fyrfle, teksty ze stycznia 2017 roku

96 tekstów ze stycznia 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Tek­stem os­tatniego dnia stycznia 2017 ro­ku ob­wie­szczam haiku Cris: Nasłonecznione
Bry­lan­ci­ki w śniegu lśnią
Ma­low­nicza biel
W nag­rodę dzi­siej­szej no­cy będą je re­cyto­wali Piórem 2 i Wdech, a tłem mu­zycznym im będą ko­cie umizgi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 stycznia 2017, 21:42

31.01.2017r.

Po­marańczo­wo - łoso­siowo - li­lako­we niebo od wscho­du zno­wu za­powiadało dzi­siaj cu­dow­ny, słoneczny, jas­ny i w miarę ciepły jak na zimę dzień. Ko­loro­wej jas­ności niebios wtóro­wały dzi­siaj dźwięki szcze­kających psów, prze­komarzających się [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 31 stycznia 2017, 09:19

LODZIARZ

Zaw­sze jechał od stro­ny Dziado­wej Kłody, drogą po­wiatową, łączącą Na­mysłów z Sy­co­wem. Po pra­wej stro­nie miał brązo­wo-zieloną ścianę sos­no­we­go la­su, u ziemi po­rośnięte­go wy­soką trawą i kłębo­wis­kiem jeżyn. W ro­wie od­dzielającym las [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 31 stycznia 2017, 07:26

Międzynarodowy Dzień Przytulania

Bądź mu jak z włoszczow­skiego masła omasta
I pier­siami swe­mi klatkę pier­siową ochlas­taj
Ty jej bądź jak ten z połud­nia Euro­py niż
I jej sut­ki dłonią pieść pier­si war­ga­mi liż
Od­daj też ma­gii jej boskim [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 stycznia 2017, 07:12

Tek­stem po­nie­działku os­tatniego w styczniu 2017 ro­ku ob­wie­szczam wier­sz auto­ra Szpiek "Ma­mo...", a w nag­rodę niech Ci ku­moszki przyk­ruchciane spróbują zap­rzeczyć tym swoim de­wot­nym oburzeniem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 stycznia 2017, 23:04

Czy­tel­nik jest od zachwy­tu - nie mu­si, a na­wet nie po­winien wszys­tkiego wiedzieć.

Jerzy Pilch 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 stycznia 2017, 10:31

Pe­wien mój zna­jomy zadzwo­nił do swo­jej mat­ki i po­wie­dział, że przy­jeżdża do niej w nie­dzielę na obiad, i żeby mu ugo­towała spa­get­ti. Po przy­jeździe mat­ka za­pytała się go - cze­mu właśnie spa­get­ti? On jej od­po­wie­dział, że tyl­ko to z jej go­towa­nia na­daje się do jedze­nia. Nie uk­ry­wam, ze za tą i wszelką inną szcze­rość go podziwiam. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 30 stycznia 2017, 10:29

Ko­biety pot­rze­bują klejnotów. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 30 stycznia 2017, 10:25

30.01.2017r.

Za dwadzieścia siódma, to już pra­wie jest jas­ny dzień o niebie lek­ko fiole­towym i jak zaw­sze z tą gwiazdą moc­no świecącą jas­nym og­niem , tam na połud­niowym zachodzie nieboskłonu. Po­za tym kiedy [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 stycznia 2017, 09:09

Tek­sta­mi os­tatniej nie­dzieli stycznia 2017 ro­ku ob­wie­szczam: dzien­nik autor­ki Ras­pbe­ry "De­cyz­ja, list autor­ki la­jajaj "Ma­mo oraz ko­men­tarz auto­ra(ki) Pan Bo­lo "Ty słyszołeś Mi­rek, Wdech weszed w pióro. O ku­nan­ka." W nag­rodę, to myślę, że księgo­wa pro­boszcza Wam cuś od­pa­li, pod wa­run­kiem, że zos­ta­nie cóś po spłacie ali­mentów ek­sce­len­cji dobrodzieja. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 stycznia 2017, 22:31
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 16:14fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 16:09fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI