fyrfle, myśli

896 tekstów (myśli) – auto­rem jest fyr­fle.

Być wiel­kim? To mieć cho­ciaż sto dziewięćdziesiąt cen­ty­metrów wzros­tu i żonę...

in­sp. Cytaty.info 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2019, 11:43

Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia Pańskiego

Życzy­my Wam błogosławieństwa Zmartwychwstałego

Je­go opieki w każdym Waszym dniu

Z Je­go Ducha nat­chnienia przy podejmowaniu

Codzien­nych Waszych decyzji

Niech troszczy się o Wasze zdrowie

Ma w opiece Waszą od­daną so­bie wza­jem Miłość

Niech przez Je­go Ducha tworzą się

Wasze pla­ny i ce­le życiowe

Ludzie których spotykacie

Niech będą z Je­go Ducha i Miłości

Wie­rzy­my że wte­dy Wasze życie

Będzie spo­kojem i szczęściem

Ania i Mirek 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 kwietnia 2019, 10:23

Ba­by ro­biom ba­by, a ja z sa­mego oce­niania ja­kości jes­tem przejedzony. 

myśl • 19 kwietnia 2019, 22:14

Od nau­czy­ciela społeczeństwo żąda by umierał niedożywiony zap­ra­cowa­ny i pogrążony ty­fusem i gruźlicą, w pełnym poświęce­niu o wycho­wanie i edu­kację uczniów. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 marca 2019, 14:20

Smog jest fil­trem ludzkości. Przeżywają tyl­ko egzem­plarze naj­silniej­sze, które dos­to­sowują się. W prak­ty­ce oz­nacza to, że smog jest zdrowy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 marca 2019, 14:16

Zysk zdo­byty przez ka­pita­listów na wy­zys­ku pra­cow­ników, mu­si być równo podzielo­ny na pra­cujących i niep­ra­cujących Po­laków - na tym po­lega równość. 

myśl • 13 marca 2019, 12:58

Świato­wa Or­ga­nizac­ja Zdro­wia każe gar­dzić na­mi chrześci­jana­mi, bo my uważamy, że są tyl­ko dwie płcie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 marca 2019, 12:06

Współżycie ko­biety i mężczyz­ny, to nie jest ek­stre­mal­na for­ma bliskości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 marca 2019, 12:04

Cze­mu szu­kacie wi­ny w rodzi­cach? To dzieci się nie przys­to­sowały lub za bar­dzo przylgnęły. 

myśl • 13 marca 2019, 10:11

Sko­ro nie można być gor­szym sor­tem, to trze­ba być dobrą zmianą, a poeta jak zwyk­le sam. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 marca 2019, 12:42
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film