fyrfle, fraszki

59 tekstów (fraszki) – auto­rem jest fyr­fle.

Przemijanie

Siadła pszczółka na ka­liny kwiat
Był maj przek­witły for­sycje i bzy
Masz dziew­czę czter­dzieści lat
La­da roczek ut­ra­cisz ko­lory i ty
Nie wypłakuj księcia szko­da łez
Wy­bieraj z fe­raj­ny co za skle­pem jest 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 21 maja 2018, 12:06

Fraszka za życiem

To ta­ka dob­ra za­bawa w we­sołego berka
Gdy na pog­rze­bie wdo­wiec za nową żoną zerka 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 23 kwietnia 2018, 09:51

LUŹNE ROZWAŻANIA O JAJKACH

BAJKA

Życie opo­wie­działo jej już
Ty­siąc i jedną ze swoich bajek
Lecz ona zaw­sze wie i wiedziała
Że życie kobiety
Jest tyl­ko wte­dy baśnią
Gdy wokół i dla
Tych dwóch je­dynych jajek

GENESIS

Wszys­tko co męskie
Z jaj uchodzi w ptaka
I tutaj [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 3 fiszki • 26 marca 2018, 08:59

Paryska Wiosna

Na całą wieś urządziłem w in­terne­cie szpan
Nocą upędziłem elik­si­ru życia stu­lit­ro­wy dzban
Zap­ro­siłem wójta i sołtyskę - był zarąbis­ty lans
Bo ku­piłem so­bie gril­la a grill był ma­de in France

Mi­rosław 24.03.2018r. 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 24 marca 2018, 12:14

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

fraszka • 24 marca 2018, 12:13

Kobieta i papieros

Po­palała po­palała no to odo­rek wydychała
Nie dzi­wota że starą panną na sta­rość została
I boją się jej sios­try że ich córki za­razę odziedziczą
A bo nie dość że starą panną to cha­lira jest dziewicą
Nawet [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 2 fiszki • 12 marca 2018, 13:08

Na zaborcze matki

Myślę że naj­gorzej gdy mężczyz­na po­rażon jest uczuć sknerstwem
Ob­ja­wia się to starokawalerstwem
Ta­ki za­miast gus­to­wać w strin­gach dam i majtkach
Sam je­no chodzi o jed­nych majtkach
Przyczy­na w niedoszłej teściowej czy­li mat­ce je­go leży
Niedoszłej je­go żony bo on od niej do życia nie bieży
Raz chciał poszedł do córki sąsiadki
Za zgodą jej matki
Ale ta mu się nie oddała
Bo przyszła ma­musia pod ok­nem za sy­nem wołała 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 16 stycznia 2018, 07:02

Na skąpstwo

Szczyt by­cia sknerą?
Dla męża go­lić łono siekierą! 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 16 stycznia 2018, 07:00

Na sąsiedztwo

Pe­wien góral wsparłby Wielką Or­kies­trę Świątecznej Pomocy
Ale go­doł co we śnie ta­kum sce­ne zobocył
Że strzy­lajum do ser­ca sąsiada z defibrylatora
A mioł go ino za kly­me do akumulatora
A więc do skąpstwa niena­wiść popycha
Która plotką się żywi wy­niosłością oddycha 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 16 stycznia 2018, 06:59

Na gładką cerę

Jed­na po­wie molestowanie
Dru­ga mam branie 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 28 listopada 2017, 20:20
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 11:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

wczoraj, 11:35fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.07.2018r.  

przedwczoraj, 17:33Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

przedwczoraj, 08:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st warkocz fran­cuski

przedwczoraj, 08:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.  

przedwczoraj, 08:18fyrfle do­dał no­wy tek­st 17.07.2018r.  

przedwczoraj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

przedwczoraj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

16 lipca 2018, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

16 lipca 2018, 15:40Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.