fyrfle, anegdoty

154 teksty (aneg­do­ty) – auto­rem jest fyr­fle.

Tak so­bie myślę, że różni­ca między za­konem Paulinów, a in­ny­mi zgro­madze­niami za­kon­ny­mi w Pol­sce po­lega na tym, że Pauli­nom "man­na" spa­da fak­tycznie z nieba, które jest de fac­to set­ka­mi ty­siąca­mi piel­grzymów zos­ta­wiających "mannę" w koszyczkach, bo ta­ce to małe są na "mannę", a po­zos­tałe zgro­madze­nia muszą wyjść do ludzi, stąd też głoszą na przykład w słowie re­kolek­cyjnym Dobrą No­winę, a Pauli­ni wciąż diabła. 

anegdota • 10 marca 2019, 12:46

Związek pod­starzałego pięćdziesięciopięciolet­niego ce­leb­ry­ty z młódką ćwierćwie­czną, to nie ko­nie­cznie trąci pe­dofi­lią, ale po pros­tu ce­leb­ry­ta udo­wad­nia, że pieniądz wszys­tko może, a ćwiar­tka na­biera też prze­kona­nia i swo­jej war­tości, a w wy­niku te­go prze­kona­nia wie, że ona też jak chce to może i fak­tycznie przez ta­ki związek nap­rawdę może. 

anegdota • 10 marca 2019, 12:28

We włos­kich par­kach na­rodo­wych dos­ta­niesz man­dat za chodze­nie w klap­kach, a przed pol­ski­mi par­ka­mi na­rodo­wymi ku­pisz klap­ki na no­gi, oczy i sza­re komórki. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 5 marca 2019, 17:57

Piz#da zmu­towała w PiSdę. A może to tyl­ko no­wa in­ter­pre­tac­ja przy­powieści z Ewan­ge­lii i naj­bar­dziej le­niwi plus głupi zos­tają pier­wszy­mi? Al­bo­wiem nie zba­dane są wy­roki Pańskie w pro­jek­cji na­maszczo­nych przez pre­zesa totumfackich. 

anegdota • 5 marca 2019, 17:22

Dziękując Pa­nie Pre­zesie, to ja się py­tam - mam se za te 1100 złotych oku­lary ku­pić z różowy­mi szkłami? 

anegdota • 5 marca 2019, 17:09

Jak lo­dy mogą być da­niem głównym? Ale są! I ta­kie pa­radok­sy to ja uwielbiam! 

anegdota • 4 marca 2019, 22:53

Svi­jany. Niepas­te­ryzo­wane. Ku­piłem je w su­per­marke­cie wiel­ko­pol­skiego przed­siębior­cy. Cha­rak­te­rys­tyczna zielo­na, właści­wie ciem­no­zielo­na puszka z her­bem na jas­nym tle i zwieńczo­na wieńcem lauro­wym u szczy­tu. Prze­lałem do szkla­nego kuf­la i piłem je w [...] — czytaj całość

anegdota • 9 stycznia 2019, 13:33

- Plotka?
- Aktualizacja. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2018, 18:13

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 82

Po la­tach ku­piłem pi­wo na­mysłow­skie zam­ko­we ex­port. Dzi­siaj roz­le­wa­ne jest do brązo­wych bu­te­lek, a ety­kiety są w ko­lorze pod­gniłej ziele­ni i szarzyz­ny, więc niez­byt zachęcają do ku­pienia. [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 30 lipca 2018, 12:49

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 81

Czym jest skrom­ność? Ano jest sto­sun­kiem do po­wie­dze­nia Józe­fa Piłsud­skiego, który to rzekł, że Pol­ska jest jak ob­warza­nek - to, co dob­re jest na ob­rzeżach. No więc póki ja mie­szkam w Bes­ki­dach, pra­wie na gra­nicy z Czecha­mi i Słowacją, to jest na­dal oczy­wis­ta oczy­wis­tość :) :) :) 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 13 lipca 2018, 10:23
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film