fyrfle, teksty ze stycznia 2016 roku

16 tekstów ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Ra­dos­ne cienie
Tańczą z jas­nością dnia
Sy­pial­nia szczęścia 

haiku
zebrał 12 fiszek • 30 stycznia 2016, 10:37

Dwo­je kochających się ludzi, je­dyne co może zro­bić w piątek o poranku,
To zos­tać parą szczęśli­wych, gorących, na­miętnych kochanków. 

aforyzm
zebrał 27 fiszek • 29 stycznia 2016, 08:25

VUEL­TA MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH etap 27

Mo­ral­nością sa­mot­ności nie wy­pełnisz dro­ga Flo. Niczym jej nie wy­pełnisz. Żadną ideolo­gią. Żaden Bóg Ci jej nie wy­pełni, choćby był w nie wiado­mo ilu [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 stycznia 2016, 07:50

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

dziennik • 25 stycznia 2016, 09:24

Czte­ry miesiące
Miodo­we i radosne
Ar­tyzm Miłości 

haiku
zebrał 22 fiszki • 24 stycznia 2016, 13:52

Człowiek nie może dos­tać większe­go ciepła, niż ciepło dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 23 stycznia 2016, 12:38

Zielony Pokój

Zielo­ny pokój, to dob­re miejsce
Dla kil­kudziesięciu zielo­nych kwiatów
I ty­sięcy igiełek zielonych
Zielo­ne­go świer­ka - choinki

Zielo­ny pokój, to dob­re miejsce
Dla czer­wo­ne­go z miłości
Do ludzi i wszechświata
Ser­ca Je­zu­sa Chrystusa

Zielo­ny pokój, to dob­re miejsce
Dla jas­ności pro­mieni słońca,
Które tu­taj spełniają się,
Pod­kreślając kosze barw storczyków

Zielo­ny pokój, to dob­re miejsce
Dla żółci słoneczników
Zaklętych na zaw­sze w płótnie
Ge­nial­ne­go czes­kiego artysty

Zielo­ny pokój, to dob­re miejsce
Dla nas niecodzien­nych dwojga
Którzyśmy tu­taj, aby w spokoju
Kochać pros­totę ge­niu­szu codzienności 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 stycznia 2016, 11:19

Źródło uśmiechu
Jed­ność szczęście rodziny
Pomidorowa 

haiku
zebrał 9 fiszek • 21 stycznia 2016, 12:13

FYRFL W KOLORACH STYCZNIA

W styczniu ran­kiem lu­bię usiąść
W tym brązo­wym fotelu
W tym żółtym pokoju
Z kub­kiem aromatycznej
Czar­nej włos­kiej ka­wy w dłoniach
I lu­bię tak liczyć sobie
Tam za ok­nem powoli
Fa­lując opadające
Białe płat­ki śniegu
Po­tem od­pro­wadzam je wzrokiem
I jak kontroler [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 stycznia 2016, 12:10

FYRFL POLSKI

Gdzieś tam Żyd wścieka się
Bo tyl­ko co to chci­wość wie
W pięknie płatków śniegu nie przystanie
Ow­cze­go pędu w mieć jest baranem
A tu­taj jest normalnie
Swoj­sko spo­koj­nie banalnie
To tu­taj wśród noc­nej ciszy
Bóg się rodzi i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 stycznia 2016, 12:24
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film