fyrfle, anegdoty

136 tekstów (aneg­do­ty) – auto­rem jest fyr­fle.

Założyliśmy in­sta­lację so­larową i roz­licze­nia ze spółki ener­ge­tycznej przychodzą co­raz większe. Po­ważnie oba­wiam się, że wkrótce fo­towol­taika będzie nam nieopłacalną, a za trochę będzie trze­ba dopłacać państwo­wemu mo­nopo­liście. To efekt wal­ki rządu z ener­gią od­na­wialną. W Pol­sce ban­kru­tują far­my wiat­ro­we, a te­raz ko­lej na gos­po­dar­stwa domowe. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:13

Piszą na Wir­tual­nej Pol­sce, że trzy­nas­tki to przy­wilej urzędników. W sta­ros­twach urzędni­cy z 15 let­nim stażem, z wyk­ształce­niem praw­niczym, ad­mi­nis­tra­cyj­nym, unij­nym i sta­le dok­ształcający się za­rabiają na rękę ty­le, że ich pensja [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 16 stycznia 2018, 10:46

Słuszne to, a za­razem zba­wien­ne, że zas­ta­nawiamy się nad ta­kimi fak­ta­mi - nieco za­baw­ny­mi, nieco pa­radok­salny­mi, ale w kon­sekwen­cji naszych myśli - daj Boże zba­wien­ny­mi. Na­si rodzi­ciele i nasze po­kole­nie zas­ta­nawialiśmy się [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 12 stycznia 2018, 11:36

Po­lic­janci w ra­diowo­zach będą mieli ter­mi­nale i będzie można man­da­ty ui­szczać na miej­scu, a mi się wy­daje, że man­da­ty są dro­gie w sto­sun­ku do za­robków Po­laków choć bar­dzo słuszne, przy­naj­mniej niektóre - [...] — czytaj całość

anegdota • 11 stycznia 2018, 09:46

Dzien­nik Bałtyc­ki roz­pi­sał się o ludziach, którzy na­zywają siebie "Ze­ro Was­te". Po mo­jemu to ta­cy eko­logiczni dzi­wacy, a raczej dzi­waczki, bo pisze wyłącznie o ko­bietach. Po mo­jemu te­mat re­cyk­lingo i od­padów śmieci [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 11:54

Fa­cebook,to faj­ne narzędzie szpiegow­skie, bo na przykład młodzianek na wy­daniu, roz­wodnik czy wdo­wiec, to mogą wejść na kon­to przyszłej połowi­cy i spraw­dzić ją. Jak laj­ku­je sa­lono­wi kos­me­tyczne­mu, fryz­jer­skiemu, so­larium, ga­lerii han­dlo­wej, salonom [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 8 grudnia 2017, 11:22

- Teściu! Jak pow­stają nasze zioła, z których ro­bimy her­batki, co leczą wszys­tko i u wszystkich?
- Zięciu kocha­niuńki, up­ra­wiamy je w sys­te­mie rol­nic­twa przyautos­tra­dowe­go, po­tem suszy­my je na siat­kach od­gradzających pa­sy ruchu [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 21 listopada 2017, 14:46

K po czte­rech miesiącach kar­mienia na­pisała do pro­ducen­ta o no­wy lak­ta­tor. Za dwa dni odeb­rała prze­syłkę od ku­riera. Ja­kież było jej zdzi­wienie, gdy do lak­ta­tora ot­rzy­mała w podzięko­waniu za zaufa­nie i wier­ność fir­mie...dwa al­ko­tes­ty i sześć kieliszków. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 października 2017, 09:13

Pięćdziesięciola­tek, wciąż mam w so­bie to coś - ty­le, że ja­kieś 25 ki­log­ramów więcej, ...

in­spi­rowa­ne fil­mem 50 wiosen Aurory 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 12 października 2017, 09:11

Zas­ta­nawiam się co jest po­wodem pod­wyższe­nia cen fo­liówek do jed­ne­go złote­go na­wet od przyszłego ro­ku, bo prze­cież nie ma prob­le­mu z przet­warza­niem ich na po­lary na przykład. Cóż po­wie­dzieć? Szu­kanie pieniędzy dla budżetu pew­nie. Pseudo eko­lodzy cieszą się. A tak w ogóle, to dzi­wi mnie, że nasz rząd nie wpro­wadził jeszcze za­kazu działal­ności tak zwa­nych or­ga­nizac­ji eko­logicznych. Byłby ko­lej­ny krok na drodze do większej suwerenności. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 15 września 2017, 19:08
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:56yestem sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 21:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st panorama

wczoraj, 19:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 18:40PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 17:08yestem sko­men­to­wał tek­st Trzynastego stycznia 2018 ro­ku [...]

wczoraj, 16:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

wczoraj, 16:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st M2 z piecem kaf­lo­wym

wczoraj, 15:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 15:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lepiej być w prok­reac­ji [...]

wczoraj, 15:46fyrfle do­dał no­wy tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]