fyrfle, teksty z września 2016 roku

53 teksty z września 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Dob­rze się mie­szka w do­mu we dwoje. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 września 2016, 19:57

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 70

W Ir­lan­dii szkoła jest państwo­wa, a to oz­nacza, że ka­to­lic­ka. Że nauka jest obo­wiązko­wa od piąte­go ro­ku życia, to cieka­wie jest oglądać jak mat­ki w bur­kach, chus­tach, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 30 września 2016, 17:04

NOTATKA Z ROZPYTANIA NA MIEJSCU ZDARZENIA

Pier­wsze­go dnia efekt Two­jej pra­cy był dobry
Następnych pięciu - sam po­wie­działeś - że też
Pew­nie wys­tar­czyłoby kil­ka nadgodzin
Ale po­tem wo­lałeś dyk­to­wać Księgę Hioba
I da­lej dyk­tu­jesz se­qele te­raz mnie wybrałżeś
I piszę ja od Ciebie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 września 2016, 12:22

Pe­wien zoofil ko­neser z Frydlandu
Kochał się w stru­sicach Nandu
Założył ich dwie hodowlę
Cie­szył się jak niemowlę
Aż tu nag­le uciekł z jedną Emu do Katmandu 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 30 września 2016, 09:51

Odbrązowienie wieloznaczności

Cze­mu się gor­szysz hipokryto,
Słysząc wieloz­naczność - d*pa.
Prze­cież z niej na­de wszystko,
Roz­koszy i miłości wielość - kupa. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 30 września 2016, 00:13

Kiedy wracały żmije nadchodził mojej pieśni wyjścia czas

Wod­ni­ka czas.
Po­ra zmian.
Wy­marzyłem i w nasz.
Na­mysłow­ski las.
Żmi­je wróciły.
Pier­wsze chwi­le jedności.
Wspólno­ty w szczerości.
Wier­sze uśmiechnięte.
Już łączą nas.
Ja już wierzę.
Ty usłyszysz wreszcie.
Trzask dzieci rzucanych.
Przez matki.
O podłogę.
Syk gaszo­nego papierosa.
O skroń oseska.
Przez konkubenta.
Zo­baczy­my jak ojcowie.
Wra­cają na łona [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 29 września 2016, 09:16

Kuchnia tak zwanego serca

Piszesz i mówisz o samotności,
Ja­ko od miłości spo­koj­nym odwyku,
A praw­da jest ta­ka, że nie ręką,
Lecz mózgiem za­koszto­wałeś w nocniku. 

fraszka
zebrała 9 fiszek • 28 września 2016, 18:05

Czym jest Polska Złota Jesień?

Oto pros­ty złotej je­sieni sens i logika
W skrzyn­ce na lis­ty ba­bie lato
Za­miast lis­tu z godłem...od komornika
Pa­nie Boże Po­lacy dziękują Ci za to 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 28 września 2016, 16:11

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 69

Różni­ca między mną, a emig­ran­ta­mi po­le­ga też na tym, że ja przy całej swo­jej wrażli­wości, to nie wal­czę z wiat­ra­ka­mi i nie ko­pię się z ko­niem, ani [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 28 września 2016, 14:05

Wiara którą chce się żyć

A ja wierzę w jeże jeżyny - os­trężyny
Wierzę, że Bo­giem z nich na­lew­ki łyk

A ja wierzę że Anioły to mo­tyle
Wierzę po­całun­kom mo­jej dziew­czy­ny
Wierzę że czyśćcem od siódmej
Do piętnas­tej sma­ku jej ust brak

Wierzę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 września 2016, 12:17
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film