fyrfle, erotyki

22 teksty (ero­tyki) – auto­rem jest fyr­fle.

Erotyk

Chciałbym ci zro­bić ta­kie zdjęcie
Lek­ko roz­chy­lone uda
I pomiędzy
Gdzieś na wysokości
Pra­wie kolan
Choć tak nap­rawdę w tle
Kwiat róży
Czer­wo­ny biskupi
Może na­wet bor­dem sławiony
A na płat­kach krop­le po deszczu
Rozbłysłe upal­nym słońcem
Lub na­wet stru­gi spływające
Po tych płatkach
W trak­cie ulewy
Ach gdy­byż tak jeszcze udało mi się
Uchwy­cić nad ni­mi gzygzak błyskawicy
Lub wszys­tkie niedopowiedzenia
Tęczy 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 4 czerwca 2018, 08:58

* * *

Ciała nie zaślu­bione
Nig­dy tak nie zapłoną
Jak buchają łoża
W których mąż z żoną 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 28 grudnia 2017, 10:49

* * *

W dni wol­ne
Od świ­tu do połud­nia
Mąż i żona
To bez­dennej ero­tyki studnia 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 28 grudnia 2017, 10:30

LISTOPAD

Właści­wie erotyki
Po­winienem pisać
W te świ­ty poranki
Przed­połud­nia popołudnia
Wie­czo­ry noce
Gdy jes­teśmy jed­nym ciałem
Mie­szka­niem dla siebie
Na­miętną plątaniną
Roz­koszą pieszczot
Wtu­leniem pocałunków
Słodziu­chną lep­kością wnętrz
Słowem praw­dy wspólni
Jes­teśmy esen­cją poezji
Esen­cją nie metaforą
Ale­gorią porównaniem
Stro­fami genialnymi
Poezją nad wierszami
Kocha­my się

Mi­rosław 13.11.2017r.
Beskidy 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 13 listopada 2017, 10:59

Niedzielnego Poranka we Wrześniu

Wi­ruje­my w kocha­niu prze­pięknym
Mie­sza­my się z roz­budzo­nego po­ran­ka żywot­nością
Nasze głosy śpiewają so­bie wzajemnie
Zachwyt ra­dości kocha­nia
Roz­koszy is­tnienia
Spla­tają się z we­sołym świego­tem ptaków
I cichnącym już szu­mem ule­wy
Drżączkę rumianych [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 28 września 2017, 16:20

Tyryryryrytkum

Jod scha­bowy s fryt­kum
Jot scha­bowy s fryt­kum
Dziś nie za­wiu­nzała
Dzi­siej nie za­wiu­nzała
No to myśli Józek
Dziś Ma­ryne pszytkum 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 11 lipca 2017, 16:23

Erotycznichno

Znam pier­si są ta­kie mięciuchne
Jak pączu­sie okrągluchne
Jak trus­kawki słodziuchne
Jak po­ziom­ki smaczniuchne
Jak brzos­kwi­nie jędrniuchne
Jak węgier­ki mniamniuchne

Mniam mniam mniam mniam 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 20 czerwca 2017, 15:23

MIŁOŚĆ

Już nie słucham bal­lad wiatrów.
Już nie rodziną mi sos­no­wy las,
Pies, kot, sza­ma­ni i me­dytan­tki.
Roz­kosz - głas­kam uda, poślad­ki,
Całuję pięty i de­li­kat­nie łas­ko­tam
Nóżek śródsto­pie jak dziecięce.
Wgłębienia złączo­nych ud
Od połud­niowej stro­ny szczęścia,
A po­tem te zagłębione połącze­nia
Ud z poślad­ka­mi od wscho­du
I zacho­du cieles­nej ra­dości.
Aż wreszcie od półno­cy ka­nion
Z po­między Olim­pa­mi błogości pośladków.
Mo­je oczy widzą tą cieles­ność
Układającą się w krzyż.

Krzyż jest miłością. 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 24 lutego 2017, 08:24

Trochę Dobrej Nowiny

Two­je oczy są błękitami
Wód w których wynajduje
Wo­dy żywe codzien­nych nocy
Z których nur­ty krop­la po kropli
Rzek co wpa­dają do siebie buduje

Two­je pier­si podwójne zaproszenie
Na do­tyku mis­te­rium i wil­go­ci ekstazę
Wzmożoną kon­sum­pcję ciał co zespoleniem
W dob­rej no­winie bos­kim inwentarzem

I nie gasną słońca naszych no­cy
I wciąż więcej gwiazd na naszych niebach
I księżyca ra­dos­nym przyzwyczajeniem
Tu do nas zaglądać

Ku­lamy się tuląc pieszcząc
Jes­teśmy ra­jem
Ut­ra­conym przez Niebiosa 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 21 listopada 2016, 13:15

DŁUGI MIODOWY TYDZIEŃ

Długie na­miętne pocałunki
Tu i tu i tam...iii tam też
Ależ oczy­wiście że tam też
I to te najżarliwsze
Naj­bar­dziej soczyste
Naj­przesłod­sze
W swo­jej najsmaczniejszości

Długie najczulsze
Naj­de­likat­niej­sze pieszczoty
Jeszcze najdogłębniejsze
I jeszcze najradośniejsze
Tak naj­mocniej przeżyte
Ofiaro­wane so­bie wzajem
Całym ciałem i całym [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 2 czerwca 2016, 10:08
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 10:40zofija sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pier­wsze

wczoraj, 21:19yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto pięćdzziesiąte dru­gie

wczoraj, 19:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Obietnica, też może być [...]

wczoraj, 19:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Datownik

wczoraj, 19:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem zmęczo­ny życiem, [...]

wczoraj, 19:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dzień myśli

wczoraj, 19:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 19:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st nie py­taj dlacze­go ta­kie [...]

wczoraj, 19:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zdarzyło się

wczoraj, 19:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsze kwiaty to te, [...]