fyrfle, felietony

138 tekstów (fe­lieto­ny) – auto­rem jest fyr­fle.

DYWIZJON 303BITWA O ANGLIĘ HURRICANE(recenzja filmu)

Żona za­suge­rowała mi, abym na­pisał tą lub tę re­cenzję po an­giel­sku, z dys­tansem, flegmą, może tyl­ko mazną iro­nią i tyl­ko iro­nią, ale na­piszcie mi w ko­men­tarzach jak można pi­sać o An­gli­kach bez [...] — czytaj całość

felieton • 11 września 2018, 05:54

JULIUSZ(recenzja filmu)

Wreszcie re­wela­cyj­nie śmie­szna ko­media, gdzie w ki­nie przez 100 mi­nut śmialiśmy się do łez i klęka­liśmy ze śmie­chu, a w całym tym uk­ro­pie dob­rej za­bawy, to do­piero po kil­ku godzi­nach do­tarło do [...] — czytaj całość

felieton • 10 września 2018, 05:49

Analfabetyzm

Przyz­nam się szczerze, że gdy­by nie te­mat anal­fa­betyz­mu w KS podjęty przez Annę w dzi­siej­szych war­szta­tach i pew­nie wspólnie ze sza­now­nym gro­nem ad­ministracyjno-modera­torsko-pedagogicznym tu­tej­szym, to nad anal­fa­betyz­mem nie zas­ta­nawiałbym się i jedynie [...] — czytaj całość

felieton • 7 września 2018, 05:55

MAMA MIA 2(recenzja filmu)

Car­pe diem, czy­li chwy­taj dzień, o tym jest ten, co naj­mniej wspa­niały film, więc sko­ro jes­teś ko­bieto na stu­diach, jeśli jes­teś dziew­czy­no na wa­kac­jach, jak skończyłaś edu­kację pa­nien­ko, to wy­bierz się chociaż [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 28 sierpnia 2018, 05:47

W CIENIU DRZEWA(recenzja filmu)

Rzeczy­wiście z sa­mobójca­mi jest prob­lem, więc do czy­tających tą re­cenzję is­lan­dzkiego fil­mu, którzy za­mie­rzają się roz­stać z życiem przez po­wie­sze­nie czy uto­pienie, to ape­luję do was, abyście za­bili się gdzieś w domu, [...] — czytaj całość

felieton • 23 sierpnia 2018, 06:14

ECCE HOMO?

Uważam, że jak jest się z da­la od me­diów, to ten świat tak źle nie wygląda. Tak trud­no dzi­siaj o dob­re­go człowieka : matkę, oj­ca, bra­ta, sios­trę, urzędni­ka, sąsiada - z którym [...] — czytaj całość

felieton • 31 lipca 2018, 10:27

NIGDY TU CIEBIE NIE BYŁO(recenzja filmu)

Film odeb­rałem ja­ko bru­talną lecz praw­dziwą me­taforę władzy- każdej władzy i na każdym po­ziomie, czy­li zbrod­nicze in­te­resy i per­wersyj­ne dzi­kie za­bawy niszczące wszys­tkie świętości, a jed­nos­tka? - jed­nos­tka, co ma zro­bić?, czym [...] — czytaj całość

felieton • 19 lipca 2018, 06:34

LATO 1993(recenzja filmu)

Po raz ko­lej­ny na­piszę za Jac­kiem Brom­skim, że nie jest to film dla czter­nas­to­let­niego murzy­na, który nig­dy nie widział szkoły, ale na­piszę też, że jak trud­ny w od­bio­rze jest ten film, to [...] — czytaj całość

felieton • 12 lipca 2018, 06:40

ŚMIERĆ STALINA(recenzja filmu)

Bry­tyj­ski film obej­rze­liśmy wczo­raj w ra­mach dys­ku­syj­ne­go klu­bu fil­mo­we­go i cho­ciaż mo­de­ra­tor klu­bu sta­rał się we wstępniaku po­wie­dzieć, że film jest me­ta­forą współczes­nych po­pu­lizmów, to ja doszedłem do wnios­ku w trak­cie sean­su, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 5 lipca 2018, 07:05

DZIENNIK MASZYNISTY(recenzja filmu)

Film po­rusza prob­lem traumy jaką przeżywają maszy­niści po tym jak pro­wadzo­na przez nich lo­komo­tywa naj­częściej śmier­telnie potrąca ludzi, naj­częściej ma­sak­rując ich ciała. Opo­wiada o tym, że często maszy­nis­tom ta­ka sy­tuac­ja przy­darza się [...] — czytaj całość

felieton • 28 czerwca 2018, 07:19
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 września 2018, 21:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st DYWIZJON 303BIT­WA O AN­GLIĘ [...]

13 września 2018, 15:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

13 września 2018, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Pewien pol­ski nsuczyczy­ciel w [...]

13 września 2018, 10:27fyrfle do­dał no­wy tek­st TRANSATLANTYK

13 września 2018, 08:40Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­dziesiąte szóste

13 września 2018, 08:16Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pier­wsze

13 września 2018, 08:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Oddech

13 września 2018, 06:01fyrfle do­dał no­wy tek­st CZŁOWIEK, KTÓRY ZA­BIŁ DON [...]

13 września 2018, 04:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

12 września 2018, 19:31danioł sko­men­to­wał tek­st Heroizm nie po­wodu­je założone­go [...]