fyrfle, listy

22 teksty (lis­ty) – auto­rem jest fyr­fle.

PISZEMY TO TEŻ DO WAS CYTACIANIE

A TE­RAZ PO­NOW­NIE OB­WIE­SZCZE­NIE "NIEUS­TAJĄCO NIEUSTĘPLIWE":

REGULAMIN
IX EDYC­JI OGÓLNO­POL­SKIEGO OTWARTEGO
KON­KURSU LI­TERAC­KIEGO 2017 r.
„O RÓŻĘ KAROLINY”

1. Or­ga­niza­tora­mi kon­kursu są:
Na­mysłow­ski Ośro­dek Kul­tu­ry, 46-100 Na­mysłów, Pl. Pow­stańców Śl. 2; Bib­liote­ka Pub­liczna w Na­mysłowie oraz is­tniejący przy [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 2 sierpnia 2017, 10:30

LIST DO B TRZYNASTY

Czak­ry Ser­ca 24.09.2014r.

Cześć!

Jest śro­da, znaczy B. Jak Ona, na jałowej gle­bie doj­rze­wają nieliczne owo­ce grusz, jabłoni, ma­lin i jak Ona są dob­rem niez­mie­rzal­nym, po­mimo chorób, pa­sożytów, wred­nej fauny ludzkiej i flo­ry nieprzyjaznej. [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 12 marca 2015, 13:02

List do B - dwunasty

Czas Pa­mięta­nia 03.09.2014r.

Cześć!

Udało mi się spoj­rze­niem ciepłym od­cza­rować mgłę w przej­rzys­tość atomów po­wiet­rza. Że widząc moją uczciwą dziś pos­tać, chmu­ry, z ociąga­niem bo z ociąga­niem, ale roz­pie­rzchły się w końcu w ciepłe [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 1 marca 2015, 10:35

List do B - jedenasty

Miłości Zdrój 27.08.2014r.

Cześć!

Piję kawę pod wa­fel­ki z Bied­ronki, z rze­komym kre­mem ko­koso­wym. Za ok­nem, na bal­ko­nie ko­loro­we pra­nie, bo sa­mo po­wiet­rze jest si­wo - sza­re, przeżar­te mglis­tym po­ran­kiem i przyk­ry­te pie­rzyną mętnych [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 28 lutego 2015, 10:07

LIST DO B - DZIESIONTY

Miłości Zdrój 20.08.2014r.

Hej!

Piękne­go wy­poczyn­ku Ci życzę, a jak już się na­sycisz spo­kojem, to wyślij mi kar­tkę zwykłą, pocztową, za­pisaną poz­dro­wieniami. Tak jes­tem kar­tko­filem i uważam, że dob­ro w nich za­pisa­ne zos­ta­je z [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 27 lutego 2015, 11:59

List do B dziewiąty

Miłości Zdrój. 16.07. 2014r.

Wi­taj Serdecznie!

Cieszę się, że udało Ci się odłożyć dien­gi i za­kupić te ko­nie dla rodzi­ny, no i że stać Cie na ich ut­rzy­manie. Widzę i czuję ile dla Ciebie [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 9 lutego 2015, 09:06

List do B ósmy

Miłości Zdrój 09.07.2014r.

Cześć!

Dziękuję za piękny opis Two­jego og­ro­du i dom­ku let­nisko­wego. No to jest wszys­tko o wiele bar­dziej uporządko­wane niż u mnie. Mnie po­rywają wszel­kie chaosy. Poz­wa­lam przy­rodzie na swo­bodę w [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 28 listopada 2014, 12:21

List do B siódmy

Miłości Zdrój 02.o7.2014r.

Sal­ve Pięknie!

W dniu roz­poczy­nających się wa­kac­ji, ale prze­cież jeszcze nie Twoich, Ty na­dal ra­dośnie i z przejęciem wi­tasz od­wie­dzających ten świat, którzy nauczą nas przek­racza­nia ko­lej­nych gra­nic. W os­tatnim liście [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 19 listopada 2014, 08:07

List do B szósty

Wol­ność To­tal­na 25.06.2014r.

Bądź pozdrowiona!

La­to zaczęło się bez sza­leństw tem­pe­ratu­rowych. Inaczej jest na działkach, nastąpiła tu ek­sploz­ja barw, za sprawą bo­gac­twa kwiatów. Od­chodzą, po­lecając się pa­mięci naszych zmysłów, os­tatnie dzwon­ki na­par­stnic i dziewann, [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 7 listopada 2014, 18:49

List do B piąty

Wol­ność To­tal­na 1.09.2014r.

Cześć!

Py­tałaś o mo­je pla­ny i he­rez­je myślo­we, to na­piszę Ci trochę o nich i ich. Chciałbym na­pisać wier­sz o kon­formiźmie i o słońcu, które tra­ci swój blask we wrześniu, na [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 28 października 2014, 18:59
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 11:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

wczoraj, 11:35fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.07.2018r.  

przedwczoraj, 17:33Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

przedwczoraj, 08:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st warkocz fran­cuski

przedwczoraj, 08:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.  

przedwczoraj, 08:18fyrfle do­dał no­wy tek­st 17.07.2018r.  

przedwczoraj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

przedwczoraj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

16 lipca 2018, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

16 lipca 2018, 15:40Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.