fyrfle, dzienniki

373 teksty (dzien­ni­ki) – auto­rem jest fyr­fle.

18.06.2019r.

Dob­rze jest usiąść z kub­kiem gorącej, smacznej i aro­matycznej ka­wy, w przed­połud­nie, na bal­ko­nie od północ­nej stro­ny do­mu i ob­serwo­wać piękno świata dziejące się na nim i przy nim, a także dobrze [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 13:20

13.06.2019r.

Parę dni te­mu ktoś opo­wie­dział mi, że był w Poz­na­niu i tam na pe­ryfe­riach te­go kos­mo­poli­tyczne­go mias­ta mie­szkają ci młodzi wyk­ształce­ni i bo­gaci bar­barzyńcy, których ok­reśla się ja­ko le­min­gi. I mówił mi [...] — czytaj całość

dziennik • 13 czerwca 2019, 08:10

10.06.2019r.

Gdzieś za dwadzieścia siódma wyszedłem na północ­ny bal­kon, usiadłem i stwier­dziłem, że słońce niesa­mowi­cie mi do­pieka, ale przed opuszcze­niem bal­ko­nu pow­strzy­mywały mnie pod­muchy chłod­niej­sze­go wiat­ru, który przy­nosiły ze sobą gwar ro­ju pszczół, [...] — czytaj całość

dziennik • 10 czerwca 2019, 12:24

20.05.2019r.

Ta­kie jak te prze­myśle­nia wy­wołują na przykład pos­ty rek­la­mo­we na tak zwa­nej stro­nie na fb. Prze­su­wasz, a tam na­ma­wiają mnie do pi­cia pi­wa, rze­ko­mo dzieła wspólne­go pi­wo­warów z Czech i Pol­ski. No [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 20 maja 2019, 14:19

15.05.2019r.

Zim­na Zośka jest her­sztem ban­dy zim­nych og­rodników i ni­komu do­tychczas nie udało się ich pow­strzy­mać, jak w Pol­sce nie udało się pow­strzy­mać niszczącej ro­li niektórych hierar­chów kościel­nych wo­bec wier­nych, na­rodu pol­skiego i [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 15 maja 2019, 10:59

08.05.2019r.

Szczy­piorek już jest. Kroję krom­ki chle­ba, sma­ruję je masłem, po­tem kładę na maśle szczy­piorek,a na szczy­piorek wędlinę lub goudę. Po­tem jeszcze kroję rzod­kiewkę i w tak przy­goto­wane ka­nap­ki wy­posażam Cię na dziesięciogodzinny, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 8 maja 2019, 18:03

19-22.04.2019r. część 3

Idziemy so­bie wąskim as­falto­wym stro­mym po­dejściem Gol­gotą Bes­kidów na Ma­tyskę. Stac­ja III Je­zus po raz pier­wszy upa­da pod krzyżem. Zaz­wyczaj księża w tym miej­scu głoszą coś o ludzkim grzechu i że będzie [...] — czytaj całość

dziennik • 26 kwietnia 2019, 09:49

25.04.2019r.

Dob­ry to czas, w którym wreszcie można wyjść w pod­koszul­ce i krótkich spo­den­kach na po­le, a wskazówki ze­gara po­kazują, że jest do­piero godzi­na szósta mi­nut trzydzieści. Ot­wieram bra­my do­mowe­go ra­ju, całuje­my się, [...] — czytaj całość

dziennik • 25 kwietnia 2019, 09:29

19-22.04.2019r. część 2

Idąc na miej­sce zbiórki do dro­gi krzyżowej i po­tem wra­cając z Ma­tys­ki przygląda­my się tym ma­lut­kim osiem­nasto dziewiętnas­to­wie­cznym drew­nianym cha­tom góral­skim. Ze sześć na sześć metrów, góra siedem al­bo osiem metrów dłuższy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 24 kwietnia 2019, 11:51

19-22.04.2019r.

Wy­wołało to wiele kon­tro­wer­sji na Fa­cebooku, ale tak tu­taj jest, czy­li na pod­beskidzkiej wsi, w której mie­szkam i Re­zurek­cja jest w so­botę o osiem­nastej i ko­niec i krop­ka. Za­wiera pew­ne ele­men­ty liturgii [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 23 kwietnia 2019, 08:38
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film