fyrfle, felietony

106 tekstów (fe­lieto­ny) – auto­rem jest fyr­fle.

Trzy bilbordy za Ebbing(recenzja filmu)

Daw­no nie oglądałem fil­mu, w którym nag­ro­madzo­ne by było w je­go bo­ha­te­rach ty­le ag­res­ji, niena­wiści, gniewu, cham­stwa, pry­mi­ty­wiz­mu i dzi­kości. Nie wiem czym się kiero­wała Ame­ry­kańska Aka­de­mia Fil­mo­wa przyz­nając te­mu fil­mo­wi ty­le [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 12:10

NA MLECZNEJ DRODZE(recenzja filmu)

Emir Kus­tu­rica nakręcił ten film po dziesięciu la­tach od swo­jego pop­rzed­niego dzieła i powrócił w wiel­kim sty­lu, tworząc dzieło, które nie da się w żaden sposób skla­syfi­kować, bo jest to ko­media, dramat, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 lutego 2018, 12:56

IGNACY LOYOLA(recenzja filmu)

His­to­ria życia założyciela Je­zuitów zos­tała po­kaza­na w sposób nap­rawdę uda­ny, bo film pod każdym względem jest zro­biony bar­dzo dob­rze. To jest zna­komi­te ki­no his­to­ryczne, re­ligij­ne i obycza­jowe za­razem. Film ogląda się znakomicie [...] — czytaj całość

felieton • 16 lutego 2018, 12:55

Plan B(recenzja filmu)

Jak w przy­pad­ku "Ata­ku Pa­niki", tak w przy­pad­ku "Pla­nu B" ma­my do czy­nienia z ki­nem obycza­jowym wielowątko­wym i wielo­pos­ta­ciowym. W przy­pad­ku ta­kich filmów sce­nariusz pisze się na mi­nimum dwie godzi­ny ogląda­nia do [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 13 lutego 2018, 08:31

ATAK PANIKI(recenzja filmu)

Zacznę kom­plet­nie nie­szab­lo­nowo, bo od mu­zyki, która mnie w tym fil­mie naj­bar­dziej por­wała, a którą na­pisał Radzi­mir Dębski, który ok­reślił ją sam ja­ko techno dla wy­magających. I rzeczy­wiście nie jest to klasyczne [...] — czytaj całość

felieton • 6 lutego 2018, 09:18

Gotowi na wszystko. Exterminator.(recenzja filmu)

MOT­TO : Wol­ność jest najważniejsza.
Wol­ność kocham i rozumiem.


Idąc do ki­na nie spodziewa­liśmy, że będziemy oglądać tak re­wela­cyjną ko­medię obycza­jową, będącą mo­men­ta­mi ko­mediod­ra­matem - [...] — czytaj całość

felieton • 16 stycznia 2018, 08:01

Nim zatańczę z Muzą, spojrzę w oczy czrnoziemowi.

Nie­dziela z wiado­mych przyczyn, to nie naj­lep­szy dzień na Nadzieję - byt sa­mois­tny, pochodzący od Bo­ga, będący Je­go cnotą fun­da­men­talną. U mnie z nadzieją było tak, że umierała miłość, a kiedy umierała [...] — czytaj całość

felieton • 14 stycznia 2018, 16:52

NIM ODFRUNĘ Z WENA STOJĘ NA ZIEMI

W Częstocho­wie w szpi­talu zmarł 67 let­ni or­dy­nator jed­ne­go z od­działów w trak­cie 24 godzin­ne­go dyżuru. Był cho­ry na ser­ce, miał przek­roczo­ny wiek eme­rytal­ny - za­pytałaś mnie oburzo­na: co to jest dyżur [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 12 stycznia 2018, 10:22

ŻEBY PISAĆ WIERSZE NAJPIERW TRZA BYĆ

Wczo­raj od­był się ko­lej­ny od­ci­nek dra­matu Abor­cja. Sejm zajął się czy­taniem ko­lej­ne­go oby­watel­skiego pro­jek­tu , w którym oby­wate­le ideolo­gicznie prze­ginają w jedną ze stron. Te­raz chy­ba było, że gną w le­wo. No [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 10:13

COŚ MI NIE GRA

Od kil­ku dni stac­ja RMFFM roz­siewa pro­pagandę o le­karzach re­zyden­tach, że wy­powiadają umo­wy szpi­talom, że jest pa­raliż, a mi­nis­ter­stwo kon­sekwen­tnie zap­rzecza, Moim zda­niem , to ko­lej­ny ele­ment puczu z grud­nia 2016 roku, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 3 stycznia 2018, 16:23
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 20:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

wczoraj, 18:39lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

przedwczoraj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

przedwczoraj, 16:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

przedwczoraj, 12:10fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

16 lutego 2018, 13:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Drodzy To­warzysze i To­warzyszki [...]

16 lutego 2018, 13:26fyrfle do­dał no­wy tek­st Drodzy To­warzysze i To­warzyszki [...]

16 lutego 2018, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Puść pa­wie oko Poetyc­kie za­loty Białe [...]

16 lutego 2018, 13:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***