na górę Ochodzi­ta, skąd są wi­doczne wspaniałe [...] — czytaj całość

opowiadanie • 13 lipca 2018, 07:15

WIDAWA

Wi­dawa - rze­ka mająca swo­je źródła gdzieś na Wzgórzach Os­trzeszow­skich, a kończąca swój bieg wpływając do Od­ry gdzieś w oko­licach Wrocławia. Miała ona og­romny wpływ na mo­je la­to, więc i czas wakacji [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 3 lipca 2018, 06:00

POŻEGNANIE

Spraw­dzam czy wszys­tko po­wyłącza­ne i na wszel­ki wy­padek ro­bię zdjęcia kurków kuchen­ki elek­trycznej i kon­taktu do które­go wkłada­my wtyczkę żelaz­ka. Zakładam ple­cak na ple­cy, a wa­lizkę biorę w prawą dłoń i powoli [...] — czytaj całość

opowiadanie • 2 lipca 2018, 07:30

KOS

W os­tatni dzień wios­ny, a w pier­wszy dzień la­ta skończył się se­zon go­dowy, więc kos re­zydujący sta­le na dachach i drze­wach og­ro­du państwa J mógł trochę od­począć i ro­zej­rzeć się dookoła, nacieszyć [...] — czytaj całość

opowiadanie • 28 czerwca 2018, 11:25

mikroopowiadanie sto czterdzieste ósme

Po wiosen­nej ule­wie Adaś pił wodę z kałuży w wyr­wie as­faltu uli­cy Og­ro­dowej. Z je­go le­wej stro­ny tym­cza­sem nad­jeżdżał oso­bowy van, a za nim skra­dała się na traw­ni­ku Ci­ri, aby jak zwykle [...] — czytaj całość

opowiadanie • 26 czerwca 2018, 10:08

mikroopowiadanie sto czterdzieste siódme

Pa­dał deszcz, rosówka wyj­rzała więc spod sta­rego spróchniałego korze­nia mi­rabel­ki niesiona mocą na­tury, a widząc to kos sfruną mo­men­talnie na sta­ry pień. Rosówka po­pat­rzyła na dzwon­ki kon­wa­lii przys­tro­jone bry­lan­ta­mi z kro­pel wo­dy is­krzący­mi w świet­le ma­jowe­go połud­nia i nag­le ciem­ność miażdżyła jej głowę i wy­rywała z gle­by jak między­narodówka bryłę świata z posad. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 26 czerwca 2018, 10:06

Z Kaziemierzem

Często do­piero po spot­ka­niu We­ny z Ka­zimie­rzem długo roz­ma­wiałem przy je­go sa­mochodzie pod bib­lioteką, al­bo szliśmy do je­go mie­szka­nia i tam nap­rawdę się roz­kręcał opo­wiadając aneg­do­ty z życia We­ny, z dziejów Ksantypy, [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 czerwca 2018, 09:20

Kazimierz

Spot­ka­liśmy się z Ka­zimie­rzem i je­go przew­spa­niałą małżonką Zo­fią dwudzies­te­go szóste­go ma­ja w ich mie­szka­niu w Na­mysłowie. Ka­zimierz był bar­dzo cier­piący z po­wodu postępującej cho­roby i widzieliśmy po nim og­romne wyczer­pa­nie, które [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 czerwca 2018, 07:42

O Kazimierzu

O KAZIMIERZU

...to mogę pi­sać przez cały dzień i pew­nie tak będzie, że wciąż będą do mnie wra­cały wspom­nienia naszych wspólnych i osob­nych dni, ale, w których związa­ni by­liśmy naszy­mi poczy­naniami twórczy­mi i [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 czerwca 2018, 07:40
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 11:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

wczoraj, 11:35fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.07.2018r.  

przedwczoraj, 17:33Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

przedwczoraj, 08:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st warkocz fran­cuski

przedwczoraj, 08:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.  

przedwczoraj, 08:18fyrfle do­dał no­wy tek­st 17.07.2018r.  

przedwczoraj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

przedwczoraj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

16 lipca 2018, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

16 lipca 2018, 15:40Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.