fyrfle, dzienniki

311 tekstów (dzien­ni­ki) – auto­rem jest fyr­fle.

10.09.2018r. cz.2

W swoim spa­cerze na Ma­tyskę dochodzi­my do nasze­go kościoła, w które­go wnętrzu są nap­rawdę, jak to się mówi za­byt­ki kla­sy ) i jest niesa­mowi­te piękno tych ma­lunków naścien­nych i su­fito­wych, a wszystko [...] — czytaj całość

dziennik • 12 września 2018, 05:57

10.09.2018r.

Miałem zacząć od cze­goś zu­pełnie in­ne­go, ale los spra­wił, że ja­kiś czas dzi­siej­sze­go po­ran­ka mu­siałem spędzić na strychu, a więc his­to­ria rodzi­ny, miłości, małżeństwa, dzieciństwa, przy­jaźni, sąsie­dztwa, re­ligii, wsi, wiej­skości i Polski [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 10 września 2018, 09:39

6.09.2018r.

Wrze­sień wreszcie trochę zain­sce­nizo­wał je­sień o po­ran­ku, a więc spo­wijały ciężkie mok­re mgły ogród, przy­ginając ra­miona kwiet­ne słoneczników do ziemi, a i też wreszcie sreb­rząc roz­gwiaz­dy ba­biego la­ta mi­niatu­rowy­mi diamen­ci­kami wo­dy naszej [...] — czytaj całość

dziennik • 6 września 2018, 06:57

05.09.2018r.

Wrze­sień te­goroczny jest in­ny od pop­rzed­nich, bo wie­czo­ry są ciepłe, no­ce ciepłe i duszne, więc ran­ki również wi­tają nie rześkością, ale ciepłem, w którym nies­te­ty mgły nie mogą pod­kreślić i ubo­gacić wodnymi [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 5 września 2018, 09:56

31 sierpnia Roku Pańskiego 2018.

Świt to te­raz jest w gra­nicach godzi­ny szóstej i zde­cydo­wanie spadły nasze wy­maga­nia, co do je­go ja­kości w na­turze, znaczy w świet­le słonecznym,czy w dźwiękach pta­sich - one są te­raz późno letnie, [...] — czytaj całość

dziennik • 31 sierpnia 2018, 06:44

29.08.2018r.

Pat­rzę z zachwy­tem i dumą na je­den z naszych słoneczników. Nasze życie jest jak rośli­na słoneczni­ka. Naj­pierw wzras­ta­my i roz­wi­jamy się, żeby po­tem roz­kwitnąć ab­so­lut­nym pięknem, naj­pierw roz­kwi­tamy jed­nym kwiatem, a potem [...] — czytaj całość

dziennik • 29 sierpnia 2018, 14:38

27.08.2018r.

Wczes­ny ra­nek bar­dzo mglis­ty od wscho­du, właści­wie to­tal­nie zam­glo­ny, po­wodujący niewi­doczność Groj­ca, czy pas­ma Bes­kidów z Żarem choćby. Inaczej jest na zachodzie, tam chmu­ry roz­rzedzają się, a mgieł nie ma i widoczna [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 27 sierpnia 2018, 06:24

24.08.2018r.

Dwie je­sienie, dwie zi­my, dwa la­ta i dwadzieścia trzy miesiące. Będzie ca­ber­net saugvinon.

Pe­wien słonecznik chciał być naj­ważniej­szym w og­rodzie, kiedy tyl­ko wy­kiełko­wał. Po­tem rosnąc zas­ta­nawiał się jak ten cel osiągnąć i ostatecznie [...] — czytaj całość

dziennik • 24 sierpnia 2018, 05:36

22.08.2018r.

Wczes­ny ra­nek dzi­siaj już chłod­nym, a za­razem rześkim, choć prze­cież słonecznym bar­dzo. Na kwiatach osiadła ro­sa, która spra­wia, że susza nie jest tak dot­kliwą dla nich, a zresztą ziemia tu­taj ta­ka, że [...] — czytaj całość

dziennik • 22 sierpnia 2018, 05:48

20.08.2018r.

Zaczy­na się ko­lej­ny piękny ko­lora­mi, światłem, ciepłem upal­nym i miłością ludzi dzień. Już o ósmej jest bar­dzo ciepło, tak więc ten sier­pień przy­pomi­na ten z przed trzech lat, w którym tem­pe­ratu­ry dochodziły [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 20 sierpnia 2018, 07:21
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 września 2018, 21:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st DYWIZJON 303BIT­WA O AN­GLIĘ [...]

13 września 2018, 15:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

13 września 2018, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Pewien pol­ski nsuczyczy­ciel w [...]

13 września 2018, 10:27fyrfle do­dał no­wy tek­st TRANSATLANTYK

13 września 2018, 08:40Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­dziesiąte szóste

13 września 2018, 08:16Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pier­wsze

13 września 2018, 08:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Oddech

13 września 2018, 06:01fyrfle do­dał no­wy tek­st CZŁOWIEK, KTÓRY ZA­BIŁ DON [...]

13 września 2018, 04:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

12 września 2018, 19:31danioł sko­men­to­wał tek­st Heroizm nie po­wodu­je założone­go [...]