fyrfle, felietony

145 tekstów (fe­lieto­ny) – auto­rem jest fyr­fle.

WINNI(recenzja filmu)

To film nakręco­ny bar­dzo małym nakładem kosztów, ale to bar­dzo ważny film po­kazujący pracę po­lic­jantów. Ta ka­meral­na pro­duk­cja po­kazu­je jakżesz is­totna i szczególna to służba dla fun­kcjo­nowa­nia państw i społeczeństw. Spo­koj­nie można [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2018, 10:25

DONBAS(recenzja filmu)

Ser­giej Łoz­ni­ca jest uk­raińskim reżyse­rem bar­dzo też związa­nym z Rosją i Białoru­sią. W swoich fil­mach ata­kuje bar­dzo społeczeństwo ro­syj­skie i cały sys­tem społeczno-po­lityczno-re­ligij­ny Ros­ji. Tym ra­zem na­malo­wał ob­raz zru­syfi­kowa­nych Uk­raińców we wschodniej [...] — czytaj całość

felieton • 6 grudnia 2018, 10:46

NARODZINY GWIAZDY(recenzja filmu)

Kil­kadziesiąt lat te­mu brzydką i pięknie śpiewającą była Bar­ba­ra Streisand, a pięknym i od­chodzącym w nałogach Kris Kris­toffer­son, a dzi­siaj nią jest La­dy Ga­ga, nim Brad­ley Cooper. Obyd­wa fil­my prze­piękne his­to­rie i [...] — czytaj całość

felieton • 4 grudnia 2018, 11:08

Celebryta

"Z cze­go się śmieje­cie? Z siebie się śmieje­cie!" To za­wołanie kla­syka pos­ta­nowiłem od­nieść do siebie, bo nie trze­ba mi spec­jalnie wiel­kiego "rachun­ku su­mienia", czy­li przeglądu "twórczości", aby spo­koj­nie stwier­dzić, że jes­tem celebrytą, [...] — czytaj całość

felieton • 20 listopada 2018, 06:05

Urodziny Niepodległej

Ad­mi­nis­trac­ja wy­myślając ten te­mat, moim zda­niem, zde­cydo­wała się na coś wiel­kiego,a za­razem trud­ne­go, bo trze­ba złożyć hołd Niepod­ległej,a za­razem spy­tać - co ci, którzy wy­wal­czy­li tą niepod­ległość po­tem zro­bili z nią i [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 10 listopada 2018, 10:58

Przełomowy Wynalazek

Jest wreszcie nadzieja, światełko w tu­nelu dla mężczyzn chcących w pełni do­pieścić swo­je ko­biety w trak­cie miłości cieles­nej, a za­razem chcących od te­go wspa­niałego mo­men­tu w życiu człowieka pełni doz­nań, a to [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 8 listopada 2018, 10:25

KLER(i ja)

Gość Nie­dziel­ny na­pisał, że film nie ma żad­ne­go po­zytyw­ne­go bo­hate­ra i jest to ma­nipu­lac­ja, bo ta­kie pos­ta­cie jak naj­bar­dziej w fil­mie są, a całość te­go ko­lej­ne­go ar­cydzieła Smarzow­skiego ma jak naj­bar­dziej pozytywny [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 19 października 2018, 12:39

DYWIZJON 303BITWA O ANGLIĘ HURRICANE(recenzja filmu)

Żona za­suge­rowała mi, abym na­pisał tą lub tę re­cenzję po an­giel­sku, z dys­tansem, flegmą, może tyl­ko mazną iro­nią i tyl­ko iro­nią, ale na­piszcie mi w ko­men­tarzach jak można pi­sać o An­gli­kach bez [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 11 września 2018, 05:54

JULIUSZ(recenzja filmu)

Wreszcie re­wela­cyj­nie śmie­szna ko­media, gdzie w ki­nie przez 100 mi­nut śmialiśmy się do łez i klęka­liśmy ze śmie­chu, a w całym tym uk­ro­pie dob­rej za­bawy, to do­piero po kil­ku godzi­nach do­tarło do [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 10 września 2018, 05:49

Analfabetyzm

Przyz­nam się szczerze, że gdy­by nie te­mat anal­fa­betyz­mu w KS podjęty przez Annę w dzi­siej­szych war­szta­tach i pew­nie wspólnie ze sza­now­nym gro­nem ad­ministracyjno-modera­torsko-pedagogicznym tu­tej­szym, to nad anal­fa­betyz­mem nie zas­ta­nawiałbym się i jedynie [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 7 września 2018, 05:55
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:50fyrfle do­dał no­wy tek­st Pastorałka

dzisiaj, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście dru­gie

dzisiaj, 12:11fyrfle do­dał no­wy tek­st Hetero na przys­tanku w [...]

dzisiaj, 07:22fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.12.2018r.  

wczoraj, 09:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

wczoraj, 08:56fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście pier­wsze

przedwczoraj, 15:01Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 15.12.2018r.  

15 grudnia 2018, 10:42fyrfle do­dał no­wy tek­st 15.12.2018r.  

14 grudnia 2018, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st WINNI(recenzja fil­mu)