fyrfle, dzienniki

338 tekstów (dzien­ni­ki) – auto­rem jest fyr­fle.

18.01.2018r.

Dzień po­woli sta­je się jas­nością. Myśmy za­nurzy­li się w niego kiedy był jeszcze przedświ­tem i używając mo­wy niena­wiści, to trze­ba so­bie jas­no po­wie­dzieć, że był zap­rzańcem zi­my w styczniu, bo nie oczekujemy [...] — czytaj całość

dziennik • 18 stycznia 2019, 09:44

13.11.2019r.

Po ósmej godzi­nie by­liśmy już wys­pa­ni i ra­dos­nym za­cieka­wieniem wygląda­liśmy przez ok­na, a tam na świecie nies­te­ty do­dat­nia tem­pe­ratu­ra więc ro­zumieliśmy, że zaczną się roz­to­py. Wiało też moc­no i sy­pał gęsty śnieg, [...] — czytaj całość

dziennik • 14 stycznia 2019, 07:36

11.01.2019r.

Sąsiad wiosną ściął czu­bek świer­ka, ale drze­wo nie dało za wyg­raną i gałęzie z naj­wyższe­go piętra drze­wa zaczęły się pod­no­sić do góry, że te­raz z na­wianym w nie śniegiem wyglądają jak skrzydła [...] — czytaj całość

dziennik • 11 stycznia 2019, 09:02

AJKA(recenzja filmu)

Film Aj­ka jest ka­zachskim kan­dy­datem do Os­ca­ra, po­par­tym złotą palmą dla naj­lep­szej ak­torki na fes­ti­walu Can­nes. Ale w rzeczy­wis­tości to między­naro­dowa pro­duk­cja, bo w je­go reali­zację zaan­gażowało się aż pięć świato­wych nacji, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 10 stycznia 2019, 06:26

06.01.2019r.

Wsta­jemy bar­dzo późno jak na naszą codzienną prak­tykę, ale ze względu na pog­rzeb księdza bis­ku­pa Pieron­ka, moją ko­misję le­kar­ską w Ka­towi­cach i kon­cert cha­ryta­tyw­ny w Spod­ku całkiem zmieni­liśmy na kil­ka dni nasze [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 7 stycznia 2019, 09:13

04.01.2019r.

Jes­tem po pięćdziesiątce i już daw­no eme­rytem i już daw­no ren­cistą i od bar­dzo daw­na in­wa­lidą,a jed­nocześnie widziałem i zro­biłem ty­le, że czu­je się sta­ry- sta­ry, ale i bar­dzo doświad­czo­ny, mądry "tak [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 4 stycznia 2019, 15:02

28.12.2018r.

Miałem dzi­siaj pi­sać o Wi­gilii, o Świętach,swoich oczy­wis­tych prze­myśle­niach z tym cza­sem związa­nych, ale Pol­ska po­niosła wielką stratę, a dla mnie w ja­kimś sen­sie, to stra­ta osobista.

Bis­kup Ta­deusz Piero­nek swoją twórczością ukształtował [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 grudnia 2018, 06:47

21.12.2018r.

Nie tyl­ko mu­zy­ka ma­ni­pu­lu­je ludźmi, ale i poślad­ki, a sa­ma ma­ni­pu­lac­ja może roz­re­gu­lo­wać człowieka, lecz też prze­ciw­nie roz­kręcić. Po­zos­tanę w tej dob­rej wie­rze, że i mu­zyka i poślad­ki roz­kręcają człowieka do radości [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 grudnia 2018, 07:33

22.09.2018r.

Pop­rzed­niego dnia, gdy wróci­liśmy z os­tatniego wie­czor­ne­go spa­ceru i os­tatnich za­kupów,to mu­siałem od­reago­wać wjazd na Lov­czeń, więc po pros­tu wy­piłem pół lit­ra gruszkówki do rozmów i zag­ry­zając piękną pełnią księżyca. Następne­go ranka [...] — czytaj całość

dziennik • 20 grudnia 2018, 07:47

18.12.2018r.

Po­le jest dzi­siaj chłod­ne i wil­gotne, a nad góra­mi roz­bu­dowu­je się róż o szóstej trzydzieści, czy­li hen da­leko rodzi się brzask, który pop­rzedza wschód słońca. Cieka­we czy będzie wi­doczny tyl­ko dla chmur [...] — czytaj całość

dziennik • 18 grudnia 2018, 07:22
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]