fyrfle, dzienniki

324 teksty (dzien­ni­ki) – auto­rem jest fyr­fle.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

dziennik • wczoraj, 06:14

mikroopowiadanie sto dziewięćdziesiąte trzecie

Pa­ni Kry­siu, z tym mob­bingiem i prze­mocą sek­sualną,choćby w małżeństwie, to mu­simy os­trożnie, nie po­win­niśmy iść za da­leko, żeby nie prze­dob­rzyć, bo doj­dzie do te­go, że jak żona ma 60 ki­log­ramów, a mąż 110, to już może być uz­na­nie za wy­wiera­nie na nią zbyt wiel­kiego na­cis­ku w spra­wach ero­tycznych, blis­kości cieles­nej, wręcz znajdą się ta­cy, co uważają, że to szczyt prze­mocy fi­zycznej i psychicznej. 

dziennik • 17 listopada 2018, 11:07

20.09.2018r. cz.2

Ka­ted­ra pod wez­wa­niem Najświętszej Ma­rii Pan­ny w Szkod­rze mieści się na Pla­cu Ja­na Pawła II, gdzie Pa­pież prze­mawiał do Al­bańczyków kiedy od­był piel­grzymkę do te­go kra­ju. Wchodzi­my do środ­ka, do je­dynej świątynie, [...] — czytaj całość

dziennik • 16 listopada 2018, 06:37

14.11.2018r.

We­sele jest po to, aby po­pić, po­jeść, po­tańczyć, po­gadać, po­bić się, poz­nać się, poz­nać dzieci z życiem do­rosłych i żeby one się po­bawiły i poz­nały, a kiedy przy­jedzie ich po­ra, to zasnął [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 14 listopada 2018, 13:27

20.09.2018r.

Dzi­siaj roz­poczy­na się nasza przy­goda z Bu­ro, czy­li ze świet­nym kierowcą auto­karu. Bu­ro i auto­kar są z Czar­nogóry i za­wiozą nas dzi­siaj do Al­ba­ni, a jut­ro gdzieś bar­dzo wy­soko w góry. Wycieczka [...] — czytaj całość

dziennik • 13 listopada 2018, 08:02

19.09.2018r. cz. 2

Auto­kar wjeżdża na prom i płyniemy na drugą stronę za­toki. Większość zde­cydo­wana ludzi wychodzi na pokład pro­mu i z niego ob­serwu­je morze i góry. My zos­ta­jemy w środ­ku auto­busu i spo­koj­nie raczymy [...] — czytaj całość

dziennik • 5 listopada 2018, 08:44

05.11.2018r.

Po­wiet­rze jest dzi­siej­sze­go po­ran­ka po pros­tu mgłą,stąd też pełno w nim snu­je się - jak mo­ja - mod­litw za kierowców, które próbują prze­bić się do(na szczęście) po­jem­ne­go ser­ca Bo­ga, więc prze­ważnie wszyscy [...] — czytaj całość

dziennik • 5 listopada 2018, 06:55

02.11.2018r.

Jest dru­gi lis­to­pada, a więc Dzień Za­duszny, tym­cza­sem życie w świecie przy­rody kwit­nie w naj­lep­sze. Pat­rzę na te­raz przez podróżowione kwiata­mi kak­tu­sa i stor­czyków oku­lary ok­na zielo­nego po­koju. Tam za bramą wciąż [...] — czytaj całość

dziennik • 2 listopada 2018, 09:36

19.09.2018r.

Dzi­siaj jest wy­cie­czka do Her­ceg No­vi, Ko­toru i po nim rejs po Bo­ce Ko­tor­skiej, czy­li jed­nej z naj­piękniej­szych na­jurok­liw­szych za­tok mor­skich na świecie, a w trak­cie niej zwie­dza­nie san­ktuarium Mat­ki Bos­kiej Na [...] — czytaj całość

dziennik • 22 października 2018, 06:01

20.10.2018r.

Wsta­liśmy już o 4.30, ub­ra­liśmy się, a po­tem roz­poczęliśmy przy­goto­wanie ka­napek, a więc w za­sadzie bułek z najróżniej­szym mięsi­wem, czy­li metką ce­bulową, łoso­siową i pie­czo­nym kar­czkiem. Do ter­mosów ka­wa i her­ba­ta. Spodziewaliśmy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 21 października 2018, 11:35
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 00:51yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 21:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

wczoraj, 21:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem jak po­wiew wiat­ru,jak [...]

wczoraj, 21:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zapatrzeni w sa­mych siebie, [...]

wczoraj, 20:45RozaR sko­men­to­wał tek­st Pewna jew­riej­ka pod Sztok­chol­mem Wy­pełniła [...]

wczoraj, 19:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Romans jest jak chińszczyz­na, [...]

wczoraj, 14:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Musiałem płynąć. Po pros­tu. Nie [...]

wczoraj, 14:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Stanął w moich drzwiach, [...]

wczoraj, 14:09fyrfle do­dał no­wy tek­st Mężczyzna, to też ta­ki, [...]