fyrfle, felietony

165 tekstów (fe­lieto­ny) – auto­rem jest fyr­fle.

ETER(recenzja filmu)

Krzysztof Za­nus­si jest, moim zda­niem, sce­narzystą i reżyse­rem chrześci­jańskim, stąd też film "ETER" rep­re­zen­tu­je war­tości i fi­lozo­fię chrześci­jańską, czy­li euro­pej­ską, z przed czasów kiedy zawładnęła sta­rym kon­ty­nen­tem ideolo­gia le­wico­wo-li­beral­na. Swój film twórca [...] — czytaj całość

felieton • 5 czerwca 2019, 12:39

SZCZĘŚLIWY LAZZARO(recenzja filmu)

Film Ali­ce Roche­wacher, to prze­de wszys­tkim przy­powieść o czys­tym be­zin­te­resow­nym dob­ru w człowieku, uczyn­ności, które to jed­nak są od­rzu­cane przez ludzi na każdym eta­pie życie i przez wszys­tkie ludzkie sta­ny i kasty, [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2019, 11:19

CIEMNO, PRAWIE NOC(recenzja filmu)

Film jest zna­komitą adap­tacją po­wieści Joan­ny Ba­tor pod tym sa­mym ty­tułem, którą obej­rze­liśmy z naj­wyższą przy­jem­nością i cie­szy­my się, że jest to ko­lej­ny świet­ny film pol­ski z te­go ro­ku. Z te­go co [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 12 kwietnia 2019, 12:43

10 KWIETANIA 2010

Dzi­siaj mi­ja dziewiąta roczni­ca ka­tas­tro­fy pol­skiego rządo­wego sa­molo­tu TU-154M w Smo­leńsku, w której zginęła eli­ta na­rodu - po­lityczna, auto­ryte­ty. Wte­dy nie byłem zwo­len­ni­kiem Pra­wa i Spra­wied­li­wości, ale bar­dzo się tym fa­tal­nym tragicznym [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 10 kwietnia 2019, 13:38

KURIER(recenzja filmu)

Sta­ram się pisząc o fil­mie pi­sać też swo­je prze­myśle­nia i jed­ne­go z nich zacznę, że dzi­siaj rządzą na­mi ludzie, którzy uważają się za spad­ko­bierców Ja­na No­waka - Je­ziorańskiego i wygląda to według [...] — czytaj całość

felieton • 9 kwietnia 2019, 12:13

WSPOMNIENIE LATA(recenzja filmu)

Na wstępie chcę zwrócić uwagę na wul­ga­ryz­my w tym fil­mie i to na wul­ga­ryz­my wyk­rzycza­ne przez może góra trzy­nas­to­lat­ka. Bo ta­ka jest praw­da życia, a więc nas­to­lat­ki siar­czyście przek­li­nają, a praw­da ekranu [...] — czytaj całość

felieton • 3 kwietnia 2019, 10:20

KAFARNAUM

By­liśmy wczo­raj na le­gen­darnym fil­mie Na­dine La­baki za­tytułowa­nym KA­FAR­NAUM. Ak­cja toczy się we współczes­nym Li­banie, ściślej w Bej­ru­cie, ale naszym zda­niem od­no­si się do całok­ształtu współczes­nej ludzkości. Dla­tego to tak ważny film [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 20 marca 2019, 08:01

WALC W ALEJKACH(recenzja filmu)

Bar­dzo spo­koj­ny wy­ciszający film, trochę me­lod­ra­mat, trochę dra­mat obycza­jowy z ele­men­ta­mi ko­mediowy­mi, trochę nos­talgiczna podróż w głąb ludzkiej wielo­poziomo­wej sa­mot­ności, w przeszłość, która trzy­ma jak ssa­waki ośmior­ni­cy i wy­sysa so­ki życia w [...] — czytaj całość

felieton • 14 marca 2019, 12:18

GREEN BOOK(recenzja filmu)

1962 rok. Czar­ny i biały Ame­ryka­nie podróżują przez połud­niowe an­tyaf­roame­rykańskie i nie tyl­ko Sta­ny Zjed­noczo­ne Ame­ryki Północ­nej. Biały się uważa za niewol­ni­ka, ale czar­ny uważa się za większe­go niewol­ni­ka, a za jego [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 8 marca 2019, 07:47

OGRÓD RODZINNY. PRZYJACIEL(recenzja filmu)

Rok 1939 Czechy. Mężowie zos­tają areszto­wani za działal­ność kon­spi­racyjną, a żony(trzy sios­try) zos­tają pod opieką przy­jaciela mężów, które­go ci nie wy­dali na tor­tu­rach. Da­lej ob­serwu­jemy zma­gania się tych ko­biet z całok­ształtem życia [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 7 marca 2019, 08:17
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film