fyrfle, anegdoty

148 tekstów (aneg­do­ty) – auto­rem jest fyr­fle.

Svi­jany. Niepas­te­ryzo­wane. Ku­piłem je w su­per­marke­cie wiel­ko­pol­skiego przed­siębior­cy. Cha­rak­te­rys­tyczna zielo­na, właści­wie ciem­no­zielo­na puszka z her­bem na jas­nym tle i zwieńczo­na wieńcem lauro­wym u szczy­tu. Prze­lałem do szkla­nego kuf­la i piłem je w [...] — czytaj całość

anegdota • 9 stycznia 2019, 12:33

- Plotka?
- Aktualizacja. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2018, 17:13

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 82

Po la­tach ku­piłem pi­wo na­mysłow­skie zam­ko­we ex­port. Dzi­siaj roz­le­wa­ne jest do brązo­wych bu­te­lek, a ety­kiety są w ko­lorze pod­gniłej ziele­ni i szarzyz­ny, więc niez­byt zachęcają do ku­pienia. [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 30 lipca 2018, 10:49

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 81

Czym jest skrom­ność? Ano jest sto­sun­kiem do po­wie­dze­nia Józe­fa Piłsud­skiego, który to rzekł, że Pol­ska jest jak ob­warza­nek - to, co dob­re jest na ob­rzeżach. No więc póki ja mie­szkam w Bes­ki­dach, pra­wie na gra­nicy z Czecha­mi i Słowacją, to jest na­dal oczy­wis­ta oczy­wis­tość :) :) :) 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 13 lipca 2018, 08:23

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 80

Wiosną pszcze­larze po­wiada­li, że wiele rodzin pszcze­lich padło i bi­li na alarm, la­rum gra­li, a na­wet po cichu niektórzy mówi­li aj waj aja­jaj aj waj. Tym­cza­sem te­raz chwalą się, że miodów mają dużo i w naj­rozmait­szej ga­mie. Czyżby po pros­tu pszczoły wzięły się do roboty? 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 7 lipca 2018, 17:33

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

anegdota • 7 lipca 2018, 17:31

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 78

Po la­tach pos­ta­nowiłem ku­pić nu­mer "Przek­ro­ju", który te­raz uka­zuje zda­je się co czte­ry miesiące i na ra­zie do­wie­działem się, że wśród sied­miomi­liar­do­wej po­pulac­ji ludzkiej żyje ja­kiś Noam Chom­sky, który zda­je się, że dla re­dak­cji jest bo­giem za­miast Boga. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 6 lipca 2018, 08:52

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 77

Pa­radok­salnie, ale jed­nym z naj­smaczniej­szych pro­duktów re­gional­nych w Bes­ki­dach są gi­lowic­kie "śledzie po góral­sku". Płaty śledzi wiel­kie poz­ba­wione skóry, ma­ryno­wane w kom­po­zyc­ji oc­tu i ole­ju, wy­mie­sza­ne z [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 4 lipca 2018, 09:51

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 76

Pra­cuję dziś fi­zycznie w og­rodzie, to też chcę mi się pić. Poszedłem do wiej­skiego skle­pu i ku­piłem lo­kalną no­wość, a więc BRAC­KIE ŻATEC­KY PILS, czy­li i też [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 2 lipca 2018, 11:41

RODO

Klepsydra

Zmarła 1515 z do­mu 741, os­tatnio za­mie­szkała w alei 5 w miej­sco­wości 2345, o czym po­wiada­miają pogrążeni w żalu 321, B 52, U2, D 303, Le­vel 42

Ce­remo­nia pog­rze­bowa odbędzie się w 666, mszę ce­leb­ro­wać będą 183 i 521, słowo o zmarłej po­wie 333

Zmarła pocho­wany będzie na cmen­tarzu 44 w alei @ na po­ziomie 600

Prochem jes­teś, a będzie jeszcze bar­dziej jacarsko 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 13 czerwca 2018, 07:35
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 16:14fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 16:09fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI