fyrfle, opowiadania

113 tekstów (opo­wiada­nia) – auto­rem jest fyr­fle.

KATOWICE CENTRUM

9 paździer­ni­ka o 13:41 ·

Herzlich wil­ko­men alt Ka­towitz. Wy­budo­wali ludzie wielo­piętro­we domy.
Po­tem wy­budo­wali sze­rokie czar­ne i długie dro­gi. Ni­mi auto­busy wiozą marze­nia po sławę.
Cza­sem tyl­ko początko­wym i końco­wym przys­tankiem miłość.
Ludzie wsiadają i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 12 października 2017, 10:16

NIEDZIELNI WĘDROWCY cz.5

Z Ma­tys­ki schodzi­li po­woli, roz­glądając się w pra­wo i w le­wo oraz pat­rząc przed siebie. Sta­rali się wyłowić i zaaku­mulo­wać jak naj­więcej z otaczające­go ich piękna zboczy Ma­tys­ki, który­mi były roz­kwieco­ne milionami [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 21 czerwca 2017, 08:22

NIEDZIELNI WĘDROWCY cz.4

Po­woli dochodzi­li na szczyt po drodze z ażuro­wych be­tono­wych płyt. Po le­wej i pra­wej stro­nie mieli ba­jecznie ko­loro­we łąki kwieciem wszel­kim ar­cy cu­dow­nym, a do­dat­ko­wo upiększo­nym krze­wami kwitnących róż, a może to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 08:34

NIEDZIELNI WĘDROWCY cz.3

Szli te­raz przez część wsi zwaną Ra­jem.

- Zas­ta­nawiam się cze­mu ta­kie naz­wy tych dziel­nic - Piekło i Raj?
- Myślę, że chodzi o re­lac­je ludzi, bo z jed­nej i dru­giej dziel­ni­cy widoki [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 14 czerwca 2017, 08:45

NIEDZIELNI WĘDROWCY

- Cze­kaj, muszę za­war­tości tej szklan­ki zro­bić zdjęcie. Ten kom­pot wygląda wspa­niale, ale wiesz z te­go co widzę, to apa­rat w tym te­lefo­nie jest mar­nej ja­kości, ko­lor jest zu­pełnie in­ny od rzeczywistego.
- [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 12 czerwca 2017, 08:34

Nasze Zwierzęta

- Choć tu­taj szyb­ko do łazienki!
- Co tam dob­re­go widzisz?
- No choć tu!
- Już biegnę!
Po czym dał kil­ka susów kierun­ku ok­na w łazience.
- Widzisz je tam na traw­ni­ku! Te dwa przy warzywniku, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 9 maja 2017, 14:25

Rozmówki Polsko Polskie

Co to jest gor­szy sort dziadku?
- To wnuczko: Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska, No­woczes­na PL i ten wyk­ształciuch , który ogląda TVN, ten sędzia, co jak tonący brzyt­wy wie­rzy wiado­mością stac­ji ra­diowych z do­mi­nującym ka­pitałem [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 6 maja 2017, 13:47

ALKOHOLIZM

- Fe­luś to o czym my tu pra­wiliśmy to jed­no, a prze­cież jest wiele jeszcze po­wodów dla których tak bar­dzo wielu ludzi de­cydu­je się na al­ko­hol jak lek, ja­ko uśmie­rzacz bólów wszelkich [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 3 marca 2017, 09:24

PIJAŃSTWO

- Fe­luś po­wiedz ty mnie, czy al­ko­hol jest dla ludzi?
- Zde­cydo­wanie nie kocha­ny Genuśu!
- Co ty nie po­wiesz?! Fe­luś czyżbyś traumy ja­kowej doznał?
- Ge­nuśu , dla ludzi to są rodzi­na, pra­ca, pasja [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 2 marca 2017, 08:46

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 2 marca 2017, 08:38
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

przedwczoraj, 00:33yestem sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 15:55kati75 sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 15:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 12:52Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Władcy Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­lońskiego do­puści­li [...]

16 listopada 2017, 12:51Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Może war­to zacząć pod [...]

16 listopada 2017, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Może war­to zacząć pod [...]

16 listopada 2017, 12:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st rękopis