fyrfle, teksty ze stycznia 2018 roku

124 teksty ze stycznia 2018 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

LEŻAJ­SK CHMIELO­WE PILS: Zielo­na bu­tel­ka nies­pecjal­nie po­mysłowe­go kształtu. Pier­wszy łyk i nic. Czu­je dwut­le­nek węgla i cien­kusza. Dru­gi głębszy haust i nies­te­ty to sa­mo i nies­te­ty nie ma tej reklamowanej [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 31 stycznia 2018, 15:44

Tek­stem Wi­gilii Dnia Przy­tula­nia ob­wie­szczam oczy­wiście tek­st auto­ra Persiasty:

Na świece nie ma ideal­nej oso­by, każdy ma ja­kieś wa­dy, każdy ma ja­kieś słabości. Ty też nie jes­teś "ideałem". Masz wo­je wa­dy, masz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2018, 10:24

31.01.2018r.

Uważam, że Po­lacy, którzy wsta­wiają te­raz pos­ty prze­ciw no­weli­zac­ji us­ta­wy i IPN, to są niesa­mowi­tym non­sensem - jak­by chcieć w miej­scu ka­tas­tro­fy smo­leńskiej zbu­dować sy­nagogę. Kiedyś oglądałem bo­dajże na "Pla­net­te" film dokumentalny, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 31 stycznia 2018, 10:08

Hi­malaizm, to ko­lej­na próba zbu­dowa­nia wieży Ba­bel, więc Bóg mu­si reago­wać i reaguje. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 stycznia 2018, 18:40

ROZMÓWKI POLSKO - POLSKIE

Kiedy wyszli na zewnątrz do­mu owionął ich sil­ny hal­ny, ale w su­mie było bar­dzo ciepło jak na końcówkę stycznia. No­gi mieli zas­ta­ne i mu­siały przyz­wyczaić się do cho­du, po pros­tu sta­wy musiały [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 stycznia 2018, 08:19

Uwa­ga, ogłaszam, że tek­stem dnia 26. 01. 2018 ro­ku wyb­rałem wier­sz autor­ki ca­roly­na pt. Dzieło sztu­ki. W nag­rodę po­wiem Ci, że w Tychach jest dość ciem­no na ul.Piłsudskiego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 stycznia 2018, 20:30

Którzy i z czym w nas mają nastąpić będą.

Mk, 4,35 - 41 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 stycznia 2018, 09:20

Uwa­ga uwa­ga uwa­ga ogłaszam , że tek­stem dnia 25 stycznia 2018 ro­ku wyb­rałem myśl Pe­sias­te­go - Sko­ro wo­da i ogień nie mogę być ra­zem, to cze­mu my mog­li­byśmy być ze sobą? Podstawowe [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 stycznia 2018, 12:50

BALSAM NA SMUTKI

Chcę smu­tek co pow­stał z marzeń twoich kaźni
Ukoić bal­sa­mem z ser­ca mo­jej wyobraźni
Za­pach hiacyntów z ko­lorem or­chi­dei złożę
Do cza­ry go­ryczy tam w pier­siach ser­decznie przyłożę
Po zieleń z liści kwiatów przejdę cały pokój
Z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 stycznia 2018, 10:12

26.01.2018r.

Film "Nie jes­tem twoim murzy­nem" spra­wił, że roz­mo­wy o wszel­kim niewol­nic­twie zdo­mino­wały całe wczo­raj­sze po­połud­nie i wieczór. Autorzy po­ruszy­li też te­mat ho­lokaus­tu In­dian Ame­ryki Północ­nej, chy­ba można spo­koj­nie po­wie­dzieć, że było to [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 26 stycznia 2018, 08:37
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]