fyrfle, felietony

91 tekstów (fe­lieto­ny) – auto­rem jest fyr­fle.

Wigilijny Stół

Właści­wie, to stół wi­gilij­ny jest ko­lej­ny­mi dniami w ro­ku, w których spo­tykają się w do­mu naszym ludzie, którzy chce­my żeby się w nim zna­leźli - którzy dadzą pokój, szczęście i ra­dość temu [...] — czytaj całość

felieton • dzisiaj, 11:52

CICHA NOC(recenzja filmu)

Kil­ka ty­god­ni te­mu mieliśmy na ek­ra­nach kin baśniowe ujęcie Wi­gilii czy­li film "Lis­ty do M 3", a te­raz ma­my oczy­wistą oczy­wis­tość i rzeczy­wistą rzeczy­wis­tość o tym dniu w pol­skich do­mach czy­li film [...] — czytaj całość

felieton • wczoraj, 12:58

MAUDIE(recenzja filmu)

Film na pew­no jest ar­cydziełem, tak pod względem reżyse­rii, sce­na­riu­sza, mu­zy­ki, zdjęć, sce­nog­ra­fii, cha­rak­te­ry­zac­ji czy mon­tażu. To przed­sięwzięcie kom­plet­ne, per­fek­cyj­nie zreali­zo­wa­ne w każdym de­ta­lu. Nie dzi­wi mnie więc, że zwy­ciężył fes­ti­wal "Dwa [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 7 grudnia 2017, 15:55

Kobietom

Tym­cza­sem nasze dro­gie Pa­nie, w Waszych zmar­szczkach jest wyżłobione Wasze człowie­czeństwo, Wasz sek­saspil, Wasze dro­gi życiowe, mądrość, dob­ro, ero­tyzm, piękno i jeszcze to coś, nieu­chwyt­ne w słowa. I tyl­ko nam po­zos­ta­je Was [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 6 fiszek • 3 grudnia 2017, 16:16

KOBIETA?

Man­tra skro­bania szyb w aucie ze szro­nu, lo­du, ko­jarzy mi się os­tatnio nieuleczal­nie z moją zna­jomą , czy­li człowiekiem płci prze­ciw­nej. Tu nad­mienię, że połącze­nie się ludzi prze­ciw­nych płci w jed­ność, to [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 3 fiszki • 2 grudnia 2017, 20:53

ŁAGODNA(recenzja filmu)

Kil­ka dni te­mu w jed­nym z ty­god­ników przeczy­tałem wy­wiad z księdzem pra­cującym na mis­ji w Ros­ji i tam użył on tra­giczne­go ok­reśle­nia na Ros­jan. Miano­wicie po­wie­dział, że są ludźmi nieludzki­mi. Wy­dało mi [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 07:27

NAJLEPSZY(recenzja filmu)

Za­powiedź fil­mu mówi dom­niema­nemu widzo­wi, że jest to dra­mat spor­to­wy, a ja do­dam, że jest ten film też ob­ra­zem edu­kacyj­nym i o dużych wa­lorach pat­riotycznych. Uważam, że po­win­ny się na ten film [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 28 listopada 2017, 07:47

GOODBYE BERLIN(recenzja filmu)

Re­wela­cyj­ny. Re­wela­cyj­ny. Rewelacyjny.

Te niemiec­kie la­zuro­we niebo, z ty­mi pucha­tymi niewin­ny­mi, zachęcający­mi do marzeń, przy­gody i miłości chmu­rami. Te mi­liar­dy gwiazd na niemiec­kiej no­cy, poz­wa­lające iść do szczęścia, przy­jaźni, niep­rze­widy­wal­ne­go. Te niemiec­kie drogi [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 23 listopada 2017, 08:30

Listy do M 3(recenzja filmu)

Ten film to baj­ka dla ludzi od lat pięciu do stu pięciu, ale ta­kie fil­my pot­rzeb­ne nam są szczególnie te­raz w lis­to­padzie, żeby oszu­kać siebie, żeby na chwilę wyz­wo­lić się od zła [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 21 listopada 2017, 07:28

FANTASTYCZNA KOBIETA (recenzja filmu)

Jest to ko­lej­ny film chi­lij­skiego reżyse­ra Fer­nando Le­lio, który dwa la­ta te­mu zasłynął ob­ra­zem "Glo­ria". Film ten na pew­no źle będzie przyjęty w śro­dowis­kach ka­taba­serii ka­tolic­kiej i laika­tu ka­tolic­kiego zde­woco­nego, który nigdy [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 listopada 2017, 10:21
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 12:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st odchodzę

dzisiaj, 12:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowieść o nor­malnym człowieku

dzisiaj, 11:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Adwent

dzisiaj, 11:52fyrfle do­dał no­wy tek­st Wigilijny Stół

dzisiaj, 11:46fyrfle do­dał no­wy tek­st Jej Powrót

dzisiaj, 11:45carolyna sko­men­to­wał tek­st Opowieść o nor­malnym człowieku

wczoraj, 22:14Irracja sko­men­to­wał tek­st Adwent

wczoraj, 20:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Adwent

wczoraj, 17:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Adwent

wczoraj, 17:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Lu­bię kiedy mówisz dob­ra­noc, śpij [...]