fyrfle, aforyzmy

237 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest fyr­fle.

Nie jest pew­nym, czy wszys­tko jest możli­we, pew­nym jest, że nie wszys­tko możli­we jest potrzebne. 

aforyzm • 7 maja 2019, 12:31

Re­ligia za­bija w ludziach radość. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 17 marca 2019, 09:38

Wiara uczy praw­dy, a w re­ligii praw­dy jest niewiele. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 marca 2019, 09:37

Czy­nienie swo­jego życia i dru­gich szczęśli­wym też by­wa męcza­ce, więc cza­sem po pros­tu trze­ba się zdrzemnąć, żeby po ot­warciu oczu kon­ty­nuować ten Bos­ki stan bycia. 

aforyzm • 14 marca 2019, 10:44

Suk­ces nie mu­si być wi­doczny, wys­tar­czy jak jest odczuwalny. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 6 marca 2019, 19:02

Od prawd wy­magam je­dynie, aby wyszły po an­giel­sku z serc, z domów, w których za­pano­wało już szczęście. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 marca 2019, 13:05

Ko­biety klęły i klną, do­piero gdy palą świat cały gaśnie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 lutego 2019, 11:10

Naj­ważniej­szym, że po łąkach ma miej­sce miłość. 

aforyzm • 21 lutego 2019, 07:58

Zbyt wielu zbyt wiele chce wrzu­cić do wol­ności zwa­nej sumieniem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 lutego 2019, 17:04

Nie wiele wiem, wiem tyl­ko na pew­no, że trze­ba być szczęśliwym.

in­sp. Danioł 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 listopada 2018, 15:08
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film