fyrfle, anegdoty

129 tekstów (aneg­do­ty) – auto­rem jest fyr­fle.

K po czte­rech miesiącach kar­mienia na­pisała do pro­ducen­ta o no­wy lak­ta­tor. Za dwa dni odeb­rała prze­syłkę od ku­riera. Ja­kież było jej zdzi­wienie, gdy do lak­ta­tora ot­rzy­mała w podzięko­waniu za zaufa­nie i wier­ność fir­mie...dwa al­ko­tes­ty i sześć kieliszków. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 października 2017, 09:13

Pięćdziesięciola­tek, wciąż mam w so­bie to coś - ty­le, że ja­kieś 25 ki­log­ramów więcej, ...

in­spi­rowa­ne fil­mem 50 wiosen Aurory 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 12 października 2017, 09:11

Zas­ta­nawiam się co jest po­wodem pod­wyższe­nia cen fo­liówek do jed­ne­go złote­go na­wet od przyszłego ro­ku, bo prze­cież nie ma prob­le­mu z przet­warza­niem ich na po­lary na przykład. Cóż po­wie­dzieć? Szu­kanie pieniędzy dla budżetu pew­nie. Pseudo eko­lodzy cieszą się. A tak w ogóle, to dzi­wi mnie, że nasz rząd nie wpro­wadził jeszcze za­kazu działal­ności tak zwa­nych or­ga­nizac­ji eko­logicznych. Byłby ko­lej­ny krok na drodze do większej suwerenności. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 15 września 2017, 19:08

Eks pre­mier Jerzy Bu­zek twier­dzi, że pra­wo unij­ne gwa­ran­tu­je Pol­sce dos­ta­wy ga­zu z unij­nych państw w ra­zie zakręce­nia kur­ka przez Rosję, na­wet kosztem prze­mysłu państw człon­kow­skich. Tak po­wie­dział dzi­siaj po osiem­nastej w [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 15 września 2017, 18:28

Msza w Bar­ce­lonie, za­miast zam­knięcia gra­nic i sys­te­matyczne­go ru­gowa­nia do siódme­go po­kole­nia mu­zułmanów z Europy. 

anegdota
zebrała 12 fiszek • 20 sierpnia 2017, 09:16

- Czy ko­leżan­ka może być świ­nią?
- Tak, dob­ra może. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 sierpnia 2017, 16:23

Śniło mi się, że Pa­pież zno­wu był Po­lakiem, tyl­ko ja­koś ta­ki był, że...miał twarz Pa­pieża Fran­ciszka, no i ten Pa­pież Po­lak z twarzą Pa­pieża Fran­ciszka zaczy­tywał się w moich wier­szach, aż w [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 13 sierpnia 2017, 16:10

Mówi się i pisze : "wsi spo­koj­na wsi we­soła...", a tym­cza­sem w prak­ty­ce u nas wygląda to tak, że dzi­siaj w so­botę je­den sąsiad włączył roz­drab­niarkę do drze­wa, dru­gi tnie drze­wo Stilhem, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 10 lipca 2017, 14:25

- Marzę o urlopie!
- Do­piekły ci zołzy?
- Nie, ro­bić mi się nie chcę.
- Aaa, to po pros­tu zdro­wa jesteś. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2017, 13:01

Nie po­zos­ta­je nic in­ne­go, jak po­bić re­kord po­lubień, dla ma­jowe­go deszczu. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 8 maja 2017, 06:49
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

przedwczoraj, 00:33yestem sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 15:55kati75 sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 15:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

16 listopada 2017, 12:52Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Władcy Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­lońskiego do­puści­li [...]

16 listopada 2017, 12:51Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Może war­to zacząć pod [...]

16 listopada 2017, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Może war­to zacząć pod [...]

16 listopada 2017, 12:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st rękopis