fyrfle, opowiadania

119 tekstów (opo­wiada­nia) – auto­rem jest fyr­fle.

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ, NIEKTÓRYCH NAWET UCZĄ CZ.2

Kiedy wyszli na Plac Szew­czy­ka, to zauważyli od ra­zu piękną choinkę i cud­nie ude­koro­waną świątecznie ulicę Sta­wową oraz ko­loro­we rek­la­my na ścianach Ga­lerii Ka­towic­kiej. Na pla­cu i uli­cach przy­ległych były tłumy ludzi, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 9 stycznia 2018, 10:11

21 czerwca 2018 roku.

Po­woli kończył się ten słoneczny i bar­dzo upal­ny czwar­tek. To był wspa­niały dzień, wreszcie mieli czas uczcić jej awans w pra­cy i tą wyg­raną w Jack Po­ta, zas­ta­nowić się co zro­bić z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 9 stycznia 2018, 07:50

PODRÓŻE KSZTAŁCĄ, NIEKTÓRYCH NAWET UCZĄ

Os­tatni piątek 2017 ro­ku dział się w naj­lep­sze, a naj­lep­sza je­go część miała właśnie na­dejść, a była nią podróż do Ka­towic, do ha­li kon­certo­wej "Spo­dek" na kon­cert za­tytułowa­ny "Bet­le­jem w spod­ku", organizowany [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 2 stycznia 2018, 10:23

Opowieść spod rozłożystej morwy cz.9

Po pog­rze­bie wy­ruszy­liśmy la­sem wzdłuż dro­gi do Oławy, roz­ma­wiając o przy­rodzie, a zwłaszcza tu­tej­szych la­sach i dzi­kich frag­mentach, które trwają jeszcze sa­me so­bie wkoło Na­mysłowa. Słońce świeciło pięknie i przygląda­liśmy się jak [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 28 grudnia 2017, 14:18

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 8 grudnia 2017, 08:49

Latająca hodowla

Z ko­loro­wych zórz czer­wco­wego świ­tu wyłaniała się Kra­sula - ho­len­der­ska kro­wa mleczna, która jak co dzień le­ciała z Bes­ki­du Sądec­kiego na zbocza Ma­tys­ki w Bes­kidzie Żywiec­kim, żeby pod­dać się po­ran­ne­mu udo­jowi i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 listopada 2017, 16:54

KATOWICE CENTRUM

9 paździer­ni­ka o 13:41 ·

Herzlich wil­ko­men alt Ka­towitz. Wy­budo­wali ludzie wielo­piętro­we domy.
Po­tem wy­budo­wali sze­rokie czar­ne i długie dro­gi. Ni­mi auto­busy wiozą marze­nia po sławę.
Cza­sem tyl­ko początko­wym i końco­wym przys­tankiem miłość.
Ludzie wsiadają i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 12 października 2017, 10:16

NIEDZIELNI WĘDROWCY cz.5

Z Ma­tys­ki schodzi­li po­woli, roz­glądając się w pra­wo i w le­wo oraz pat­rząc przed siebie. Sta­rali się wyłowić i zaaku­mulo­wać jak naj­więcej z otaczające­go ich piękna zboczy Ma­tys­ki, który­mi były roz­kwieco­ne milionami [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 21 czerwca 2017, 08:22

NIEDZIELNI WĘDROWCY cz.4

Po­woli dochodzi­li na szczyt po drodze z ażuro­wych be­tono­wych płyt. Po le­wej i pra­wej stro­nie mieli ba­jecznie ko­loro­we łąki kwieciem wszel­kim ar­cy cu­dow­nym, a do­dat­ko­wo upiększo­nym krze­wami kwitnących róż, a może to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 08:34

NIEDZIELNI WĘDROWCY cz.3

Szli te­raz przez część wsi zwaną Ra­jem.

- Zas­ta­nawiam się cze­mu ta­kie naz­wy tych dziel­nic - Piekło i Raj?
- Myślę, że chodzi o re­lac­je ludzi, bo z jed­nej i dru­giej dziel­ni­cy widoki [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 14 czerwca 2017, 08:45
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:56yestem sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 21:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st panorama

wczoraj, 19:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 18:40PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 17:08yestem sko­men­to­wał tek­st Trzynastego stycznia 2018 ro­ku [...]

wczoraj, 16:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

wczoraj, 16:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st M2 z piecem kaf­lo­wym

wczoraj, 15:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 15:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lepiej być w prok­reac­ji [...]

wczoraj, 15:46fyrfle do­dał no­wy tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]