fyrfle, opowiadania

187 tekstów (opo­wiada­nia) – auto­rem jest fyr­fle.

mikroopowiadanie sześćdziesiąte piąte

Się tak zas­ta­nawiał pro­boszcz ka­nonik Pod­cho­rec­ki- Cze­red­recki, co ma swoim pa­rafianom po­wie­dzieć na za­kończe­nie czte­rod­niowych re­kolek­cji, żeby było wreszcie ja­koś po ludzku, żeby to było od­niesieniem do życia ludzkiego i wzno­siło coś [...] — czytaj całość

opowiadanie • wczoraj, 07:02

mikroopowiadanie sześćdziesiąte czwarte

Grzecznie cze­kałem na przys­tanku na auto­bus czer­wo­ny w ko­loro­we rek­la­my ko­muni­kac­ji miej­skiej, co miał mnie za­wieźć do mias­ta po pięć bochenków chle­ba nasze­go pow­szed­niego smaczne­go i z cha­rak­te­rys­tyczny­mi dziura­mi, a cze­kając przyglądałem [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • przedwczoraj, 15:55

mikroopowiadanie sześćdziesiąte trzecie

Było to daw­no daw­no te­mu, a było tak, że Do­mini­kowa lu­biła chodzić po wsi od chałupy do chałupy, od sto­gu do sto­gu, od ster­ty do ster­ty, od os­trew­ki do os­trew­ki i w [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • przedwczoraj, 13:37

mikroopowiadanie sześćdziesiąte drugie

W pier­wszym dniu trze­ciego miesiąca pełnienia fun­kcji dy­rek­to­ra zwołał zeb­ra­nie i rzekł kaście zarządzającej i pospólstwu , czy­li sza­rac­twu pra­cow­nicze­mu - a te­raz drodzy państwo ja was wszys­tkich pous­ta­wiam, tak, żeby wasza [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • przedwczoraj, 12:34

mikroopowiadanie sześćdziesiąte pierwsze

Wiel­kie ag­lo­merac­je mają swo­je plu­sy i mi­nusy, ale myślał, że je­go córka już nie spełnia kry­teriów wiej­skości, na­wet tej w ran­dze wsi gmin­nej, tak więc raczej nie mogłaby już pra­cować w tutejszym [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 20 marca 2018, 17:21

KADISZ

Po Po­lic­ji coś chciałem zro­bić ze swoim życiem, a jeszcze nie pi­sałem wte­dy, więc kiedy zadzwo­nił do mnie zna­jomy po­seł i zap­ro­pono­wał ciepłą po­sadkę zootechni­ka w pew­nym gos­po­dar­stwie Agen­cji Ryn­ku Rol­ne­go, czyli [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 20 marca 2018, 07:58

mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

Pew­ne­go ra­zu dżdżow­ni­ca żyjąca w żyz­nej ziemi Bes­ki­du Śląskiego prze­kopała się pod Sołą do urodzaj­nych gleb Bes­ki­du Żywiec­kiego i tam na­pot­kała na drodze swo­jej wędrówki spiżar­nię pew­ne­go za­pobieg­li­wego kre­ta, w której to [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 19 marca 2018, 14:18

mikroopowiadanie pięćdziesiąte dziewiąte

Było to daw­no daw­no te­mu, kiedy to włas­ne pra­wo znudziło się Przed­wie­czne­mu, więc między in­ny­mi lis­to­nosza stworzył dob­ry nasz Pan Bóg, bo widział mo­noto­nię gos­po­dyń do­mowych, więc spra­wił, że choć chwilę doznały [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 19 marca 2018, 12:38

mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

Pew­ne­go bar­dzo ciepłego i słoneczne­go jak na paździer­nik po­połud­nia, zo­baczyłem jak spa­da po­marańczo­wo - łoso­siowo - bor­do­wy liść klo­nu, a spa­dał bar­dzo po­woli kołysa­ny i wi­rowa­ny de­likat­nym i też ciepłym zachod­nim wiatrem, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 marca 2018, 11:18

mikroopowiadanie pięćdziesiąte siódme

Zap­rawdę zap­rawdę po­wiadam wam sios­try i bra­cia, że wieść gmin­na, czy­li jak słusznie po­wiadał wie­szcz - ar­ka przy­mie­rza między daw­ny­mi i no­wemi la­ty mówi: - wszys­tkie Józki to pi­joki i prze­ważnie sto­larze, co lu­bią ko­biety, o których mówią pie­szczot­li­wie - ty mój ja­niołku z ciepłą d..pką. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 marca 2018, 06:54
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st KOMUNO WRÓĆ?

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st NIEMIŁOŚĆ(recenzja fil­mu)

wczoraj, 20:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Liryka to czy nie?

wczoraj, 18:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st spełniaj się, prze­cież też [...]

wczoraj, 18:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st turyści no­cy

wczoraj, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pozostało nic... Pus­tka, której nikt [...]

wczoraj, 18:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chińszczyzna

wczoraj, 10:31fyrfle do­dał no­wy tek­st Liryka to czy nie?

wczoraj, 08:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 08:29fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEMIŁOŚĆ(recenzja fil­mu)