fyrfle, felietony

124 teksty (fe­lieto­ny) – auto­rem jest fyr­fle.

PEŁNIA ŻYCIA(recenzja filmu)

Ten film obej­rze­liśmy do­piero te­raz w ra­mach Kościoła Do­mowe­go działające­go przy ka­ted­rze w Żyw­cu. Ar­cydzieło fil­mo­we, to na pew­no, choć pa­miętam awan­turę, która przez me­dia prze­taczała się kiedy był nor­malnie roz­pow­szechniany w [...] — czytaj całość

felieton • 23 kwietnia 2018, 09:23

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Tworzę so­bie taką listę te­matów, które po­tem za­mieniam we fe­lieto­ny, mik­roopo­wiada­nia czy dzien­ni­ki i życie pod­su­wa ich wiele: z re­ligii, po­lity­ki, społeczności lo­kal­nej, a zwłaszcza ze sa­morządo­wości czy obycza­jowości wiej­skiej. Część przekuwam [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 23 kwietnia 2018, 08:01

TAMTE DNI TAMTE NOCE(recenzja filmu)

W trak­cie fil­mu zro­zumiałem pot­rzebę ścisłej ka­tolic­kiej cenzu­ry. Ob­rzyd­li­wa skan­da­liczna per­wersyj­na ge­jow­ska pro­wokac­ja i agit­ka. Su­kin­syństwo i gwałt nor­malności. Is­tniejące­go świata nie ma co przew­ra­cać, choćby na­pas­tliwą ideolo­gią gen­der śro­dowis­ka fil­mowców, bo [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2018, 08:44

LADY BIRD(recenzja filmu)

Ten film dos­tał w tym ro­ku dwa złote glo­by, w tym za naj­lep­szy film i za naj­lep­szą rolę ko­biecą dla Saoir­se Ro­nan, choć ja uważam, że naj­le­piej grała Laurie Met­calf grająca matkę [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 4 kwietnia 2018, 07:36

Wielka Niedziela

Uważam, że, jeśli kościół nie będzie wspólnotą ludzi grzesznych, to jest więzieniem ludzi spęta­nych cier­niami hierar­chii i wyp­la­tany­mi przez nią sieciami dok­tryn, w których umiera się w lęku i hi­pok­ryzji. Jeśli kościół [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 1 kwietnia 2018, 11:01

PRZESZKADZAJKI

Wkurzyłem się wczo­raj niemożeb­nie, bo chciałem w ciszy i spo­koju po­medy­tować, po­mod­lić się i po pros­tu po­być przy gro­bie Pańskim, a tam w kościele niesa­mowi­cie wyły róże różańco­we i było to nie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 31 marca 2018, 10:18

* * *

SUKINSYŃSTWO

Kiedy zo­baczyłem ten post w in­terne­cie, to poczułem się je­go treścią szczególnie dot­knięty, bo prze­cież byłem fun­kcjo­nariu­szem pro­logu "dob­rej zmiany", czy­li IV RP w la­tach 2007 - 2009 i też mogłem zginąć [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 29 marca 2018, 11:23

W UŁAMKU SEKUNDY(recenzja filmu)

Film Tur­ka urodzo­nego w Ham­burgu, to na początek lek­cja dla pol­skiego sądow­nic­twa za­tytułowa­na - jak god­nie trak­to­wać świad­ka. Sto­lik i krzesło, a świadek może swo­bod­nie od­wra­cać się i roz­ma­wiać z przed­sta­wiciela­mi obrony [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 29 marca 2018, 10:08

Dziwny Dziwnów

ZDARZYŁO SIĘ W DZIWNOWIE

To zdarze­nie prze­kazują so­bie użyt­kowni­cy fa­cebooka i budzi ono wiel­kie emoc­je. Chodzi o matkę z niepełnos­praw­nym sy­nem, którzy w poszu­kiwa­niu zas­po­koje­nia głodu, czy­li pod­sta­wowej pot­rze­by ludzkiej włama­li się ze [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 26 marca 2018, 08:50

EKO?

Doszły mnie słuchy, że gdzieś w oko­licy dziewiąte­go kwiet­nia w naszej wsi ma być spot­ka­nie od­nośnie wy­miany pieców grzew­czych na piece ok­reśla­ne ja­ko eko­logiczne, rze­komo z 95 pro­cen­tową dopłatą, ale trze­ba będzie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 25 marca 2018, 11:52
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

25 maja 2018, 13:59RozaR sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

25 maja 2018, 12:04fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te ósme

25 maja 2018, 11:03fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te siódme

25 maja 2018, 10:07fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te szóste

25 maja 2018, 09:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st na otar­cie łez

25 maja 2018, 09:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Toujours

25 maja 2018, 09:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st paź królo­wej

25 maja 2018, 09:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st adoramus

25 maja 2018, 09:14fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudziestę piąte

25 maja 2018, 08:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st paź królo­wej