fyrfle, dzienniki

260 tekstów (dzien­ni­ki) – auto­rem jest fyr­fle.

17.01.2018r.

Wsiada­liśmy o szóstej ra­no do sa­mocho­du i rusza­liśmy na dwu­nas­to­godzinną służbę.Wsadza­liśmy do od­twarzacza ka­setę i zaczy­nały płynąć moc­ne dźwięki "Zom­bie", czy za­raz po­tem me­lodyj­ne, nas­tro­jowe lub po­budzające i ryt­miczne "When youre gone", [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 09:38

15.01,2018r.

W so­botę lek­tor na wie­czor­nej - nie­dziel­nej już mszy za­cinał się bar­dzo i jąkał, ale ja mu się nie dzi­wię, chłopak miał ja­kieś dziesięć lat, a ka­zali mu czy­tać o roz­puście, a [...] — czytaj całość

dziennik • 15 stycznia 2018, 08:29

12.01.2018r.

Her­miona miała wy­padek. Potrąciła star­ca na przejściu dla pie­szych. Czy wtar­gnął? Czy ona była bez­reflek­syjnie nieuważna. Jak chciwą jest je­go rodzi­na? Jak mściwą? A może są ludźmi spo­koj­ny­mi,zdys­tanso­wany­mi, wy­rozu­miałymi, wy­baczający­mi, pod­dający­mi się [...] — czytaj całość

dziennik • 12 stycznia 2018, 08:30

11.01.2018r.

Jest tak, że jedzie Po­lak kil­ka­set ki­lometrów z Pol­ski do Pol­ski ułożyć so­bie życie na no­wo w miłości , pra­cy, tyl­ko, ze jak Bóg przy­kazał, a nie kościel­ne dok­try­ny i ludzkie przesądy [...] — czytaj całość

dziennik • 11 stycznia 2018, 08:41

08.01.2018r.

Minął pier­wszy tydzień no­wego ro­ku, a po­goda jest raczej je­sien­na niż zi­mowa, a na­wet je­den z dni był wiosen­ny, który ut­rwa­liłem wier­szem, czy tam prozą poetycką, której dałem zasłużony ty­tuł Życie Jest [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 8 stycznia 2018, 12:45

28.12.2017r.

Trud­no się piszę, bo się pisze o szczęściu i ma się świado­mość, że dookoła piszą o nie­szczęściu pragnąc szczęścia. Nie­szczęście zaś po­wodu­je zaz­drość szczęścia, a w kon­sekwen­cji mil­czący gniew lub ot­wartą agresję. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 28 grudnia 2017, 12:05

27.12.2017r.

Póki co nie dało się uniknąć w te święta po­lity­ki, góral­skiej mu­zyki i nies­te­ty te­lefonów do Ir­landii. Po­lity­ka? Tak, jes­teśmy dwo­ma ple­miona­mi w rodzi­nach na­wet, które mają skraj­ne poglądy, w których nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 27 grudnia 2017, 10:39

23.11.2017r.

Życie idzie nap­rzód, ale naszy­mi ścieżka­mi. Tak więc wczo­raj by­liśmy na os­tatnim te­gorocznym klu­bie fil­mo­wym, a w nim fran­cusko - hiszpańsko - por­tu­gal­ski dra­mat "Śmierć Lud­wi­ka XIV". Ni­by, że ludzie się bardzo [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 grudnia 2017, 14:46

21.12.2017r.

Dzień jest bar­dzo sza­ry, pa­da drob­niuteńki rzad­ki śnieżek i dość moc­no wieje wiatr. Drzew więc tańczą żywiołowe układy cho­reog­ra­ficzne, ale za to dy­my z ko­minów są szyb­ko po­rywa­ne w sze­roką przes­trzeń świata [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 21 grudnia 2017, 11:11

20.12.2017r.

Wczo­raj o osiem­nas­tej czte­ry cały dom wy­pełnił za­pach piekących się cias­tek ko­ko­so­wych. Po pros­tu czułem się wspa­niale w tej kąpieli doz­nań. Tym­cza­sem sta­re bab­ki sprzątają swo­je do­my sa­mot­ności. Pra­ca po­nad siły, ale [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 20 grudnia 2017, 12:14
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:56yestem sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 21:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st panorama

wczoraj, 19:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 18:40PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 17:08yestem sko­men­to­wał tek­st Trzynastego stycznia 2018 ro­ku [...]

wczoraj, 16:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

wczoraj, 16:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st M2 z piecem kaf­lo­wym

wczoraj, 15:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 15:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lepiej być w prok­reac­ji [...]

wczoraj, 15:46fyrfle do­dał no­wy tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]