fyrfle, teksty ze stycznia 2019 roku

45 tekstów ze stycznia 2019 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

30.01.2019r.

Dzi­siaj od ra­na świeci słońce i często wi­dać błękit­ne, poz­ba­wione chmur niebo. Tu­je sąsiada rzu­cają cień na nasz ogród, tworząc na śniegu jak­by wiel­kie przejście dla pie­szych - "zebrę". A og­romny orzech [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 stycznia 2019, 14:13

MÓJ PIĘKNY SYN(recenzja filmu)

Film zos­tał nakręco­ny na pod­sta­wie dwóch książek, które na­pisał oj­ciec sy­na zma­gające­go się z nałogiem nar­ko­tyko­wym i trze­ba przyz­nać, że film nakręco­no prze­pięknie, że ogląda się go jak­by na jed­nym tchu. Niby [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 29 stycznia 2019, 11:38

Trochę optymizmu

Mu­sieli się też wyspać
No to się wyspali
A z ra­na jak co dzień
Małżeństwo konsumowali
Kocha­li się bosko
Mo­men­ta­mi cudnie
Nic więc dziw­ne­go że w rozkoszy
Zas­tało ich południe 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 21 stycznia 2019, 15:30

mikroopowiadanie dwieście trzynaste

Pu­dełko ro­biło wrażenie porządne­go i so­lid­ne­go, i tu po­wie­dział - z zewnątrz - kocha­nie - jest jak two­ja koleżanka... 

opowiadanie • 21 stycznia 2019, 15:26

Fotografia VII

Pa­miętam os­tatnią jesień
Liście w sadzie były
Jak wylęgar­nia sa­morodków złota
A po­między nimi
Jabłka kończyły na­bierać rumieńców
Słodyczy i soczystości
Od ra­zu zwróciliśmy
Nasze oczy do nich
Kiedy tak spo­koj­nie powoli
Schodzi­liśmy z góry piękna
Za­myśle­nia mod­litwy i podziwu
A szliśmy poprzez [...] — czytaj całość

wiersz • 21 stycznia 2019, 14:06

Fotografia VI

Ko­ty cza­sami siadają
Na dachach ludzkich wolności
Na szczęście jeszcze
Mają na czym usiąść
Więc wol­ność ma gdzie
Schro­nić się przed sobą
Dla­tego zło jest wciąż wypadkiem
Bes­tial­stwo szokiem
A nie pier­wszym pro­mieniem słońca
Dla świ­tu ot­wartych powiek
Nie normą w bib­lii wolności
A grzechem z Ewangelii
To jeszcze nie je­sień odrodzenia
Hu­maniz­mu Dan­te­go Kochanowskiego
Jeszcze nie apo­geum oświecenia
Wciąż ro­zum jest z Ducha i Słowa
Tam­to wczo­raj bezkarnie
Może być sobą dziś
I nie zmieni się
Dla czy­jegoś widzimisię
Jut­ra z boku 

wiersz • 20 stycznia 2019, 11:33

mikroopowiadanie dwieście dwunaste

Cza­sem ludzie pot­rze­bują się od­da­lić, aby zro­zumieć piękno i dob­ro te­go co mają, co ich otaczało, a w je­go przy­pad­ku było trochę inaczej, więc do­piero z per­spek­ty­wy kil­ku­set ki­lometrów, no­wego cza­su, dopiero [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 stycznia 2019, 11:55

Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo dru­ga stro­na te­go żąda? 

myśl • 18 stycznia 2019, 11:39

18.01.2018r.

Dzień po­woli sta­je się jas­nością. Myśmy za­nurzy­li się w niego kiedy był jeszcze przedświ­tem i używając mo­wy niena­wiści, to trze­ba so­bie jas­no po­wie­dzieć, że był zap­rzańcem zi­my w styczniu, bo nie oczekujemy [...] — czytaj całość

dziennik • 18 stycznia 2019, 10:44

Podbeskidzie

Lis­to­nosz przy­niósł inżynierowi
Spełnienie marzeń
Owoc ciężkiej pracy
Real­nych modlitw

Wdo­wa niesie wielką torbę
Cze­goś tam po coś tam
Do do­mu tam
Drogą z lodu

Je­den pies szczeka
Dru­gi błyszczy po­marańczo­wym okiem
Kot­ka mruczy siedząc na pro­gu domu
W cieniu K+M+B

Będzie pog­rzeb we wsi
Ludzie piszą od ko­go intencja
Wkładają do koperty
I jeszcze Ka­zimie­rza Wielkiego

Na obiad skwier­czą w smal­cu pierogi
Bul­gocą kwaśnice
To tym co mają dom
Am­bitnym star­czy Vi­fon w socjalnym 

wiersz • 18 stycznia 2019, 07:15
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film