fyrfle, dzienniki

223 teksty (dzien­ni­ki) – auto­rem jest fyr­fle.

23.08.2017r.

Był so­bie dość spo­rej wiel­kości ka­wałek traw­ni­ka z drze­wami i krze­wami na ob­rzeżach, to za­raz zacząłem go ryć, znaczy szpad­lem zdzierać wie­rzchnią war­stwę z trawą i po­tem sko­pałem go je­sienią. Po­tem w [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 sierpnia 2017, 13:29

16.08.2017r.

Co jeszcze mówił ksiądz Piotr w swoim wczo­raj­szym ka­zaniu? Że na sta­rość nie ma kto szklan­ki wo­dy po­dać. Że jak wed­le za­sad i war­tości wycho­wamy dzieci, to o sta­rość możemy być spokojni. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 16 sierpnia 2017, 14:05

14.08.2017r.

Obudzi­liśmy i po­wita­liśmy siebie wza­jem uśmie­chem i dob­rym słowem, przy­tule­niem i gorącym po­całun­kiem oraz sta­nem szczęścia kocha­nych i kochających ludzi. Tak też przy­wita­liśmy ko­lej­ny cu­dow­ny ge­nial­ny dzień sier­pnia, pełen słońca, dob­rych wiatrów, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 14 sierpnia 2017, 09:22

08.08.2017r.

Budzi­my się ra­no,aby dać naj­bliższym szczęście i to szczęście prze­kazać po­zos­tałym, po­kazując im miłość, wol­ność i kon­sekwen­cje w swoich słowach i z nich wy­nikających czy­nach. Zno­wu będziemy ob­serwo­wać ludzki świat i stosownie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 8 sierpnia 2017, 08:38

04.08.2017r.

04.08.2017r.

MOT­TO: "To, że ktoś jest wyk­ształco­ny, nie oz­nacza wca­le, że jest mądry".
Bis­kup Ta­deusz Piero­nek w ka­zaniu pod­czas mszy z okaz­ji sak­ra­men­tu bie­rzmo­wania w kościele pod wez­wa­niem święte­go Mar­ci­na w Radziechowach,

Dzien­nik dzi­siej­szy dedykuje [...] — czytaj całość

dziennik • 4 sierpnia 2017, 08:40

03.08.2017r.

Wyświet­la mi się rek­la­ma Wood­stoc­ko­wa po pra­wej stro­nie ek­ra­nu i przy­pom­niało mi się jak wczo­raj mówiłaś mi, że Ow­siak narze­ka, że koszty fes­ti­walu są tak duże, że chy­ba nie dadzą radę, bo [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 3 sierpnia 2017, 09:00

02.08.2017r.

Obudzi­liśmy się skąpa­ni w pro­mieniach słonecznych i tym sa­mym w wy­sokiej tem­pe­raturze, pra­wie już o szóstej trzydzies­tu stop­nie Cel­sjusza. W ciep­le szyb­ciej na­biera się chęci do życia po­ran­ne­go i całod­niowe­go. Jeszcze dodatkowo [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 2 sierpnia 2017, 10:10

1.08.2017r.

SZCZĘŚĆ BOŻE !

Wto­rek szczęścia wo­rek, tak po­wiadają tu­tej­si góra­le. War­to do­powie­dzieć, że o szóstej czter­dzieści siedem jest trzydzieści dwa stop­nie Cel­sjusza, Bes­ki­dy tap­lają się w słońcu, wiatr drze­mie w cieniu świerków, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 11 fiszek • 1 sierpnia 2017, 08:46

25.07.2017r.

Pier­wszy po dwóch la­tach dzień pod po­nowną oku­pacją niemiecką jest bar­dzo smut­ny, sza­ry i bar­dzo deszczo­wy oraz zim­ny . Jak w Tar­go­wicy, zdradził król i eli­ty. Zos­tało kochać, chodzić do kościoła, pracować. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 25 lipca 2017, 11:17

17.07.2017r.

Wsta­liśmy i nie mu­simy pra­cować. Ur­lop, to wiel­ka zdo­bycz ruchów ro­bot­niczych i ko­munis­tycznych. TRZE­BA o tym pa­miętać te­raz, gdy od czci i wiary odsądza się Mar­ksa, En­gelsa, Le­nina, Gier­ka czy choćby Broniewskiego. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 17 lipca 2017, 15:59
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

17 września 2017, 20:51yestem sko­men­to­wał tek­st Każda chwi­la przyb­liżająca od­da­lenie [...]

17 września 2017, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jasny księżyc za­pukał w okien­ni­ce [...]

17 września 2017, 15:03fyrfle do­dał no­wy tek­st Każda chwi­la przyb­liżająca od­da­lenie [...]

17 września 2017, 14:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Cierpliwość nie wie­czność.  

17 września 2017, 13:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Cierpliwość nie wie­czność.  

17 września 2017, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st splątanie myśli roz­ci­na słowo.  

17 września 2017, 13:52natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Cierpliwość nie wie­czność.  

17 września 2017, 13:51fyrfle wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

17 września 2017, 13:51fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2