fyrfle, opowiadania

370 tekstów (opo­wiada­nia) – auto­rem jest fyr­fle.

mikroopowiadanie dwieście trzynaste

Pu­dełko ro­biło wrażenie porządne­go i so­lid­ne­go, i tu po­wie­dział - z zewnątrz - kocha­nie - jest jak two­ja koleżanka... 

opowiadanie • dzisiaj, 14:26

mikroopowiadanie dwieście dwunaste

Cza­sem ludzie pot­rze­bują się od­da­lić, aby zro­zumieć piękno i dob­ro te­go co mają, co ich otaczało, a w je­go przy­pad­ku było trochę inaczej, więc do­piero z per­spek­ty­wy kil­ku­set ki­lometrów, no­wego cza­su, dopiero [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 stycznia 2019, 10:55

WIGILIA

Wsta­li ra­no o ósmej i szyb­ko poz­biera­li się z łóżka bez tym ra­zem szczególnych przy­tulań i de­lek­to­wania się po­wol­nym wy­budza­niem, bo mieli dużo pra­cy przed sobą i wy­siłku. Nies­te­ty nie pa­dał jeszcze [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 stycznia 2019, 11:03

mikroopowiadanie dwieście jedenaste

Myśląc o pier­wszej teściowej swo­jej żony, to w końcu skon­sta­tował ją przy­pomi­nając so­bie, że dok­tor Stros­smayer w fil­mie "Szpi­tal na pe­ryfe­riach" mówił do pew­nej pielęgniar­ki, że gdy­by głupo­ta mogła się uno­sić, to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 13 stycznia 2019, 09:06

mikroopowiadanie dwieście dziesiąte

Wsiadł do TLK "Soła" w Zwar­do­niu, po­całowaw­szy przed­tem na pe­ronie w dłoń zna­jomą za­kon­nicę, a kiedy wy­siadł na dwor­cu w Ka­towi­cach, to na pla­cu Szew­czy­ka do­wie­dział się o swo­jej le­gen­dzie, czy­li, że spełnił trzy­nas­tokrot­nie pub­licznie marze­nia ero­tyczne tejże za­kon­ni­cy, a sku­tek tej plot­ki ta­ki, że odtąd nie za­sypia sam. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 13 stycznia 2019, 08:51

mikroopowiadanie dwieście dziewiąte

Dziś opo­wiem ci o tym, że pan ko­miniarz(cza­sem chciał, cza­sem nie chciał) był urządze­niem nag­ry­wającym, co czy­niło je­go żonę jedną z naj­lep­szych an­ten na­daw­czych w Unii Europejskiej. 

opowiadanie • 12 stycznia 2019, 20:08

mikroopowiadanie dwieście ósme

Wychodząc po­wie­działa - i pa­miętaj­my o tym, że pra­cuje­my za dwa ty­siące, pa­miętając jak przy­sięgała so­bie, że już nig­dy nie da się zapędzić w ko­zi róg depresji. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 11 stycznia 2019, 16:40

WOLNOŚĆ NIE MUSI BYĆ NIEBEM

Umarł. Ciem­ność. Po chwi­li nies­te­ty oka­zało się, że jak naj­bar­dziej żyje. A więc jed­nak wie­czność. Moc­no do­cis­kał górne po­wieki do dol­nych, aż wreszcie prze­cierał oczy dłońmi. Szok! Da­lej trze­ba is­tnieć, a jednak. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 9 stycznia 2019, 07:46

mikroopowiadanie dwieście siódme

- Jak­by to udo­kumen­to­wać, że mi to przekazałaś?
- Na­piszę ci no­tatkę służbową.
- To mu­sisz iść do sze­fa, on wie jak się to pisze z rac­ji byłego zawodu.
- Kocha­nieńka! Ja trzydzieści lat śpię [...] — czytaj całość

opowiadanie • 8 stycznia 2019, 18:07

mikroopowiadanie dwieście szóste

- Zap­ro­pono­wałam więc sze­fowi, żeby jeszcze ku­pił ob­rus na biur­ko, to tak ten for­nir nie będzie ule­gał wypalcowaniu.
- Cze­mu? Wy­pal­co­wanie jest świetne!
- Hahahahahahahahahahah.....
- A idź mu jeszcze po­wiedz, żeby ku­pił długi i sze­roki obrus.
- No, żeby mu tych różowych skar­pe­tek nie było wi­dać, hihihihi...
- Nie! Żeby nie było wi­dać kto jest pod biurkiem. 

opowiadanie • 8 stycznia 2019, 17:50
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]