fyrfle, dzienniki

240 tekstów (dzien­ni­ki) – auto­rem jest fyr­fle.

03.11.2017r.

Wsta­jemy o szóstej ra­no, ro­bimy so­bie śniada­nie, a po­tem kawę. Pa­kuje­my ub­ra­nia do wa­liz­ki na ewen­tual­ny noc­leg i ro­bimy do ter­mosów kawę i her­batę. Wy­jeżdżamy o w pól do ósmej. Ce­lem naszym [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 listopada 2017, 11:30

14.11.2017r.

Wczo­raj pijąc po­połud­niową kawę, roz­ma­wialiśmy o tym, że raczej mu­simy zmienić porę naszych do­tychczas późno­wie­czor­nych spa­cerów, ze względu na sza­lenie dos­kwierający nam smog. Może le­piej wcześniej chodzić, gdy ty­le ko­minów jeszcze nie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 14 listopada 2017, 13:31

11.09.2017r. cz.2

Wchodzę do wnętrza pom­ni­ka i stwier­dzam, że są w nim tab­li­ce upa­miętniające in­ne wy­darze­nia z his­to­rii Pol­ski i Po­laków. Moim zda­niem są tam niepot­rzeb­ne, bo met­ro­polia śląska jest dos­ta­tecznie roz­legła, aby znaleźć [...] — czytaj całość

dziennik • 14 listopada 2017, 10:57

11.09.2017r.

Ko­lej­na roczni­ca za­machów mu­zułmańskich ter­ro­rystów na Wor­ld Tra­de Cen­ter w No­wym Jor­ku w Sta­nach Zjed­noczo­nych, na ten - moim zda­niem - lep­szy, bar­dziej cy­wili­zowa­ny i wiele więcej wol­ny świat ludzi. Po­tem była [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 13 listopada 2017, 08:20

12.11.2017r.

Je­denas­ty lis­to­pada, a więc dzień święto­wania niepod­ległości, nie był do końca ta­ki jałowy, bo prze­cież wspólna ka­wa i roz­mo­wy Po­laków długie o krótkim ka­zaniu i niewiel­kiej treści je­go, i o tym w [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 12 listopada 2017, 11:54

11.11.2017r.

Od świ­tu po­goda jest dziś bar­dzo zmien­na. Raz le­je deszcz, a za chwilę wychodzi słońce i jest całkiem przy­jem­nie. We wsi nie ma ja­kiś ob­chodów święta niepod­ległości. To na­wet prze­cież nie jest [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 11 listopada 2017, 13:29

10.11.2017r.

Mi­ja właśnie jed­na trze­cia lis­to­pada. W za­sadzie kiedy to piszę jest późny świt - sza­ry i w pół ciem­ny. Niebo pok­ry­wają ciem­no - sza­re chmu­ry, z których ma pa­dać deszcz. Ma też [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 10 listopada 2017, 08:19

09.11.2017r.

Przes­trzeń wy­daje się być szarą i siną. Do­minują mgły zmie­sza­ne ze smo­giem. Po­nad­to niebo jest ciem­no si­ne i gra­nato­we,to­też w za­sadzie przez cały dzień pa­nuje półmrok. Dla­tego też tak ra­dośnie spogląda­my na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 9 listopada 2017, 18:26

02.11.2017r.

Na­reszcie wyj­rzało słońce i złocis­te pro­mienie skiero­wało ku wiet­rznym bar­dzo dzi­siaj Bes­ki­dom. Zda­je się, że ten po­rywis­ty wiatr roz­szar­pu­je je na dro­biny i roz­rzu­ca , spra­wiając , że żółcieją i rudzieją liście [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 2 listopada 2017, 10:29

23.10.2017r.

Tak so­bie spa­cero­waliśmy w środę o zmie­rzchu po og­rodzie sas­kim w Lub­li­nie i pat­rzy­liśmy na uśmie­chnięte szczęśli­we twarze młodych ludzi, za­pew­ne stu­dentów pob­liskich uni­wer­sy­tetów UM­CS i KUL czy me­dyczne­go i tak sobie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 października 2017, 09:15
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

przedwczoraj, 00:33yestem sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 15:55kati75 sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 15:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 12:52Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Władcy Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­lońskiego do­puści­li [...]

16 listopada 2017, 12:51Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Może war­to zacząć pod [...]

16 listopada 2017, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Może war­to zacząć pod [...]

16 listopada 2017, 12:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st rękopis