fyrfle, dzienniki

274 teksty (dzien­ni­ki) – auto­rem jest fyr­fle.

19.03.2018r.

Nie ma już Józka za płotem
Co wszys­tkie cno­ty kładł pokotem
Czy to na les­sie czy na rędzinie
Nie prze­puścił przyszłej gaździnie

Prze­niósł swo­je Józek zaloty
Za gościn­ne cmen­tarza płoty
I tam te­raz wios­na hula
Pod nag­robka­mi pękła chuci [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 19 marca 2018, 08:01

16.03.2018r.

Uważam, że po­ra pi­sać o met­ce nim znik­nie z półek skle­powych na rzecz sałatek we­gańskich, bo my - po­kole­nie lat sześćdziesiątych wiemy, że bez met­ki życie ut­ra­ciłoby je­den ze swoich pod­sta­wowych sensów. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 16 marca 2018, 08:02

13.03.2018r.

13.03.2018r.

Co na­pisać, a za­tem jak się wy­powie­dzieć? Naj­le­piej to co się fak­tycznie myśli nie poubiera­ne w pióra, zwłaszcza pióra, które wychodzą z tyłka jak we fran­cuskim ja­kimś mar­nym kabarecie.

Nies­te­ty nie rodzi­my się [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 13 marca 2018, 08:05

09.03.2018r.

Piątek po dniu ko­biet, to dzień jak każdy, no więc wsta­liśmy, żeby kochać siebie nawza­jem i przy­naj­mniej spróbo­wać miłość da­rować światu ludzkiemu. Inną sprawą jest to czy on przyj­mie tą naszą cnotę, [...] — czytaj całość

dziennik • 9 marca 2018, 07:38

05.03.2018r.

Dro­ga główna przez wieś wie­dzie ze wscho­du na zachód, dla­tego już przed połud­niem słońce spra­wia, że ze zlo­dowa­ciałego śniegu na chod­ni­ku płyną stróżki wo­dy, prze­bar­wiając jas­ne płyt­ki chod­ni­kowe na ciem­niej­szą sza­rość. Wyglądają [...] — czytaj całość

dziennik • 5 marca 2018, 07:21

mikroopowiadanie siedemnaste

Dep­resja dro­gi Fe­lusiu, to coś co kur­czy w zap­rzes­ta­nie wal­ki o siebie, spra­wia, że boisz się ludzi, rzeczy i zja­wisk oraz słów i myśli, przes­ta­jesz jeść, pra­cować, wy­kony­wać codzien­nych czyn­ności jak mycie [...] — czytaj całość

dziennik • 28 lutego 2018, 15:04

28.02.2018r.

Dwudzies­te­go szóste­go lu­tego było Mi­rosława. Pa­miętałaś Ty i pe­wien Mi­ras - eks gli­na też. Tu na Śląsku nikt nie ob­chodzi imienin więc się nie dzi­wię, a przeszłość po­woli zaczy­na się sku­tecznie domykać [...] — czytaj całość

dziennik • 28 lutego 2018, 12:37

09.02.2018r.

Gościem Ro­ber­ta Ma­zur­ka w RMFFM był dzi­siaj Wi­told Zem­baczyński i on tam mówił o pro­jek­ciee us­ta­wy o prze­mocy eko­nomicznej, no zaj­rzałem do źródeł i wychodzi na to, że nie wol­no wy­liczać babom [...] — czytaj całość

dziennik • 9 lutego 2018, 09:52

07.02.2018r.

Kot też jeść mu­si, na­wet jeśli miał epi­zod kra­kow­ski, to­też wyb­rałem się zlo­dowa­cony­mi uli­cami i chod­ni­kami do skle­pu. Nikt tu pra­wie nie sy­pie solą czy choćby po­piołem dróg i chod­ników. Wieś nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 7 lutego 2018, 13:52

31.01.2018r.

Uważam, że Po­lacy, którzy wsta­wiają te­raz pos­ty prze­ciw no­weli­zac­ji us­ta­wy i IPN, to są niesa­mowi­tym non­sensem - jak­by chcieć w miej­scu ka­tas­tro­fy smo­leńskiej zbu­dować sy­nagogę. Kiedyś oglądałem bo­dajże na "Pla­net­te" film dokumentalny, [...] — czytaj całość

dziennik • 31 stycznia 2018, 10:08
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st KOMUNO WRÓĆ?

wczoraj, 21:53yestem sko­men­to­wał tek­st NIEMIŁOŚĆ(recenzja fil­mu)

wczoraj, 20:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Liryka to czy nie?

wczoraj, 18:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st spełniaj się, prze­cież też [...]

wczoraj, 18:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st turyści no­cy

wczoraj, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pozostało nic... Pus­tka, której nikt [...]

wczoraj, 18:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chińszczyzna

wczoraj, 10:31fyrfle do­dał no­wy tek­st Liryka to czy nie?

wczoraj, 08:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 08:29fyrfle do­dał no­wy tek­st NIEMIŁOŚĆ(recenzja fil­mu)