fyrfle, anegdoty

145 tekstów (aneg­do­ty) – auto­rem jest fyr­fle.

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 81

Czym jest skrom­ność? Ano jest sto­sun­kiem do po­wie­dze­nia Józe­fa Piłsud­skiego, który to rzekł, że Pol­ska jest jak ob­warza­nek - to, co dob­re jest na ob­rzeżach. No więc póki ja mie­szkam w Bes­ki­dach, pra­wie na gra­nicy z Czecha­mi i Słowacją, to jest na­dal oczy­wis­ta oczy­wis­tość :) :) :) 

anegdota • 13 lipca 2018, 08:23

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 80

Wiosną pszcze­larze po­wiada­li, że wiele rodzin pszcze­lich padło i bi­li na alarm, la­rum gra­li, a na­wet po cichu niektórzy mówi­li aj waj aja­jaj aj waj. Tym­cza­sem te­raz chwalą się, że miodów mają dużo i w naj­rozmait­szej ga­mie. Czyżby po pros­tu pszczoły wzięły się do roboty? 

anegdota • 7 lipca 2018, 17:33

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

anegdota • 7 lipca 2018, 17:31

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 78

Po la­tach pos­ta­nowiłem ku­pić nu­mer "Przek­ro­ju", który te­raz uka­zuje zda­je się co czte­ry miesiące i na ra­zie do­wie­działem się, że wśród sied­miomi­liar­do­wej po­pulac­ji ludzkiej żyje ja­kiś Noam Chom­sky, który zda­je się, że dla re­dak­cji jest bo­giem za­miast Boga. 

anegdota • 6 lipca 2018, 08:52

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 77

Pa­radok­salnie, ale jed­nym z naj­smaczniej­szych pro­duktów re­gional­nych w Bes­ki­dach są gi­lowic­kie "śledzie po góral­sku". Płaty śledzi wiel­kie poz­ba­wione skóry, ma­ryno­wane w kom­po­zyc­ji oc­tu i ole­ju, wy­mie­sza­ne z [...] — czytaj całość

anegdota • 4 lipca 2018, 09:51

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 76

Pra­cuję dziś fi­zycznie w og­rodzie, to też chcę mi się pić. Poszedłem do wiej­skiego skle­pu i ku­piłem lo­kalną no­wość, a więc BRAC­KIE ŻATEC­KY PILS, czy­li i też [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 2 lipca 2018, 11:41

RODO

Klepsydra

Zmarła 1515 z do­mu 741, os­tatnio za­mie­szkała w alei 5 w miej­sco­wości 2345, o czym po­wiada­miają pogrążeni w żalu 321, B 52, U2, D 303, Le­vel 42

Ce­remo­nia pog­rze­bowa odbędzie się w 666, mszę ce­leb­ro­wać będą 183 i 521, słowo o zmarłej po­wie 333

Zmarła pocho­wany będzie na cmen­tarzu 44 w alei @ na po­ziomie 600

Prochem jes­teś, a będzie jeszcze bar­dziej jacarsko 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 13 czerwca 2018, 07:35

Kot, szkla­na ku­la i sta­ra panna.

inspirowane 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 24 lutego 2018, 20:27

LEŻAJ­SK CHMIELO­WE PILS: Zielo­na bu­tel­ka nies­pecjal­nie po­mysłowe­go kształtu. Pier­wszy łyk i nic. Czu­je dwut­le­nek węgla i cien­kusza. Dru­gi głębszy haust i nies­te­ty to sa­mo i nies­te­ty nie ma tej reklamowanej [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 31 stycznia 2018, 15:44

Założyliśmy in­sta­lację so­larową i roz­licze­nia ze spółki ener­ge­tycznej przychodzą co­raz większe. Po­ważnie oba­wiam się, że wkrótce fo­towol­taika będzie nam nieopłacalną, a za trochę będzie trze­ba dopłacać państwo­wemu mo­nopo­liście. To efekt wal­ki rządu z ener­gią od­na­wialną. W Pol­sce ban­kru­tują far­my wiat­ro­we, a te­raz ko­lej na gos­po­dar­stwa domowe. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 17 stycznia 2018, 11:13
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 11:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

wczoraj, 11:35fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.07.2018r.  

przedwczoraj, 17:33Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

przedwczoraj, 08:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st warkocz fran­cuski

przedwczoraj, 08:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.  

przedwczoraj, 08:18fyrfle do­dał no­wy tek­st 17.07.2018r.  

przedwczoraj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

przedwczoraj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

16 lipca 2018, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

16 lipca 2018, 15:40Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.