fyrfle, myśli

881 tekstów (myśli) – auto­rem jest fyr­fle.

Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo dru­ga stro­na te­go żąda? 

myśl • 18 stycznia 2019, 10:39

Starzejąc się na­bywa­my doświad­cze­nia, do­puszczając ze zro­zumieniem og­ra­nicze­nia, wol­ność więc zys­ku­je mądrość i współczu­cie, pot­rzebę ema­nowa­nia ciepłem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 stycznia 2019, 09:31

Nies­te­ty wszys­tkie dro­gow­ska­zy pro­wadzą tyl­ko do Rzy­mu, więc trze­ba się cho­ciaż roz­glądać na bo­ki, aby zry­wać owo­ce krze­winek, prze­ważnie to tyl­ko smaczki, a przyj­dzie czas, w którym smaczek z cza­sem okaże się żoną, a jak Bóg da to rzeczy­wistą drugą połową. 

myśl • 9 stycznia 2019, 13:00

Jak to jest, że chodzą w pięknym stadzie, pro­wadze­ni przez cu­dow­nych pas­terzy, a po­tem pod ko­niec życia stwier­dzają, że są na ma­now­cach i nie są to wca­le "cud­ne ma­now­ce" po życiu "sunącym jak obłoki białe nad lasem"? 

myśl • 9 stycznia 2019, 12:54

To nie jest tak, że ktoś z ko­goś czy­ni pros­ta­ka i to nie jest tak, że ja­kaś miej­sco­wość sta­je się zaścian­kiem , bo ktoś działał na szkodę społeczeństwa, które stało się w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 stycznia 2019, 15:37

Wol­ność jest korzys­ta­niem z możli­wości niewo­li w której żyje­my. Nie ma cze­goś ta­kiego jak ab­so­lut­na wol­ność, a jak jest, to już trze­ba naz­wać to coś szaleństwem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 stycznia 2019, 12:11

Ty­lu ludzi ty­le myśli, a tyl­ko kil­ku­nas­tu mówi treść swoich myśli, kil­ku z nich umie prze­kazać te myśli pisząc i jeszcze kil­ku z nich umie z tych myśli ułożyć so­bie i mi­liar­dom los. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 stycznia 2019, 12:07

Słowa pa­na pre­zyden­ta wpi­sują się w fun­da­men­talną de­batę, która toczy się w Euro­pie. Py­tanie, ja­kie jest w niej sta­wiane, nie brzmi ”za czy prze­ciw Unii?”, ale "ja­ka Unia?". Czy ma ona być [...] — czytaj całość

myśl • 1 stycznia 2019, 19:29

Jest za­bawa, się dzieje, mało, mało, mało :):);) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 grudnia 2018, 21:04

Żebysz tak każde po­sie­dze­nie tam gdzie król chodzi pie­chotą było płat­ne, choćby za każdą myśl tam wy­wołaną i ogłoszoną, to by­liśmy bo­gat­si ma­terial­nie , a i spuściz­na niema­terial­na ludzkości po­większyła by się wielce. 

myśl • 27 grudnia 2018, 14:28
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]