fyrfle, teksty z września 2015 roku

27 tekstów z września 2015 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

W małżeństwie le­piej być przy­jaciółmi "na zabój",
Niż za­bijać się codzien­nym zadzie­rzga­niem się,
Pop­rzez prze­moc fi­zyczną i psychiczną, zazdrością
Oraz nieto­leran­cją dla prze­jawów wol­ności i odrębności.
Bo to fałszem jest, że mu­simy być jedno. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 30 września 2015, 09:02

69 -
Ja ssę ciebie, ty ssiesz mnie -
BYĆ na językach. 

haiku
zebrał 35 fiszek • 29 września 2015, 08:53

Szczęśli­wi nie umiemy ranić. 

myśl dnia z 6 października 2015 roku
zebrała 94 fiszki • 28 września 2015, 09:39

Życie może być tyl­ko życiem. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 27 września 2015, 16:14

OPOWIADANIE DLA TERAPEUTKI CZ.12

- Tak, oczy­wiście - myślę o tym od daw­na, ale w pa­ni przy­pad­ku,uczy­nię to jak zgodzi się pa­ni, a dob­rze to prze­myślałem, żebyśmy pi­li so­bie - ja z pa­ni wa­giny, a pani [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 11 fiszek • 26 września 2015, 12:48

TE­LEG­RAM DO " A "

Prze­mienić wir­tual w ciepłą rzeczy­wis­tość, to jest do­piero coś! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 25 września 2015, 10:38

Ko­biety nie pot­rze­bują mężczyz­ny - sta­lowe­go kaloryfera.
Pot­rze­bują stałej tran­sfuz­ji z je­go na­miętne­go serca:
Czułości, blis­kości, zro­zumienia, a nie dos­tając tego,
Na­miętnie od­dają się...też tra­dyc­ji - zakładają ogrody
I ho­dują w nich je­lenie o niewyob­rażal­nych porożach. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 września 2015, 20:12

Sta­re, które­go nie zamknęliśmy,
Zam­knie no­we, które otwarliśmy. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 23 września 2015, 13:23

W małżeństwie, co­raz częściej jest jak w klu­bach żużlo­wych. Ni­kogo nie dzi­wi, że par­tnerzy na­zajut­rz po za­wodach, po­jadą w zu­pełnie in­nych ligach. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 września 2015, 22:50

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 19 września 2015, 09:42
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film