fyrfle, teksty z września 2013 roku

21 tekstów z września 2013 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

A resztę pomińmy milczeniem

Naj­now­szy to­mik poez­ji Ewy Ka­cy, wy­dany zos­tał sta­raniem Klu­bu Młodych Twórców We­na, działającym przy Bib­liote­ce Pub­licznej w Na­mysłowie i ludzi, ser­decznych i życzli­wych , sta­le będących dob­ry­mi ducha­mi, dla tej gru­py utalentowanych [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 2 fiszki • 30 września 2013, 11:26

ANEG­DO­TA CZA­SU OŁOWIU.

Mój sąsiad, pros­ty ro­bot­nik, kiedy słuchał kar­kołom­nych uników pa­na kan­clerza, pew­nej ku­rii, to cze­kał tyl­ko, kiedy ten po­wie do wszys­tkich, to krótkie pod­su­mowujące zda­nie całą kon­fe­ren­cję, a wy­rażającą , to, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 3 fiszki • 29 września 2013, 13:06

Fyrfl z rozmowy, którą nikt, nigdy i nigdzie nie odbył.

Wiesz tak bar­dzo pot­rze­buje­my czułości
Więc kiedy już mi ją dasz sta­le pa­miętaj o niej
Nie studź jej nie porzu­caj bo studzisz siebie
Bo my us­chniemy w złości go­ryczy zdwo­jonej samotności

Wiesz w czułości niech będzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 września 2013, 13:37

Mówi się: - Poz­wo­lić doj­rzeć uczu­ciu. To bar­dzo niebez­pie­czne, bo to, co doj­rzałe następnie umiera. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 września 2013, 13:01

Ślady małych stóp na pisaku.

Do przeczy­tania tej książki namówiła mnie żona i tak poz­nałem,czym jest leuko­dys­tro­fia me­tachro­matyczna i jak za­bija dzieci,i jak z nią można i trze­ba wal­czyć. Jeszcze raz spraw­dziło się tu po­wie­dze­nie, że wartość [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 23 września 2013, 12:52

List do Flo.

Roj­tszwańco­wo 17.09.2013r.


Cześć Flo!

 [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 22 września 2013, 13:40

Jeśli ktoś mówi, że nig­dy nie był podły,
To pew­nie prawdę mówi.
On w imię pra­wa, moralności,
Wiary przodków i te­go wiel­kiego kogoś,
Które­go su­ma to czter­dzieści i cztery
- pier­wszy pod­no­sił, pod­no­si i pod­no­sić będzie,
Ka­mień i os­tatni, cel­nym rzu­tem, leżące­go już,
Kończył, kończy i kończył będzie kamienowanie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 21 września 2013, 11:45

Uśmiech, właśnie uśmiech, od dziś, uczyńmy pre­torianem codzienności. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 września 2013, 10:55

Fyrfl Śląsko - Polski

Krok za krokiem
Ser­ce do serca
Dłonie w dłonie
Us­ta do ust
Język o język
Tors do piersi
Kochom cie Jorg
Ich li­be Truda
Z ich namiętności
Z ich miłości
Na­rodziła się ona
Zakamuflowana
Op­cja niemiecka
Ale dos­trzegł on
Wszechwidzący prezes
Za­pytał wprost
Czy córką STASI
Ona but­nie mu
A imię me
An­ge­la Erika
Jam na pewno
Nie z redakcji
Wasze­go dziennika
A dzia­dzio mój
Z Czes­kich Budziejowic
Tu prezes
Po­now­nie wziął psychotropy
A Alik
Przes­tauuu szczekać
A i dzwon Zygmunta
Za­wył z bólu 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 września 2013, 19:25

Te­raz już wiem, praw­dziwą byłaś, kiedy mówiłaś mi,
Że seks dla ciebie może nie istnieć,
Że nie pot­rze­bujesz czułości, czułych słów,
Że nie pot­rze­bujesz przy­tule­nia i bliskości,
Ale kim jes­teś? - py­tam i czy kim, to właści­we określenie?
Może jes­teś świętą? - Lecz święte, nor­malnym ludziom,
W ich nor­malnym, nie po­mylo­nym życiu,
Nie są, nie były i nie będą potrzebne. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 18 września 2013, 12:53
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film