fyrfle, anegdoty

127 tekstów (aneg­do­ty) – auto­rem jest fyr­fle.

Zas­ta­nawiam się co jest po­wodem pod­wyższe­nia cen fo­liówek do jed­ne­go złote­go na­wet od przyszłego ro­ku, bo prze­cież nie ma prob­le­mu z przet­warza­niem ich na po­lary na przykład. Cóż po­wie­dzieć? Szu­kanie pieniędzy dla budżetu pew­nie. Pseudo eko­lodzy cieszą się. A tak w ogóle, to dzi­wi mnie, że nasz rząd nie wpro­wadził jeszcze za­kazu działal­ności tak zwa­nych or­ga­nizac­ji eko­logicznych. Byłby ko­lej­ny krok na drodze do większej suwerenności. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 15 września 2017, 19:08

Eks pre­mier Jerzy Bu­zek twier­dzi, że pra­wo unij­ne gwa­ran­tu­je Pol­sce dos­ta­wy ga­zu z unij­nych państw w ra­zie zakręce­nia kur­ka przez Rosję, na­wet kosztem prze­mysłu państw człon­kow­skich. Tak po­wie­dział dzi­siaj po osiem­nastej w [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 15 września 2017, 18:28

Msza w Bar­ce­lonie, za­miast zam­knięcia gra­nic i sys­te­matyczne­go ru­gowa­nia do siódme­go po­kole­nia mu­zułmanów z Europy. 

anegdota
zebrała 12 fiszek • 20 sierpnia 2017, 09:16

- Czy ko­leżan­ka może być świ­nią?
- Tak, dob­ra może. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 17 sierpnia 2017, 16:23

Śniło mi się, że Pa­pież zno­wu był Po­lakiem, tyl­ko ja­koś ta­ki był, że...miał twarz Pa­pieża Fran­ciszka, no i ten Pa­pież Po­lak z twarzą Pa­pieża Fran­ciszka zaczy­tywał się w moich wier­szach, aż w [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 13 sierpnia 2017, 16:10

Mówi się i pisze : "wsi spo­koj­na wsi we­soła...", a tym­cza­sem w prak­ty­ce u nas wygląda to tak, że dzi­siaj w so­botę je­den sąsiad włączył roz­drab­niarkę do drze­wa, dru­gi tnie drze­wo Stilhem, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 10 lipca 2017, 14:25

- Marzę o urlopie!
- Do­piekły ci zołzy?
- Nie, ro­bić mi się nie chcę.
- Aaa, to po pros­tu zdro­wa jesteś. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2017, 13:01

Nie po­zos­ta­je nic in­ne­go, jak po­bić re­kord po­lubień, dla ma­jowe­go deszczu. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 8 maja 2017, 06:49

- I jak, fajnie?
- Pew­no, że fajnie.
- Faj­nie jest se zmienić po ty­lu latach... 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 9 lutego 2017, 06:46

Ludzie mówią, że szwa­gier strasznie klnie, a ja tam uważam, że się mylą i on ma tyl­ko nie zdiag­no­zowa­nego Du­reta. Lu­bię go słuchać, jest w nim ja­kaś kwin­te­sen­cja języ­ka codzien­ności w od­niesieniu do rzeczywistości. 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 3 lutego 2017, 15:13
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

17 września 2017, 20:51yestem sko­men­to­wał tek­st Każda chwi­la przyb­liżająca od­da­lenie [...]

17 września 2017, 15:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jasny księżyc za­pukał w okien­ni­ce [...]

17 września 2017, 15:03fyrfle do­dał no­wy tek­st Każda chwi­la przyb­liżająca od­da­lenie [...]

17 września 2017, 14:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Cierpliwość nie wie­czność.  

17 września 2017, 13:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Cierpliwość nie wie­czność.  

17 września 2017, 13:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st splątanie myśli roz­ci­na słowo.  

17 września 2017, 13:52natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Cierpliwość nie wie­czność.  

17 września 2017, 13:51fyrfle wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

17 września 2017, 13:51fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2