fyrfle, dzienniki

300 tekstów (dzien­ni­ki) – auto­rem jest fyr­fle.

18.07.2018r.

To już pra­wie miesiąc jak pra­wie nieus­tannie le­je w Bes­ki­dach, więc ja­koś trze­ba radzić so­bie z pra­wie to­tal­nym bra­kiem słońca, a os­tatnie dni, to już tyl­ko sam deszcz, choć w su­mie temperatura [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 11:35

17.07.2018r.

Oczy­wiście w Bes­ki­dach le­je od ra­na, a jeszcze wcześnie były mgły, wiatr i zim­ny świt - epi­tafium dla po­nurej bez­gwiez­dnej no­cy. Nies­te­ty zaczy­na to się przekładać na nas­trój kwiatów na ra­batach, zwłaszcza [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 08:18

KONKURS POETYCKI I PROZATORSKI O RÓŻĘ KAROLINY

Ser­decznie zap­rasza­my do udziału!

OGÓLNO­POL­SKI OT­WARTY KON­KURS LITERACKI
„O RÓŻĘ KAROLINY”

Organizatorzy:

Na­mysłow­ski Ośro­dek Kultury
Bib­liote­ka Pub­liczna w Namysłowie
Klub Młodych Twórców „Wena”.

Regulamin

Cel konkursu:
- Upa­miętnienie twórczości opol­skiej poet­ki Ka­roli­ny Turkiewicz-Suchanowskiej
- po­budza­nie wrażli­wości li­terac­kiej oraz ak­tywności twórczej

Za­sady konkursu:

 Uczestnikiem [...] — czytaj całość

dziennik • 16 lipca 2018, 11:47

16.07.2018r.

La­to tu­taj jest prze­ważnie po­nure, a więc chłod­ne, deszczo­we, wiet­rzne i mało słoneczne. Ran­ki mglis­te, a wie­czo­ry zim­ne i bez­gwiez­dne, że trze­ba się opa­tulać w dre­sy czy ko­ce, aby wy­pić wi­no jak [...] — czytaj całość

dziennik • 16 lipca 2018, 07:17

04.07.2018r.

Przy­jaciel od­szedł do wie­czności, tu­taj je­go "życie" za­leży tyl­ko od je­go blis­kich i od nas, jest pa­mięcią, czy­taniem i roz­ważaniem je­go tek­stów, a w przy­pad­ku Ka­zimie­rza będzie też za­bawą przy słucha­niu jego [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 4 lipca 2018, 06:18

22.06.2018r.

Wczo­raj prog­no­zy spraw­dziły się. Gdzieś o dziewiętnas­tej zza Skrzyczne­go zaczęły wy­suwać się języ­ki ciem­nych ciężkich sta­lowo chmur burzo­wych lub ule­wowych i po­woli pełzły w kierun­ku Og­ro­dowej, oczy­wiście mając po drodze jeszcze Lipową, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 22 czerwca 2018, 08:05

20.06.2018r.

Skorzys­ta­liśmy, że jest mecz i po­jecha­liśmy do hi­per­marke­tu na za­kupy. Nie mogę zro­zumieć dlacze­go ub­ranka dla dzieci ktoś może pro­jek­to­wać w sza­rych ko­lorach i ta­kie nies­te­ty lub na­wet z ele­men­ta­mi czer­ni są [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 czerwca 2018, 06:11

14.06.2018r.

Wczo­raj ważnym świętem w kościele była miesięczni­ca tak zwa­nych ob­ja­wień fa­tim­skich. Można było iść z piel­grzymką do san­ktuarium w ran­dze ba­zyli­ki do Rychwałdu i tam posłuchać bo­dajże bis­ku­pa, ale myśmy na­wie­dzi­li swój [...] — czytaj całość

dziennik • 14 czerwca 2018, 06:32

13.06.2018r.

Brat z Dol­ne­go Śląska mówił mi, że tam cze­kają na deszcz i, że gro­zi im susza, a za­tem wys­chnięcie up­raw, a tym­cza­sem tu­taj pa­da co naj­mniej co dru­gi dzień, więc wszys­tko cudnie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2018, 07:16

11.06.2018r.

Tak, dzi­siaj życie mo­je, że nasze jest piękne i co tu pi­sać tak nie wiele trze­ba do szczęścia, wręcz eufo­ryczne­go - Ty, ja, my, dzieci, ogród, książka, ty­god­nik, film, mu­zyka, wędrówki polem, [...] — czytaj całość

dziennik • 11 czerwca 2018, 10:39
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 11:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

wczoraj, 11:35fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.07.2018r.  

przedwczoraj, 17:33Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

przedwczoraj, 08:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st warkocz fran­cuski

przedwczoraj, 08:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.  

przedwczoraj, 08:18fyrfle do­dał no­wy tek­st 17.07.2018r.  

przedwczoraj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

przedwczoraj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

16 lipca 2018, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

16 lipca 2018, 15:40Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.